Galvenie » 2018 » Maijs » 15 » Vēsts: 15.05.18. Katrēns "Deputātu kungi"
14:25
Vēsts: 15.05.18. Katrēns "Deputātu kungi"

15.05.18 Катрен “Господа Депутаты” ​​

Господа Депутаты ничего не получится!
Лучше вернуться назад!
Будущее уже не сложится,
Не будет капитализма парад!

Напрасны рассуждения об экономике!
Нет её у сырьевого придатка!
Люди жили, словно в питомнике,
Не думая ничего о Завтра!

Великая философия обмана!
Люди слушали, но не верили!
Работали на один карман,
Жили Великим поверьем!

Слушали сказ о коммунизме!
Только Моисей кормил манной!
Нравилась Идея социализма,
Только дорога казалась странной!

Были слова, но были и пытки!
Силой счастья не получить!
Кровавая оказалась попытка,
Но, людей с Богом не разлучить!

Идея «Равенство» – была хорошая,
В реальности общежитие!
Если ничего нет – погода хорошая,
Но, никуда людей бытие!

Прошли все испытания и революции тоже!
Народ своими был обворован!
Представить невозможно такое,
Чтобы вор не был наказан!

Вы – у власти и вы – молчите!
Никто не пытается оправдаться!
На мамоне теперь вы почите,
Зачем за Народ драться!

Народ выбирал Президента!
Вас Президент выбирал!
Не выслушивая аргументы,
Что Божественных нет Начал!

Не боитесь, что спрос будет?
Выборы Бога не за горами!
Три года никто не забудет,
Между жизнью и Небесами!

Народ изменился и сильно!
На Вече не будете приглашены!
Конечно, пройдёт всё мирно,
Новые аргументы будут оглашены!

Нельзя простить воровство!
Западу хорошо видно!
В России расцвело кумовство,
Простому Народу обидно!

Неужели законы нельзя изменить?
Поднять налог на богатство!
Нечисть продолжает править,
В мамоне не бывает братства!

Мамона всегда делит людей!
На богатых теперь и бедных!
Сегодня это только прелюдия,
Мамона – монета разменная!

Можно купить место, не жизнь!
Жизнь купить невозможно!
Человек должен понимать, для чего жить!
Сделать для этого всё возможное!

Приближается Момент Истины!
Что вы ответите людям?
Про себя думали: напрасны крестины?
Жизнь – это Вечности прелюдия!

Успехи сегодня – вообще ни о чём!
Поверьте, Плотный план – Мгновение!
Вечность определяется не днём,
А в Пространстве веков поведением!

Каждое слово – есть испытание!
Отражается оно в Вечности!
Совравший – предтеча скитания,
Никчёмности в Бесконечности!

Аминь.
Отец Абсолют.
15.05.18

 

Vēsts: 15.05.18. Katrēns "Deputātu kungi"

Deputātu kungi nesanāks nekas!
Labāk atgriezties atpakaļ!
Nākotne vairs neizveidosies,
Nebūs kapitālisma parādes!

Veltīgi spriedumi par ekonomiku!
Nav to pie izejvielu piedēkļa!
Cilvēki dzīvoja, gluži kā audzētavā,
Neko par Rītdienu nedomājot!

Apmāna Liela filozofija!
Cilvēki klausījās, bet neticēja!
Strādāja vienai kabatai,
Diženiem ticējumiem dzīvoja!

Klausījās stāstu par komunismu!
Tikai Moiseijs baroja ar mannu!
Sociālisma Ideja patika,
Tikai ceļš izrādījās dīvains!

Bija vārdi, bet bija arī mocības!
Laimi ar varu nesaņemt!
Asiņains izrādījās mēģinājums,
Bet, cilvēkus ar Dievu neizšķirt!

Ideja "Vienlīdzība" - bija laba,
Kopmītnes realitātē!
Ja nekā nav - laikapstākļi labi,
Taču, cilvēku esamība nederīga!

Pagāja visi pārbaudījumi un revolūcijas arī!
Tauta savējo apzagta bija!
Stādīties priekšā ko tādu nevar,
Lai zaglis nosodīts nebūtu!

Jūs - pie varas un jūs - klusējat!
Neviens attaisnoties necenšas!
Tagad uz mamonu jūs atdusaties,
Priekš kam par Tautu cīnīties!

Tauta Prezidentu izraudzījās!
Prezidents jūs izraudzījās!
Neuzklausot argumentu,
Ka Dievišķā Sākuma nav!

Nebaidaties, ka prasība būs?
Dieva vēlēšanas ne aiz kalniem!
Trīs gadus neaizmirsīs neviens,
Starp dzīvi un Debesīm!

Tauta izmainījās un ļoti!
Uz Veči uzaicināti nebūsiet!
Protams, viss notiks mierīgi,
Jaunie argumenti būs darīti zināmi!

Nedrīkst zagšanu piedot!
Rietumiem labi redzams!
Krievijā uzplauka radu būšana,
Vienkāršai Tautai sāpīgi!

Vai tiešām likumus izmainīt nevar?
Pacelt nodokli bagātībai!
Nešķīstība turpina valdīt,
Mamonā brālības nav!

Mamons vienmēr cilvēkus dala!
Bagātos tagad un nabagos!
Šodien tā tikai prelūdija,
Mamons - maiņas monēta!

Vietu var nopirkt, ne dzīvību!
Dzīvību nopirkt neiespējami!
Cilvēkam jāsaprot, priekš kā dzīvot!
Darīt priekš tā visu iespējamo!

Tuvojas Patiesības Moments!
Ko jūs cilvēkiem atbildēsiet?
Par sevi domājāt: veltīgas kristības?
Dzīve - tā Mūžības prelūdija!

Panākumi šodien - vispār ne par ko!
Ticiet, Blīvais plāns - Mirklis!
Mūžību nosaka ne diena,
Bet uzvedība gadsimtu Telpā!

Katrs vārds pārbaudījums ir!
Tas Mūžībā atspoguļojas!
Samelojies - priekštecis klejojumiem,
Nevajadzīgumam Bezgalībā!

Āmen.
Tēvs Absolūts.
15.05.18.

15.05.18. Quatrain  “Lords Deputies”

Lords deputies will not work anything!
It’s better to go back!
The future will not work out,
There will be no parade of capitalism!

Arguments about economy are in vain!
They are not to the raw appendage!
People lived as in the nursery,
Didn’t think anything about Tomorrow!

Great deception of philosophy!
People listened, but didn’t believe!
Worked for one pocket,
Lived for Great beliefs!

Listened to the tale of communism!
Only Moses fed with manna!
Liked the Idea of socialism,
Only the road seemed strange!

There were words, but there were also tortures!
The happiness can’t get with power!
Bloody was an attempt,
But, people with God can’t be separated!

The Idea of “Equality”- was good,
A hostel in reality!
If there is nothing- the weather is good,
But, being of people is nowhere!

Have passed all the tests and revolutions too!
The Nation was robbed by their own people!
It’s impossible to imagine something like this,
That the thief was not punished!

You are- in power and you are- silent!
No one is trying to justify himself!
Now you are resting on mammon,
Why to fight for the country?

The Nation chose the President!
The President chose you!
Without listening to arguments,
That there is not Beginning of Divine!

Are you not afraid that there will be demand?
The election of God is not behind mountain!
No one will forget three years,
Between life and Heaven!

The Nation has changed and strongly!
You will be not invited to the Vetche!
Of course, everything will pass peacefully,
New arguments will be announced!

Can’t forgive theft!
It is clearly visible for the West!
Nomination flourished in Russia,
It’s offended for simple Nation!

Can’t the law be changed really?
Raise the wealth tax!
The evil Spirit continue to reign,
There is no brotherhood in mammon!

Mammon always divides the people!
On the rich now and the poor!
Today this is only a prelude,
Mammon- is a coin of change!

Can buy a place, not life!
Life can’t be bought!
A human must understand, for what to live!
For this to do everything, what is possible!

The Moment of Truth is approaching!
What will you answer to people?
About yourself thought: christening in vain?
Life is a prelude of Eternity!

Success today- nothing at all!
Believe Me, Dense plan- is Instant!
Eternity is determined not by day
But behavior in the Space of ages!

Every word is a test!
It is reflected in Eternity!
Coveted- the forerunner of wandering,
Weakness in the Infinity!

Amen
Father Absolute
15.05.18.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/15.05.18.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
--------------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko intuitīvi Irita Irem.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /15.05.2018.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?frf=ts /15.05.2018.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /15.05.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 15.05.2018.

Skatījumu skaits: 196 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: