Galvenie » 2018 » Jūnijs » 15 » Vēsts: 15.06.18. Katrēns "Iededzies Zvaigznē Krievija"
16:40
Vēsts: 15.06.18. Katrēns "Iededzies Zvaigznē Krievija"

15.06.18 Катрен “Вспыхни Звездой Россия” ​​

«Жизнь – не поле перейти»,
Известно людям от Рождения,
Только трудно порой найти,
Правильное решение!

Но, выбор делать приходится,
Отзываясь на обстоятельства!
Поверьте, решение находится,
Если в Душе Веры главенство!

Всё определяется Верой!
Ибо, Мир сотворён Богом!
Поверьте, ваша жизнь – не премьера,
А, продолжение Одной в итоге!

Нужно понять, что всё – переменное!
Как и людей настроение!
Решение должно быть взвешенное,
В соответствии с Миром строения!

Взвешивайте свои действия,
Считайте вперёд на два шага!
Тогда поймёте и своё воздействие,
Похожее, на чудеса мага!

Маг ни при чём при творении,
В каждом – частица Бога!
Человек определяет своё поведение,
И творение Нового в итоге!

Человек не должен бояться,
Всё записано в Книге Судеб!
И никем нельзя прикрываться,
Тогда победный прозвучит бубен!

Страх – это последнее дело!
Теряется только мгновение!
Нельзя оставлять полдела,
Смысл потеряется проявления!

Бога не остановит никто!
Ни мамона, ни, тем более, Тьма!
Вы должны определить для себя: что?
Впереди «Свет» или «Тьма»!

Этот выбор определяет «Завтра»!
Причём, на много поколений вперёд!
Люди услышат, наконец, Правду,
И картину будущего наперёд!

Проявление коротко, как Миг!
Как вспыхнувшая Звезда!
Но, предполагает огромный сдвиг,
В Сознании навсегда!

Вспыхнуть – это дело России!
Бог выделил Её на Небе!
Яркая вспышка – это Её Миссия!
Для кого-то жизнь перейдёт в Небыль!

Рвутся нервы – но Миг Великий!
Без вспышки человечество не проснётся!
Россия не должна остаться безликой,
Пространство перед Россией прогнётся!

Осталось совсем немного!
Первый шаг уже сделан!
Россия получит от Бога подмогу!
Тонкий план внутри переделан!

Жизнь – переплетение Миров!
Горизонты – определяются Верой!
Сегодня Мир уже не таков,
Ему трудно быть Бога мерой!

Но, Создатель внутри России!
В трудный час Бог с Россией «вместе»!
Проявится России Миссия!
Бог определил для России место!

Вспыхни Звездой – Россия!
Есть на то обстоятельства,
Выполни Святую Миссию,
И своё обязательство!

Аминь.
Отец Абсолют.
15.06.18

 

Vēsts: 15.06.18. Katrēns "Iededzies Zvaigznē Krievija" 

"Dzīve - ne lauku pāriet",
Cilvēkiem no Dzimšanas zināms,
Tikai dažkārt grūti atrast,
Pareizo risinājumu!

Taču, veikt izvēli nāksies,
Uz apstākļiem atsaucoties!
Ticiet, lēmums atradīsies,
Ja Dvēselē Ticības virskundzība!

Visu nosaka Ticība!
Jo, Pasaule Dieva radīta!
Ticiet, jūsu dzīve - ne pirmizrāde,
Bet, Viena turpinājums rezultātā!

Jāsaprot, ka viss - mainīgs!
Kā arī cilvēku noskaņojums!
Lēmumam jābūt apsvērtam,
Atbilsoši Pasaules uzbūvei!

Apsveriet savas darbības,
Uz priekšu divus soļus skaitiet!
Tad arī savu ietekmi sapratīsiet,
Līdzīgu, brīnumdara brīnumiem!

Burvis pie radīšanas nekas,
Katrā - Dieva daļa!
Cilvēks savu uzvedību nosaka,
Un Jaunā radīšanu rezultātā!

Cilvēkam nav jābaidās,
Viss Likteņu Grāmatā ierakstīts!
Un ne ar ko piesegties nedrīkst,
Tad uzvaras tamburīns noskanēs!

Bailes - tā pēdējā lieta!
Zūd tikai mirkļi!
Nedrīst atstāt pusdarītu,
Izpausmes jēga pazūd!

Dievu neapturēs neviens!
Ne mamons, ne, vēl mazāk, Tumsa!
Jums jānosaka priekš sevis: kas?
Priekšā "Gaisma" vai "Tumsa"!

Šī izvēle nosaka "Rītdienu"!
Pie tam, daudzas paaudzes uz priekšu!
Cilvēki izdzirdēs, beidzot, Patiesību,
Un nākotnes skatu iepriekš!

Izpausme īsa, kā Mirklis!
Kā Zvaigzne iedegusies!
Taču, paredz sasniegumu milzīgu,
Uz visiem laikiem Apziņā!

Iedegties - tā Krievijas lieta!
Dievs Viņu Debesīs izvirzīja!
Spilgta iedegšanās - tā Viņas Misija!
Priekš kāda dzīve pāries Neesībā!

Trūks nervi - taču Mirklis Dižens!
Bez uzliesmojuma cilvēce nepamodīsies!
Krievija nevar palikt bezskata [безликой ?],
Krievijas priekšā Telpa izlieksies!

Atlika pavisam nedaudz!
Pirmais solis jau veikts!
No Dieva palīdzību saņems Krievija!
Smalkais plāns iekšienē pārveidots!

Dzīve - Pasauļu savīšana!
Horizontus - Ticība nosaka!
Pasaule šodien jau ne tāda,
Viņai grūti būt Dieva mēram!

Taču, Radītājs Krievijā iekšā!
Grūtībās Dievs ar Krieviju "kopā"!
Krievijas Misija izpaudīsies!
Dievs priekš Krievijas vietu noteica! 

Iededzies Zvagznē - Krievija!
Apstākļi ir uz to,
Izpildi Svēto Misiju,
Un savas saistības!

Āmen.
Tēvs Absolūts.
15.06.18.

15.06.18. Quatrain   “Outbreak in Star Russia”

“Life- is not a field to pass”,
People know from birth,
Only it’s sometimes difficult to find,
Correct solution!

But, it’s necessary to make a choice,
Referring to circumstances!
Believe Me, the solution will find,
If there is the supremacy of Faith in the Soul!

Everything is determined by Faith!
Because, the World is created by God!
Believe Me, your life- is not a premiere,
But, continue of One in the end!

It’s necessary to understand that everything is variable!
As also mood of people!
The solution must be weighed,
In according with the building of the World!

Weigh your action,
Look forward for two steps!
Then you will understand your impact,
Similar to the wonders of magician!

A mage has nothing to do with creation,
In each- a particle of God!
Human determines his behavior,
And the creation of the new in the end!

A human should not be afraid,
Everything is written in the Book of Fate!
And no one can hide behind,
Then the tambourine of victorious will sound!

Fear is the last thing!
Only a moment is lost!
Can’t leave half the battle,
The meaning of manifestation lost!

No one will stop God!
Neither a mammon, nor even more so, the Darkness!
You have to determine for yourself: what?
Ahead is “Light” or “Darkness”!

This choice is determined by “Tomorrow”!
And for many generations in front!
People will finally hear the Truth,
And a picture of the future ahead!

Manifestation is short, as a Moment!
Like a blazing Star!
But, it assumes a huge shift,
In Consciousness forever!

It’s up to Russia to flare up!
God set it apart in Heaven!
A bright flash- is Her Mission!
For someone life will go Nebel!

Nerves are bursting- but the Moment is Great!
Without flash, humanity will not wake up!
Russia should not remain faceless,
The Space in front of Russia will bend!

There is very little left!
The first step has already been taken!
Russia will get help from God!
The subtle plan is inside redone!

Life is the intertwining of the Worlds!
Horizons- are determined by Faith!
Today the World is no longer the same,
He finds it difficult to be measured by God!

But, the Creator is inside Russia!
In a difficult hour God is with Russia “together”!
The Mission of Russia will manifest!
God has defined the place for Russia!

Outbreak Star- Russia!
There are circumstances for that,
Complete the Holy Mission,
And your commitment!

Amen
Father Absolute
15.06.18.

Avots: http://www.otkroveniya.eu/poems/15.06.18.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
----------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko intuitīvi Irita Irem.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /15.06.18.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /15.06.2018.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /15.06.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 15.06.2018.

Skatījumu skaits: 186 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: