Galvenie » 2018 » Jūlijs » 15 » Vēsts: 15.07.18. Katrēns "Beidzot, kopā"
14:01
Vēsts: 15.07.18. Katrēns "Beidzot, kopā"

15.07.18 Катрен “Наконец, вместе”

Осень – хорошее время!
Время подведения итогов!
Сегодня для людей не бремя,
Люди сегодня встречают Бога!

Встреча для людей – долгожданная!
Впустую прожито много веков,
Для кого-то она неожиданная,
Освободились не все от оков!

От представлений прошлого,
В которых, не было и нет, Правды!
Только сегодня стало возможным,
Увидеть проблески “Завтра”!

Понять, что неправильно жили,
Что люди не уходят никогда из жизни,
Потрачено много сил,
Чтобы оценил Всевышний!

Пока непонятно, но есть решение!
Никто не может остановить эволюцию!
Поэтому началось вдруг движение,
Пока очень много эмоций!

Эмоции – от незнания!
Что люди – производная Бога!
Нужно время для обретения Знаний!
И перехода в Боги в итоге!

Процесс медленно, но стронулся!
Началось Единение оппозиции,
Мир прошлого уже прогнулся,
Поменялась в Мире позиция!

Теперь Тьма уже отступает,
Светом озарена Россия!
Тьма вынужденно уступает,
Россия уже в оппозиции – Её Миссия!

Формируется пакет Знаний!
Десять ступеней вверх!
Люди, наконец, пришли к пониманию,
Что в жизни с Богом не бывает помех!

Всё подготовлено, включая, Сценарий!
Люди с Создателем – вместе!
Поменяется точно глоссарий,
Повторяю, Россия – для мира место!

Теперь все вместе – а, это сила!
Сила объединённых очагов оппозиции,
Судьба людей – это всё сотворила,
Сложилась удивительная композиция!

Опыт дискуссий – результата нет!
Все ждали прихода России,
Она – есть гарантия и ответ,
Историческая у Неё – Миссия!

“Вместе”, не на поклон, а, “Вместе”!
Все перед Богом на Равных!
Россия – это Бога место,
В Истории человечества – Главное!

Так сложилось и так – надо!
Россия для Мира – Ось симметрии!
С одной стороны – Бога Правда!
С другой – Новейшая геометрия!

Планы свёрстаны и Программа!
Постепенный переход в Монархию,
Выстроена уже и диаграмма,
Никакой в Духе анархии!

Кому-то не нравится это слово!
Есть другое слово – Единовластие!
Поверьте, всё это условно,
Будет Бога на власть Венчание!

Единение – Главная идеология!
Но, это уже слова Бога!
В прошлом была патология,
Теперь “Равенство” будет в итоге!

Осень быстро превратится в Лето!
Предложу для людей идеологию,
Люди поймут Бога Заветы,
Новая откроется и хронология!

Аминь.
Отец Абсолют
15.07.18

Vēsts: 15.07.18. Katrēns "Beidzot, kopā" 

Rudens - labs laiks!
Laiks rezultātu apkopošanai!
Šodien cilvēkiem ne slogs,
Cilvēki Dievu satiek šodien!

Tikšanās priekš cilvēkiem - ilgigaidīta!
Daudzi gadsimti veltīgi nodzīvoti,
Priekš kāda tā negaidīta,
No važām ne visi atbrīvojās!

No pagātnes priekšstatiem,
Kuros, nebija un nav, Patiesības!
Tikai šodien kļuva iespējams,
Ieraudzīt "Rītdienas" zibšņus!

Saprast, ka ne pareizi dzīvots,
Ka cilvēki no dzīves neaiziet nekad,
Daudz spēka iztērēts,
Lai Visaugstais novērtētu! 

Pagaidām nesaprotami, bet lēmums ir!
Neviens evolūciju apturēt nevar!
Tādēļ pēkšņi kustība sākās,
Pagaidām ļoti daudz emociju!

Emociju - no nezināšanas!
Ka cilvēki - Dieva atvasinājums!
Laiks vajadzīgs Zināšanu iemantošanai!
Un pārejai Dievos rezultātā! 

Process lēnām, bet izkustējās!
Sākās opozīcijas Vienošanās,
Pagātnes Pasaule jau izliecās,
Pasaulē pozīcijas izmainījās!

Tagad jau Tumsa atkāpjas,
Gaismas apmirdzēta Krievija!
Tumsa piespiesti piekāpjas,
Krievija jau opozīcijā - Viņas Misija!

Zināšanu pakete formējas!
Desmit pakāpieni augšup!
Cilvēki, beidzot, pie saprašanas nonāca,
Ka dzīve ar Dievu nav traucējums!

Viss sagatavots, ieskaitot, Scenāriju!
Cilvēki ar Dievu - kopā!
Glosārijs precīzi izmainīsies,
Atkārtoju, Krievija - vieta priekš miera!

Tagad visi kopā - bet, tas spēks!
Opozīcijas apvienotu pavardu spēks,
Cilvēku liktenis - to visu radīja,
Apbrīnojama kompozīcija izveidojās!

Diskusiju pieredze - rezultātu nav!
Visi Krievijas atnākšanu gaidīja,
Viņa - garantija un atbilde ir,
Vēsturiska Viņai - Misija!

"Kopā", ne uz paklanīšanos, bet , "Kopā"!
Visi Dieva priekšā Vienlīdzīgi!
Krievija - tā Dieva vieta,
Cilvēces Vēsturē - Galvenā!

Tā izkārtojās un tā - jābūt!
Krievija priekš Pasaules - simetrijas Ass!
No vienas puses - Dieva Taisnība!
No otras - Jaunākā ģeometrija!

Plāni aplauzti un programma!
Pakāpeniska pāreja Monarhijā,
Arī diagramma izveidota,
Nekādas anarhijas Garā!

Kādam šis vārds nepatīk!
Ir cits vārds - Vienvaldība!
Ticiet, tas viss nosacīti,
Būs Dieva Laulāšana uz varu! 

Vienošanās - Galvenā ideoloģija!
Bet, tie jau Dieva vārdi!
Pagātnē bija pataloģija!
Tagad būs "Vienlīdzība" rezultātā!

Rudens ātri Vasarā pārvērtīsies!
Piedāvāšu ideoloģiju priekš cilvēkiem,
Cilvēki sapratīs Dieva Novēlējumus,
Jauna arī hronoloģija atlāsies!

Āmen.
Tēvs Absolūts
15.07.18.

15.07.18. Quatrain “Finally, together”

Autumn- is good time!
Time of summing up results!
Today is not a burden for people,
People meet God today!

Meeting for people- the long awaited!
Many centuries lived in vain,
For someone, it’s unexpected,
Not everyone was freed from shackles!

From the ideas of the past,
In which, there was not and is not the Truth!
Only today it became possible,
To see glimpses of “Tomorrow”!

To understand, that was wrong lived
That people don’t leave out of life never,
Spent a lot of efforts,
To appreciate the Almighty!

While it’s no clear, but there is a solution!
No one can stop evolution!
Therefore, suddenly a movement began,
For moment so many emotions!

Emotions- from not knowing!
That people- are derivative of God!
It takes time to gain Knowledge!
And to the transition to Gods in the end!

The process is slow, but it was moved!
Unification of the opposite began,
The World of the past has already been bent,
Positions changed in the World!

Now the Darkness is already retreating,
Russia is shining with the Light!
Darkness is compelled to yield,
Russia is already in opposition- Her Mission!

The package of Knowledge is being formed!
Ten steps up!
People, finally, come to understanding,
That life with God is not disorder!

Everything is prepared, including, Scenario!
People with God- together!
A glossary will change exactly,
I repeat, Russia- is place for peace!

Now all together- but, it’s power!
The strength of united force of opposition,
The fate of people- to create all this,
There was an amazing composition!

The experience of the discussions- there is no results!
Everyone was waiting for the arrival of Russia,
She- is a guarantee and an answer,
Historical for Her- Mission!

“Together”, not on a bow, but “Together”!
All are Equal front of God!
Russia- is God’s place,
In the History of humanity- the Main one!

So it happened, and so- it’s necessary!
Russia for the World- Axis of symmetry!
Fro the one side- True of God!
From another- the Newest geometry!

Plans are drawn up and programs!
Gradual transition to the Monarchy,
There also diagram is made,
No any anarchy in the Spirit!

Someone doesn’t like this word!
There is another word- Autocracy!
Believe Me, all this is conditional,
There will be the Wedding of God on the power!

Unity- is the Main ideology!
But, these are already the words of God!
In the past, there was a pathology,
Now will be “Equality” in the end!

Autumn will quickly turn into Summer!
I will propose ideology for people,
People will understand God Covenants,
A new chronology will open too!

Amen
Father Absolute
15.07.18.

 Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/15.07.18.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
-------------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko intuitīvi Irita Irem.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /15.07.2018.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /15.07.2018.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /15.07.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 15.07.2018.

Skatījumu skaits: 152 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: