Galvenie » 2018 » Augusts » 15 » Vēsts: 15.08.18. Katrēns "Dieva izvēle"
13:14
Vēsts: 15.08.18. Katrēns "Dieva izvēle"

15.08.18 Катрен “Выбор Бога”

Властью сделан свой выбор!
Выбор против Создателя!
Ускоряется и Мой отбор,
Больше не допущу обывателей!

У власти России был шанс:
Мягкое преображение!
Теперь Создатель сделает шаг,
И никаких для неё одолжений!

Был Сценарий: «все вместе»!
Народ и его Президент!
Определено на Планете место,
Россия – от Бога презент!

Выборы подтвердили позицию,
Была Надежда здравого смысла!
Но, команда власти Бога презрела,
Продать Россию – был замысел!

Но, забыта простая Истина,
Планета принадлежит Создателю,
В головах оказалась тина,
До людей не поднялись обыватели!

То, что Мир сейчас деградирует,
Для Бога теперь не так важно,
Надежда была, что Русь генерирует,
Единение людей в Духе слаженно!

Страх оказался сильнее Разума!
Не поняли, кто на Руси – Главный!
Оказалось: алчность сильнее Ума,
Деградация власти уже не главное!

На что власти Руси надеялись?
Создатель управляет Вселенной!
Я говорил долго и внятно,
Слова Бога были никем не замечены!

Смена рас всё равно будет!
Так записано в Книге Судеб!
Человечество этого не забудет,
Людей Создатель судить будет!

Первыми пострадают власти:
Распродана Территория Бога!
Похозяйничали люди всласть,
Забыли про дорогу к Богу!

Теперь Сценарий уже не тот!
Спасения ждать напрасно!
Не перейти «океан вброд»,
Библия утверждает: опасно!

Подписан себе приговор!
Я говорю не только о власти,
Народ России сам себе вор,
Причём, самой последней масти!

Нельзя жить, ничего не видя,
Из-под ног уходит Россия!
Сам Создатель тому Свидетель,
Хотя у России – Святая Миссия!

Хорошо говорить о Любви,
Не замечая, что Планете плохо,
Россия захлёбывается в крови,
Нет для Неё никакого выхода!

Нет выхода у Неё без Народа!
Ибо Россия – и есть люди!
Ждёт Россия на Сцену Выхода,
Сегодня для Неё только прелюдия!

Повторяю: выбор сделан властью,
Выбор для неё – окончательный!
Но, не удастся править всласть,
Момент теперь – знаменательный!

Терпеть вакханалию больше нельзя,
Планета переходит в Новую мерность,
Для выбранных – будет своя стезя,
Для оставшихся – только смертность!

Непоправимое власти решение!
Не будет, обещанных трёх лет!
Богом сделано определение,
Проходной не для всех билет!

И, конечно, никто из властей!
От них зависел Сценарий,
Получат и религии всех мастей,
Бог уберёт серпентарий!

Решение ускоряет действие!
Забыты Причины и Следствия!
Будет океана воздействие!
Решения властей последствия!

Аминь.
Отец Абсолют
15.08.18

 

Vēsts: 15.08.18. Katrēns "Dieva izvēle"

Varas veikta izvēle sava!
Izvēle pret Radītāju!
Paātrinās arī atlase Mana,
Nepielaidīšu vairāk mietpilsoņus!

Krievijas valdībai bija izredzes:
Viegla pārveidošana!
Tagad Radītājs soli spers,
Un priekš viņas laipnības nekādas!

Bija Scenārijs: "visi kopā"!
Tauta un viņas Prezidents!
Noteikta vieta uz Planētas,
Krievija - paraugs no Dieva!

Vēlēšanas pozīciju apstiprināja,
Bija veselā saprāta Cerības!
Taču, varas komanda Dievu nicināja,
Krieviju pārdot - nodoms bija!

Bet, vienkārša Patiesība aizmirsta,
Planēta Radītājam pieder,
Galvās glemi izrādījās,
Līdz cilvēkiem nepacēlās mietpilsoņi!

Tas, ka Pasaule degradējas tagad,
Priekš Dieva tagad ne tik svarīgi,
Cerības bija, ka Krievzeme ģenerēs,
Cilvēku Garā Vienošanos saskanīgi!

Bailes par Saprātu spēcīgākas izrādījās!
Nesaprata, kurš Krievzemē - Galvenais!
Izrādījās: alkatība par Saprātu stiprāka,
Varas degradācija jau ne galvenā!

Uz ko Krievzemes varas cerēja?
Radītājs Visumu vada!
Es runāju ilgi un skaidri,
Dieva vārdi nebija ievēroti neviena!

Rasu maiņa būs vienalga!
Tā Likteņu Grāmatā ierakstīts!
To cilvēce neaizmirsīs,
Cilvēkus Radītājs sodīs!

Pirmās cietīs varas:
Izpārdota Dieva Teritorija!
Pasaimniekoja cilvēki labklājībā,
Par ceļu pie Dieva aizmirsa!

Nu jau Scenārijs ne tas!
Glābšanu gaidīt veltīgi!
Nepāriet "okeānu brišus",
Bībele apstiprina: bīstami!

Sev spriedums parakstīts!
Es runāju ne tikai par varu,
Krievijas tauta pati sev zaglis,
Pie tam, vispēdējās kārtas!

Nedrīkst dzīvot neko neredzot,
No kāju apakšas Krievija aizslīd,
Pats Radītājs tam Liecinieks,
Kaut Krievijai - Svēta Misija!

Labi runāt par Mīlestību,
Nemanot, ka Planētai slikti,
Krievija asinīs aizrijas,
Nav priekš Viņas izejas nekādas!

Nav izejas viņai bez Tautas!
Jo Krievija - cilvēki arī ir!
Gaida Krievija Izeju uz Skatuves,
Šodien priekš viņas tikai prelūdija!

Atkārtoju: izvēle veikta varas,
Izvēle priekš viņas - galīgā!
Taču, neizdosies valdīt labklājībā,
Moments tagad - nozīmīgs!

Nedrīkst paciest vakhinālijas vairāk,
Planēta Jaunā dimensijā pāriet,
Priekš izredzētiem - būs sava taka,
Priekš palikušajiem - tikai nāvējums!

Nelabojams varas lēmums!
Nebūs, apsolīto trīs gadu!
Dieva veikts nosacījums,
Caurlaides biļete ne priekš visiem!

Un, protams, neviens no varām!
No viņiem Scenāris bija atkarīgs,
Saņems arī reliģijas visu sugu,
Dievs novāks serpentāriju!

Lēmums darbības paātrina!
Aizmirsti Cēloņi un Sekas!
Būs okeāna iedarbība!
Varu lēmuma sekas!

Āmen.
Tēvs Absolūts
15.08.18.
 

15.08.18. Quatrain  “The Choice of God”

The authorities made their choice!
The choice is against the Creator!
My selection also will accelerating,
I will not let the philistines anymore!

Russia’s power has a chance:
Soft transformation!
Now the Creator will make a step,
And no any favor for her!

There was the Scenario: “all together”!
The nation and her President!
Defined place on the Planet,
Russia- is gift from God!

The election confirmed the position,
There was a Hope of common sense!
But, the team of power overs trained God,
To sell Russia- was a plan!

But, the simple Truth is forgotten,
The Planet belongs to the Creator,
In the heads was mud,
Philistines didn’t rise up to people!

The fact, that the World is degrading now,
Now it’s not so important for God,
The Hope was, that Russia will generating,
The union of people in the Spirit is harmonious!

Fear was stronger than the Mind!
Didn’t understand, who in Russia- the Chief!
It turned out: that greed is stronger than Mind,
The degradation of power is no longer the main thing!

What did the authorities of Russia hope for?
The Creator rules the Universe!
I spoke for a long time and clearly,
God’s words were not noticed by anyone!

Change of race will be anyway!
So it’s written in the Book of Fate!
Humanity will not forget this,
The Creator will judge people!

The authorities will be the first to suffer:
Sold out Territory of God!
People were very pampered in prosperity,
Forgot about the road to God!

Now the Scenario is not the same!
To wait for salvation is in vain!
Don’t pass the “ocean ford”,
The Bible says: dangerous!

Signed a verdict!
I’m not talking only about power,
Nation of Russia are thief by themselves,
And, in the latest suit!

Can’t live without see anything,
From under feet Russia slipping away,
The Creator by himself is Witness,
Although Russia- has a Holy Mission!

It’s good to talk about Love,
Not noticing that the Planet is bad,
Russia is chocking in the blood,
There is no any way for her to go!

There is no way out for her without Nation!
Because Russia- is also people!
Russia is waiting for her going out on Scene,
Today, for her, is only a prelude!

I repeat: the choice is made by authorities,
The choice for her- is the final!
But, it will be not possible to reign,
The moment is now- important!

Can’t tolerate bacchanalia any more,
The Planet passes into New dimension,
For the selected ones- there will be their own path,
For the rest- only mortality!

An irreparable power decision!
There will be no the promised three years!
God made definition,
Passage ticket is not for everyone!

And, of course, none from authorities!
From them depended Scenario,
Also religions will receive of all stripes,
  God will take away serpentarium!

The solution speeds up the action!
Forgotten Causes and Consequences!
Will be impact of ocean!
Consequence of authority’s decisions!

Amen
Father Absolute
15.08.18.


Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/15.08.18.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
-----------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko intuitīvi Irita Irem.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /15.08.2018.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /15.08.2018.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /15.08.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 15.08.2018.

Skatījumu skaits: 173 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: