Galvenie » 2017 » Septembris » 15 » Vēsts: 15.09.17. Katrēns "Gara Vienotība" - *
17:31
Vēsts: 15.09.17. Katrēns "Gara Vienotība" - *

Vēsts: 15.09.17. Katrēns "Gara Vienotība" - **
(- *: Текст Катрена на русском, латышском языке с предложением Символписьма на латышском языке *(42) Senvēstule 2010.25.01. / *(42) Древнеписьмо 2010.25.01., публиковано:http://spekavots.ucoz.ru/news/42_senvestule_2010_25_01/2013-01-29-375 ) 
(-**: Текст Катрена на русском, латышском, английском языке)

15.09.17 Катрен "Единство Духа"…………………………………………..…...Quatrain "Unity in the Spirit"

Призрак Нового мира, ........................Jaunās pasaules spoks, …………....The ghost of the New World,
Уже меняет Сознание людей! ............Maina jau cilvēku Apziņu!.................Consciousness of people already changes!

В людях наблюдаются перемены, .......Cilvēkos pārmaiņas vērojamas,……….In people there are changes,
Им пространство стало видней! ...........Viņiem telpa redzamāka kļuva!............The Space become more visible to them!

Мир наполнен Любовью и нет, одновременно! Pasaule piepildīta ar Mīlestību un nē, vienlaicīgi! ..The World is filled with Love and not, at the same time!
Люди не понимают Преображение, ......Cilvēki Pārveidošanu nesaprot,…..…..People don't understand Transfiguration,
Состояние, что всё временно, ...............Stāvoklis, ka viss pagaidām,……….....The state that everything is temporary,
Внутренняя гармония не достижима! ....Iekšējā harmonija nesasniedzama!.....Internal harmony is not achievable!

Пространство захватило людей навечно! Telpa cilvēkus satvēra uz mūžiem!..Space has captured people forever!
Эволюция проникла в Сознание! ............Evolūcīja iekļuva Apziņā!.....................Evolution has penetrated into Consciousness!
Уходит в прошлое вопрос извечный, ......Aiziet pagātnē jautājums mūžsens,….The eternal question is thing of the past,
Смысла жизни - осознание! .....................Dzīves būtības - apzināšanās!............The meaning of life- is awareness!

Скоро говорить не придётся, ...................Drīz runāt nenāksies,………………..Soon it will be not necessary to talk,
Всё открыто в Сознании, ...................... Viss Apziņā atklāts,…………...…...Everything is open in Consciousness,
Прошлое Новым вернётся, .......................Pagātne Jauna atgriezīsies,……......The past will return with the New,
Откроется в Духе и понимание! ................Garā atklāsies arī saprašana!...........Also understanding will open in the Spirit!

Понимание - Единства Духа! ..................Saprašana - Gara Vienotība!...........Understanding- Unity of the Spirit!
Люди поймут, что Подобие! .......................Cilvēki sapratīs, ka Līdzība!................People will understand that Similarity!
Не будет в Духе разрухи, ...........................Nebūs Garā sabrukuma, ………...…...There will be not devastation in the Spirit,
Неверие - это надгробие! ...........................Neticība - tas kapakmens!...................Unbelief- is a tombstone!

Чистота Духа - чистота Пространства! .Gara tīrība - Telpas tīrība!.................The purity of the Spirit- is purity of the Space!
Пространства Равенства и Любви, ..........Vienlīdzības un Mīlestības Telpa,……..The Space of Equality and Love,
Люди - это Бога Дарство, .......................Cilvēki - tā Dieva Velte,…………….....People- are God's Gift,
Основанное, на крови! ...............................Pamatota, uz asinīm!............................Based on blood!

Кровь - информация Духа! .....................Asinis - Gara informācija!...................Blood- the information of the Spirit!
В Единой цепи Миров! ............................Pasauļu Vienotā ķēdē!.........................In the United World chain!

Это - квадратура круга, ..............................Tā - apļa kvadratūra,…………………….This is the square of the circle
Задача, для человеческих мозгов! ...........Uzdevums, priekš cilvēciskām smadzenēm!...The task for human brains!

Истина, или Тайна Миров, ....................Patiesība, vai Pasauļu Noslēpums,…Truth or the Mystery of the Worlds
Лежит почти на поверхности! .................Guļ gandrīz virspusē!..............................It lies almost on the surfaces!
Главное, понять соотношение кругов, ...Galvenais, apļu attiecības saprast,….....The main thing is to understand relation of circles,
Откроется тогда неизвестность! .............Tad atklāsies neziņa!..............................Then the unknown will open!

Пора увидеть, что люди - Истина! ......Laiks redzēt, ka cilvēki - Patiesība!.....Time to see, that people- Truth!
Мир сотворён - их ради! .......................Pasaule radīta - dēļ viņiem!..................The World is created- for their shake!

Внутри - человек истинный, ....................Iekšā - patiesais cilvēks,……………….....Inside- is true human,
В нём истинное страдание! .....................Viņā patiesas ciešanas!.............................Inside of him- true suffering!

Страдание, как и Любовь - слёзы! ......Ciešanas, kā arī Mīlestība - asaras!......Suffering, as also Love- tears!
Слёзы Духовного очищения! ...................Garīgās attīrīšanās asaras!.......................Tears of Spiritual purification!
Но, жизнь человека - грёзы, .................Taču cilvēka dzīve - sapņi,………………But, a human's life- is a dream,
Ступени его к Вознесению! ......................Pakāpieni uz viņa Augšupcelšanu!...........Steps him up to the Ascension!

Вознесение - совсем не смерть! ..........Augšupcelšana - nebūt ne nāve!..........Ascension- is not at all death!
А переход в Новое состояние! .............Bet pāreja jaunā stāvoklī!......................But transition to a new stage!

Человек должен иметь, ............................Cilvēkam jābūt,……………………………..A human should have,
Осознанное понимание! ...........................Apzinātai saprašanai!...............................Conscious understanding!

Что он - Истина в Духе! .........................Ka viņš - Patiesība Garā!......................That he- the Truth in the Spirit!
Что Вселенная - его отчизна! ...............Ka Visums - viņa tēvija!........................That the Universe- his homeland!

При рождении в нём нет разрухи, ...........Pie dzimšanas viņā nav sabrukuma,…...There is no ruin in him at the birth,
И что порог Дома - не тризна! .................Un ka Mājas slieksnis - ne bēru mielasts!..And that the home threshold- not a feast!

Человек один - есть прелюдия! ...............Cilvēks viens - prelūdija ir!.....................One human- a prelude!
Вместе - это Пространство Бога! ........Kopā - Tā Dieva Telpa!.........................Together- the Space of God!
Планета теперь не безлюдье, .................Planēta tagad ne ļaužu trūkums,……….The Planet now is not solitude,
А Единение людей в Боге! .......................Bet cilvēku Vienošanās Dievā!...............But unity of people in God!

Истина в том, что по Сценарию, ..............Patiesība tā, ka pēc Scenārija,………….The Truth is that, according to Scenario,
Планета - колыбель человечества! .....Planēta - cilvēces šūpulis!...................Planet- the cradle of humanity!
Единение и никаких комментариев, ........Vienošanās un nekādu komentāru,….…Unity and no comment,
Истина - ваше Величество! .......................Patiesība - jūsu Majestāte!.....................The Truth- your Majesty!

Люди - не случайность, а выход Бога! .Cilvēki - ne nejaušība, bet Dieva iznāciens!..People are not an accident, but God's way out!
Моделируется Подобие, ............................Līdzība modelējas,………………….…...Simulated Similarity,
Биология Разума нужна в Итоге, ..............Vajadzīga Saprāta bioloģija Rezultātā,…Biology of Reason is needed in the Result,
Великая цель, а не надгробье! .................Dižens mērķis, bet ne kapakmens!..........Great target, not tombstone!

Люди - интерес Создателя! ...................Cilvēki - Radītāja intereses!................People- are Creator's interests!
Биоформа Высшего Разума! ....................Augstākā Saprāta bioforma!..................The bioform of Higher Mind!
Нужно подняться над обывателем ..........Vajag pacelties virs mietpilsoņa………...It's necessary to rise above the philistines,
И вернуться в Пространство Ума! ...........Un atgriezties Prāta Telpā!......................And return to the Space of Mind!

У человечества нет основания, ................Cilvēcei nav pamata,………………..…..Humanity has no basis,
Оставаться безликой массой, ...................Palikt bezpersoniskai masai,……...……To remain a faceless mass,
Оно - проявления Основателя, .................Tā - Pamatlicēja izpausme,……………..It's manifestation of the Founder,
Задание стать Центром, а не массой! ......Uzdevums Centram kļūt, bet ne masai!..The task to become a center, not mass!

Много тайн в самом человеке! ...............Daudz noslēpumu cilvēkā pašā!.........There are many mysteries in human!
Люди не понимают этого, ...........................Cilvēki nesaprot to,……………………….People don't understand that,
Им не понять вовек, ....................................Viņiem ne mūžam nesaprast,…………...They don't understand forever,
На всё наложено вето! ................................Veto uz visu uzlikts!................................Everything is vetoed!

Надежда опять на Россию! ......................Cerība atkal uz Krieviju!......................Hope again for Russia!
Она ближе всех к Тайне! ...........................Viņa Noslēpumam vistuvāk!...............She is closest to the Mystery!

В недрах Её - Мессия, .................................Viņas dzīlēs - Mesija,……………………In the depth of Her- the Messiah!
Обложен Духовной данью! ..........................Aplikts ar Garīgiem mesliem!.................Charged with a Spiritual tribute!

Аминь. ............................................................Āmen………………………………..…….Amen
Отец Абсолют. ...............................................Tēvs Absolūts……………………..……..Father Absolute
15.09.17 ..........................................................15.09.17………………………….………15.09.17.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/15.09.17.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
----------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulkoja Irita Irem 18.09.2017
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /15.09.2017.
Nosūtīts Latvijas Radio viļņiem: info@inbox.lv /15.09.2017.
Un: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /15.09.2017.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 15.09.2017., papildināts angļu valodā 18.09.2017.

Skatījumu skaits: 290 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: