Galvenie » 2018 » Septembris » 15 » Vēsts: 15.09.18. Katrēns "Gaismas un Tumsas cīņa"
14:41
Vēsts: 15.09.18. Katrēns "Gaismas un Tumsas cīņa"

15.09.18 Катрен “Сражение Света и Тьмы”

Перекос исправлять надо!
На Небе вы сделали это,
Теперь нужен порядок,
Уже на самой Планете!

Кроме вас уже некому,
Противник давно готов,
Нужно приготовиться к этому,
Нет у вас никаких оков!

Главное, сейчас Единение!
Внутреннее, как один «Я»!
Вы разные, но Одно мнение,
Сложится ситуация тогда!

Что стоит Богу тряхнуть,
Не только Планету, но Вечность?
Нелепо просто так гибнуть,
Люди – часть Бесконечности!

Исправить уже нельзя,
Оппоненты перевернули Мир!
Тёмная у них стезя,
Сегодня у Тьмы пир!

Пир им кажется, как Победа!
Это полное заблуждение,
Вам – уйти от беды,
Им – от Бога забвение!

Пятую поработили полностью,
Забыты Заветы Бога!
К людям проявлена ненависть,
От Бога отведена дорога!

Ваше решение помогло на Небе!
Гармония Небес получилась,
В 14-м году вы сделали Быль,
Не понимая, что же случилось!

Сегодня, помогаю в ответ!
У Нас получилось «вместе»!
Октаэдр получает Билет,
На одно на Планете место!

Борьба предстоит сложная,
Ложь и обман в руках Тьмы!
Преображение в Духе возможно,
Главное, в рядах никакой суеты!

Есть дисциплина и есть управление!
Решение «всех» – не обсуждается!
Октаэдр – Бога уже проявление!
Тогда Единство не разрушается!

От вас требуется лишь Единение!
Частицы бывают разные!
Важно, Единое мнение,
И никакой лишней фразы!

Думайте и обсуждайте,
Принятое решение нельзя менять!
Главное, Любовь насаждайте,
Ею будете людей спасать!

Уже не до государства – Россия!
Государства утратят статус!
У Тьмы – «разрушение» миссия,
У вас – поменять Парус!

Нужно выровнять галс Планеты!
От вашего решения зависит всё!
При этом никакой вендетты,
Спасёт Мир – «вместе» и никогда – «моё»!

Войны нет между народами,
Есть сражение Тьмы со Светом!
Шестая раса будет наградой,
Выполнившим Бога Заветы!

Два мнения – две позиции!
Добро должно победить Зло!
Зло сегодня, как инквизиция,
Хочет победить Добро!

В качестве Добра – выступает Россия!
Тьма – не народ, а идеология!
Октаэдр будет теперь – Мессия,
Гордыня и ложь – патология!

Усиливается сейчас – напряжение!
Свет и Тьма – стоят как в фронт!
Малейшее сторон движение,
Изменится тогда – горизонт!

Тьма ликует: в рабстве народы!
Повторяю, полное заблуждение,
Октаэдр изменит погоду,
Он – Основа Преображения!

Аминь.
Отец Абсолют
15.09.18

 

Vēsts: 15.09.18. Katrēns "Gaismas un Tumsas cīņa"

Sašķiebumu vajag izlabot!
Debesīs jūs to izdarījāt,
Tagad kārtība vajadzīga,
Jau uz pašas Planētas!

Bez jums jau nav neviena,
Pretinieks sen gatavs,
Uz to vajag sagatavoties,
Nav jums nekādu važu!

Galvenais tagad Vienošana!
Iekšējais, kā viens "Es"!
Jūs dažādi, bet viedoklis Viens,
Tad situācija izveidosies!

Vai Dievam vērts sapurināt,
Ne tikai Planētu, bet Mūžību?
Nejēdzīgi vienkārši tā iet bojā,
Cilvēki - daļa Bzgalības!

Izlabot jau vairs nevar,
Oponenti Pasauli apgrieza!
Tumša viņiem taka,
Tumsai šodien dzīres!

Dzīres viņiem šķiet, kā Uzvara!
Tā pilnīga maldīšanās,
Jums - aiziet no nelaimes,
Viņiem - no Dieva aizmiršana!

Piekto paverdzināja pilnīgi,
Aizmirsti Dieva Novēlējumi!
Uz cilvēkiem naids izpausts,
No Dieva ceļš atvirzīts!

Jūsu lēmums Debesīm palīdzēja!
Debesu Harmonija sanāca,
14-jā gadā jūs izdarījāt Patiesību,
Nesaprotot, kas gan gadījās!

Šodien, atbildot palīdzu!
Mums "kopā" sanāca!
Oktaedrs Biļeti saņem,
Uz vienu vietu uz Planētas!

Cīņa stāv priekšā sarežģīta,
Meli un apmāns Tumsas rokās!
Pārveidošana Garā iespējama,
Galvenais, rindās nekādas burzmas!

Ir disciplīna un ir vadība!
"Visu" lēmums - apspriests netiek!
Oktaedrs - jau Dieva izpausme!
Tad Vienotība neizjūk!

No jums tikai Vienotība prasīta tiek!
Daļas mēdz būt dažādas!
Svarīgs, viedoklis Viens,
Un liekas frāzes nekādas!

Domājiet un apspriediet,
Pieņemto lēmumu mainīt nedrīkst!
Galvenais, Mīlestību ieviesiet,
Viņai būs cilvēki jāglābj!

Jau ne līdz valstij - Krievija!
Valsts statusu zaudēs!
Tumsai - misija "postīt",
Jums - Buras nomainīt!

Vajag Planētas galsu izlīdzināt!
No jūsu lēmuma viss atkarīgs!
Pie tam vendetas nekādas,
Pasauli glābs - "kopā" un nekad - "mans"!

Kara starp tautām nav,
Ir cīņa starp Tumsu un Gaismu!
Sestā rase būs apbalvojums,
Dieva Novēlējumus izpildījušiem!

Divi viedokļi - divas pozīcijas!
Labajam jāuzvar Ļaunais!
Ļaunais šodien, kā inkvizīcija,
Grib Labo uzvarēt!

Labā lomā - uzstājas Krievija!
Tumsa - ne tauta, bet ideoloģija!
Oktaedrs tagad būs - Mesija,
Lepnība un meli - patoloģija!

Tagad pastiprināsies - spriedze!
Gaisma un Tumsa - kā fronte stāv!
Mazākā kustība sānis,
Izmainīsies tad - horizonts!

Tumsa gavilē: tautas verdzībā!
Atkārtoju: pilnīga maldīšanās,
Oktaedrs laikapstākļus izmainīs,
Viņš - Pārveidošanas Pamats!

Āmen.
Tēvs Absolūts
15.09.18.

15.09.18. Quatrain “The battle of the Light and Darkness” 

Distortion is necessary to correct!
You did it in Heaven,
Now we need order,
Already on the Planet itself!

There is no one besides you,
The enemy has long been ready,
Need to prepare for this,
You have no shackles!

The main thing now is Unity!
Inner, as one “I”!
You are different, but One opinion,
Then situation will take shape!

What should God shake,
Not just the Planet, but Eternity?
It’s ridiculous to die just like this,
People- are part of Infinity!

It’s already impossible to fix,
Opponents turned the World!
They have a dark path,
Darkness has a feast today!

Feast it seems to them as Victory!
This is complete misconception,
You- get away from trouble,
They- from God oblivion!

The Fifth enslaved completely,
Forgotten Covenants of God!
There is hatred towards people,
The road is set aside from God!

Your decision helped in Heaven!
The Harmony of heaven turned out,
In 14th year you made Truth,
Not understanding what happened!

Today, I help by answering!
We got “together”!
The Octahedron gets a ticket,
For one place on the Planet!

The fight stands forward,
Lies and deception in the hands of Darkness!
Transfiguration in the Spirit is possible,
The main thing is no fuss in the ranks!

There is discipline and there is control!
The decision of “all”- is not discussed!
Octahedron- is already manifestation of God!
Then Unity is not destroyed!

All what need from you is only Unity!
Particles can be different!
It’s important, One opinion,
And no extra phrases!

Think and discuss,
The decision can’t be changed!
The main thing Love impose,
She will save people!

No longer up to the state- Russia!
State will lose status!
Darkness- has a mission “to destruct”,
Do you- change Sail!

Need to align the tack of the Planet!
Everything depends on your decision!
By the way no vendetta,
Will save the World- “together” and never- “mine”!

There is no war between nations,
There is a battle of Darkness with the Light!
The Sixth race will be the reward,
Fulfilled the Covenants of God!

Two opinions- two positions!
Good must conquer Evil!
Evil today like the Inquisition,
Wants to win Good!

In good role- Russia acts!
Darkness- is not nation, but ideology!
The Octahedron now will be- Messiah,
Pride and lies- pathology!

Strengthening now- tension!
Light and Darkness- stands as the front!
The slightest movement aside,
Then will change- horizon!

Darkness rejoices: in slavery of nation!
I repeat: complete delusion,
The Octahedron will change the weather,
He- is the basis of the Transfiguration!

Amen
Father Absolute
15.09.18.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/15.09.18.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
----------------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko intuitīvi Irita Irem.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /15.09.2018.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /15.09.2018.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /15.09.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 15.09.2018.

Skatījumu skaits: 25 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: