Galvenie » 2017 » Oktobris » 16 » Vēsts: 15.10.17. Katrēns "Parunāsim" - *
15:19
Vēsts: 15.10.17. Katrēns "Parunāsim" - *

Vēsts: 15.10.17. Katrēns "Parunāsim" - **
(- *: Текст Катрена на русском, латышском языке с предложением Символписьма на латышском языке *(JD) "Labs prāts!" / *(НР) "Благий ум!", публикована: http://spekavots.ucoz.ru/news/jd_labs_prats/2013-12-25-907 ; находка: http://spekavots.ucoz.ru/photo/?page9 ; http://spekavots.ucoz.ru/photo/?photo=25 )
(-**: Текст Катрена на русском, латышском, английском языке)

15.10.17 Катрен "Поговорим"……………………………………………………………..Quatrain "Let's Talk"

Локальные тоже нужны итоги! ...............Lokālie rezultāti arī nepieciešami!..................Local results need too!
В том числе, для Воинов Света! ............Tanī skaitā, priekš Gaismas Cīnītājiem!.........Including, for the Warriors of Light!
Итоги - это, своего рода, подмога, .........Rezultāti - tā, sava veida, palīdzība,…………Results- that, some kind of help,
Особенно при изучении Бога Заветов!..Sevišķi pie Dieva Novēlējumu izzināšanas!.Especially when studying the Covenants of God!

Вам скоро придётся говорить, ........... Jums drīz nāksies runāt,………………….You will soon have to talk,
Обращаясь ко всему Народу! ..................Vēršoties pie visas Tautas!.........................Turning to the whole Nation!
Что жить - это творить!..............................Ka dzīvot - tas radīt!....................................That to live- is to create!
Единую для всех погоду! ..........................Priekš visiem Vienotu laiku!.........................United weather for all!

Погода в стране важна! .......................... Laiks valstī svarīgs!......................................The weather in the country is important!
Не говорите при этом о климате! ............Pie tam par klimatu nerunājiet!.....................Don't talk about climate!
Погода отражает ваши дела, ...................Laiks jūsu darbus atspoguļo,………………..The weather reflects your business,
Информация влияет на климат! ..............Klimatu informācija ietekmē!.........................Information effects the climate!

Если правит на Планете Любовь, ........Ja uz Planētas Mīlestība valda,…………....If there is Love on the Planet,
Ждите прекрасной погоды! ...................Gaidiet brīnišķīgu laiku!..............................Wait for the beautiful weather!

Но, если льётся на Ней кровь, .................Bet, ja uz Viņas asinis līst,………………..…..But, if the blood flows on Her,
Штормы и непогода! ..................................Vētras un nejauks laiks!.................................Storms and bad weather!

Вы влияете на Планету! ...........................Jūs Planētu ietekmējiet!..............................You influence the Planet!
Она отвечает тем же! ................................Viņa atbild ar to pašu!.................................She answers the same!
Планеты у вас другой нет! ........................Jums citas Planētas nav!............................You have no other Planet!
Внутренняя погода отражается на внешней!.Iekšējais laiks atspoguļojas uz ārējo!....The internal weather reflect on the outside!

Климат - чуткий инструмент воздействия! Klimats - jūtīgs ietekmes instruments!........Climate is sensitive instrument of influence!
Недомогание - ответ на агрессию! ........Nespēks - atbilde uz agresiju!..................Malady- the answer to aggression!
Планета не имеет прямого действия! .......Planētai nav tiešas ietekmes!......................The Planet has no direct effect!
Вторичное влияние в прогрессии! ............Otrreizēja ietekme progresijā!......................Secondary influence in the progression!

Россия для Мира - пример! .................... Krievija priekš Pasaules - piemērs!.......Russia for the World- an example!
Полное подобие Земного шара! ................Pilnīga līdzība ZemesLodei!.......................Complete semblance of the Globe!
Даже России размер, ..................................Pat izmērs Krievijas,………………………..Even Russia's size,
Позволяет говорить: Россия и Мир - пара! .Ļauj teikt: Krievija un Pasaule - pāris!.......Let say: Russia and the World- a couple!

Если в России Любовь, ............................Ja Krievijā Mīlestība,…………………..If there is Love in Russia,
Полная гармония в атмосфере, ..............Atmosferā pilnīga harmonija,………..Full harmony in the atmosphere,

Если вдруг пролилась кровь, ......................Ja pēkšņi asinis lija,…………………......If suddenly shed blood,
Недомогание населения, поверьте! ............Iedzīvotējiem nespēks, ticiet!................A malaise of the population, believe Me!

Конфликты мирового уровня, ...................... Pasaules mēroga konflikti,……...……..Conflicts of the World level,
На России не отражаются, ........................... Uz Krieviju neattiecas,……………….....Russia is not reflected,
При внутренних проблемах дня, .................. Pie dienas iekšējām problēmām,……...With the internal problems of the day,
Жизнь людей осложняется! .......................... Sarežģījas cilvēku dzīve!.......................The life of people is complicated!

Не сваливайте недомогание на врачей, .......Nespēku nenoveliet uz ārstiem,………….Don't fall ill on the doctors,
Они тоже живые люди! .................................. Viņi arī cilvēki dzīvi!...................................They are also living people!
Их не учили изучать связь всех частей, ........Viņus nemācija izzināt visu daļu sakarus,.They were not taught to study the connection of all parts,
С локальной погодной прелюдией! ................Ar lokālā laika prelūdiju!.............................With local weather prelude!

Климат в стране - люди! ............................. Klimats valstī - cilvēki!.............................The climate in the country- are people!
Здоровье нации - тоже они! ........................Nācijas veselība - arī viņi!........................The health of the nation- is also theirs!

Катаклизм - это прелюдия! .............................Kataklizmas - tā prelūdija!...........................Cataclysms- that is prelude!
Огромной мировой войны! .............................Milzīga pasaules kara!.................................A huge World war!

Давайте посмотрим: что есть? .....................Paraudzīsimies: kas ir?............................Let's see: what is there?
Страна похожа на городскую больницу! ......Valsts līdzīga pilsētas slimnīcai!..............The country is like a city hospital!
Больных и страдающих не счесть! ...............Slimos un cietējus nesaskaitīt!................Sick and suffering don't count!
Больных больше в столице! ..........................Sirgstošo galvaspilsētā vairāk!................More patients in the capital!

Если столица больна? ...............................Ja galvaspilsēta slima?.........................If the capital is sick?
Следует посмотреть атмосферу, .............Derīgi ielūkoties atmosfērā,………........You should look in atmosphere,

Никчёмность людей видна, ..........................Cilvēku nevērtīgums redzams,……….......The futility of people is visible,
Столица - не гармоничная сфера! ...............Galvaspilsēta - neharmoniska sfēra!.........The capital- not a harmonious sphere!

Сконцентрировались - власть и неверие! .Sakoncentrējās - vara un neticība!............Concentrated- power and disbelief!
Люди в кольцо зажаты! ................................Cilvēki gredzenā iežņaugti!.......................People are trapped in the ring!
Существует одно поверье, ...........................Eksistē viens ticējums,…………………....There is one belief,
Люди в кольце - богаты! ...............................Cilvēki gredzenā - bagāti!..........................People in the ring- are rich!

Но, богаты не Духом - Материей! ...............Taču, ne Garā bagāti - Matērijā!...............But, they are not rich in the Spirit- in Matter!
Как противопоставление Державе! .............Kā pretstatījums Valstij!............................As an opposition to the Power!
Столица в этом случае - бактерия, .............Tādā gadījumā galvaspilsēta - baktērija,..The capital in this case- a bacterium,
Разъедающая Русь в основе! ......................Saēd Krievzemi pamatā!...........................Corroding the Russia at the base!

Перенести бы столицу в Сибирь! ...........Kaut pārnest galvaspilsētu uz Sibīriju!..Transfer the capital to Siberia!
Самое верное предложение! .......................Visīstākais priekšlikums!............................The best offer!
Откроется Великая ширь, .............................Atklāsies Varens plašums,…………….......The Great Spaciousness will open,
Изменится к Руси отношение! ......................Attieksme uz Krievzemi izmainīsies!..........Will change the attitude to Russia!

Отношение внутри и снаружи, ...................Attieksme iekšēji un ārēji, ……………….The attitude inside and outside,
Будет ясен полёт фантазии! ......................Būs skaidrs fantāziju lidojums!.................The flight of imagination will be clear!
Россия старые представления разрушит, .Krievija vecos priekšstatus sagraus,…….Russia will destroy the old ideas,
Прекратится рост эвтаназии! .....................Izbeigsies eitanāzias pieaugums!.............Euthanasia will stop to grow!

Пора говорить Правду! ...............................Laiks Patiesību runāt!..............................It's time to tell the Truth!
Ложь перешла все границы! .......................Meli visas robežas pārsniedza!...............Lies have crossed all bounds!
Интернет превращён в неправду, ..............Internets nepatiesībā pārvērsts,………...The Internet is turned into untruth,
Людей, превратил в тупиц. .........................Cilvēkus, stulbeņos pārvērta…………….People turned into stupid,

Человек - подобие Создателя! ................Cilvēks - Radītāja līdzība!...................Human- similarity of God!
Должен творить постоянно! .....................Radīt vajag pastāvīgi!.........................Must create constantly!

Не сваливаться в обывателя, ......................Ne mietpilsoņos iekrist,…………………Don't fall into philistines,
Для которого жизнь не ясна! ........................Dzīve priekš kura neskaidra!.................For whom life is not clear!

Нельзя прожигать жизнь! .............................Nedrīkst dzīvi nodedzināt!.....................You can't burn a life!
Как бессмысленное потребление! ..............Kā bezjēdzīgu patērēšanu!....................As meaningless consumption!
Люди не понимают: зачем жить? ................Cilvēki nesaprot: kāpēc dzīvot?.............People don't understand: why to live?
И почему ложь - единое поведение! ...........Un kādēļ meli - vienota uzvedība!.........And why lie- united behavior!

Ложь победить трудно! ..................................Melus uzvarēt grūti!............................Lies to win is hard!
Ложь - краеугольный камень цивилизации! .Meli - civilizācijas stūrakmens!...........Lies- the cornerstone of civilization!
Пятая раса прогнила - видно! .......................Piektā rase satrūdēja - redzams!.......The fifth race is rotten- visible!
Результат мамоны колонизации! ..................Mamona kolonizācijas rezultāts!........The result of the mammon colonization!

Я говорил, что Россия качнулась! ............Es teicu, ka Krievija sašūpojās!.....I said, that Russia has swung!
Перестройка вела к гибели! .......................Pārkārtošana uz bojā eju veda!......Rearrangement led to death!

Поколение, которое проснулось, ..................Paaudze, kura pamodās,…………….The generation, who awake,
Не хочет говорить о прибыли! ......................Negrib runāt par ienākumu!.................Don't want to talk about profits!

Если они есть - Россия ещё жива! ............Ja viņi ir - Krievija dzīva vēl!...........If they are- Russia is still alive!
Более того, пройдёт недомогание! ...............Vēl vairāk, pāries nespēks!................Moreover, malaise will pass!
Проснётся Она от сна, ...................................Viņa pamodīsies no miega,………….She will wake up from sleep,
В людях появилось желание! ........................Cilvēkos vēlēšanās parādījās!............In people came a desire!

Подумайте, что вам сказать? .........................Padomājiet, ko jums teikt?.................Think about what to tell you?
И что люди готовы услышать? .......................Un ko cilvēki gatavi dzirdēt?...............And what are people ready to hear?
Формируется Божия Рать, ...............................Formējas Dieva Rāte,………………...The God's Chart is being formed
Под Единой Небесной крышей! ......................Zem Viena Debesu jumta!..................Under united Heaven roof!

В том России судьба, .......................................Tur Krievijas liktenis,……………...….There is fate of Russia,
Россию Народ вывезет! ...............................Krievija Tautu izvedīs!......................Russia will be taken out by Nation!
Поверьте, ни власть, ни стрельба, .................Ticiet, ne vara, ne šaušana,……….....Believe Me, neither power, nor shooting,
Промысел, а не как всегда! .............................Domrīcība, bet ne kā vienmēr!............Thought action, but not as always!

Накоплен потенциал энергии! ........................Uzkrāts enerģijas potenciāls!.............Accumulated potential of energy!
Нужна правильная информация! ...............Vajadzīga pareiza informācija!........Need the right information!
Тогда в Материи проявятся гении, .................Tad Matērijā ģēniji izpaudīsies,……...Then geniuses will appear in Matter
Россия пройдёт апробацию! .......................Krievija aprobāciju izies!.................Russia will pass approbation!

Верю в Россию, в Её Народ! ..........................Ticu Krievijai, Viņas Tautai!.................I believe in Russia, in Her Nation!
Пассионарность в Нём неуёмная! .................Viņos pasionaritāte nerimstoša!..........Passionarity in them irrepressible!
Россия пройдёт переход! ................................Krievija izies pāreju!............................Russia will pass transition!
Забудут люди, что жизнь никчёмная! ............Cilvēki aizmirsīs, ka dzīve nevajadzīga!..People will forget, that life is useless!

Аминь. ...............................................................Āmen…………………………………….Amen
Отец Абсолют. ..................................................Tēvs Absolūts…………………………...Father Absolute
15.10.17 .............................................................15.10.17…………………………………15.10.17.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/15.10.17.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
-----------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulkoja Irita Irem 19.10.2017.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /16.10.2017.
Nosūtīts Latvijas Radio viļņiem: info@inbox.lv /16.10.2017.
Un: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /16.10.2017.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 16.10.2017., papildināts angļu valodā 19.10.2017.

Skatījumu skaits: 346 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: