Galvenie » 2018 » Oktobris » 15 » Vēsts: 15.10.18. Katrēns "Debesīs ielaiž ne visus"
14:20
Vēsts: 15.10.18. Katrēns "Debesīs ielaiž ne visus"

15.10.18 Катрен “В Небо пускают не всех”

Небо управляется Богом!
Планета – самим человеком!
К Знаниям открыта дорога,
Впервые в начале века!

Люди восприняли и поверили,
Уверенность перешла в Веру!
Люди слова Бога приняли,
Доверие оказалось мерой!

Люди генерируют энергию,
Веря, что будет успех!
Энергия переходит в Материю,
Телепортация – не для утех!

Телепортация на расстояние,
Естественная технология,
Это людей Веры – достояние,
Для обывателя – патология!

В Небо пускают не всех,
Большинство опускается в Ад,
Не будет повторения для тех,
Кто мамоне несказанно рад!

Люди гоняются за мамоной,
В Сознании нет ничего от Бога!
Жизнь превращена в погоню,
За тем, что не ценит Бог!

Для Бога – важнее Душа,
Люди, живущие в Единении,
Они многое могут решать,
Ибо, Единое поведение!

Для управления Планетой,
Не нужны миллиарды людей,
И не найти подходящей монеты,
Что необходимо Богу видней!

Выбирает и готовит мало!
Достаточно «триста спартанцев»!
Люди на путь Истинный встали,
Энергия Любви – протуберанцы!

Процесс генерации не остановить,
Плотный план ничего не может,
Позицию Света не переставить,
Бог России всегда поможет!

Часть Руси Великой в деле!
Этих людей выбирает Создатель!
Люди такие живут вне тела,
Человечество – обыватели!

Стоит ли спасать ушедших,
Самостоятельно от Бога?
А тем более, во Тьму перешедших,
Оказавшихся на другой дороге?

Для кого-то – Начало, а для кого-то – Конец,
Выбор остаётся за человеком,
С Тьмой у многих – Брачный Венец!
Теперь до окончания века!

Россия не наберёт миллионы!
Сколько лет Я стучусь в двери,
Совесть продали за мамону,
Остаться людьми не сумели!

Только часть остаётся в Вере!
Повторяю, в Вере, а не в религии!
Сознание изменяется по мере,
Того, как проходят в Мире коллизии!

Видны результаты их Промысла,
Сфера Разума – наполняется!
Всё проходит по Моему Замыслу,
Значит, и Сознание людей меняется!

До критической миссии уже немного!
Осталось накопить энергию Любви!
Будет вам от Бога подмога,
Чтобы не допустить изменения в крови!

Каждый день, да ещё два раза,
Частота Посыла выше намного быта,
Не получится Преображения сразу,
Но, жизнь теперь не отбытие!

Аминь.
Отец Абсолют
15.10.18

 

Vēsts: 15.10.18. Katrēns "Debesīs ielaiž ne visus"

Debesis vada Dievs!
Planētu - paši cilvēki!
Uz Zināšanām ceļš atvērts,
Pirmoreiz gadsimta sākumā!

Cilvēki pieņēma un noticēja,
Pārliecība pārgāja Ticībā!
Cilvēki Dieva vārdus pieņēma,
Uzticība izrādījās mērs!

Cilvēki ģenerē enerģiju,
Ticot, ka panākums būs!
Enerģija Matērijā pāriet
Teleportācija - ne priekš izpriecām!

Teleportācija uz tālumiem,
Dabiska tehnoloģija,
Tas Ticības cilvēku - īpašums,
Priekš mietpilsoņa - patoloģija!

Debesīs ielaiž ne visus,
Vairākums nolaižas Ellē,
Nebūs priekš tiem atkārtojuma,
Kurus mamons neizsakāmi iepriecina!

Cilvēki dzenas pēc mamona,
Apziņās nav no Dieva nekā!
Dzīve pārvērsta tieksmēs,
Pēc tā, ko Dievs neciena!

Priekš Dieva - Dvēsele svarīgāka,
Cilvēki, Vienotībā dzīvojoši,
Viņi daudz ko var izlemt,
Jo, uzvedība Vienota!

Priekš Planētas vadības,
Nav vajadzīgi cilvēku miljardi,
Un monētas neatrast piemērotas,
Dievam redzamāk kas nepieciešams! 

Izvēlās un gatavo maz!
Pietiekami "trīssimt spartiešu"!
Cilvēki stājās uz Patiesības ceļa,
Mīlestības enerģija - protuberance!

Ģenerācijas procesu neapturēt,
Blīvais plāns nevar neko,
Gaismas pozīciju nepārlikt,
Dievs Krievijai vienmēr palīdzēs!

Daļa Diženās Krievzemes darbībā!
Šos cilvēkus Radītājs izvēlas!
Tādi cilvēki ārpus ķermeņa dzīvo,
Cilvēce - mietpilsoņi!

Vai vērts glābt aizgājušos,
Patstāvīgi no Dieva?
Bet jo vairāk, Tumsā pārgājušos,
Uz cita ceļa atrodošos? 

Priekš kāda - Sākums, bet priekš kāda - Beigas,
Izvēlas cilvēks pats,
Daudziem ar Tumsu - Laulību Vaiņags!
Tagad līdz gadsimta beigām!

Miljonus Krievija nesalasīs!
Cik gadus Es klauvējos durvīs,
Sirdsapziņu mamonam pārdeva,
Palikt par cilvēkiem nemācēja!

Tikai daļa Ticībā paliek!
Atkārtoju, Ticībā, bet ne reliģijā!
Apziņa izmainās tādā mērā,
Tā, kā Pasaulē kolīzijas pāriet!

Viņu Domrīcības rezultāti redzami,
Saprāta Sfēra - piepildās!
Viss pēc Mana Nodoma notiek,
Tātad, arī cilvēku Apziņa mainās!

Līdz kritiskai masai jau nedaudz!
Atlika Mīlestības enerģiju uzkrāt!
Būs jums no Dieva palīdzība,
Lai nepieļautu izmaiņas asinīs!

Katru dienu, un vēl reizes divas,
Vēstījuma frekvence virs sadzīves daudz augstāk,
Pārveidošana neizdosies tūliņ,
Taču, dzīve tagad ne uz aiziešanu!

Āmen.
Tēvs Absolūts
15.10.18.

15.10.18.Quatrain “Not everyone is allowed into Heaven”

Heaven is ruled by God!
Planet- by people themselves!
The road to Knowledge is open,
For the first time at the beginning of the century!

People perceived and believed,
Confidence turned into Faith!
People have accepted the words of God,
Trust turned out to be a measure!

People generate energy,
Believing that there will be success!
Energy will go into Matter,
Teleportation- not for comfort!

Teleportation over distance,
Natural technology,
These are the people of the Faith- wealth,
For the philistine- a pathology!

Not everyone is allowed into the Heaven,
Most go down to the Hell,
There will be no repetition for those,
Whom mammon makes incredibly happy!

People chasing mammon,
There is nothing from God in Consciousness!
Life is turned into a pursuit,
For the fact, that God doesn’t appreciate!

For God- more important is the Soul,
People living in Unity,
They can decide a lot,
Because, behavior is United!

To control the Planet,
Don’t need billions of people,
And don’t find a suitable coin,
For God is more visible what needs!

Chose and prepares little!
Enough “three hundred Spartans”!
People took the path of True,
Energy of Love- protuberances!

The generation process don’t stop,
Dense plan can’t do anything,
The position of Light can’t be rearranged,
God will always help to Russia!

Part of Great Russia in action!
These people are chosen by the Creator!
Such people live outside of the body,
Humanity- philistines!

Is it worth saving the departed ones,
Independently from God?
And even more so, of those who passed into the darkness,
Caught on another road?

For someone- Beginning, but for someone- the End,
The choice is up to human,
Many with the Darkness- the Wedding Crown!
Now, till the end of century!

Russia will not pick up millions!
How many years I knocked on door,
Conscience were sold for mammon,
Stay people were failed!

Only a part remains in Faith!
I repeat, in Faith, but not in religion!
Consciousness change to such an extent,
How are the collisions in the World!

The results of their thought action is visible,
The Sphere of Reason- is filling up!
Everything goes according to My Design,
So, the Consciousness of people is also changing!

Till critical mission is a little bit!
It remains to accumulate the energy of Love!
There will be help from God for you,
To prevent the change in blood!

Every day and two more times,
The frequency of message is much higher than life, 
Transformation will not work immediately,
But life is no longer for departure!

Amen
Father Absolute
15.10.18.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/15.10.18.html , pierakstīja Leonīds Maslovs,
latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko intuitīvi Irita Irem,
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /15.10.2018.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /15.10.2018.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /15.10.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 15.10.2018. 

Skatījumu skaits: 112 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: