Galvenie » 2017 » Novembris » 15 » Vēsts: 15.11.17. Katrēns "Divas pasaules" - *
23:07
Vēsts: 15.11.17. Katrēns "Divas pasaules" - *

Vēsts: 15.11.17. Katrēns "Divas pasaules" - **
(- *: Текст Катрена на русском, латышском языке с предложением Символписьма на латышском языке *(J) "Kristāliņi!" / *(Н) "Хрустальчики!", публикована: http://spekavots.ucoz.ru/news/j_kristalini/2014-05-07-1071 , и находка: http://spekavots.ucoz.ru/photo/?page4 ; http://spekavots.ucoz.ru/photo/?photo=82 )
(-**: Текст Катрена на русском, латышском, английском языке)

15.11.17 Катрен "Два мира"……………………………………………………….Quatrain "Two Worlds"

Вы - энергия и вы в энергии!.........Jūs - enerģija un enerģijā jūs!...............You- are energy and you are in energy!
Проявление - только минута! ....... Izpausme - tikai minūte!.........................Manifestation- is only a minute!

Человек в Боге живёт без потерь, ....Cilvēks Dievā dzīvo bez zaudējumiem,….Human in God lives without loss,
В проявлении набирая опыта! ..........Izpausmē pieredzi uzkrājot!.......................In the manifestation gaining the experience!

Поэтому, Плотный план вторичен! ....Tādēļ, Blīvais plāns otrais!.......................Therefore, a dense plan is secondary!
Управляет Миром энергия, ............ Pasauli enerģija vada,…………………...Energy manages the World,
Время не может быть увеличено, ......Laiks nevar būt palielināts,……………….Time can't be increased,
Плотный план ограничен, поверьте!..Blīvais plāns ierobežots, ticiet!..................The dense plan is limited, believe Me!

Не стройте планы на это время, ........Neceliet plānus šim laikam,……………...Don't make plans for this time,
Оно удивительно быстротечно, ..........Tam tecējums pārsteidzoši ātrs,…………It's surprisingly fleeting,
Совершенствование - не бремя, ........Pilnveidošana - ne nasta,……………...…Perfection- is not a burden,
Плотный план, как ипотека! ................Blīvais plāns, kā hipotēka!........................A dense plan, as a mortgage!

Вкладывать нужно Знания! ..................Zināšanas ieguldīt vajag!.........................Need to invest knowledge!
Совсем не блага мамоны, ....................Pavisam ne Mamona labā,……………….Not at all for good of the mammon,
Жизнь - это путь Познания,...................Dzīve - tas Izziņas ceļš,…………......……Life- is the path of Knowledge,
А не бытовые оковы! .............................Bet ne sadzīves važas!............................But not household chain!

Жизнь - Вечный путь к Богу! ............Dzīve - Mūžīgais ceļš pie Dieva!.........Life- is the Eternal way to God!
Проявление - жизнь на мгновение, .....Izpausme - dzīve uz mirkli,……………...Manifestation- is life for a moment,
При переходе Бог подводит итоги, ......Pie pārejas Dievs rezultātus apkopo,…..At the transition God sums up the results,
Проявление изменило ли поведение?.Vai izmainīja uzvedību izpausme?.........Does the manifestation change behavior?

Из проявлений соткана жизнь! .............No izpausmēm dzīve izausta!...............Life is weave from manifestations!
Эволюция человека Сознания, ........... Cilvēka Apziņas evolūcija,……………...The evolution of human's Consciousness,
Каждый раз решается, как жить? .........Katrreiz izlemjas, kā dzīvot?..................Every time decides how to live?
В зависимости от Бога Задания! ......No Dieva Uzdevuma atkarībā!.............Depending on God's Test!

Глупо ориентироваться на проявление,.Muļķīgi uz izpausmi orientēties,……..t's foolish to focus on manifestation,
Заглядывая за горизонт, .........................Ielūkojoties aiz horizonta,…………….Looking beyond the horizon,
Человек - удивительное явление, ..........Cilvēks - apbrīnojama parādība,…….Human is an amazing phenomenon,
Каждому от Бога дан зонт! ...................Katram no Dieva lietussargs dots!.An umbrella is given to everyone from God!

Люди не понимают сроки, ......................Cilvēki termiņus nesaprot,……………...People don't understand the timing,
Кажется, что проявление вечно! ...........Šķiet, ka izpausme mūžīga!...................It seems, that manifestation is eternal!
Не хотят понять, что есть Рок, ...............Negrib saprast, ka Liktenis ir,…………..Don't want to understand that there is a Rock,
Наказывающий за беспечность! ............Par bezrūpību nosodošs!.......................Punishing for carelessness!

Много денег мечта глупцов! ................Naudas daudz muļķu sapnis!..............A lot of money is a fool's dream!
Деньги меняют Сознание, ....................Nauda Apziņu maina,……………..……Money changes Consciousness,
Знаю точно, что не связать концов, ...Zinu precīzi, ka galus nesasiet,……....I know exactly, that will not connect the ends
Двух Сознаний в одно понимание! .....Divām Apziņām vienā saprašanā!.......In two Consciousness in one understanding!

Сознание «Вчера» и есть «Завтра», ...Apziņa "Vakar" arī ir "Rīt",……………….Consciousness "Yesterday" is also "Tomorrow",
Это - цепь эволюции! ............................Tas - evolūcijas mērķis!..........................This is- the target of evolution!
Если нарушена цепи Правда, ..............Ja izjaukta Taisnības ķēde,……………...If the chain of True is broken,
Подвергается человек экзекуции! ........Cilvēks eksekūcijai pakļaujas!................Human for execution is exposed!

Очень тонкая цепь Сознания, ............Ļoti smalka Apziņas ķēde,………..…A very subtle chain of Consciousness,
Между каждыми проявлениями, .......Starp katrām izpausmēm,……………Between each manifestation,
Если нарушена цепочка Познания, ...Ja izjaukta Izzināšanas ķēde,………..If the chain of Knowledge is broken,
Наблюдается разрыв поколений! ......Novērojams paaudžu pārrāvums!....There is a gap of generation!

Жизнь остановлена и нет смысла, .....Dzīve apturēta un jēgas nav,…..……Life is stopped and there is no sense,
Человек идёт по второму кругу, ..........Cilvēks pa otru apli iet,……………....The human goes on the second circle,
Богатства временем смыло, .................Laiks bagātības nomazgāja,………..Wealth washed away with time,
Ничего не осталось от человека-гуру!.Nekas neatlika no cilvēka-guru!........Nothing remains of the human- guru!

Это испытывает большинство! ..............To izbauda vairākums!...........................This is experienced by the majority!
Особенно власть предержащие! ...........Sevišķi varu atbalstošie!........................Especially who supports the power!
Нарушено эволюции естество, ..............Pārkāpts evolūcijas dabiskums,………..The nature of evolution is disrupted,
Жизнь потеряла своё содержание! .......Dzīve savu saturu zaudēja!....................Life has lost its content!

Мамона - предтеча смерти! .................Mamons - nāves priekštecis!...............Mammon- is forerunner of death!
Чаще всего преждевременной, ...........Visbiežāk priekšlaicīgas,…………..…..Most often premature,
Лучше стоять на паперти, ....................Labāk stāvēt uz baznīcas lieveņa,…....It's better to stand on church porch,
Чем в богатом гробу и без времени! ..Kā bagātā zārkā un bez laika!..............As in the rich coffin and without time!

Намекаю власти новейшей, ...................Jaunajai varai mājienu dodu,…………....I hinted at the newest power,
Время подводить итоги подходит, ..........Laiks tuvojas rezultātus apkopot,……....Coming the time to sum up the results,
Вспоминайте ушедших важнейших, ......Atceraties aizgājušos cienīgākos,………Remember the most important departed,
История уже вас хоронит! .......................Vēsture jau jūs apglabā!.........................The history already bury you!

Уходят короли, но Народ остаётся! ....Karaļi aiziet, bet Tauta paliek!...............Kings leave, but Nation remains!
Россия никогда не погибнет, ................Krievija nekad bojā neies,……………...Russia will never perish,
Мало кто в памяти остаётся, ................Maz kurš atmiņā paliek,…………………Few people remain in memory,
Монумент Мудрости она воздвигнет! .Viņa ceļ Gudrības Monumentu!............She will erect the Monument of Wisdom!

Современным уготована смерть, ........Mūsdienīgiem nāve sagatavota,………..For modern death is foreseen,
Без продолжения проявлений! ............Bez izpausmju turpinājuma!....................Without the continuation of the manifestation!
Ибо внесли лжи круговерть, ................Jo melus vērpumā ienesa, ………………Because they brought a lie to a whirlwind,
Нарушили Истории ход явлений! ........Pārkāpa Vēstures skatu gaitu!.................They broke the phenomenon of History!

Для них плохо, что нет прощения! ..........Slikti priekš viņiem, ka piedošanas nav! ….It's bad for them, that there is not forgiveness!
Не помогут никакие выборы, ...................Nepalīdzēs nekādas vēlēšanas,…………...No elections will help,
Свобода - для России не достижение,Brīvība - priekš Krievijas ne sasniegums,.Freedom- is not an achievement for Russia,
А естественный в жизни отбор! ...........Bet dabīga atlase dzīvē!............................But natural selection in life!

Преображение произойдёт точно, .........Pārveidošana notiks precīzi,……………….Transformation will happen exactly,
Климат начинает трепать нервы, ...........Klimats sāk nervus plosīt,…………………..The climate begins to ruffle nerves,
Русь изменится первой и не заочно,..Krievzeme izmainīsies pirmā un ne aizmuguriski,..Russia will change first and not in absentia,
Выберет Она Монарха впервые! ........Viņa Monarhu izraudzīsies pirmoreiz!.....She will choose the Monarch for the first time!

Аминь. .......................................................Āmen…………………………………………...Amen
Отец Абсолют. ..........................................Tēvs Absolūts…………………………………Father Absolute
15.11.17 .....................................................15.11.17…………………………………….....15.11.17.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/15.11.17.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
-------------
Latviskoja, intuitīvi Eslauma, angļu valodā tulkoja intuitīvi Irita Irem 17.11.2017.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /15.11.2017.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /15.11.2017.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /15.11.2017.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 15.11.2017., papildināts angļu valodā 17.11.2017.

Skatījumu skaits: 440 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: