Galvenie » 2017 » Decembris » 16 » Vēsts: 15.12.17. "Uz Krieviju (2. daļa)" - *
22:13
Vēsts: 15.12.17. "Uz Krieviju (2. daļa)" - *

Vēsts: 15.12.17. "Uz Krieviju (2. daļa)" - **
(- *: Текст Катрена на русском, латышском языке с предложением Символписьма на латышском языке *(J) "Laižam prom!" / *(Н) "Удаляемся!", публиковано:http://spekavots.ucoz.ru/news/j_laizam_prom/2014-10-04-1231 , и находки: https://www.youtube.com/watch?v=OZkgEtGuqYg , и ещё интересно узнать:http://spekavots.ucoz.ru/_fr/1/1S_1DK.pdf , стран. 6, 2-ое письмо Дружочку...)
(-**: Текст Катрена на русском, латышском, английском языке)

15.12.17 "К России (часть 2)"……………………………………………………Quatrain "To Russia (part 2)"

Когда же растает лёд? ........................Kad gan izkusīs ledus?........................When will the ice melt away?
И кто же поднимет страну? ................Un kurš gan pacels valsti?....................And who will raise the country?
Какой ждёт Россию полёт? ................Kāds lidojums gaida Krieviju?................What kind of flight does Russia expect?
Что остановит вражду? ......................Kas apturēs ienaidu?.............................What will stop enemy?

Много вопросов - ответа нет! ..............Jautājumu daudz - atbildes nav!............Questions are many- no answers!
Предлагают повысить зарплату! ... Piedāvā paaugstināt algu!..................Offers to increase the salary!
Зарплата - это плохой ответ! ...........Alga - tā slikta atbilde!.........................Salary- is a bad answer!

Нет будущего - вот это плата! .............Nav nākotnes - lūk tā maksa!.................There is no future- that's a fee!

Россия не под прицелом! ....................Krievija ne zem tēmekļa!.........................Russia is not at the sight!
Скорее под микроскопом! ...................Drīzāk zem mikroskopa!..........................Rather under the microscope!
Нужен руководитель умелый, .............Prasīgs vadītājs nepieciešams,………....Need a skilled manager,
Нужна команда, а не скопом! ..............Komanda vajadzīga, bet ne kopā visi!....Need a team, but not all together!

Мир ждёт в Руси изменений, ..............Pasaule Krievijā izmaiņas gaida,……......The World is waiting for the changes in Russia,
Пока расцвело воровство! ..................Pagaidām zagšana uzplauka!..................While the theft has blossomed!
И людей к себе отношение, ................Un cilvēku attieksme uz sevi,………..…...And people attitude to themselves,
Жизнь - серьёзно, не баловство! .......Dzīve - nopietni, ne draiskošanās!............Life- is serious, not pampering!

Нельзя бросаться словами, ...............Nedrīkst ar vārdiem mētāties,…………....Can't throw words,
Слова могут материализоваться, ......Vārdi var materializēties,……………….....Words can materialize,
Жизнь, как борьба на татами, ............Dzīve, kā cīņa uz tatami…………………..Life, as a fight on tatami,
Не надо маскироваться! .....................Nevajag maskēties!..................................Don't disguise yourself!

Мир вокруг - один уровень! .................Pasaule apkārt - viens līmenis!................The World around- is one level!
Мир внутри - это другой, .....................Pasaule iekšķīgi - tas cits,………………...The World inside- that's another,
Оба Мира - это ступень, ......................Abas Pasaules - tas pakāpiens,………….Both Worlds- are a step,
Совершенствования Душой! ...............Pilnveidošanās Dvēselē!..........................Perfection in the Soul!

Всё, что внутри и снаружи, .................Viss, kas iekšķīgi un ārēji,………………...Everything, what is inside and outside,
Пространство, несущее Дух, ..............Telpa, Garu nesoša,……………………….The Space, that carries the Spirit
Информация Духа служит, ..................Kalpo Gara informācija,…………………...The information of the Spirit serves,
Передаче Послания вслух! ..................Vētījumu pārraidīšanai balsī!....................Sending the Messages by voice!

Вслух - не человека тема! ..................Balss - ne cilvēka tēma!............................Voice- not topic of human!
Вслух - это Душа человека, ................Balss - tā cilvēka Dvēsele, ……………….Voice- that Soul of human,
Это отражение Тонкого тела, .............Tā smalkā ķermeņa atspoguļojums,……...This is reflection of the Thin body,
Хранимого на века! .............................Glabājama mūžīgi!.....................................Stored for ages!

Человек - не только плоть, ..................Cilvēks - ne tikai miesa,…………………Human- is not only flesh,
Не только «скафандр» для жизни, .....Ne tikai "skafands " dzīvei,……………...Not only a "space suit" for life,
Человек - это тонкая нить, ...............Cilvēks - tas smalks pavediens,……...Human- is thin thread,
Связь с Богом при жизни! ................Saikne ar Dievu dzīves laikā!..............Connection with God during the life!

Плоть воюет, конечно, грешит! .........Miesa karo, protams, grēko!..............The flesh fights, of course, sins!
Начальная Школа образования, .......Izglītības iesākuma Skola,…………..Primary School of education,
Тонкая нить не только звенит, ..........Smalkais pavediens ne tikai skan,…..A thin thread not only rings,
Способствует Самосознанию! ..........Pašapziņu sekmē!..............................Promotes Self- Consciousness!

Вся жизнь человека в Небе! ...........Cilvēka dzīve visa Debesīs!............The whole life of human in Heaven!
Проявление не очень часто! ..............Izpausme ne ļoti bieži!........................Manifestation is not very often!
В Плотном плане она, как небыль! ....Blīvajā plānā tā, kā neesība!..............In Dense plan it is like a fiction!
Нужно найти своё место! ....................Savu vietu atrast vajag!......................Need to find your place!

Люди объединяются не Здесь! .......Cilvēki apvienojas ne Šeit!..............People are united not here!
Здесь - чаще конфликты! .................Šeit - biežāk konflikti!.......................Here- more often conflicts!

В Небесах человек остаётся весь, ......Debesīs cilvēks paliek viss,……….…In Heaven human remains all,
Часть опускается, как на лифте! .........Daļa nolaižas, kā pa liftu!...................The part is lowered, as in an elevator!

Ищите свою половину, ......................Meklējiet savu pusīti,……………..…Look for your other part,
Она на другом лифте! ........................Tā citā liftā!.......................................She is on the other elevator!

Нет в том вашей вины, .........................Nav tur jūsu vainas,…………………..There is no your fault,
Дуальность - это, заметьте! .................Dualitāte - tā, ievērojiet!......................Duality- is that, mind it!

Половина другого знака! ...................Citas zīmes puse!...............................Half of another sign!
Человек - тоже два полюса, ..............Cilvēks - arī divi poli,………………....Human- also two poles,

Одинаковые отталкиваются, однако, ...Vienādie atgrūžas, tomēr,………..…....The same repel, however,
Разные - создают Небеса! .....................Atšķirīgie - Debesis rada!.....................Different- creates Heaven!

Октаэдр - полное равновесие! .......Oktaedrs - pilnīgs līdzsvars!.............Octahedron- complete balance!
Если знаки в нём разные! ...................Ja viņā zīmes dažādas!.......................If the signs in it are different!
Прокатилось по России известие, ......Izskanēja Krievijā ziņa,………………...News rolled on Russia,
Что звенья в Нём - парные! ................Ka posmi Viņā - pāru!...........................That the links in Her- are paired!

Не путайте Мир и Небо, .......................Nejauciet Pasauli un Debesis,……......Don't confuse the World and Heaven,
Пары только при жизни! .......................Pāri tikai dzīves laikā!..........................Couples only during the life!
Пары на Небе - небыль! .......................Pāri Debesīs - neesība!........................Pairs in the Heaven- fiction!
Там Целое по Вечной жизни! ...............Tur Veselums Mūžīga dzīve!.................There the Whole is Eternal life!

Говорил, что вам строить Мир! ...........Teicu, ka jums Pasauli būvēt!.................I said that you have to build the World!
Новый, по Новым «правилам»! ......Jaunu, pēc Jauniem "noteikumiem"!.New according to the New "rules"!
Зарплата - никогда ориентир, .............Maksa - nekad orientieris,………….…...Salary- is never landmark,
Целеполагание, предлагаю вам! ........Mērķnodomu, piedāvāju jums!................Purposeful, I suggest to you!

Для России - нужна ИДЕЯ! ...............Priekš Krievijas - IDEJA vajadzīga!....For Russia- need an IDEA!
Совсем не патриотизм, .......................Nepavisam ne patriotisms,………….......Not at all patriotism,
Творение без предела, ........................Radīšana bez robežām,………………....Creation without limit,
И никакой «ИЗМ»! ................................Un nekāda "ISMA"!.................................And no "ISM"!

Россия поймёт Завтра! ......................Krievija sapratīs Rītdien!......................Russia will understand Tomorrow!
Для будущих поколений, ...................Priekš nākošām paaudzēm,………......For future generations,
Вы примете Правду, ..........................Jūs Patiesību pieņemat,……………......You will accept the Truth,
Без пустых заявлений! ......................Bez tukšiem paziņojumiem!...................Without empty statement!

Аминь. ....................................................Āmen…………………………………...Amen
Отец Абсолют. ......................................Tēvs Absolūts,………………………….Father Absolute
15.12.17 ..................................................15.12.17……………………………..…15.12.17.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/15.12.17.html#2 , pierakstīja Leonīds Maslovs.
----------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulkoja intuitīvi Irita Irem 20.12.2017
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /16.12.2017.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /16.12.2017.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /16.12.2017.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 16.12.2017., papildināts angļu valodā 20.12.2017.

Skatījumu skaits: 555 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: