Galvenie » 2018 » Janvāris » 16 » Vēsts: 16.01.18. Katrēns "Visi par vienu!"
22:32
Vēsts: 16.01.18. Katrēns "Visi par vienu!"

Vēsts: 16.01.18. Katrēns "Visi par vienu!"


16.01.18 Катрен "Все за одного!"…………………………………………………Quatrain "All for one!"

Россия, как всегда, удивляет! ........... Krievija, kā vienmēr, pārsteidz!............Russia, as always, surprises!
Теперь, правда, приятно! .................. Tagad, tiešām, patīkami!......................Now, really, it's nice!
Историей Она управляет, ...................Vēsturi Viņa vada,……………..……….She rules History,
Это для Бога - отрада! ........................Priekš Dieva tas - prieks!.....................This is for God- joy!

Неожидаемое поведение, ............... Negaidīta uzvedība,……………….….Unexpected behavior!
Все за одного! ....................................Visi par vienu!....................................All for one!

Наступает в Душе прозрение, ...........Dvēselē apskaidrība sākas,…………...Enlightenment comes in the Soul,
Люди из «гнезда» Моего! ................Cilvēki no Manas "ligzdas"!...............People from My "nest"!

Очень важно, Я давно жду, ...............Ļoti svarīgi, Es sen gaidu,…….....……..Very important, I've been waiting a long time,
Единение в Духе возможно,...............Vienošanās Garā iespējama,…..……...Unity in the Spirit is possible,
Поверьте, никто не ожидал, .............Ticiet, neviens negaidīja,………..………Believe me, no one expected,
Для части России - можно! ............Priekš Krievijas daļas - var!................For part of Russia- can!

Единение за одного - шаг! ..............Vienošanās par vienu - solis!.............Unity for one- a step!
Шаг в Новую мерность! .....................Solis Jaunajā dimensijā!........................Step into the New dimension!
Над Россией появился Стяг, .............Virs Krievijas Karogs parādījās,...……...Over Russia appeared Flag,
«Небесная закономерность»! ......... "Debesu likumsakarība"!........................."Celestial regularity"!

Главное, что старт дан! .....................Galvenais, ka starts dots!......................The main thing that the start is given!
Не просто Единению в Мире, ...........Ne vienkārši Vienošanai Pasaulē,……..Not just for Unity in the World,
В Духе, а это уже удар, .....................Garā, bet tas jau trieciens,………………In the Spirit, but this is already a blow,
По Духовному насилию! ...................Garīgai vardarbībai!................................By Spiritual violence!

Пришло, наконец, понимание, .........Atnāca, beidzot, saprašana,……………Finally, understanding has come,
Мир в руках частиц Бога! ............. Pasaule Dieva daļiņu rokās!...............The World is in the hands of God's parts!
Сконцентрированное внимание, .....Sakoncentrēta uzmanība,………………Concentrated attention,
Мир прогнулся в итоге! .................Rezultātā Pasaule izliecās!..................The World is bent in the end!

Вовремя и не напрасно, ...................Savlaicīgi un ne veltīgi,……………..….In time and not in vain,
Перешли на сторону Бога, ...............Pārgāja Dieva pusē,………………...….They went over to the side of God,
Для Тьмы это опасно, .......................Priekš Tumsas tas bīstami,…………....For the Darkness, it's dangerous,
Не будет ей места в итоге! ...............Rezultātā vietas viņai nebūs!................There will be no place for her in the end!

Управление уже у Октаэдра! ........ Vadība jau pie Oktaedra!...................Control is already to Octahedron!
Изменилась внутри обстановка! ......Iekšienē stāvoklis izmainījās!...............The atmosphere inside has changed!
Главное, теперь по периметру, ........Galvenais, tagad pa perimetru,…….….The main thing is now along the perimeter,
Правильная трактовка! .....................Pareizs traktējums!...............................Correct interpretation!

Вместе - промысел общий! .......... Kopā - nodarbe kopīga!.....................Together- common thought action!
От океана до океана! ........................No okeāna līdz okeānam!.....................From the ocean to the ocean!
Россия просыпается точно, ..............Krievija mostas precīzi,…………….......Russia wakes up exactly,
Для Тьмы Она точно преграда! ........Priekš Tumsas Viņa tiešām šķērslis!....For the Darkness She's definitely an obstacle!

В ответ Я меняю Программу! ....... Par atbildi Es Programmu mainu!....In response, I change the Program!
Климат станет умеренный, ...............Klimats kļūs mērens,…………………..The climate will become moderate,
Россия не потеряет ни грамма, ........Ne gramu nezaudēs Krievija,………....Russia will not lose a gram,
Смотрите вперёд уверенно! .............Uz priekšu skataties droši!...................Look forward confidently!

Всё в ваших руках, повторяю! ......Viss jūsu rokās, atkārtoju!...............Everything is in your hands, I repeat!
Примените Мудрость и Веру, ...........Pielietojiet Gudrību un Ticību,………...Apply Wisdom and Faith,
Прозрение народа Я замечаю, ........Tautas apskaidrību Es ievēroju,……...The insight of the nation I notice,
Жизнь не будет поверьем! ...............Dzīve ticējums nebūs!..........................Life will not be believed!

Момент настал Исторический! .........Vēsturisks moments pienāca!.............The moment has come Historical!
Мир не ожидал от России! ................Pasaule negaidīja no Krievijas!...........The World didn't expect from Russia!
Слог не риторический, ......................Stils ne retorisks,……………………....The syllable is not rhetorical,
Подтверждение Миссии! ...................Misijas apstiprinājums!........................Confirmation of the Mission!

Ожидаемые изменения в Мире, .......Gaidāmās izmaiņas Pasaulē,………...Expected changes in the World,
Россию обойдут стороной! ................Krievijai apkārt ies!..............................Russia will be bypassed!
Возродится в Духе Пальмира, ...........Garā atdzims Palmīra,…………..........Palmyra will be reborn in the Spirit,
За свободу все станут горой! .............Visi kā kalns par brīvību stāvēs!..........Everyone will become a mountain for the freedom!

Россия перестроена будет! ............Krievija pārveidota būs!....................Russia will be rebuilt!
Власть не поймёт в чём дело! ...........Kas par lietu nesapratīs vara!.............The authorities will not understand what's the matter!
Люди неравенство позабудут, ............Nevienlīdzību cilvēki aizmirsīs,……....People will forget inequality,
Братство наступит Белое! ...............Brālība Baltā pienāks!......................Will come Brotherhood White!

Катрены прошлись по сердцу, ...........Katrēni pa sirdīm izgāja,……………..The quatrains went through their hearts,
Россия приняла для себя, ..................Krievija priekš sevis pieņēma,………Russia has taken for herself,
К Богу открыла дверцу, .......................Pie Dieva durvis atvēra,……………..She opened door to God,
Никого извне не прося! ........................Neviena no ārienes neprasot!..........No one asking from outside

Я услышал Россию снова! .............. Es Krieviju izdzirdēju atkal!..........I heard Russia again!
Продолжатся в эфире дебаты, ...........Turpināsies ēterā debates,………...The debate will continue on the air,
Россия предстанет Новой! ..................Krievija Jauna parādīsies!................Russia will appear New!
Как, люди мечтали когда-то! ...............Kā, kādreiz cilvēki sapņoja!..............How people dreamed before!

Нет силы, способной остановить, ......Nav spēku, spējīgu apturēt,………..There is no force that can stop,
Поступь Великой Нации! ................ Lielas Nācijas soļus!......................The footsteps of Great Nation!
Миру остаётся верить, ........................Pasaulei atliek ticēt,………...............The World remains to believe,
Следующей России акции! .................Krievijas nākošai akcijai!...................The next shares of Russia!

Октаэдр управляет погодой! ...........Oktaedrs vada laikapstākļus!........Octahedron controls the weather!
Регулируя Любовь на Планете! ...... Mīlestību uz Planētas regulējot!....Regulating Love on the Planet!

Он докажет кому угодно, .....................Viņš pierādīs jebkuram,……………...He will prove to anyone,
На Планете не будет вендетты! ..........Uz Planētas vendetas nebūs!...........The Planet will not have vendetta!

Планета всё равно изменится! ........Planēta izmainīsies vienalga!.........The Planet will change anyway!
Россия - остров спасения! .............. Krievija - glābšanas sala!................Russia- is an island of salvation!

Мерность уже меняется, .....................Dimensija jau mainās,……………..…Dimension is already changing,
Евразия будет без изменения! ...........Eirāzija bez izmaiņām būs!.................Eurasia will be unchanged!

Европа изменится, Америка! ......... Eiropa izmainīsies, Amērika!............Europe will change, America!
Записано в Книге Судеб, ....................Ierakstīts Likteņu Grāmatā,……...........Written in the Book of Fate,
Но, это небольшие потери, ................Taču, tie nelieli zaudējumi,……….....…But, these are a small loss,
Новый континент будет! ................ Jauns kontinents būs!........................The New continent will be!

Аминь. ................................................. Āmen…………………………………….Amen
Отец Абсолют. .................................... Tēvs Absolūts…………………………...Father Absolute
16.01.18 .............................................. 16.01.18…………………………............16.01.18.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/16.01.18.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
-------------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulkoja intuitīvi Irita Irem 16.01.2018.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /16.01.2018.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /16.01.2018.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /16.01.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 16.01.2018., papildināts angļu valodā 16.01.2018.

Skatījumu skaits: 302 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: