Galvenie » 2019 » Janvāris » 16 » Vēsts: 16.01.19. Katrēns "Mīlestības buras"
21:53
Vēsts: 16.01.19. Katrēns "Mīlestības buras"

16.01.19. Катрен “Паруса Любви”

У каждого человека на всё причины,
Но, недовольство – общедоступно,
Причины – прелюдия его кончины,
Если страна увидела дно!

Начинается всё с мелочей!
Так кажется всегда для власти!
Люди говорят: нет больше мочи,
Разгораются в стране страсти!

Нет ничего в Мире случайного!
Власть всегда перегибает палку!
Рабы должны молчать – её чаяние,
С рабами говорить, что толку!

Кто наверху, тот не слышит низ!
Простая геометрия жизни,
Между верхом и низом построен карниз,
Чтобы не поменять наоборот, как жить!

Боится этого, конечно, верх!
Низам терять уже нечего!
Власть применяет жёсткие меры,
Чтобы добиться положения своего!

Коромысло жизни не стоит на точке,
На точке человеческого равновесия!
Власть, как в болоте, стоит на кочке,
Вода: смертельное для них известие!

Природа уже включилась!
Начинается перелив территории,
Для власти основа её покачнулась,
Меняется Планетарная акватория!

Низу терять нечего – они в Боге!
Верх проживает в мамоне,
Изменится скоро Мир в итоге,
Верх, конечно, утонет!

Низы вышли уже на улицы,
Готова и эстафетная палочка,
История перелистала страницы,
Европа и Русь: сладкая парочка!

Низы вышли без приглашения!
Нет у них целеполагания!
В низах живёт самоуважение,
Для Руси цель – не гадание!

Русь прошла вековое рабство!
Выживать научилась в Духе,
Восстанавливала страна государство,
Что Русь умерла – это слухи!

Низ вышел, не зная зачем?
Частностями не пишут Историю,
Вопрос ставится: не зачем, а с кем?
Это вопрос другой категории!

Европа поднялась без цели!
Целью владеет Русь!
Европа, наконец, сумела,
Понять, что Равенство – всего Суть!

Русь готова показать Равенство!
В Боге, а не в религии!
Жизнь – это Любви Главенство,
Не нужны людям вериги!

Европа ждёт Руси проявления!
Предсказано, что Она – есть Начало!
Европа и Русь – историческое сближение,
Фрегат “Свобода” отошёл от причала!

Причал называется: “Рабство”!
Можно: несправедливость или мамона!
Причал пропитан коварством,
Вместо слов слышны были стоны!

В Новый порт Шестой расы,
Надуты ветром паруса Любви,
Бог начертил Новую трассу,
Прошлое уже позади!

Теперь только вперёд и “вместе”!
Людей ведёт – эволюция,
Выбрано одно на Планете место,
От Бога Там – Конституция!

Аминь.
Отец Абсолют
16.01.19
Дополнение к Катрену через 5 часов от Создателя:

Руси быть в этот Момент – первой!
В глазах радость и нет печали!
Она остаётся Создателю верной,
Это и есть – Историческое Начало!

16.01.19

 

Vēsts: 16.01.19. Katrēns "Mīlestības buras"

Katram cilvēkam uz visu iemesli,
Taču, neapmierinātība - visiem pieejama,
Iemesli - viņa beigu prelūdija,
Ja valsts grunti ieraudzīja!

Viss no sīkumiem sākas!
Tā vienmēr priekš varas šķiet!
Cilvēki saka: nav vairāk spēka,
Valstī kaislības uzliesmo!

Nav Pasaulē nekā nejauša!
Vara vienmēr pār strīpu šauj!
Vergiem jāklusē - viņas gaidas,
Ar vergiem runāt - kāda jēga!

Kurš augšā, tas apakšu nedzird!
Dzīves vienkārša ģeometrija,
Starp augšu un apakšu dzega uzbūvēta,
Lai otrādi neapmainītu, kā dzīvot!

Baidas tā, protams, augša!
Apakšām tērēt vairāk nav ko!
Vara skarbus mērus pielieto,
Lai savu stāvokli panāktu!

Dzīves svaru kārts nestāv punktā,
Cilvēces līdzsvara punktā!
Vara, kā purvā, uz ciņa stāv,
Ūdens: nāvīga ziņa priekš viņiem!

Daba jau pieslēdzās!
Sākas teritorijas pārplūde,
Priekš varas tās pamats sašūpojās,
Planetārā akvatorija mainās!

Apakšai nav ko zaudēt - viņi Dievā!
Augša mamonā dzīvo,
Izmainīsies Pasaule drīz rezultātā,
Augša, protams, noslīks!

Apakšas jau uz ielas izgāja,
Gatava arī stafetes nūjiņa,
Vēsture lapas pāršķīra,
Eiropa un Krievzeme: salds pārītis!

Apakšas bez uzaicinājuma izgāja!
Nav viņiem mērķnodoma!
Apakšās dzīvo pašcieņa,
Priekš Krievzemes mērķis - ne zīlēšana!

Krievzeme izgāja gadsimtu verdzību!
Garā izdzīvot iemācījās,
Zeme valsti atjaunoja,
Ka Krievzeme nomira - baumas tās!

Apakša izgāja, nezinot kādēļ?
Daļām Vēsturi neraksta,
Jautājums izvirzas: ne kādēļ, bet ar ko?
Tas jautājums citas kategorijas! 

Eiropa bez mērķa pacēlās!
Mērķi Krievzeme pārvalda!
Eiropa, beidzot, mācēja,
Saprast, ka Vienlīdzība - visa Būtība!

Krievzeme gatava Vienlīdzību parādīt!
Dievā, bet ne reliģijā!
Dzīve - tā Mīlestības virskundzība,
Nevajag cilvēkiem važu!

Eiropa gaida Krievzemes izpausmi!
Pareģots, ka Viņa - Sākums ir!
Eiropa un Krievzeme - vēsturiska tuvināšanās,
Fregate "Brīvība" no ostas atgāja!

Osta saucas: "Verdzība"!
Var: netaisnība vai mamons!
Osta ļaunām viltībām piesātināta,
Vārdu vietā vaidi dzirdami bija!

Sestās rases Jaunajā ostā,
Mīlestības buras vēja piepūstas,
Dievs Jaunu trasi uzzīmēja,
Pagātne jau aiz muguras!

Tagad tikai uz priešu un "kopā"!
Cilvēkus ved - evolūcija,
Viena uz Planētas vieta izvēlēta,
No Dieva tur - Konstitūcija!

Āmen.
Tēvs Absolūts
16.01.19. 

Papildinājums no Radītāja Katrēnam pēc 5 stundām:

Krievzemei būt šajā Momentā - pirmajai!
Acīs prieks un skumju nav!
Viņa Radītājam uzticīga paliek,
Tas arī ir - Vēsturiskais Sākums!

16.01.19

16.01.19.Quatrain “Sails of Love”

Every person has reason for all,
But discontent- is able to everyone,
Reasons- the prelude of his death,
If the country saw the bottom!

It all starts with little things!
It always seems so for the authorities!
People say: no more power,
Passion inflames in the country!

There is nothing accidental in the World!
Power always goes too far!
Slaves must be silent- her aspiration,
With slaves to talk- what’s the use!

Who is above, he doesn’t hear the bottom!
Simple geometry of life,
A cornice is built between the top and the bottom,
In order not to change opposite, how to live!

Afraid of this, of course, the top!
Bottom has nothing to lose!
Power applies tough measures,
To achieve their position!

The yoke of the life doesn’t stand on the point,
At the point of human balance!
Power, as in the swamp, stands on the mound,
Water: deadly news for them!

Nature has already turned on!
The overflow of the territory begins,
For power her base swayed,
The Planetary water area is changing!

Bottom has nothing to lose- they are in God!
Top lives in mammon,
The World will change soon in the end,
The top, of course, will sink!

The bottom was go on the streets,
Relay baton is also ready,
History turned the pages,
Europe and Russia: sweet couple!

Bottom went out without an invitation
They have not target intent!
In the bottom lives self-esteem,
The target for Russia- is not fortune telling!

Russia has passed a century of slavery!
Learned to survive in the Spirit,
The country was restored by the state,
That Russia died- is rumors!

Bottom went out, not knowing why?
History is not written by particles,
The question is: not why, but with who?
This is a question of another category!

Europe rose without target!
The target owns Russia!
Europe, finally, managed,
Understand that Equality- is the whole Essence!

Russia is ready to show Equality!
In God, but not in religion!
Life- is domination of Love,
People don’t need chains!

Europe is waiting for Russia manifestation!
It’s predicted, that She- is the Beginning!
Europe and Russia- historical convergence,
The frigate “Freedom” departed from the pier!

The pier is called: “Slavery”!
Can: injustice or mammon!
Pier is filled up with evil tricks,
Instead of words, moans were heard!

To the New port of the Sixth race,
Sails of Love are blown up with wind,
God drew a New track,
The past is over!

Now just go ahead and “together”!
Leads people- evolution,
One place is chosen on the Planet,
From God there- is Constitution!

 Amen
Father Absolute
16.01.19.

Addition from the Creator to Quatrain after 5 hours:

Russia will be in this Moment- the first one!
In the eyes are joy and no sadness!
She remains faithful to the Creator,
This is- the Historical Beginning!

16.01.19.


Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/16.01.19.html , pierakstīja Leonīds Maslovs, 
latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko intuitīvi Irita Irem,
ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /16.01.2019.
nosūtīts Stariņam: http://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /16.01.2019
un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /16.01.2019.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 16.01.2019.

Skatījumu skaits: 81 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: