Galvenie » 2018 » Februāris » 16 » Vēsts: 16.02.18. Katrēns "Sekas"
16:06
Vēsts: 16.02.18. Katrēns "Sekas"

16.02.18 Катрен "Следствие"​​

Здоровье лежит внутри!
Снаружи только последствие!
Лечения никогда не жди!
Лечение - это следствие!

Причина всего - неверие!
Неверие, прежде всего, в себя!
Жизнь кажется всем поверьем,
Как, запутанная стезя!

Человек здесь только проявлен,
Сохраняя совершенство Духа!
Соблазны одновременно явлены,
Нужно устоять разрухе!

Но, устоять трудно очень!
Богатство, сладкая жизнь,
Человек получает осень,
Ещё не начав жить!

Людям кажется, что отыграются!
Чуть уступив - победят!
Но, к Истокам не возвращаются,
Тёмные силы следят!

Вот и маются люди по жизни!
То ли вниз, то ли вверх - не ясно!
Не понимают, как жить?
В результате проживают напрасно!

Не научились определять,
Где причина, а где следствие!
Чаще живут головой вспять,
Пожиная последствия!

В каждом случае есть причина!
Чаще внутреннего происхождения,
Родина стала чужбиной,
Точнее, круговым движением!

Причины ищите в себе!
Неверие - в основном причина!
Нужно помнить, что Бог в тебе!
Рядом и Тьмы личина!

Дуальность постоянно преследует!
Человек не борется с ней!
Внутренний дискомфорт следует,
С возрастом всё сильней!

Повторяю, причина в вас!
Без совершенства Души нельзя!
Не изменится парусов галс,
Не покажется впереди Земля!

Причины и следствия - одна цепь!
Цепь совершенного проявления!
Самое главное определить цель!
В Душе Бога явление!

Помните, вы от Бога!
Как и всё в этом Мире!
Совершенство - жизни итог,
Главное внутри перемирие!

Решите, что важнее всего?
Прозябание или творение?
Главное для творения сего:
Творчество и смирение!

Смирение - не раболепие!
Полное отсутствие гордыни,
Творение до самозабвения,
В Душе никакой пустыни!

Причины ищите в себе!
Нет причин в Поднебесье,
Следствие у причин на хвосте,
Последствия мракобесия!

Человек порождение Бога!
Темноте нет места в Душе,
Неверие - причина в итоге,
Следствие вторично уже!

Причина и следствие в теле!
Если Душа в полёте!
Принимайте решение смело,
Человек - это Бог на взлёте!

Аминь.
Отец Абсолют.

16.02.18

 

Vēsts: 16.02.18. Katrēns "Sekas"​

Veselība iekšienē guļ!
Ārpusē tikai sekas!
Negaidi nekad ārstēšanu!
Ārstēšana - tās sekas!

Visa iemesls - neticība!
Neticība, vispirms, sev!
Dzīve visiem ticējums šķiet,
Kā, taka sarežģīta!

Cilvēks šeit tikai izpausts,
Saglabājot Gara pilnību!
Vilinājumi vienlaicīgi parādīti,
Pret sabrukumu noturēties vajag!

Taču, noturēties ļoti grūti!
Bagātība, salda dzīve,
Cilvēks rudeni saņem,
Vēl dzīvot nesācis! 

Cilvēkiem šķiet, ka atspēlēsies!
Mazliet piekāpjoties - uzvarēs!
Taču, pie Sākumiem neatgriežas,
Izseko Tumšie spēki!

Lūk arī mocās pa dzīvi cilvēki!
Tad lejup, tad augšup - neskaidri!
Nesaprot, kā dzīvot?
Rezultātā veltīgi nodzīvo!

Neiemācījāties noteikt,
Kur iemesli, bet sekas kur!
Biežāk dzīvo ar galvu atpakaļ,
Baudot sekas!

Katrā gadījumā iemesls ir!
Biežāk iekšējās izcelsmes,
Dzimtene svešums kļuva,
Precīzāk, apļa kustība!

Iemeslus meklējiet sevī!
Neticība - pamatiemesls!
Atcerēties vajag, ka Dievs tevī!
Blakus arī Tumsas maska!

Dualitāte pastāvīgi izseko!
Cilvēks ar to necīnās!
Iekšējais diskomforts seko,
Ar gadiem jo spēcīgāk!

Atkārtoju, iemesls jūsos!
Bez Dvēseles pilnības nevar!
Neizmainīsies buru halze,
Neparādīsies Zeme priekšā!

Cēloņi un sekas - viens mērķis!
Mērķis izpausmes pilnībai!
Pats galvenais mērķi noteikt!
Dieva parādību Dvēselē!

Atceraties, no Dieva jūs!
Kā arī viss šajā Pasaulē!
Pilnība - dzīves rezultāts
Pamiers iekšienē galvenais!

Lemiet, vissvarīgākais kas?
Nīkuļošana vai radīšana?
Galvenais priekš visa radīšanas:
Jaunrade un lēnprātība!

Lēnprātība - ne verdziskums!
Pilnīgs lepnības trūkums,
Radīšana līdz pašaizliedzībai,
Dvēselē tukšuma nekāda!

Cēloņus meklējiet sevī!
Nav cēloņu Padebešos,
Sekas un cēloņi uz astes,
Tumsonības sekas!

Cilvēks Dieva auglis!
Tumsai Dvēselē vietas nav,
Neticība - cēlonis rezultātā,
Sekas jau atkārtoti!

Cēlņi un sekas ķermenī!
Ja Dvēsele lidojumā!
Pieņemiet lēmumu drosmīgi,
Cilvēks - tas Dievs lidojumā!

Āmen.
Tēvs Absolūts.
16.02.18.

16.02.18. Quatrain "Consequences"​

Health lies inside!
Outside only consequence!
Treat never wait!
Treatment- is a consequence!

The reason of all- is disbelief!
Unbelief, first of all, in yourself!
Life seems to all to be belief,
As the tangled path!

The human is manifested only here,
Keeping the perfection of the Spirit!
Temptations are simultaneously manifested,
Need to resist the devastation!

But, it's very much difficult to resist!
Wealth, sweet life,
Human gets autumn,
Not yet started to live!

People think that they will recoup!
Slightly loosing- will win!
But, don't return to Origins,
Dark forces are watching!

And people are tormented by life!
Whether down, or up- it's not clear!
Don't understand, how to live?
As a result, they live in vain!

Have not learned to determine,
Where is the cause, but where is the consequence!
More often lives with head back,
Succeed the consequence!

In each case, there is a reason!
More often internal origin,
The homeland became a foreign land,
More precisely, in a circular motion!

Looking for reasons inside yourself!
Disbelief- the mostly reason!
Must remember, that God is in you!
Near also the mask of darkness!

Duality is constantly haunting!
A human doesn't fight with it!
Internal discomfort follows,
With age, more strong!

I repeat, the reason is in you!
Without perfection of the Soul, it's impossible!
Will not change the sail tack,
The Earth will not seem ahead!

Causes and effects- one chain!
The chain of the perfect manifestation!
The most important thing is to determine target!
God's phenomenon in the Soul!

Remember, you are from God!
As well as everything in this World!
Perfection- is the result of life,
The main thing is truce inside!

Decide, what is most important?
Vegetation or creation?
The main thing for this creation is:
Creativity and humility!

Humility- is not servility!
Complete lack of pride,
Creation to self- oblivion,
There is no desert in the Soul!

Look for reasons inside yourself!
There is no reason in the Sublime,
Consequence and cause on the tail,
Consequences of obscurantism!

Human is the product of God!
Darkness has no place in the Soul,
Unbelief- the reason in the end,
The consequences are already secondarily!

Cause and consequence in body!
If the Soul is in the flight!
Make the decision boldly,
Human- is God on the rise!

Amen
Father Absolute
16.02.18.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/16.02.18.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
-------------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko intuitīvi Irita Irem.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietne: http://spekavots.ucoz.ru /16.02.2018/
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /16.02.2018.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /16.02.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 16.02.2018.

Skatījumu skaits: 293 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: