Galvenie » 2019 » Marts » 16 » Vēsts: 16.03.19. Katrēns "Radītāja pēdējā cerība"
16:58
Vēsts: 16.03.19. Katrēns "Radītāja pēdējā cerība"

16.03.19. Катрен “Последняя Надежда Создателя”

Власть – это есть система!
Система подавления Правды!
Кто в России власть? Это тема!
Тогда откроется “Завтра”!

Государство – это не дарство!
Тем более, не Дар от Бога!
Бог предлагает Равенство!
Все люди – равны в итоге!

Есть – власть в мыслях о “Завтра”,
Есть – замкнутая на себя!
Люди хотят узнать Правду,
Почему пропадают зря!

Но, власти нужна тишина!
И никакого в Душе брожения!
Не нужна в Душе широта,
Не должно быть против движения!

В стране, как на кладбище,
Все равны, но за оградкой,
Власть кажется всем судилищем,
Но, это обсуждают украдкой!

Политики теперь разделились,
Но, никакого противления власти!
Они с властью давно примирились,
А, в народе бушуют страсти!

Но, система имеет порядок!
Порядок, подавления мысли!
В экономике полный упадок,
Окончательное бессмыслие!

Главное для Бога – народ!
Частицы – Самого Создателя!
Для власти – это чаще всего сброд,
Есть и в народе – предатели!

Если нет единой Идеи,
Значит, нет никакой Цели!
Нет – стратегии, нет и модели,
Люди имеют, что захотели!

Жизнь, для людей сейчас – бремя!
Пустая трата драгоценного времени,
Люди не понимают, что жизнь – время,
В своей Судьбе неуверены!

В стране есть судебная суть,
Надзор есть и подавление!
У людей в Сознании – жуть,
Люди сегодня без направления!

Живут, не понимая сколько?
Люди опустили плечи!
Нет ответов – вопросы только,
Люди забыли про Вечность!

Вечность, им кажется шуткой!
Рабская в Душе психология!
Действительность теперь мутная,
Запутанная философия!

Со стороны – это страшно!
Человечество катится вниз!
Изменить себя – очень важно!
Перед пропастью – есть карниз!

Карниз, чтобы была остановка!
Это жизни и смерти – граница!
Богом предложена Новая постановка,
Новую написать страницу!

Но, люди и власть – не хотят слышать!
Привычная диспозиция!
Они разучились даже дышать,
Не хотят менять привычной позиции!

Но, есть Росток на Востоке!
Последняя Надежда Создателя!
Нужно вернуться опять к Истоку,
Прекратить свою роль наблюдателя!

Система сама не лопнет!
Если нет людей противления!
Она природный коллапс помнит,
Знает, что от этого нет избавления!

Для системы неприятная Новость:
“На Востоке – пробился Росток”!
Для всех обнадёживающая Весть,
Мир смотрит теперь на Восток!

Аминь.
Отец Абсолют
16.03.19

 

 

Vēsts: 16.03.19. Katrēns "Radītāja pēdējā cerība"

Vara - tā sistēma ir!
Sistēma Patiesības apspiešanai!
Kas Krievijā vara? Tā tēma!
Tad atklāsies "Rītdiena"!

Lielvalsts - tas ne dāvinājums!
Jo mazāk, ne Dāvana no Dieva!
Dievs Vienlīdzību piedāvā!
Cilvēki visi - vienlīdzīgi rezultātā!

Ir - domās vara par "Rītdienu",
Ir - noslēgta sevī!
Cilvēki Patiesību uzzināt grib, 
Kādēļ pazūd veltīgi!

Taču, varai klusums vajadzīgs!
Un Dvēselē nekadas rūgšanas!
Dvēselē plašumu nevajag,
Pret kustību nevajadzētu būt!

Valstī, kā kapsētā,
Visi vienlīdzīgi, bet aiz nožogojuma,
Vara šķiet visiem tiesas sēdeklis,
Bet, to apspriež slepus!

Politiķi tagad izdalījās,
Bet, pretošanās varai nekādas!
Viņi ar varu sen samierinājās,
Bet, tautā kaislības virmo!

Taču, sistēmai kārtība ir!
Kārtība, domas apspiešanai!
Ekonomikā pilnīgs pagrimums,
Galīgs absurds!

Priekš Dieva galvenais - tauta!
Daļiņas - Paša Radītāja!
Priekš varas - salašņas tās visbiežāk,
Tautā arī ir - nodevēji! 

Javienotas Idejas nav,
Tātad, Mērķa nekāda nav!
Nav - stratēģijas, nav arī modeļa,
Cilvēkiem ir, ko gribēja!

Dzīve, tagad priekš cilvēkiem - nasta!
Dārga laika tukša tērēšana,
Cilvēki nesaprot, ka dzīve - laiks,
Savā Liktenī nedroši!

Valstī ir tiesu būtība,
Uzraudzība ir un apspiešana!
Cilvēkiem Apziņā - šausmas,
Cilvēki šodien bez virziena!

Dzīvo, nesaprotot cik?
Cilvēki plecus nolaida!
Atbilžu nav - tikai jautājumi,
Cilvēki par Mūžību aizmirsa!

Mūžība, joks viņiem šķiet!
Verdziska Dvēselē psiholoģija!
Īstenība tagad blāva,
Filozofija sarežģīta!

No malas - tas briesmīgi!
Cilvēce ripo lejup!
Izmainīt sevi - ļoti svarīgi,
Pirms bezdibeņa - ir dzega!

Dzega, lai būtu apstāšanās!
Tā dzīves un nāves - robeža!
Dieva piedāvāts Jauns uzvedums,
Jaunu lappusi uzrakstīt!

Bet, cilvēki un vara - dzirdēt negrib! 
Pierasta dispozīcija!
Viņi pat elpot vairs neprot,
Negrib pierastās pozīcijas mainīt!

Taču, Austrumos Asns ir!
Radītāja Cerība pēdējā!
Atkal pie Sākotnēm atgriezties vajag,
Pārtraukt savu vērotāja lomu!

Sistēma pati nepārtrūks!
Ja cilvēku pretošanās nav!
Tā dabas kolapsi atceras,
Zina, ka no tā atbrīvošanās nav!

Prieš sistēmas nepatīkams Jaunums:
"Austrumos - Asns izspraucās"!
Priekš visiem cerību Vēsts,
Pasaule tagad uz Austrumiem skatās!

Āmen.
Tēvs Absolūts
16.03.19.
 

16.03.19.Quatrain „Last hope of the Creator”

Power- is the system!
System of discussing the Truth!
Who is the power in Russia? This is the topic!
Then “Tomorrow” will open!

The state- is not a gift!
Moreover, not a gift from the Creator!
God offers Equality!
All people- are equal in the end!

There is- power for “Tomorrow” in the thought,
There is- closed in itself!
People want to know the Truth,
Why are they wasted in vain!

But, the authorities need silence!
And no fermentation in the Souls!
Spaciousness is not needed in the Soul,
Should not be against the movement!

In the country like in the cemetery,
All are equal, but behind fence,
Power seems to be the ultimate judgment for all,
But, it’s discussed peeking!

Politicians are now divided,
But, no resistance to power!
They reconciled with authorities long ago,
But, passion is teasing in nation!

But, the system has order!
Order, suppress thoughts!
In economic total decline,
Final meaninglessness!

The main thing for God- is nation!
Particles- of the Creator Himself!
For power- most often they are slips,
There are also among nation- traitors!

If there is no united Idea,
So there is no ant Target!
No- strategy, no model too,
People have, what they wanted!

Life, is now for people- a burden!
Waste of precious time,
People don’t understand, that life- is time,
In their Fate are unsure!

There is judicial essence in the country,
Supervision is and suppression!
In Consciousness of people- horror,
People today without direction!

Live, not understanding how much?
People lowered their shoulders!
No answers- only questions,
People have forgotten about Eternity!

Eternity, seems for them like a joke!
Slave psychology in the Soul!
Reality is now muddy,
Philosophy confusing!

From the side- it’s crazy!
Humanity i rolling down!
Change yourself is very important,
Before the abyss- there is a cornice!

Cornice, to be stopped!
This is life and death- the border!
New task offered by God,
Write new page!

But, people and power- don’t want to hear!
Habitual disposition!
They have forgotten even how to breathe,
Don’t want to change the usual position!

But, there is Sprout in the East!
The last Hope of the Creator!
Must return again to the Sources,
Stop your observer role!

The system by itself will not burst!
If there is no resisting of people!
It remembers collapse of nature,
Knows, that there is no deliverance from it!

For the system nasty News:
“In the East- Sprout made its way”!
Hope News for everyone,
The World is now looking to the East!

Amen
Father Absolute
16.03.19.


Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/16.03.19.html /pierakstīja Leonīds Maslovs,
latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko intuitīvi Irita Irem,
ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /16.03.2019.
nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /16.03.2019.
un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /16.03.2019.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavots 16.03.2019.

Skatījumu skaits: 57 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: