Galvenie » 2020 » Marts » 16 » Vēsts: 16.03.2020. Katrēns "Katrs par savu dzīvi atbild"
19:37
Vēsts: 16.03.2020. Katrēns "Katrs par savu dzīvi atbild"

16.03.2020 Катрен “Каждый отвечает за свою жизнь”

Обнулить можно число!
Но нельзя обнулить жизнь!
Прошлое никуда не ушло!
Оно продолжает жить!

Жизнь – это цепь событий!
Череда грехов и побед!
Невозможно ничего забыть!
С обнулением – ждите череду бед!

За каждый Миг надо платить!
Человек без Бога – в грехах!
Забыв прошлое – новое не наладить,
Заблудитесь в трёх соснах!

Не разобравшись с прошлым,
Перечеркнёшь свою жизнь!
Иногда что-то изменить можно,
Сначала прощения надо просить!

Жизнь человека – Спектакль Бога!
Есть Право свободного выбора,
Создатель всегда подводит итоги,
Человек же проводит отбор!

Согласный на обнуление – опасен!
Он перестаёт отвечать за себя!
Если на Новую жизнь согласен,
Прощения должен просить у Меня!

Меняющий жизнь вдвойне опасен!
Непрощённый грех будет удвоен!
Значит, он с Сатаной согласен,
Не получился из него Неба воин!

Помните, жизнь – Вечный экзамен!
Положительная не у всех оценка,
Обнуление жизни – не перемена,
Скорее, прощальная сцена!

Нельзя повторять свои ошибки!
Особенно, перед Судным днём!
Человек должен быть гибким,
Нельзя играть с Небесным огнём!

Не подскажут ничего религии,
Они сами скоро будут в огне!
Им аукнутся искусственные вериги,
Будет понятно, кто противостоял Мне!

Кто – враг, а кто – друг: откроется!
Судный день – это чистилище!
От Создателя никто не скроется,
Людям понятно, что капитал чудовище!

Напоминаю, что на Планете люди!
Форма существования не имеет значения!
Повторяю, сегодня только прелюдия,
Изменения жизни течения!

Людям надо быть осторожнее!
Последние мгновения очень важны!
Можно испортить жизни течение!
Берегитесь последней волны!

Каждый отвечает за свою жизнь!
Эпидемия – это только начало!
Не думающий головой – перестаёт жить!
Никчёмность никогда не вызывала печали!

Спрос с каждого, прежде всего!
С власти дополнительный спрос!
Никто не хочет слышать голоса Моего!
Человек должен задать и себе вопрос!

Как из Бога он превратился в ничто?
Как он жизнь променял на быт?
Какое он внукам оставит письмо?
Кем внукам посоветует быть?

Живите, не покупаясь на Ложь!
У каждого человека – свой путь!
Все преграды можете превозмочь,
Если поймёте в чём жизни Суть!

Аминь.
Отец Абсолют.
16.03.2020

Vēsts: 16.03.2020. Katrēns "Katrs par savu dzīvi atbild"

Nonullēt var skaitli!
Bet nevar dzīvi nonullēt!
Pagātne neaizgāja nekur!
Tā turpina dzīvot!

Dzīve - notikumu ķēde tā!
Grēku un uzvaru virkne!
Aizmirst nav iespējams neko!
Nonullējot - bēdu virkni gaidiet!

Par katru Mirkli jāmaksā!
Cilvēks bez Dieva - grēkos!
Aizmirstot pagājušo - jauno nesakārtot,
Trīs priedēs apmaldīsieties!

Netiekot skaidrībā ar pagātni,
Savu dzīvi pārsvītrosi!
Dažkārt var kaut ko izmainīt,
Sākumā piedošanu prasīt vajag!

Cilvēka dzīve - Dieva Izrāde!
Ir brīvās izvēles Tiesības,
Radītājs rezultātus apkopo vienmēr,
Cilvēks taču atlasi veic!

Nonullēšanai piekritušas - bīstams!
Viņš pārstāj par sevi atbildēt!
Jaunai dzīvei ja piekrīt,
Piedošana jāprasa Man!

Dzīvi mainošais dubult bīstams!
Nepiedotais grēks būs dubultots!
Tātad, viņš Sātanam piekrītošs,
Nesanāca no viņa Debesu cīnītājs!

Atceraties, dzīve - Mūžīgais eksāmens!
Ne visiem pozitīvs vērtējums,
Dzīves nonullēšana - ne pārmaiņa,
Visdrīzāk, atvadu scēna!

Nedrīkst savas kļūdas atkārtot!
Sevišķi, pirms Soda dienas!
Cilvēkam lokanam jābūt,
Nedrīst ar Debesu uguni spēlēties!

Reliģijas nepateiks neko priekšā,
Viņas pašas drīz ugunī būs!
Viņām mākslīgās važas skanēs, 
Saprotams būs, kurš pretojās Man!

Kurš - naidnieks, bet kurš - draugs: atklāsies!
Tiesas diena - tīrītava tā!
No Radītāja nepaslēpsies neviens,
Cilvēkiem skaidrs, ka kapitāls nezvērs!

Atkārtoju, ka uz Planētas cilvēki!
Eksistēšanas formai nozīmes nav!
Atkārtoju, šodien tikai prelūdija,
Dzīves tecējuma izmaņai!  

Cilvēkiem uzmanīgākiem jābūt!
Pēdējie mirkļi ļoti svarīgi!
Var izbojāt dzīves tecējumu!
Sargaties pēdējā viļņa!

Katrs par savu dzīvi atbild!
Epidēmija - tas tikai sākums!
Nedomājošs ar galvu - dzīvot pārstāj!
Nevajadzīgums skumjas neizraisīja nekad!

Prasība no katra, vispirms!
No varas papildus prasība!
Neviens Manu balsi dzirdēt negrib!
Cilvēkam jautājums jāuzdod arī sev!

Kā no Dieva viņš bezvērtībā pārvērtās?
Kā dzīvi viņš uz sadzīvi izmainīja?
Kādu vēstuli viņš mazbērniem atstās?
Par ko kļūt mazbērniem ieteiks?

Dzīvojiet, ne melos peldoties!
Katram cilvēkam - savs ceļš!
Visus šķēršļus pārvarēt variet,
Ja sapratīsiet dzīves Būtība kur!

Āmen.
Tēvs Absolūts.
16.03.2020.

16.03.20.Quatrain “Everyone is responsible for his life”

You can zeroed the number!
But life cannot be zeroed!
The past has not gone anywhere!
It continues to live!

Life- is a chain of events!
A series of sins and victories!
It is impossible to forget anything!
With zeroing - wait for a series of troubles!

For every Moment you have to pay!
A human without God- is in sins!
Forgetting the past - you can’t fix new things,
Get lost in three pines!

Without understanding the past,
Will cross out your life!
Sometimes you can change something,
First you need to ask for forgiveness!

Human life - The performance of God!
There is a right of free choice,
The Creator always sums up results,
A human is conducting a selection!

Consent to zeroing- is dangerous!
He is no longer responsible for himself!
If you agree to a New Life,
Must ask forgiveness from Me!

Life-changing is doubly dangerous!
Unforgiven sin will be doubled!
So he agrees with Satan,
A warrior from heaven did not turn out from him!

Remember, Life- is the Eternal Exam!
Not everyone has a positive rating,
Zeroing life- is not a change
Rather, a farewell scene!

You can’t repeat your mistakes!
Especially before Judgment Day!
Man must be flexible
You can not play with heavenly fire!

Religions will not tell anything,
They by themselves will soon be on fire!
Artificial chains will sound to them,
It will be clear who opposed Me!

Who- is the enemy, but who- is the friend: will open!
Judgment Day- is purgatory!
No one will hide from the Creator,
People understand that capital is a monster!

I remind you that there are people on the Planet!
The form of existence does not matter!
I repeat, today is only a prelude,
Changes in the life of the current!

People need to be careful!
The last moments are very important!
You can ruin the flow of the life!
Watch out for the last wave!

Everyone is responsible for his life!
The epidemic- is only the beginning!
Not thinking with his head - ceases to live!
Worthlessness never caused sorrow!

Demand from everyone, above all!
There is additional demand from the authorities!
No one wants to hear My voice!
A man must ask himself a question!

How did he turn from God into nothing?
How did he trade life for every day life?
What letter will leave for grandchildren?
What grandchildren advise to be?

Live without swimming in a lie!
Each person has his own way!
You can overcome all obstacles
If you will understand the Essence of life!

Amen.
Father Absolute.
03/16/2020


Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/16.03.20.html , pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā intuitīvi tulkoja Irita Irem,
ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /16.03.2020.
nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /16.03.2020.
un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /16.03.2020.
=====
Sagatavots viskopīgai pieredzei 16.03.2020.

Skatījumu skaits: 30 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: