Galvenie » 2017 » Aprīlis » 16 » Vēsts: 16.04.17. Katrēns "Dzīve un Mīlestība"
21:04
Vēsts: 16.04.17. Katrēns "Dzīve un Mīlestība"

Vēsts: 16.04.17. Katrēns "Dzīve un Mīlestība"

16.04.17. Катрен "Жизнь и Любовь"………………………………………………Quatrain "Life and Love"

Ничто не бывает напрасно! ...............Nekas nemēdz būt veltīgi!...................Nothing can be in vain!
Ничто не проходит бесследно! ..........Nekas nepazūd bez pēdām!................Nothing passes without a trace!
Не помнить об этом опасно, ............ To neatcerēties bīstami,…………..…...Don't remember about that is dangerous
Всё имеет свои последствия! ........... Visam ir savas sekas!..........................Everything has its consequences!

Человек, как частица Бога, ............... Cilvēks, kā Dieva daļiņa,……………….Human, as part of God,
Оставляет след в Вечности! .............. Pēdas Mūžībā atstāj!...........................Leaves a trace in Eternity!
Энергия его пребывания, ..................Viņa uzturēšanās enerģija,…………….The energy of his stay,
Часть энергии Бесконечности! ...........Daļa Bezgalības enerģijas!..................Part of Infinity energy!

Он дуален совсем не напрасно! ...... Viņš duāls pavisam ne velti!.................He is not dual at all!
Жизнь - борьба Света и Тьмы! ......... Dzīve - Gaismas un Tumsas cīņa!.......Life- is struggle between Light and Darkness!
Не помнить о том опасно, ................ Neatcerēties to bīstami,…………..……Don't remember that, it's dangerous,
Жизнь - без хаоса и кутерьмы! ..........Dzīve - bez haosa un kņadas!..............Life- without chaos and mess!

Не видны человеку последствия! .....Neredzamas cilvēkam sekas!...............The consequences are not visible for human!
Он уходит, не увидев конца! ............Viņš aiziet beigas neieraudzījis!.............He leaves without seeing the end!
Раскрывается ему следствие, ..........Atklājas viņam sekas,…………………...The investigation is revealed to him,
Лишь у критического столбца! ..........Tikai pie kritiskās slejas!.......................Only at the critical column!

Не все живут понимая, .....................Ne visi dzīvo saprotot,………………......Not everyone lives by knowing,
Что жизнь не проходит бесследно!...Ka dzīve nepaiet bez pēdām!................That life doesn't pass without a trace!
Люди не обращают внимание, .........Nepievērš uzmanību cilvēki,…………....People are not paying attention,
Что ВСЁ имеет последствие! ............Ka VISAM ir sekas!................................That EVERYTHING has a consequence!

Чувство Любви - поднимает! .............Mīlestības jūtas - paceļ!........................Feeling of Love- rises!
Злость - сокращает сроки! ............... Dusmas - termiņus saīsina!..................Anger- shortens the time!
Судьба - всё принимает, ................... Liktens - visu pieņem,…………………..Fate- everything takes,
Нет никакой мороки! ..........................Nav nekādu ķēpu!................................There is no trouble!

Жизнь - хаос без управления! .......... Dzīve - haoss bez vadības!..................Life- is chaos without control!
Такого нет в Мироздании! ..................Tāda Pasaulsēkā nav!.........................There is no such thing in the Universe!
Человек - Божественное явление! .....Cilvēks - Dievišķa izpausme!................Human- is Divine phenomenon!
Должен иметь понимание! .................Saprašanai jābūt!.................................Must have understanding!

Во всём - есть след промысла! ......... Visā - ir nodomu pēdas!........................In all- is trace of thought action!
Всё - отражается в Вечности! ............ Viss - Mūžībā atspoguļojas!..................Everything- is reflected in Eternity!
След остаётся от умысла, ..................Pēdas paliek no nodoma,……………...The trace remains of intent,
Уходящий от вас в Бесконечность! ....Aizejoša no jums Bezgalībā!.................Leaving from you to Infinity!

Напрасно живут уставая! ................... Veltīgi dzīvo nogurstot!........................They live in vain tired!
Нельзя уставать от Творчества! ......... No Jaunrades nogurt nevar!................You can't get tired from Creativity!
Плотный план покидая, ......................Blīvo plānu atstājot,…………………..….By leaving thick plan,
Вы не расстаётесь и с зодчеством! .. .Jūs nešķiraties arī no celtniecības!.......You don't part with architecture!

Поймите, вы переходите к Богу! ........ Saprotiet, jūs pārejat pie Dieva!............Understand, you go to God!
Бог - это Любви СОВЕРШЕНСТВО! .... Dievs - tā Mīlestības PILNĪBA!.............God- is Love PERFECTION!
Жизнь, говорил, - дорога, ................... Dzīve, teicu, - ceļš,……………………...Life, I said,- the road,
И Любви в ней - Главенство! ...............Un Mīlestībai tur - Virskundzība!..........And Love in it- the Head!

Не имеет она границ в Вечности! ...... .Nav viņai Mūžībā robežu!....................She has no boundaries in Eternity!
Любовь объединяет Пространство,..... Mīlestība Telpu apvieno,……………….Love unites Space,
Любовь - характеристика Бесконечности, . Mīlestība - Bezgalības raksturojums,.Love is a characteristic of Infinity,
Это - Вселенной убранство! ................ Tā - Visuma rotājums!.........................It's- the Universe decoration!

Не теряйте Любви чувство! ................. Nezaudējiet Mīlestības jūtas!..............Don't lose the feeling of Love!
Любовь - не пребывание! ................... Mīlestība - ne uzturēšanās!.................Love- is not a stay!
Она - творящая буйство! .....................Tā - radoša trauksme!.........................She- is a creative rampage!
Жизни людской - оправдание! ........... .Cilvēciskai dzīvei - attaisnojums!........Human life- is an excuse!

Промыслы бывают разные! .................Nodarbes mēdz būt dažādas!.............Fancies are different!
Без Любви - чаще никчёмные, ........... Bez Mīlestības - biežāk nederīgas…...Without Love- often useless,
Жить в Любви - очень важно! ..............Dzīvot Mīlestībā - ļoti svarīgi!...............Living in Love- is very important!
Любовь разрушает потёмки! .............. .Mīlestība tumsu izkliedē!.....................Love destroys the darkness!

Помните, Любовь - это Бог! ................ Aceraties, Mīlestība - tas Dievs!..........Remember, Love- that is God!
А вы - частица Создателя! ...................Bet jūs - Radītāja daļa!........................But you- part of Creator!
Знайте, каждый человек мог, ...............Zinat, katrs cilvēks varēja,…..………...Know, everyone could,
Изменить себя основательно! ............ .Sevi izmainīt pamatīgi!........................Change himself thoroughly!

Ничто не бывает напрасно, ................ Nekas nemēdz būt veltīgi,…….………Nothing can be in vain,
Жизнь - Великая эволюция! .................Dzīve - Dižena evolūcija!.....................Life- Great evolution!
Нарушать её очень опасно, ................ Izjaukt to ļoti bīstami,…………………..Breaking it is very dangerous,
Скатываетесь в инволюцию! ................Involūcijā ierullēsieties!.......................Roll into involution!

Что вы оставите в Вечности? .............. Ko jūs Mūžībā atstāsiet?.....................What will you leave in Eternity?
Промысел или бездействие? ...............Nodarbi vai bezdarbību?.....................Thought action or inaction?
Существование в беспечности, .......... Eksistēšanu bezrūpībā,………………..Existence in carelessness,
или Духовное действие? ......................Vai Garīgo darbību?...........................Or Spiritual action?

Вопрос - важный и исторический! .......Jautājums - svarīgs un vēsturisks!.......Question- is important and historical!
Относится ко всем поколениям! ..........Uz visām paaudzēm attiecas!.............Refers to all generation!
Он не может быть риторическим, ...... .Tas nevar būt retorisks,……..…………It can't be rhetorical,
В Душе вызывает волнение! ................Dvēselē satraukumu izraisa.................In the Soul causes excitement!

Нет безразличных к судьбе! .................Nav uz likteni vienaldzīgo!...................There are no indifferent to the fate!
Особенно, к собственной! ....................Sevišķi uz personīgo!..........................Especially, to your own!
Но, многие пребывают во Тьме! ..........Taču daudzi Tumsā ir!.........................But, many are in the Darkness!
Не понимая, Мир - двойственный! ......Nesaprotot, Pasaule - divdabīga!.........Not understanding, the World- is dual!

Задача - найти Нейтральность! .......... Uzdevums - atrast Neitralitāti!.............The task is- to find the Neutrality!
Между собой и, конечно, с Богом! ......Savstarpēji un, protams, ar Dievu!.......Between themselves and, of course, with God!
Это совсем не детали, .........................Tās nebūt ne detaļas,………………......That are not at all details,
А выбор серьёзный дороги! .................Bet ceļa izvēle nopietna!.......................But choice of serious road!

Это - цель и задача жизни! ...................Tas - mērķis un uzdevums dzīvei!........That- is the target and task of life!
Определяемая Мирозданием! .............Pasaulsēkas nosakāms!.......................Defined by the Universe!
Нужно правильно быть и жить, ............Vajag pareizi būt un dzīvot,……………..It's necessary to be and live,
От Бога имея ЗАДАНИЕ! ......................No Dieva UZDEVUMAM esot!...............From God having the TASK!

Аминь. .................................................. Āmen……………………………………….Amen
Отец Абсолют. ..................................... Tēvs Absolūts…………..…………………Father Absolute
16.04.17 ................................................ 16.04.17…………………………………..16.04.17.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/16.04.17.html

Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulkoja intuitīvi Irita Irem.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /16.04.2017
Nosūtīts Latvijas Radio viļņiem: info@inbox.lv /16.04.2017.
Un: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts / 16.04.2017.
=====
Sagatavoja viskopīgai pieredzei Eslauma 16.04.2017.

Skatījumu skaits: 371 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: