Galvenie » 2018 » Maijs » 16 » Vēsts: 16.05.18. Katrēns "Situācija"
23:02
Vēsts: 16.05.18. Katrēns "Situācija"

16.05.18 Катрен ​ “Ситуация”​​

Месяц потрачен на разговоры!
В основном на бесполезные!
Дискуссии уводят в стороны,
И, конечно, на пустом месте!

Фракций много – единения нет!
Для страны – это полный кризис!
Создатель отложил Билет,
Или обещанный для Руси Оазис!

Сегодня все взоры на Русь!
Проснулся ли Великан?
Русь обещала, что я соберусь,
Только раздам по «серьгам»!

«Серьги» первой получит власть!
Ибо ничего не меняется!
Жирует она себе всласть,
Обещанные изменения отменяются!

Может это тонкая игра Президента?
Отвлекающая людей внимание?
У депутатов тоже нет аргументов,
У них своё понимание?

Только Народ в дураках!
Поверил и получил!

Стоит Народ теперь на «рогах»,
Кто от Президента его отлучил?

Теперь как на Гербе России,
Две головы управления,

Но, кажется почему-то, что одна миссия,
И одна принимает решение!

Две головы в одной?
Противоречит основной позиции!

Власть решила: хватит одной!
Это – есть Новая композиция!

А что в Думе уже нет головы?
Тогда зачем депутаты?
Может быть для заполнения пустоты,
Для Народа – они супостаты!

Май заканчивается – нет прогресса!
Все теперь успокоились!
Для страны – это регресс,
Участь людей упокоиться!

Первая фаза в девяносто втором!
Была запачкана кровью,
Праздник был для воров,
И никогда к Народу с Любовью!

Ждали изменений политики!
Нарвались на постоянство!
Не будет для депутатов билетиков,
Продали России Пространство!

Тихо закрывается зеленью Май!
Уходит ожидание преображения!
Не изменился российский край,
Ждём от Бога Распоряжения!

Распоряжение одно уже было!
Три года на размышление!
Пробудится Русская сила,
Будет революционное пробуждение!

Но, не будет никакой революции!
Люди не понимают смысл,
Россия войдёт в Цепь эволюции,
В этом – есть Бога Замысел!

Теперь уже не так важно: кто в Думе!
Ситуация под контролем Бога!
Раньше нужно было об этом думать,
Страна изменится в итоге!

Только не по планам людей!
Мнение людей уже не имеет значения!
Сегодня первые шаги прелюдии,
Божественного явления!

Как обещал, проявлюсь в теле,
Не в Своём, а Пророка!

Очертания уже видны еле,
Великого Моего Порога!

Три года пролетят, как мгновения,
Не заметите, как прошло!
Будет Чудо Бога Явление,
Солнце Шестой расы взошло!

Ленин опередил Историю,
Страна не была готова!
Люди поняли свою траекторию,
Преображение начнут по готовности!

Аминь.
Отец Абсолют.
16.05.18

 

Vēsts: 16.05.18. Katrēns "Situācija" 

Mēnesis iztērēts sarunām!
Galvenokārt veltīgām!
Diskusijas aizved pa malām,
Un, protams, uz tukšu vietu!

Frakciju daudz - vienošanās nav!
Priekš valsts - tā pilnīga krīze!
Radītājs atlika Biļeti,
Vai apsolīto priekš Krievzemes Oāzi!

Šodien visi skati uz Krievzemi!
Vai pamodās Milzis?
Krievzeme apsolīja, ka es saņemšos,
Tikai pa "auskaram" izdalīšu!

"Auskarus" pirmā saņems vara!
Jo nekas nemainās!
Aptauko viņa sevi vara,
Solītās izmaiņas atceļas

Tā varbūt Prezidenta smalka spēle?
Cilvēku uzmanību novērsoša?
Deputātiem arī argumentu nav,
Viņiem sava saprašana?

Tikai Tauta muļķos!
Noticēja un saņēma!

Stāv tagad Tauta uz "ragiem",
Kas viņu no Prezidenta atšķīra?

Tagad kā uz Krievijas Ģerboņa,
Vadības divas galvas!

Bet, šķiet nez kādēļ, ka misija viena,
Un viena pieņem lēmumu!

Divas galvas vienā?
Pretrunā galvenajai pozīcijai!

Vara lēma: pietiek vienas!
Tā - Jaunā kompozīcija ir!

Bet ko Domē jau nav galvas?
Priekš kā tad deputāti?
Varbūt priekš tukšuma aizpildīšanas,
Priekš Tautas - viņi pretinieki!

Maijs beidzas - nav progresa!
Visi tagad nomierinājās!
Priekš valsts - tas regress,
Cilvēku liktenis atpūšas!

Pirmā fāze deviņdesmit otrajā!
Asinīm sasmērēta bija,
Priekš zagļiem bija svētki,
Un nekad pie Tautas ar Mīlestību!

Gaidīja izmaiņas politiķi!
Uzrāvās uz pastāvīgumu!
Nebūs priekš deputātiem biļetīšu,
Pārdeva Krievijas Telpu!

Klusu Maijs zaļumiem aizveras!
Aiziet pārveidošanas gaidīšana!
Neizmainījās krieviskais novads,
Gaidam no Dieva Rīkojumus!

Rīkojums viens jau bija!
Trīs gadi uz pārdomām!
Pamodīsies Krieviskais spēks,
Būs revolucionāra atmoda!

Taču nebūs revolūcijas nekādas!
Cilvēki nesaprot jēgu,
Krievija ieies evolūcijas Ķēdē,
Tur - Dieva Nodoms ir!


Tagad jau ne tik svarīgi: kurš Domē!
Situāciju Dievs kontrolē!
Agrāk par to domāt vajadzēja,
Valsts izmainīsies rezultātā!

Tikai ne pēc cilvēku plāniem!
Cilvēku viedoklim jau nozīmes nav!
Šodien prelūdijas pirmie soļi,
Dievišķās parādības!

Kā solīju, izpaudīšos ķermenī,
Ne Savā, bet Pravieša!

Kontūras tikko jau redzamas,
Mana Diženā Sliekšņa!

Trīs gadi aizlidos, kā mirklis,
Nepamansiet, kā pagāja!
Būs Dieva Parādības Brīnums,
Sestās rases Saule uzleca!


Ļeņins Vēsturi apsteidza,
Valsts nebija gatava!
Cilvēki savu trajektoruju saprata,
Pamošanos sāks pēc gatavības

Āmen.
Tēvs Absolūts.
16.05.18.

16.05.18. Quatrain  “Situation”

A month is spent on talking!
Mostly useless!
Discussions are led to the side,
And, of course, from scratch!

Fractions are many- there is no unity!
For the country- this is a complete crisis!
The Creator postponed the Ticket,
Or the promised Oasis for Russia!

Today all eyes on Russia!
Did the Giant wake up?
Russia promised that I would assembled,
Only I will give to the “earrings”!

Power will get the first “earrings”!
For nothing changes!
She lives up to herself,
The promised changes are canceled!

Maybe this is delicate game of the President?
Distracting people’s attention?
Deputies also don’t have arguments,
Do they have their own understanding?

Only the Nation is fool!
Believed and received!

It’s worth now the Nation on the “horns”,
Who excommunicated her from the President?

Now, as on the Coat of arms of Russia,
Two heads of management!

But, it seems for some reason, that mission is one,
And one makes a decision!

Two heads in one?
Contradicts the main position!

The authorities decided: one will suffice!
This is a new composition!

And is there already no head in Town hall?
Then for what are deputies?
Can be to fill a void,
For the Nation- they are adversaries!

May is ending- there is no progress!
All have now calmed down!
For the country- it’s regress,
The fate of people is resting!

The first phase in ninety second!
Was stained with blood,
The holiday was for thieves,
And never to the Nation with Love!

Policy was waiting for changes!
Have run into persistence!
There will not be tickets for deputies,
Russia has sold the Space!

Quietly closes green May!
Waiting for transition is going!
The Russia land has not changed,
We are waiting for Order from God!

There already was one order!
Three years to think!
The Russian power will awaken,
There will be a revolutionary awakening!

But, there will be no revolution!
People don’t understand the meaning,
Russia will enter into the Chain of evolution,
There is- the Plan of God!


Now it’s not so important: who is in Town hall!
The situation is under the control of God!
It was necessary to think about this earlier,
The country will change in the end!

Only not according to the plans of people!
People’s opinion doesn’t matter!
Today the first steps of the prelude,
Divine appearance!

As I promised, I will appear in the body,
Not in Mine, but in the Prophet!

The outlines are already visible barely,
Of My Great Threshold!

Three years will pass, like instants,
Will not notice, how it passed!
There will be a Miracle of God’s Appearing,
The Sun of Sixth Rice has risen!


Lenin outstripped History,
The country was not ready!
People understood their trajectory,
Transformation will begin by readiness!

Amen
Father Absolute
16.05.18.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/16.05.18.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
-----------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko intuitīvi Irita Irem.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: 
http://spekavots.ucoz.ru /16.05.2018.
Nosūtīts Stariņam: 
https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /16.05.2018.
Un: 
https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /16.05.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 16.05.2018.

Skatījumu skaits: 175 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: