Galvenie » 2018 » Jūnijs » 16 » Vēsts: 16.06.18. Katrēns "Dzīve - spēle"
22:34
Vēsts: 16.06.18. Katrēns "Dzīve - spēle"

16.06.18 Катрен ​​“Жизнь – игра”

Говорят, что жизнь только игра!
Только игра без правил!
Настоящая жизнь – это страда,
Бог смысла людям добавил!

Невозможно жить, не творя!
Ложь – это жизнь без правил,
Человек выбирает, всё обходя,
То, что Бог людям прибавил!

Давно говорил вам про два процента,
России от человечества,
Внутри страны такие же аргументы,
Для собственного отечества!

Октаэдр не входит в соотношение,
Слишком мало количество,
Богом не принято ещё решение,
Не понятно пока и членство!

Россия на Бога не откликается,
Страх – паралич Сознания!
Люди в себе замыкаются,
К Сотворчеству нет понимания!

Бог предлагает помощь всегда!
Говорит, что с Россией вместе!
Россия, как никогда,
Ожидает от Бога место!

У Бога не бывает мест!
Бог – Он везде и нигде!
Люди не могут жить без,
Участия Бога в этой игре!

Игра азартная и роковая!
Выигрывает тот, кто думает!
Два процента где-то бывают,
Только Россия всё забывает!

Два процента надо создать!
Это первый этап успеха!
Эмбриона путь надо понять,
У Тьмы не будет причины для смеха!

Сегодня нет таких миллионов,
Три – это критическое число!
Может обратитесь к Душе Народа,
Где исторически всем Светло!

Творите, но внутри – оппоненты!
Дуальность разрывает грудь,
Жизнь – игра, есть приметы,
Не определён для людей путь!

Великое – начинается с шага!
Это – Мудрость Пространства!
Старайтесь услышать Бога!
Не слушайте Тьмы злорадство!

Важно – укрепить ряды!
Разделение внутри на три уровня!
Не получится – одного отряда,
Если не будет в строю ровно!

Всё на время приостановлено!
Октаэдр требует корректировки!
Время Преображения установлено,
Требуется переподготовка!

Вы живёте постоянно в поиске!
Себя в пространстве – пространство в себе!
Увеличивается из-за этого риск,
Отражаясь на вашей Судьбе!

В Книге Судеб давно записано,
Что Россия начинает первой!
Когда Бог утвердит список,
Он проверит Её на Верность!

Не надо искать виноватого!
Решение внутри каждого!
Для Тьмы – ориентир на Рогатого!
Для Бога – выбор ваш важен!

Аминь.
Отец Абсолют.
16.06.18

 

Vēsts: 16.06.18. Katrēns "Dzīve - spēle" 

Runā, ka dzīve tikai spēle!
Tikai spēle bez noteikumiem!
Īsta dzīve - tas pļaujas laiks,
Dievs cilvēkiem jēgu piemetināja!

Neiespējami dzīvot, neradot!
Meli - tā dzīve bez noteikumiem,
Cilvēks izvēlas, apejot visu,
To, ko Dievs cilvēkiem pielika!

Sen runāju jums par diviem procentiem,
Krievijai no cilvēces,
Tādi argumenti arī valsts iekšienē,
Priekš tēvzemes personīgās!

Oktaedrs neieiet savstarpējās attiecībās,
Pārāk mazs daudzums,
Dieva vēl nepieņemts lēmums,
Arī piederība vēl nesaprotama!

Krievija neatsaucas Dievam,
Bailes - Apziņas paralīze!
Cilvēki sevī noslēdzas,
Uz Līdzjaunradi nav saprašanas!

Dievs palīdzību piedāvā vienmēr!
Saka, ka ar Krieviju kopā!
Krievija, kā nekad,
Gaida no Dieva vietu!

Dievam nemēdz būt vietu!
Dievs - Viņš visur un nekur!
Cilvēki nevar dzīvot bez,
Dieva dalības šajā spēlē!

Spēle azartiska un liktenīga!
Vinnē tas, kurš domā!
Divi procenti kaut kur mēdz būt,
Tikai Krievija visu aizmirst!

Divus procentus vajag radīt!
Tas panākumu pirmais etaps!
Embrija ceļu vajag saprast,
Tumsai priekš smiekliem iemesla nebūs!

Šodien nav tādu miljonu,
Trīs - tas kritiskais skaitlis!
Varbūt pie Tautas Dvēseles grižaties,
Kur visiem vēsturiski Gaiši!

Radiet, taču iekšā - oponenti!
Dualitāte krūtis plēš,
Dzīve - spēle, ir zīmes,
Ceļš priekš cilvēkiem nenoteikts!

Dižens - sākas no soļa!
Tā - Telpas Gudrība!
Cenšaties izdzirdēt Dievu!
Neklausaties Tumsas ļauno prieku!

Svarīgi - rindas nostiprināt!
Iekšējais sadalījums trīs līmeņos!
Nesanāks - vienas nodaļas,
Ja nebūs ierindā tieši!

Viss uz laiku apturēts!
Oktaedrs koriģēšanu prasa!
Pārveidošanu laiks apturēts,
Nepieciešama kvalifikācijas celšana!

Jūs dzīvojiet pastāvīgos meklējumos!
Sevi telpā - telpu sevī!
No tā risks palielinās,
Uz jūsu Likteni atspoguļojoties!

Likteņu Grāmatā sen ierakstīts,
Ka Krievija sāk pirmā!
Kad Dievs sarakstu apstiprinās,
Viņš Viņu pārbaudīs Uzticībā!

Nevajag meklēt vainīgo!
Katram lēmums iekšā!
Priekš Tumsas - orientēšanās uz Ragaino!
Prieš Dieva - jūsu izvēle svarīga!

Āmen.
Tēvs Absolūts.
16.06.18.
 

16.06.18. Quatrain “Life- is a game” 

Says, that life is only a game!
Only a game without rules!
Real life- is suffering,
God made sense to people added!

It’s impossible to live without creating!
Lying- is life without rules,
The human chooses- bypassing all,
What God has added to people!

Long time ago I told you about two percent,
Russia from humanity,
The same arguments have also inside the country,
For your own country!

The octahedron doesn’t enter into the relationship,
Too little quantity,
God has not yet made a decision,
Also membership is not clear yet!

Russia doesn’t respond to God,
Fear is the paralysis of Consciousness!
People become isolated in themselves,
There is not understanding of co-creation!

God always offers help!
Says, that with Russia is together!
Russia, as never before,
Waiting for a place from God!

God doesn’t have places!
God- He is everywhere and nowhere!
People can’t live without,
God’s participation in this game!

The game is gambling and fatal!
The one who thinks is the winner!
Two percents somewhere is,
Only Russia forgets everything!

Two percent should be created!
This is the first stage of success!
The way of embryo must be understood,
The Darkness will have no reason to laugh!

Today there are no such millions,
Three- is the critical number!
Souls can refer to the Nation,
 Where historically everything is Light!

Create, but inside- opponents!
Duality breaks the chest,
Life- is game, there is a sign,
The way is not defined for people!

Great- begins from a step!
This is- the Wisdom of Space!
Try to hear God!
Don’t listen to gloating of Darkness!

It’s important- to strengthen the ranks!
Separation inside into three levels!
It will not work out- one unit,
If don’t joy the ranks exactly!

Everything is suspended for the time!
The octahedron requires correction!
Transformation time is set,
Retraining is required!

You live constantly in search!
Yourself in Space- Space in yourself!
Because of this, the risk increases,
Will reflect on your Fate!

In the Book of Fate it was written long time ago,
That Russia starts first!
When God will approve the list,
He will test Her for Fidelity!

Don’t look for guilty one!
The solution is inside everyone!
For Darkness- a landmark on the Horned!
For God- your choice is important!

Amen
Father Absolute
16.06.18.

Avots: http://www.otkroveniya.eu/poems/16.06.18.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
-----------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko intuitīvi Irita Irem.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /16.06.2018.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /16.06.2018.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /16.06.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 16.06.2018

Skatījumu skaits: 171 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: