Galvenie » 2018 » Jūlijs » 16 » Vēsts: 16.07.18. Katrēns "Atelpa"
13:12
Vēsts: 16.07.18. Katrēns "Atelpa"

16.07.18 Катрен “Передышка”

Конечно, нужна передышка!
Но, сегодня время другое!
Нет времени даже дышать,
Пространство уже не такое!

Время трудно заметить,
Годы бегут, как столетия!
Напрасно, пытаться метить,
Нет для жизни уже долголетия!

Время спешит изменить Мир!
Всё согласовано с Богом!
Главное определить ориентир,
Чтобы самим измениться в итоге!

Последняя ступень эволюции!
Драма на ваших глазах!
Не поддавайтесь никаким эмоциям,
“Вместе” оставайтесь даже в мечтах!

Есть стержень – внутреннее состояние!
Человек подчинён Судьбе!
Есть и человеческое достояние,
Нельзя поддаваться Тьме!

Теперь вы готовы к движению!
Бедам своим вопреки,
Нет голгофам своим опасения,
Душу не удержать взаперти!

Мир разделен на всех и кто – в Духе!
Выбор делает людей окружение,
До религии дошли слухи,
Люди просят начать движение!

Октаэдр – Начало Движения!
Должно прийти понимание,
Необходимо в Душе Единение,
И сконцентрированное внимание!

Подумайте – время есть!
Шаг “вместе” – шаг Исторический!
Пронесётся по России Весть,
Оформленная юридически!

Вы на перепутье – впереди “Завтра”!
Жизнь изменится ваша,
Откроется, наконец, Правда!!
Шаг ваш для Истории важен!

На вас обращено внимание!
Россия всегда смотрит в корень!
Придёт, наконец, понимание,
Что люди для Бога – вровень!

Октаэдр понесёт Весть!
Что впереди Преображение!
Объясните, что это не месть,
А внутреннее изменение!

Нужно пересмотреть жизнь!
Понять, что в ней Главное!
В Единстве теперь жить,
Переход будет плавным!

Процесс небывалой сложности!
В Истории нет примера,
Создатель откроет возможности,
Всё – ради Единого Мира!

Подумайте, как жить “вместе”?
Как Единое Целое?
Вода сформирует Святое место,
Братство наступит Белое!

Не старт, но Пространство готово!
За вами опять решение!
Оппозиция предвидит такого,
Резкого к себе отношения!

Перед шагом нужно подумать!
Перед Историческим – разорвать Душу!
Вам творить, а не ломать,
Творить вместе: “воду и сушу”!

Передышка перед Началом!
Единение всех оппозиций!
Забудьте про все печали,
“Завтра” – это Новая композиция!

Аминь.
Отец Абсолют
16.07.18

 

Vēsts: 16.07.18. Katrēns "Atelpa" 

Protams, atelpa vajadzga!
Taču, laiks šodien cits!
Nav laika pat elpot,
Telpa jau ne tāda!

Grūti laiku atzīmēt,
Gadi skrien, kā simtgades!
Veltīgi, iezīmēt censties,
Ilggadības priekš dzīves vairāk nav!

Laiks steidzas Pasauli izmainīt!
Ar Dievu viss saskaņots!
Galvenais orientieri noteikt,
Lai izmainītos paši rezultā!

Pēdējais evolūcijas pakāpiens!
Drāma jūsu acu priekšā!
Nepadodieties emocijām nekādām,
Palieciet "kopā" arī sapņos! 

Ir serdenis - iekšējais stāvoklis!
Cilvēks Liktenim pakļauts!
Ir arī cilvēciskais īpašums,
Nedrīkst Tumsai padoties!

Tagad jūs kustībai gatavi!
Par spīti savām bēdām,
Nav savām golgātām baiļu,
Dvēseli nenoturēt ieslēgtu!

Uz visiem izdalīta Pasaule arī kuri - Garā!
Izvēli veic cilvēku apkārtne,
Līdz reliģijām aizgāja valodas,
Cilvēki prasa sākt kustību!

Oktaedrs - Kustības Sākums!
Saprašanai jāatnāk,
Dvēselē Vienošana nepieciešama,
Un sakoncentrēta uzmanība!

Padomājiet - laiks ir!
Solis "kopā" - solis Vēsturisks!
Aiztrauksies pa Krieviju Vēsts,
Juridiski noformēta!

Jūs krustcelēs - priekšā "Rītdiena"!
Dzīve jūsu izmainīsies,
Atklāsies, beidzot, Taisnība!
Jūsu solis svarīgs priekš Vēstures!

Uz jums uzmanība vērsta!
Krievija vienmēr saknē raugās!
Atnāks, beidzot, saprašana,
Ka cilvēki priekš Dieva - vienā līmenī!

Oktaedrs Vēsti sāks iznēsāt!
Ka Pārveidošana priekšā!
Paskaidrojiet, ka tā ne atriebība,
Bet iekšējās izmaiņas!

Dzīvi vajag pārskatīt!
Saprast, kas tur Galvenais!
Tagad Vienotībā dzīvot,
Pāreja viegla būs!

Nebijušas sarežģītības process!
Vēsturē piemēra nav,
Radītājs iespējas atklās,
Viss - Vienotas Pasaules dēļ!

Padomājiet, kā dzīvot "kopā"?
Kā Veselums Viens?
Svēto vietu ūdens noformēs,
Sāksies Brālība Balta!

Ne starts, bet Telpa gatava!
Aiz jums atkal lēmums!
Opozīcija tādu paredz,
Asu uz sevi attieksmi!

Padomāt vajag pirms soli spert!
Pirms Vēsturiska - Dvēseli saraut!
Jums radīt vajag, bet ne lauzt,
Radīt kopā: "ūdeni un cietzemi"!

Atelpa pirms Sākuma!
Visu opozīciju Vienošana!
Aizmirstiet par visām skumjām,
"Rītdiena" - tā Jauna kompozīcija!

Āmen.
Tēvs Absolūts
16.07.18.

16.07.18. Quatrain “The Rest”

Of course, the rest is needed!
But, today is another time!
There is no time even to breathe,
The Space is no longer that!

It’s difficult to notice time,
Years run like centuries!
In vain, try to tag,
There is no more longevity for life!

Time hastens to change the World!
Everything is coordinated with God!
The main thing is to define the landmark,
To change yourself in the end!

The rest is stage of evolution!
Drama is front of your eyes!
Don’t give in to any emotions,
Stay “together” also in dreams!

There is a core- an internal state!
Human is subject to Fate!
There is also human heritage,
Can’t succumb to the Darkness!

Now you are ready to move!
In spite of your sadness,
There are no fears of your Golgotha,
Can’t keep your Soul locked up!

The World is divided into all and also who- is in the Spirit!
The choice makes people surrounded,
Rumors went till religions,
People are asking to start moving!

Octahedron- is the Beginning of the Movement!
There must come an understanding,
Unity is necessary in the Soul,
And concentrated attention!

Think- there is time!
Step “together”- step Historical!
The Message will pass through Russia,
Formally legalized!

You are at the crossroads- “Tomorrow” is ahead!
Your life will change,
Finally, Truth will open!
Your step is important for History!

Attention is drawn on you!
Russia always looks to the root!
Finally understanding will come,
That people for God- in same level!

Octahedron will carry the Message!
That Transfiguration is ahead!
Explain that this is not revenge,
But the internal changes!

It’s necessary to reconsider life!
Understand what in it the Main thing!
Now to live in Unity,
The Transition will be smooth!

The process of unprecedented complexity!
In History there is no example,
The Creator will open up opportunities,
All- for the sake of the United World!

Think about, how to live “together”?
How One Whole?
Water will form the Holy place,
Will come Brotherhood White!

Not a start, but the Space is ready!
Solution again after you!
The opposition anticipates this,
Sharp relationship to yourself!

Need to think before make a step
Before the Historical- to break the Soul!
You need to create, but not break,
Create together: “water and land”!

The rest before Beginning!
Unity of all oppositions!
Forget about all the sorrows,
“Tomorrow”- is a New composition!

Amen
Father Absolute
16.07.18.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/16.07.18.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
------------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko intuitīvi Irita Irem.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /16.07.2018.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /16.07.2018.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /16.07.2018
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 16.07.2018.

Skatījumu skaits: 199 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: