Galvenie » 2018 » Augusts » 16 » Vēsts: 16.08.18. Katrēns "Mīlestība - Planētas pamats"
15:03
Vēsts: 16.08.18. Katrēns "Mīlestība - Planētas pamats"

16.08.18 Катрен “Любовь – основа Планеты” ​​

Нужно понимать, что есть,
Есть – переход в Новое!
У Бога нет слова месть,
Есть у Тьмы в её логове!

Переход в Новое проявляется,
Нечего ждать три года!
Пространство уже меняется,
Люди почти у Порога!

Создатель ведёт партию,
Всё готово для Перехода!
Кончаются людей странствия,
У них нет никакого выхода!

Теперь, всё, конечно, ускорится!
Пятая уступает путь,
Стабильность на людях строилась,
Это – Главная Бога Суть!

Уже не важна география,
Преображение коснётся всех,
Помните: вы – голография!
В понимании – скрыт успех!

Просыпается Сердце Планеты,
Каждый вздох – новая Мантра!
Нет никакой вендетты,
Всё изменится «Завтра»!

Но, до «Завтра» надо дожить!
«В Рай – грехи не пускают»!
Пятая не поняла, как жить!
Грешную жизнь допускала!

Покачнутся все континенты!
Не стоит вспоминать, что было!
Исторические возникнут моменты,
Прошлое останется былью!

Перемещение начнут плиты!
Вулканы и океан – вместе!
Воздействие их будет слитным!
Россия – безопасное место!

Вокруг вода и огромный остров!
Всё начинается вновь!
Пятая уже, как остов,
На нём Шестой прорастёт Новь!

Очистится от Тьмы Планета,
Проявятся люди-Боги!
Уже сегодня – они заметны,
Их промысел – переход в Боги!

Эра Водолея уже вступила!
Новые ждут изменения!
Пятая Шестой уступила:
Право иметь своё мнение!

Подготовку начали Учителя Духа!
Они набирают учеников,
Если в Пятой была разруха,
Дух Шестой на много веков!

Шестая – Новая эра!
Совершенство в Духе – Её Устав!
Вера Создателю – есть мера,
В Вере человек-Бог прав!

Нет споров и разногласий!
Боги не спорят по пустякам!
Над Миром парит Согласие,
Все поднимаются по степеням!

Дано было десять Заповедей!
По которым возвышается Дух!
Даны были для всех людей,
Человек-Бог человеку – друг!

Любовь – основа Планеты!
Пою Гимн для Шестой расы,
Люди-Боги будут воспеты,
Дорогу к Богу поменяли на трассу!

Стали Целым – Единым Сознанием!
Совершенство – стиль жизни!
Равенство принесёт понимание,
Как люди-Боги должны жить!

Всё это будет и очень скоро!
Люди-Боги обречены на успех!
В прошлое ушли все ссоры,
Не будет житейских утех!

Всё в Боге и все в Создателе!
На Планете все будут «вместе»!
В прошлое ушли и обыватели,
Россия для Мира – Святое место!

Аминь.
Отец Абсолют
16.08.18

Vēsts: 16.08.18. Katrēns "Mīlestība - Planētas pamats"

Vajag saprast, kas ir,
Ir - pāreja Jaunajā!
Dievam nav atriebības vārda,
Tumsai ir viņas galvā!

Pāreja Jaunajā izpaužas,
Nav ko gaidīt trīs gadus!
Telpa jau mainās,
Cilvēki pie Sliekšņa gandrīz!

Radītājs partiju ved,
Viss priekš Pārejas gatavs!
Beidzas cilvēku klejošana,
Viņiem izejas nav nekādas!

Tagad, protams, viss paātrināsies!
Piektā ceļu dod,
Stabilitāte uz cilvēiem veidojās,
Tā - Dieva Galvenā Būtība!

Nav jau svarīga ģeogrāfija,
Pārveidošana skars visus,
Atceraties: jūs - hologrāfija!
Izpratnē - panākums slēpts!

Mostas Planētas Sirds,
Katra ieelpa - Jauna Mantra!
Nav nekādas vendetas,
Viss izmainīsies "Rītdien"!

Bet līdz "Rītdienai" vajag nodzīvot!
"Paradīzē - grēkus neielaiž"!
Piektā nesaprata, kā dzīvot!
Grēcīgu dzīvi pieļāva!

Sašūposies visi kontinenti!
Nav vērts atcerēties, kas bija!
Vēsturiski momenti radīsies,
Pagātne patiesums paliks!

Pārvietošanos sāks plātnes/slāņi!
Vulkāni un okeāni - kopā!
Viņu ietekme būs savienota!
Krievija - drošības vieta!

Apkārt ūdens un sala milzīga!
Viss atkal sākas!
Piektā jau, kā skelets,
Sestā uz tās izaugs Jauna!

Attīrīsies no Tumsas Planēta,
Izpaudīsies cilvēki Dievi!
Jau šodien - viņi manāmi,
Viņu domrīcība - pāreja Dievos!

Ūdensvīra ēra jau sākās!
Jaunas izmaiņas gaida!
Piektā Sestajai piekāpās:
Tiesībās būt savam viedoklim!

Sagatavošanos sāka Gara Skolotāji!
Viņi pieņem skolniekus,
Ja Piektajā bija sabrukums,
Sestās Gars uz daudziem gadsimtiem!

Sestā - Jauna ēra!
Pilnība Garā - Viņas Statūti!
Ticība Radītājam - mērs ir,
Ticībā cilvēkam-Dievam taisnība!

Nav strīdu un domstarpību!
Dievi par niekiem nestrīdas!
Virs Pasaules Saticība planē,
Viss pa pakāpēm paceļas!

Bija desmit Baušļi doti!
Pēc kuriem Gars paaugstinās!
Doti bija priekš visiem cilvēkiem,
Cilvēkam cilvēks-Dievs - draugs!

Mīlestība - Planētas pamats!
Dziedu Himnu priekš Sestās rases,
Cilvēki-Dievi apdziedāti būs,
Ceļu pie Dieva uz trasi izmainīja!

Kļuva Veselums - Vienota Apziņa!
Pilnība - dzīves stils!
Vienlīdzība saprašanu atnesīs,
Kā cilvēkiem-Dieviem jādzīvo!

Viss tas būs un ļoti drīz!
Cilvēki-Dievi panākumiem lemti!
Pagātnē visi strīdi aizgāja,
Nebūs sadzīvisku izpriecu!

Viss Dievā un visi Radītājā!
Uz Planētas visi būs "kopā"!
Arī mietpilsoņi pagātnē aizgāja,
Krievija priekš Pasaules - Svēta vieta!

Āmen.
Tēvs Absolūts
16.08.18.

16.08.18. Quatrain  “Love- is the basis of the Planet”

It’s necessary to understand, what is,
There is- a transition to the New!
God has no word for revenge,
Darkness has in her head!

The transition to the New manifests itself,
There’s nothing to wait for three years!
The Space is already changing,
People are almost at the Threshold!

The Creator leads the party,
Everything is ready for the Transition!
Ends people wandering,
They have no way out!

Now of course, everything will accelerate!
The Fifth gives the way,
Stability was built on the humans,
It’s- the Main Essence of God!

Geography is no longer important,
Transformation will affect everyone,
Remember- you are holographic!
In the understanding- success is hidden!

The Heart of the Planet wakes up,
Every sigh- is a New Mantra!
There is no any vendetta,
Everything will change “Tomorrow”!

But till “Tomorrow” you must live!
“In Paradise- don’t let enter sin”!
Fifth didn’t understand, how to live!
Sinful life allowed!

All continents will rocket!
There is no sense to remember, what happened!
Historical moments will arise,
The past will remain true!

Moving will start the plates!
Volcanoes and oceans- together!
The impact of them will be merged!
Russia- is safe place!

Around the water and huge island!
Everything starts again!
The Fifth already, like e skeleton,
On it, the Sixth will sprout New!

The Planet will get clear from Darkness,
Humans- Gods will manifest!
Already today- they are noticeable,
Their thought action- the transition to Gods!

The age of Aquarius man already started!
Waiting for New changes!
The Fifth was inferior to the Sixth:
The Right to have own opinion!

The preparation was started by the Teachers of Spirit!
They recruit students,
If there was a devastation in the Fifth,
Spirit of the Sixth for many centuries!

Sixth- a New era!                                   
Perfection in the Spirit- is Her Charter!
Faith to the Creator- is measure,
In Faith a human- God is right!

There are no disputes and disagreements!
The Gods don’t argue over trifles!
Harmony is hovering over the World,
Everything go up by steps!

Ten commandments were given!
On which the Spirit rises!
They was given for all people,
Human- God to human is friend!

Love- is basis of the Planet!
I sing the Hymn for the Sixth race,
People- Gods will be sung,
The road to God was changed to the track!

Became Whole- United Consciousness!
Perfection- is style of life!
Equality will bring understanding,
How people- Gods should live!

All that will happen and very soon!
People- Gods are doomed to success!
All quarrels have left in the past,
There will be no worldly pleasures!

Everything is in God and everything is in the Creator!
On the Planet everybody will be “together”!
Also the philistines went to the past,
Russia for the World- is Holy place!

Amen
Father Absolute
16.08.18.


Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/16.08.18.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
--------------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko intuitīvi Irita Irem.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /16.08.2018.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /16.08.2018.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /16.08.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 16.08.2018.

Skatījumu skaits: 140 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: