Galvenie » 2018 » Septembris » 16 » Vēsts: 16.09.18. Katrēns "Šodien cīņa Garā"
15:14
Vēsts: 16.09.18. Katrēns "Šodien cīņa Garā"

16.09.18 Катрен “Сегодня сражение в Духе”

Осень всегда итоги!
И неважно какого масштаба,
Сегодня для Тьмы потуги,
Утихомирить бы своё «стадо»!

Тьме кажется – победа в кармане!
Мир подчинён мамоне,
Такая уверенность туманная,
Мамона для Руси – не икона!

Мир уже на коленях, Россия – стоит!
Более того, заметно сопротивление!
Огонь негодования уже горит,
Основа – на Руси Богоявление!

Ряды стали намного плотней!
Сопротивление полиции!
Людям много стало видней,
Повернулись они к эволюции!

Сознание проснулось в людях,
Не остановить Возрождение!
Сегодня для людей прелюдия,
Великой Руси Пробуждения!

Осталось рассказать Истину,
Октаэдр поможет в этом!
Русь просыпается воистину,
Одежды в Духе у Неё – Белые!

Белое Братство уже состоялось!
Для Истории – очень быстро!
В России Оно показалось,
Не понадобилось лет даже сто!

Преображение не имеет времени,
Переходное время – точка!
Нет для людей обременения,
Промысел – очень точный!

Нет смысла повторять революции,
Сознание управляет действиями,
Всё расставит по местам эволюция,
С Тонкого плана воздействие!

Всё было тогда в Плотном плане!
Сегодня сражение в Духе!
Не пройдут власти желания,
Тонкий план уберёт разруху!

Сражение сместилось внутрь!
Нет ничего на поверхности!
На поверхности словесная муть,
Сражение в Новой мерности!

Никто не ожидал из власти,
На поверхности нет ничего,
В Сознаниях бушуют страсти,
В Вере достигается ВСЁ!

Великое сражение «под ковром»!
Внутри людей – революции!
Люди живут с открытым ртом,
Не понимая, что сами они – эволюция!

Сознания трещат бесконтрольно!
Власти не понимают: что это?
Вчера – рабы подконтрольные,
Сегодня – Воины Света!

Какое ждёт «Завтра» – не знает никто!
Эволюция вскружила головы!
Люди превращаются в Целое или Одно!
Значит, все в одну сторону!

Эволюция поднимает людей!
Ещё вчера было «пустое» место!
Поверьте, Мне с Неба видней,
Люди собрались «вместе»!

Кто не понимает – идёт на улицу,
Но, сила – ломает силу!
Надо силу Тьмы обойти околицей,
Забудьте, что раньше было!

Думайте, что Любовь – сила!
Посылайте людям Любовь,
У власти все пороки смыло,
Не прольётся Богов кровь!

На поступь: Всепрощающая Любовь,
Сознание Добром отзовётся,
Божественная не прольётся кровь,
Этот Промысел Началом уже зовётся!

Аминь.
Отец Абсолют
16.09.18

Vēsts: 16.09.18. Katrēns "Šodien cīņa Garā"

Rudens vienmēr rezultāti!
Un nav svarīgi mēroga kāda,
Šodien priekš Tumsas mēģinājumi,
"Ganāmpulku" savu nomierināt!

Tumsai šķiet - uzvara kabatā!
Pasaule mamonam pakļauta,
Tāda pārliecība miglaina,
Mamons priekš Krievzemes - ne svētbilde!

Pasaule jau uz ceļgaliem, Krievija - stāv!
Vēl vairāk, manāma pretošanās!
Sašutuma uguns jau deg,
Pamats - Uz Krievzemes Dievparādība!

Rindas kļuva daudz ciešākas!
Pretošanās policijai!
Cilvēkiem daudz redzamāks kļuva,
Viņi uz evolūciju pagriezās!

Cilvēkos apziņa pamodās,
Neapturēt Atdzimšanu!
Šodien priekš cilvēkiem prelūdija,
Diženās Krievzemes Atmoda!

Atlika Patiesību pastāstīt,
Oktaedrs tur palīdzēs!
Krievzeme pamostas īsteni,
Viņai apģērbi Garā - Balti!

Baltā Brālība jau notika!
Priekš Vēstures - ļoti ātri!
Krievijā Viņa parādījās,
Nevajadzēja gadus pat simts!

Pārveidošanā laikam nav nozīmes,
Pārejas laiks - punkts!
Nav priekš cilvēkiem apgrūtinājums,
Domrīcība - ļoti precīza!

Nav jēgas revolūcijas atkārtot,
Apziņa vada darbības,
Visu pa vietām noliks evolūcija,
No Smalkā plāna ietekme!

Viss bija tad Blīvajā plānā!
Šodien cīņa Garā!
Varu vēlēšanās nepāries,
Smalkais plāns postažu novāks!

Cīņa pārvietojās iekšienē!
Nav nekā virspusē!
Virspusē vārdiskās duļķes,
Cīņa Jaunajā dimensijā!

No varas neviens negaidīja,
Virspusē nav nekā,
Apziņās kaislības plosās,
Ticībā VISU sasniedz!

Lielā cīņa "zem paklāja"!
Cilvēkos iekšēji - revolūcijas!
Cilvēki dzīvo ar atvērtu muti,
Nesaprotot, ka paši viņi - evolūcija!

Apziņa dreb bez kontroles!
Varas nesaprot: kas tas?
Vakar - vergi zem kontroles,
Šodien - Gaismas Kareivji!

Kāda "Rītdiena" gaida - nezin neviens!
Evolūcija sagrieza galvas!
Cilvēki pārvēršas Veselumā vai Vienā!
Tātad, uz vienu pusi visi!

Evolūcija cilvēkus paceļ!
Vēl vakar vieta bija "tukša"!
Ticiet, Man no Debesīm redzams labāk,
Cilvēki sapulcējās "kopā"!

Kurš nesaprot - iet uz ielas,
Taču, spēks - lauž spēku!
Tumsas spēku ap žogu apiet vajag,
Aizmirstiet, kas bija agrāk!

Domājiet, ka Mīlestība - spēks!
Sūtiet cilvēkiem Mīlestību,
Varai visus netikumus nomazgāja,
Dievu asinis nelīs!

Rīcībai: Visupiedodošā Mīlestība,
Apziņa atsauksies ar Labestību,
Dievišķās asinis nelīs,
Tāda Domrīcība saucas jau Sākums!

Āmen.
Tēvs Absolūts
16.09.18. 

16.09.18. Quatrain “Today is battle in the Spirit”

Autumn is always the results!
And no matter what scale,
Today for darkness attempts,
To calm your “flock”!

It seems to darkness- a victory in a pocket!
The World is subordinated to mammon,
Such confidence is foggy,                                   
Mammon for Russia- not an icon!

The World is already on its knees, Russia- is worth it!
Moreover, resistance is noticeable!
The fire of indignation is already burning,
The basis- is Epiphany in Russia!

Rows have become much denser!
Police resistance!
It become more visible for people,
They turned to evolution!

Consciousness awoke in people,
Don’t stop the Renaissance!
Today is prelude for people,
Awakening of Great Russia!

It remains to tell the Truth,
The Octahedron will help with this!
Russia wakes up truly,
She has clothes in the Spirit- White!

The White Brotherhood has already taken place!
For History- very fast!
It seemed in Russia,
It didn’t take years even hundred!

Transfiguration has no time,
Transition time- is the point!
There is no burden for people,
Thought action- very accurate!

It makes no sense to repeat the revolution,
Consciousness governs actions,
Evolution will put everything in its place,
Impact from Subtle plan!

Everything was then in a Dense plan!
Today is battle in the Spirit!
Will not pass the desire of power,
Thin plan will remove devastation!

The battle has shifted inward!
There is nothing on the surface!
Verbal murk are on the surface,
The battle in the New dimension!

Nobody expected out of power,
There is nothing on the surface,
Passions rage in the Consciousness,
EVERYTHING is achieved in the Faith!

Great battle “under the carpet”!
Inside the people- revolution!
People live with open mouth,
Not realizing, that they by themselves- evolution!

Consciousness is cracking uncontrollably!
The authorities don’t understand: what is it?
Yesterday- slaves under control,
Today- Warriors of the Light!

What “Tomorrow” awaits- no one knows!
Evolution has turned heads!
People turn into a Whole or One!
So, all in one direction!

Evolution raises people!
Still yesterday there was an “empty” place!
Believe Me, I can see better from Heaven,
People gathered “together”!

Who doesn’t understand- goes out on the street,
But force- breaks power!
It’s necessary to circumvent the power of Darkness outskirts,
Forget, what was before!

Think, that Love- is power!
Send Love to people,
The power washed away all the vices,
Blood of Gods will not shed!

On the thread: All Forgiving Love,
Consciousness will respond with Kindness,
The divine blood will not shed,
This Industry is already called in the Beginning!

Amen
Father Absolute
16.09.18.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/16.09.18.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
------------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko intuitīvi Irita Irem.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /16.09.2018.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /16.09.2018.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /16.09.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 16.09.2018. 

Skatījumu skaits: 25 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: