Galvenie » 2016 » Oktobris » 20 » Vēsts: 16.10.16. Katrēns "Un Dzīvība, un nāve"
10:33
Vēsts: 16.10.16. Katrēns "Un Dzīvība, un nāve"

Vēsts: 16.10.16. Katrēns "Un Dzīvība, un nāve"
........................................................... Катрен "И Жизнь, и смерть"……………….Quatrain "Life and death"

Leksikonā nav vārda "nāve", ............. Нет лексиконе слова "смерть",…………..In vocabulary have no word "death",
Ir vārds "pāreja"! ................................ Есть слово "переход"!..........................Have word "transition"!
No Gara Pasaules Cietībā tūliņ, ......... Из Мира Духа сразу в Твердь,………….From the Spirit World in Hardness, immediately
Neticīgā Tauta! .................................... Неверящий Народ!.............................Unbelieving people!

Robeža ir starp cilvēkiem, ................... Граница есть между людьми,…………..Border have between people,
Taču lasītprasme viena! ...................... Но Грамота одна!..................................But reading skill one!
Viens gatavs kaulains gulēt, ............... Один готов лежать костьми,……………..One is ready to sleep scrawny,
Citam - Māte rada! .............................. Другому - Мать родна!.........................To other- own Mother!

Mācībstundas neapturēt, ..................... Уроки не остановить,…………………….Lessons to don't stop,
Tur Mūžībai vērtība! ............................. В том Вечности цена!..........................There value for Eternity!
Un kāds nemāk dzīvot, ......................... И кто-то не умеет жить,…………………And someone doesn't know how to live,
Bet Mērķis viens visiem! ....................... Но Цель у всех одна!..........................But the Aim for all is one!

Saprast sevi, saprast Mani, .................. Понять себя, понять Меня,…………….To understand yourself, to understand Me,
Kļūstot Mīlestībā pilnīgs! ....................... Любовью наполняясь!........................To become in Love complete!
Saprast, ka ne velti viss tas, .................. Понять, что всё это не зря,……………To understand, that not in vain that all,
Arī Garā visi saaugot! ............................ И в Духе все срастаясь!....................Also in Spirit all adhesion!

Saprast, ka viens Veselums! .................. Понять, что Целое одно!...................To understand, that a Whole!
Un Tur un Šeit - primārs! ........................ И Там и Здесь - первично!................And There and Here- primary!
Arī jūs Veselums - viens, ........................ Вы тоже Целое - одно,………………..Also you Whole- one,
Dalīts daļēji! ............................................ Делённое частично!........................Divided partly!

Daļēji Šeit - daļēji Tur, ............................. Частично Здесь, частично Там,……..Partly Here- partly There,
Taču Veselums Dižens! ........................... Но Целое Великое!...........................But the Great Whole!
Nāksies jums tomēr pieņemt, .................. Придётся всё же вам принять,……....However, you will have to accept,
Ka Veselums - bezpersonisks! ................ Что Целое - безликое!........................That Whole- impersonal!

Es atkārtoju, dienu tumsā ........................ Я повторяю, в мраке дней…………..I repeat, in the dark days
Jums šķiet pretējais! ................................ Вам кажется обратное!....................For you seems opposite!
Bet, jūs ticiet, Man redzamāk - ................ Но, вы поверьте, Мне видней -……...But you believe, for Me more visible-
Pasaulē jūs neaptveramā! ....................... Вы в Мире необъятном!.....................You inconceivable in the World!

Dzīvos un mirušos dalīt - .......................... Делить на мёртвых и живых -……....Divide the living ones and the dead ones-
Kļūda neapšaubāma! ............................... Ошибка безусловная!......................An apparent mistake!
Zinātne dala svešos, ................................. Наука делит на чужих,………………Science divides strange ones,
Kur miesa gandrīz nosacīta! ..................... В ком плоть почти условная!............Where the body is almost conditional!

Jūs uz Cietības un robežas ....................... Вы на Тверди и на границе!.............You on Hardness and border,
Vēl Pasaule ko tādu nezina! ...................... Такого Мир ещё не знал!................Something like that World still don't know!
Neizpratne sejās, ....................................... Не доумение на лицах,…………….Incomprehension in the faces,
Bet Es rakstīju divpadsmit gadus! .............. Но Я двенадцать лет писал!............But I wrote twelve years!

Ka būs Pārmaiņu laiks! .............................. Что будет время перемен!............There will be time of Change!
Patiesības Moments sāksies! ..................... Момент наступит Истины!.............Moment of Truth will start!
Un jūs redzēsiet apmaiņu ........................... И вы увидите обмен……………….And you will see the exchange
Pasauļu, patiesi Diženu! ............................. Миров, Великий истинно!.............Worlds, really Great one!

Bet galvenais, atkal Krievija, ...................... Но главное, Россия вновь,……….But main, again the Russia,
Kā bija no Sākumiem,................................. Как было от Истоков,……………..How was from the Beginnings,
Atklās Pasaulei Jaunu sevi, ....................... Откроет Миру собой Новь,……….Reveals to the World the New herself,
Pieņemot plūsmas sevī! ............................. Приняв в себя потоки!.................With assuming the flow in herself!

Āmen. ......................................................... Аминь…………………………………..Amen
Tēvs Absolūts. ............................................ Отец Абсолют………………………….Father Absolute
16.10.16. ..................................................... 16.10.16………………………………...16.10.16.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/16.10.16.html
Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /20.10.2016.
Nosūtīts Latvijas Radio viļņiem: info@inbox.lv /20.10.2016.
Angļu valodā intuitīvi tulkoja: Irita Irem https://www.facebook.com/MansGaismasStars/20.10.2016.
=====
Latviskoja, intuitīvi, sagatavoja viskopīgai pieredzei, Eslauma 19.10.2016.

Skatījumu skaits: 411 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: