Galvenie » 2017 » Oktobris » 16 » Vēsts: 16.10.17. Katrēns "Klusums" - *
22:44
Vēsts: 16.10.17. Katrēns "Klusums" - *

Vēsts: 16.10.17. Katrēns "Klusums" - **
(- *: Текст Катрена на русском, латышском языке с предложением Символписьма *(JD) "Piemineklis Uzvarā!" / *(НР) "Памятник в Победе!", публикована:http://spekavots.ucoz.ru/news/jd_piemineklis_uzvara/2014-01-07-925 ; находка:http://spekavots.ucoz.ru/photo/?page8 ; http://spekavots.ucoz.ru/photo/?photo=43 )
(-**: Текст Катрена на русском, латышском, английском языке)

16.10.17 Катрен "Тишина"………………………………………………………Quatrain "Silence"

Тишина перед взрывом! .......................Klusums pirms sprādziena! ………..Silence before the explosion!
Звенящая тишина! ............................... Skanošs klusums!.............................Ringing silence!
Всё произойдёт прорывом, ..................Viss notiks pārrāvumā,………………Everything will happen by a breakthrough,
Как неожиданная Весна! ....................Kā negaidīts Pavasaris!..................As an unexpected Spring!

Действительно, Весна обновления! .Tiešām, atjaunošanas Pavasaris!...Really, renewal Spring!
Перемена мест слагаемых! .................Saskaitāmo vietu izmaiņa!....................Changes in add-on locations
Человеческой Любви проявление! .....Cilvēciskās Mīlestības izpausme!..........Manifestation of Human Love!
Высоты недостигаемой! .......................Neaizsniedzamā augstuma!..................Heights unattainable!

Тишина перед боем! .............................Klusums pirms cīņas!..........................Silence before the battle!
Перестроение рядов! ............................Rindu pārkārtošana!............................Rebuilding the series!
Уже никто не изгои, ...............................Izsumtie nav vairs neviens,……………Already no one is an outcast,
Не ясно кто же готов? ...........................Nav skaidrs kurš gan gatavs?..............It's not clear, who is ready?

Можно идти в сражение, ......................Var iet cīņā,…………………………....Can go to battle,
Главное, Цель объединяющая! ...........Galvenais, Mērķis apvienojošais! ......The main thing, uniting Target!
Единая цель - никогда поражение! ......Viens mērķis - nekad zaudējuma!......One target- never defeat!
Победу - определяющая! ......................Uzvaru - noteicošs!.............................Victory- determining one!

Затишье - зловещая тишина! ...............Klusums - draudīgs klusums!..............The calm- is ominous silence!
Неверие и Тьма - тоже вместе! ............Neticība un Tumsa - arī kopā!.............Unbelief and Darkness- also together!
Не подъёмная у них высота, ................Viņiem nepaceļams augstums,…….....Not elevating height to them,
Хотя всё в одном месте! .......................Kaut arī viss vienā vietā!......................Although all in one place!

Последний вопрос: Готов? ....................Pēdējais jautājums: Gatavs?...............Last question: Ready?
Каждый может отнести к себе! .............Katrs var attiecināt uz sevi!..................Everyone can relate to himself!
Нет никаких оков, ..................................Nav nekadu važu,……………………....There are no any chains,
Есть уверенность в себе! .....................Ir pārliecība sevī!...................................Have self confidence!

Главное, что с Богом ВМЕСТЕ! ...........Galvenais, ka ar Dievu KOPĀ!........The main thing, that with God TOGETHER!
Нет сомнений в Победе, .........................Nav šaubu par Uzvaru,……………….There is no doubt in the Victory
Всё в России, всё - в одном месте! ....Viss Krievijā, viss - vienā vietā!......All in Russia, all- in one place!
Больше не быть беде! .............................Bēdām nebūt vairāk!..........................No more trouble!

Беда - это отсутствие Веры! ................Bēda - tas Ticības trūkums!..........The trouble- the absence of the Faith!
Полное противостояние Создателю, .Pilnīgs pretstats Radītājam,……...Complete opposition to the Creator,

Люди давно позабыли Веды, ..................Cilvēki sen Vēdas aizmirsa,……......People have forgotten the Vedas long ago,
Превратившись целиком в обывателей! .Pārvērtušies pilnīgi mietpilsoņos!....Turned entirely into the philistines!

Россия - пока наблюдатель! ...............Krievija - pagaidām novērotājs!......Russia- is still an observer!
Тишина перед боем Её не трогает! .......Klusums pirms cīņas Viņu neskar!.....Silence before the battle doesn't touch Her!
512 и плюс Сам Создатель! ...................512 un plus Pats Radītājs!..................512 and plus Creator Himself!
К размышлению располагает! ...............Uz pārdomām noskaņojas!..................Gets ready for thinking!

Для России впервые в Истории, ........Priekš Krievijas pirmo reizi Vēsturē,.For Russia first time in History,
Последнего тысячелетия, .......................Pēdējās tūkstošgades,……………….....In the last Millenniums,
Бог определяет Её акваторию, ...............Dievs nosaka Viņas akvatoriju,………...God determines Her water area,
На границе тысячелетий! ........................Uz tūkstošgadu robežas!.......................On the border of Millennium!

Взвешены все задачи! .............................Visi uzdevumi pārdomāti!.......................All tasks are weighted!
Для людей непреодолимые! ....................Priekš cilvēkiem nepārvarami!...............For people irresistible!
Только с Бога подачи, ............................Tikai ar Dieva pasniegšanu,………….Only with giving God,
Для Воинов Света преодолимые!.........Priekš Gaismas Cīnītājiem pārvarami!...For the Warriors of Light overcome!

Изменить Сознание Народа, ....................Izmainīt Tautas Apziņu,…………………Change the Consciousness of Nation,
Невозможно даже за столетие! ................Nevar pat simts gadu laikā!....................It's impossible even in century!
Задача стоит перед Отрядом, ...............Uzdevums stāv Vienības priekšā,……The task is front of the Detachment,
Изменить за десятилетие! ......................Izmainīt desmitgadu laikā!...................Change in a decade!

Главное, правильное Начало! ..................Galvenais, pareizs Sākums!....................The main thing is the right Beginning!
Ни много ни мало, а ровно! .......................Ne daudz ne maz, bet tieši!.....................Neither more nor little, but direct!
Объяснить людям сначала, .......................Iesākumā paskaidrot cilvēkiem,……...….Explain to people first,
Обновление - это задача кровная! ........Atjaunošana - tas vitāls uzdevums!.....Upgrading- is the task of blood!

Задача для всех и для каждого! ................Uzdevums priekš visiem un priekš katra!...The task for all and everyone!
Для тех, кто в Вере и в Духе! .....................Priekš tiem, kuri Ticībā un Garā!.................For those, who in Faith and in Spirit
Единение цели - очень важно, ................Mērķu Vienošana - ļoti svarīgi,…………..Unity of purpose- very important,
Религии - это разруха в Духе! .....................Reliģijas - tas sabrukums Garā!..................Religions- a ruin in the Spirit!

Нужно понять: Дух в Боге! ..........................Jāsaprot: Gars Dievā!...............................It's necessary to understand: Spirit in God!
Происходящее для всех - одно! .................Notiekošais priekš visiem - viens!.............What happens for everyone- is one!
Что априори люди все - Боги! .................Ka apriori visi cilvēki - Dievi!.................That a priori are all people- Gods!
Человечество тоже - одно! ......................Cilvēce arī - viena!...................................Humanity also- one!

Нет народов в одной Семье! ......................Nav tautu vienā Ģimenē!.........................There are no nations in one Family!
Ложь или заблуждение! ..............................Meli vai maldīšanās!................................Lies or delusion!
Только, если во Тьме, .................................Tikai, ja Tumsā,……………………………Only, if in the Darkness,
Когда неверия окружение! ..........................Kad neticības ielenkums!.........................When disbelief is surrounded!

Подумайте, над словами, ..........................Padomājiet, par vārdiem, ………………Think over the Words,
Пока тишина перед боем, ..........................Kamēr klusums pirms cīņas,…………...While silence before battle,
Будущее определяется вами, ....................Nākotni nosakāt jūs,……………………..The future is determined by you
Станет Раем, а не жизнью изгоев! ............Kļūs Paradīze, bet ne izstumto dzīve!.....Will become a paradise, but not life of outcasts!

Ещё есть «пара минут»! ...........................Vēl ir "pāris minūtes"!.........................Still there is a "couple of minutes"!
Растянутые, на месяц, .............................Izstieptas, uz mēnesi,………………….Stretched, for a month,

Перерыва больше Небеса не дадут! ........Debesis pārtraukumu vairāk nedos!........Heaven will not give more break!
Силы свои взвесьте! ...................................Spēkus savus apsveriet!.........................Will weight strength!

Аминь. ..........................................................Āmen……………………………………….Amen
Отец Абсолют. .............................................Tēvs Absolūts……………………………..Father Absolute
16.10.17 ........................................................16.10.17…………………………………...16.10.17.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/16.10.17.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
----------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulkoja Irita Irem 19.10.2017.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /16.10.2017.
Nosūtīts Latvijas Radio viļņiem: info@inbox.lv /16.10.2017.
Un: https: www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /16.10.2017.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 16.10.2017., papildināts angļu valodā 19.10.2017.

Skatījumu skaits: 350 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: