Galvenie » 2018 » Oktobris » 16 » Vēsts: 16.10.18. Katrēns "Cilvēces Sākotne Skaidra"
15:11
Vēsts: 16.10.18. Katrēns "Cilvēces Sākotne Skaidra"

16.10.18 Катрен “Ясен Исток Человечества”

Смешались Религии и политика,
Человечество на грани срыва!
Не чувствуется никакой логики,
Следствие: с Богом в отрыве!

Люди опустились в грехи,
Алчность достигла предела!
Жизнь продолжается вопреки,
Нищенского удела!

Никчёмность поразила Планету!
Люди не понимают, что делать?
Между странами гуляет вендетта,
Человечество невозможно понять!

Так продолжаться не может,
В Сознаниях людей тупик!
Богатых Совесть не гложет,
У большинства раздаётся крик!

Крик о помощи – обращение к Богу!
Но, Бога закрывают религии,
В Духе для людей – нет дороги,
Не жизнь, а сплошные коллизии!

Войны – проявление чьей-то воли!
Только воли на базе Тьмы!
Человек показал, что не годен,
Избавить человечество от тюрьмы!

Люди изменить ничего не могут!
Власть их держит в руках!
Мир надеется русские вновь помогут!
Их Души давно в Облаках!

Но, Россия сегодня – не та!
Сама под гнётом мамоны,
Давно закончилась Золотая пора,
Свободу заменили Иконы!

Говорили, что Русь изменится!
Преобразится в Белое Братство!
Сегодня Ей самой не верится,
Что спадёт страсть к богатству!

Народ хотел бы вернуться,
В лозунг: «жила бы страна Родная»!
Устала Россия гнуться,
Но, где же дорога такая?

Сегодня Заря – взошла!
Но, страна не успела понять!
Что Новая Эра – пришла,
Уже не вернуться вспять!

Выбранные сыны России,
Формируют Пространство Любви!
Поняли, что это их Миссия,
Замешанная на крови!

Ноосфера заполнена их Любовью!
Часть Руси генерирует уже энергию!
Медицина удивлена – меняется кровь,
Любовь формирует Материю!

Материю уже для Шестой расы!
Точнее, для будущего человечества,
Дорога в Небо – уже трасса!
Люди станут одним Отечеством!

Перемещение в Шестую людей,
По времени неизбежно!
Кого оставить Богу видней,
Выбор самих людей – извечно!

Кто-то в Боги, а кто-то и нет!
Всё зависит от самого человека!
Каждому придётся дать ответ,
В начале этого века!

Энергия Любви высветит всех!
Сегодня, и – правых, и – левых!
Преображению гарантирован успех!
Обещано Братство Белое!

Теперь ясен – Исток человечества!
Этот Исток – из России!
На Планете будет Одно Отечество,
Проявится тогда и Мессия!

Аминь.
Отец Абсолют
16.10.18 =17=8

 

Vēsts: 16.10.18. Katrēns "Cilvēces Sākotne Skaidra"

Sajaucās reliģijas un politika,
Cilvēce uz noārdīšanas robežas!
Loģika nekāda nav jūtama,
Sekas: atraušanās no Dieva!

Cilvēki grēkos nolaidās,
Alkatība maksimumu sasniedza!
Dzīve turpinās pretēji,
Ubaga liktenim!

Nevajadzīgums bojāja Planētu!
Cilvēki nesaprot, ko darīt?
Starp valstīm vendeta klejo,
Cilvēci neiespējami saprast!

Tā turpināties nevar,
Cilvēku Apziņās strupceļš!
Bagātos Sirdsapziņa negrauž,
Atskan vairākuma kliedziens!

Kliedziens pēc palīdzības - uzruna Dievam!
Taču, Dievu reliģijas aizsedz,
Priekš cilvēkiem Garā - ceļa nav,
Ne dzīve, bet kolīzijas nepārtrauktas!

Kari - kāda gribas izpausme!
Tikai gribas uz Tumsas bāzes!
Cilvēks parādīja, ka nederīgs,
Cilvēci no cietuma atrīvot!

Cilvēki izmainīt nevar neko!
Vara tur viņus rokās!
Pasaule cer atkal krievi palīdzēs!
Viņu Dvēseles sen Mākoņos!

Taču, Krievija šodien - ne tā!
Pati zem mamona jūga,
Zelta laiks sen beidzās,
Brīvību Elki nomainīja! 

Runāja, ka Krievzeme izmainīsies!
Pārveidosies Baltajā Brālībā!
Šodien Viņa pati netic,
Ka izzudīs tieksme uz bagātību!

Tauta gribētu atgriezties,
Lozungā: "kaut dzīvotu zeme Dzimtā"!
Nogura Krievija liekties,
Bet, kur gan ceļš tāds?

Šodien Rītausma - atausa!
Taču, valsts neuzspēja saprast!
Ka Jaunā Ēra - atnāca,
Atpakaļ jau neatgriezties!

Izraudzītie Krievijas dēli,
Mīlestības Telpu formē!
Saprata, ka viņu Misija tā,
Asinīs iejaukta!

Noosfēra viņu Mīlestības piepildīta!
Daļa Krievzemes jau ģenerē enerģiju!
Medicīna pārsteigta - asinis mainās,
Mīlestība Matēriju formē!

Matēriju jau Sestajai rasei!
Precīzāk, priekš nākotnes cilvēces,
Ceļš Debesīs - jau trase!
Cilvēki viena Tēvzeme kļūs!

Cilvēku pārvietošana Sestajā,
Pēc laika neizbēgami!
Kuru atstāt Dievam redzamāk,
Pašu cilvēku izvēle - mūžsena!

Kāds Dievā, bet kāds arī nē!
Viss no paša cilvēka atkarīgs!
Katram nāksies atbildi dot,
Šī mūža sākumā!

Mīlestības enerģija izgaismos visus!
Šodien, gan - labējos, gan - kreisos!
Pārveidošanai panākums garantēts!
Apsolīta Brālība Baltā!

Tagad skaidrs - cilvēces Sākotne!
Šākotne šī - no Krievijas!
Uz Planētas Viena Tēvzeme būs,
Tad arī Mesija izpaudīsies!

Āmen.
Tēvs Absolūts
16.10.18.=17=8

16.10.18.Quatrain  “The Source of Humanity is Clear”

Religions and politicians mixed,
Humanity is on the verge of collapse!
No any logic is felt,
Consequence: abruption from God!

People fell into sins,
Greed has reached the limit!
Life goes on contrary,
Beggarly inheritance!

The worthlessness struck the Planet!
People don’t understand what to do?
Vendetta walks between countries,
Humanity is impossible to understand!

It can’t go on like this,
In the mind of people is dead end!
Conscience doesn’t gnaw rich ones,
Most shout out!

A cry for help-is an appeal to God!
But, religions close God,
For people in the Spirit- there is no road,
Not life, but solid collision!

Wars- a manifestation of someone’s will!
Only will on the basis of Darkness!
The human showed, that he was not fit,
Rid humanity from prison!

People can’t change anything!
Power holds them in their hands!
The World hopes the Russians will help again!
Their Souls are long ago in the Heaven!

But, Russia today- is not the same!
By herself under the yoke of mammon,
The golden age is long over,
Freedom replaced an Idols!

They say that Russia will change!
Will transform into the Brotherhood White!
Today she by herself can’t believe,
That the passion for wealth will subside!

Nation would love to come back,
In the slogan: “Native land would live”!
Russia tired to bend,
But, where is the road like that?

Today Dawn- has risen!
But, the country didn’t have time to understand!
That the New Era- has come,
Don’t turn back!

Selected sons of Russia,
Form the Space of Love!
Understood that this is their Mission,
Knead on blood!

The noosphere is filled with their love!
Part of Russia already generates energy!
Medicine is surprised- blood changes,
Love forms Matter!

Matter is already for the Sixth race!
More precisely, for the future of humanity,
The road to Heaven- is already a highway!
People will become one fatherland!

Moving of people to the Sixth,
By the times is inevitable!
Whom to leave to God more visible,
The choice of people themselves- forever!

Someone in God, but someone also no!
It all depends on the human himself!
Everyone will have to give an answer,
At the beginning of this century!

The energy of Love will highlight everyone!
Today, and- right ones, and- left ones!
Success is guaranteed for Transformation!
The White Brotherhood is promised!

Now it’s clear- the Source of humanity!
This Source- is from Russia!
There will be one Fatherland on the Planet,
Then the Messiah will appear too!

Amen
Father Absolute
16.10.18=17=8

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/16.10.18.html , pierakstīja Leonīds Maslovs,
latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko Irita Irem,
ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /16.10.2018.
nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts  /16.10.2018.
un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /16.10.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 16.10.2018.

Skatījumu skaits: 115 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: