Galvenie » 2017 » Novembris » 16 » Vēsts: 16.11.17. Katrēns "Cilvēks" - *
22:55
Vēsts: 16.11.17. Katrēns "Cilvēks" - *

Vēsts: 16.11.17. Katrēns "Cilvēks" - **
(- *: Текст Катрена на русском, латышском языке с предложением Символписьма на латышском языке *(KD) "Izlasīt! Ievērot!" / *(ОР) "Прочитать! Заметить!", публикована:http://spekavots.ucoz.ru/news/kd_izlasit_ieverot/2014-05-13-1078 , и находка:http://spekavots.ucoz.ru/photo/?page4 ; http://spekavots.ucoz.ru/photo/?photo=84 ; и ещё на латышском языке: http://spekavots.ucoz.ru/_fr/1/RD_Atklasmes.pdf
(-**: Текст Катрена на русском, латышском, английском языке)

16.11.17 Катрен "Человек"………………………………………………………Quatrain "Human"

Всё в самом человеке! ..................Viss pašā cilvēkā!.................................Everything is in human himself!
Он отражение Вселенной! ...............Viņš Visuma atspoguļojums! …………....He is the reflection of the Universe!
Ничего не изменится даже за век, . Nekas neizmainīsies pat mūža laikā,……Nothing will change even for a century
Если человек не проявит веления!..Ja cilvēks neizrādīs vēlēšanos!................If human doesn't show orders!

Можно говорить о везении, ..............Var runāt par veiksmi,………………….…Can talk about luck,
Это отговорка неверия, ....................Tā neticības atruna,………………….……This is the excuse of unbelief,
Не изменится людей положение, ... Neizmainīsies cilvēku stāvoklis,…..……..Situation of people will not change,
Если не придёт к ним Вера! .............Ja pie viņiem Ticība neatnāks!.................If Faith doesn't come to them!

Вера в то, что они - Боги! ...............Ticība tam, ka viņi - Dievi!.....................The belief, that they are- Gods!
Спустившиеся до людей, ..................Nolaidušies līdz cilvēkiem,…………...…...Descended to the people,
Что одна для Мира дорога, ...............Ka priekš Pasaules viens ceļš,…………...That there is one road for the World,
И Олимп один, что милей!..................Un Olimps viens, kas mīļāk!......................And Olympus is one, what is dear!

Каждый человек от Бога! ....................Katrs cilvēks no Dieva!............................Every human is from God!
Дороги выбирает каждый, ..................Ceļus izvēlas katrs,…………………….....Everyone chooses roads,
У кого мамона - дорога, ......................Priekš kura mamons - ceļš,……………....For whom a mammon- is a road,
К Богу идёт отважный! ........................Pie Dieva iet drosmīgais!..........................The brave goes to God!

Тьма предлагает власть! ................Tumsa varu piedāvā! ……………….......Darkness offers power!
Управление судьбами, .......................Likteņu vadīšanu,…………………….…...Fate management,
Главное управление всласть, ...........Vadīšanas galvenā labklājība,……………The main prosperity of administration
Управление Богами! ...........................Dievu vadīšana!........................................Administration of Gods!

Мамона - это путь к власти! ..............Mamons - tas ceļš pie varas!....................Mammon- is the way to power!
Других путей не предлагается, .........Citi ceļi piedāvāti netiek,……………...…...Other ways are not suggested,
Управление судьбами всласть, ........Likteņu vadīšanas labklājība,………...…...Prosperity of fate management,
Небом им разрешается?....................Debesu atļauta viņiem?.............................Allowed by Heaven to them!

Глубокое заблуждение, ......................Dziļa maldīšanās,………………………..Deep delusion,
Богу не нужны власть предержащие,.Dievam nevajag varu atbalstošos,……..God doesn't need the power supported ones,
Власть - это почти наваждение, .........Vara - tie gandrīz plūdi,………………….Power- is almost an obsession,
Тьмой всегда поддерживаемое! .........Tumsas vienmēr atbalstāmi!..................Darkness is always supported!

Бог не говорит о мамоне! .................Dievs par mamonu nerunā!..................God doesn't talk about mammon!
Нет упоминания и в Книге Судеб,....Nav arī Likteņu Grāmatā pieminēts,….There is not mention also in the Book of Fates,
Только религии в своей утробе, .....Tikai reliģijas savā negausībā,………...Only religions in their womb,
Говорят, что мамона грехом не будет!.Runā, ka mamons grēks nebūs!......They say, that mammon will be not a sin!

Развалилось общество по сторонам, .Izplūda sabiedrība pa malām,………….Society fell apart on either side
Есть хозяин и есть рабы, .....................Ir saimnieks un ir vergi,………………….There is a boss and there are slaves,
Много демократии кажется там, ..........Daudz demokrātijas tur šķiet,…………..A lot of democracy seems there,
Но, разрушены все мосты! ...................Taču, tilti sagrauti visi!............................But, all the bridges have been destroyed!

Тьме нет конца и нет края, ..................Tumsai nav gala un malas…………...….Darkness has no end and no edge,
Обман оседлал общество, ..................Apmāns sabiedrību apsedloja,………….Deception saddled the society,
Люди не верят в будущий Рай, ...........Cilvēki netic nākotnes Paradīzei,…..…...People don't believe in the future Paradise,
Тьма диктует сообщество! ..............Tumsa diktē līdzsabiedrību!..................Darkness dictates the community!

Человек внутри - не человек! ............Cilvēks iekšēji - ne cilvēks!.................The human inside- is not a human!
Неверие уничтожило Сущность! ...... Neticība Būtību iznīcināja! …………...Unbelief destroyed the Essence!
Бродит по Планете не один век, ........Klaiņo pa planētu ne vienu mūžu,…...Wandering around the Planet not one century,
Тьма, очень похожая на общность! ..Tumsa, ļoti līdzīga kopīgumam!...........Darkness, very similar to community!

Тьма закрывает Планету, ..................Tumsa apsedz Planētu,………………..Darkness closes the Planet,
Катаклизм готовит пролог, ....................Kataklizmas prologu gatavo,…………...Cataclysms prepare a prologue,
Для людей никакой монеты, ................Priekš cilvēka nekādas monētas,……….For people no coins,
Бог подводит Итог! .............................Dievs Rezultātus rezumē!.....................God brings the results!

Ждать Итога совсем не долго! .............Gaidīt rezultātus nav ilgi!.........................Wait for results is not long at all!
Люди услышат решение! ...................Cilvēki izdzirdēs lēmumu!....................People will hear a solution!
Предтеча событий - пролог! .................Priekštecis notikumiem - prologs!...........The forerunner of events- is a prologue!
Поменять успеть поведение! ...............Uzvedību nomainīt paspēt!......................Behavior change at the time!

Повторяю, всё внутри человека! ......Atkārtoju, viss cilvēkā!.........................I repeat, everything is inside a human!
Одни живут - будущим, ..........................Vieni dzīvo - nākotnei,…………………...Some live- for future,
И уже не один длинный век, .................Un jau ne vienu garu mūžu,…………......And already not just one century,
Другие живут - существующим! ............Citi dzīvo - eksistējoši!.............................Others live- existing!

Можно жить настоящим, ......................Var dzīvot tagadnē,…………………........Can live in the present,
Особенно, если нет воли, ....................Sevišķi, ja nav gribas,…………………....Especially, is there is no will,
Значит, нет внутри стоящего, ..............Tātad, nav iekšā vērtības,………………..Hence, there is no inside standing,
Человек этот - безволен! ..................Cilvēks tas - bezgribas!.........................Human is- weak willed!

Нужно жить только грядущим, ...........Dzīvot vajag tikai ar nākotni,…………......Must live only in the future,
Помогая ускорить время! ................Palīdzot laiku paātrināt!.........................Helping to accelerate time!
Можно тогда увидеть будущее, ..........Redzēt tad var nākotni,…………………...Then you can see the future,
Для человека жизнь - не бремя! .........Dzīve priekš cilvēka - ne slogs!................Life for human- is not a burden!

Сегодня выбор России! ...................Šodien Krievijas izvēle!..........................Today is the choice of Russia!
Кто-то верит несправедливости, ........Kāds netaisnīgumam tic,…………….…....Someone believes injustice,
Кто-то не понимает своей миссии, .....Kāds savu misiju nesaprot,………..……...Someone doesn't understand his mission,
Единицы хотят справедливости! ........Taisnīgumu vieninieki grib!.........................Units want justice!

Многие люди сложили крылья, .........Daudzi cilvēki spārnus sakļāva,………..Many people folded their wings,
Под напором лжи и неправды! ..........Zem melu un netaisnības spiediena!....Under the pressure of lies and untruth!
Прессы, не пробиваемая «камарилья».Preses, necaursitams "camarillis"….Presses not punched by the "camarilla"
В стране подмена понятий Правды! ..Valstī Taisnības izpratnes maiņa!.........In the country, the substitution of the concepts of Truth!

Всё, что в России - люди! ................Viss, kas Krievijā - cilvēki!..................Everything, what is in Russia- people!
Их внутреннее состояние, ..................Viņu iekšējais stāvoklis,……....…….......Their internal state,
Это только пролога прелюдия, ...........Tas tikai prologa prelūdija,………...........This is only a prelude of the prologue,
Россию ждёт покаяние! ....................Krieviju nožēla gaida!...........................Repentance awaits Russia!

Выход один - покаяние! ..................Izeja viena - nožēla!...............................The only way out- is repentance!
Причём, каждого человека, ............Pie tam, katra cilvēka,…..………...........And of every person
И, конечно, всех поколений, ...........Un, protams, visu paaudžu,…………....And, of course, all generations,
Россия изменится на века! ..............Krievija izmainīsies uz mūžiem!...........Russia will change forever!

Аминь. .................................................. Āmen…………………………………..…..Amen
Отец Абсолют. ..................................... Tēvs Absolūts……………………............Father Absolute
16.11.17 ................................................ 16.11.17………………………………..…16.11.17.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/16.11.17.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
-----------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulkoja, intuitīvi Irita Irem 17.11.2017
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /16.11.2017.
Nosūtīts Stariņam: https://facebook.com/MansGaismasStars /16.11.2017.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /16.11.2017.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 16.11.2017., papildināts angļu valodā 17.11.2017.

Skatījumu skaits: 284 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: