Galvenie » 2018 » Decembris » 16 » Vēsts: 16.12.18. Katrēns "Cilvēki un Patiesība"
19:34
Vēsts: 16.12.18. Katrēns "Cilvēki un Patiesība"

16.12.18 Катрен “Люди и Истина”

Необходимо объединение,
Особенно, среди научного Мира,
Учёные определяют людей поведение,
И изменяют картину Мира!

Истина – есть на Небе!
На Планете – есть мнение,
Чаще всего – небыль,
Истина – это лишь поведение!

У учёных различное мнение,
Кто-то ищет причину во взрыве,
Кто-то придаёт значение Материи,
Но, нет в науке прорыва!

Сколько учёных – столько наук!
Школы у всех разные!
Интерес к Истине ещё не затух,
И дискуссии совсем не праздные!

Все говорят об Истине,
Но, не связывают её с Создателем,
Теорий много по Истине,
Но, Сознание у всех обыватели!

Много наук и каждая о своём,
Нет никакой корреляции,
Не поняли, что всё в одном,
Больше мнений – больше дистанция!

Дистанция никого не сближает,
Более того, учёные удаляются,
Люди с удивлением отмечают,
Собрать в единое не получается!

Разнообразие неплохо, если есть Цель!
Если Цель одна и на всех,
Но, наука всегда попадает на мель,
Слишком много проблем и помех!

Нужна – генеральная линия,
Куда всё же идёт человечество?
Нужно объяснить связь с Именем!
От Которого и пошло Отечество!

Главное имя для всех – Бог!
Всё – по Его Сценарию!
Есть – Знания и есть порог,
Постижения Знаний!

Истина даётся от Бога!
Наука – одна навеки!
Жизнь – подведение Итогов!
Если много наук – они калеки!

Есть подобие в этой Вечности!
Всё подчинено Канонам!
Учёные относятся очень беспечно,
К собственным по жизни итогам.

Есть человек – есть Вселенная!
Человек должен постичь себя,
Он пришёл из Бесконечности,
Изучая себя и Меня!

Все науки должны понять:
Что Истина внутри человека!
Он может сам Вечностью стать,
Или Совершенством на многие века.

Важно увидеть в себе Вечность!
Для этого не надо много наук!
Достаточно убрать беспечность,
И услышать сердечный стук!

Сердце обеспечивает жизнь,
Оно контролирует Гармонию,
Человек должен определить как жить,
И понять внутреннюю филармонию!

Не ищите того, чего нет!
Всё создано по сценарию Бога!
У него найдётся всегда ответ,
И не будет ложных итогов!

Всем надо объединить Программы,
Главное – постижение Истины!
Вы не потеряете даже грамма,
Если объединитесь Воистину!

Есть Знания от Создателя!
Есть возможность переспросить,
Не опускайтесь до обывателя,
Учёным этот Мир перестроить!

Аминь.
Отец Абсолют
16.12.18

 

Vēsts: 16.12.18. Katrēns "Cilvēki un Patiesība"

Nepieciešama apvienošanās,
Sevišķi, zinātnieku Pasaules,
Zinātnieki nosaka cilvēku uzvedību,
Un izmaina Pasaules attēlu!

Patiesība - Debesīs ir!
Uz Planētas - viedoklis ir,
Visbiežāk - neesība,
Patiesība - tā tikai uzvedība!

Zinātniekiem viedokļi dažādi,
Kāds iemeslu meklē sprādzienā,
Kāds Matērijai nozīmi piešķir,
Taču, nav zinātnē sprādziena!

Cik zinātnieku - tik zinātņu!
Skolas visiem dažādas!
Interese par Patiesību vēl neizdzisa!
Un diskusijas pavisam ne tukšas!

Visi runā par Patiesību,
Bet, nesaista to ar Radītāju,
Teoriju pēc Patiesības daudz,
Taču, Apziņa visiem mietpilsoņu!

Daudz zinātņu un katra par savu,
Nav nekādas kolerācijas,
Nesaprata, ka viss vienā,
Vairāk viedokļu - distance lielāka!

Distance netuvina nevienu,
Vēl vairāk, zinātnieki attālinās,
Cilvēki izbrīnā atzīmē,
Sapulcināt vienā neizdodas!

Daudzveidība ne slikta, ja Mērķis ir!
Ja Mērķis viens un priekš visiem,
Taču, zinātne vienmēr nokļūst uz sēkļa,
Pārāk daudz problēmu un traucējumu!

Vajadzīga - ģenerālā līnija,
Kur gan cilvēce iet?
Vajag paskaidrot saikni ar Vārdu!
No Kura arī sākās Tēvzeme!

Galvenais vārds priekš visiem - Dievs!
Viss - pēc Viņa Scenārija!
Ir - Zināšanas un slieksnis ir,
Zināšanu izzināšanai!

Patiesību dod Dievs!
Zinātne - viena uz mūžiem!
Dzīve - Rezultātu apkopošana!
Ja daudz zinātņu - kroplas tās!

Ir līdzība šajā Mūžībā!
Viss Kanoniem pakļauts!
Zinātnieki izturas ļoti bezrūpīgi,
Pret personīgiem dzīves rezultātiem.  

Ir cilvēks - ir Visums!
Cilvēkam jāizzin sevi,
No Bezgalības viņš atnāca,
Izzinot sevi un Mani!

Visām zinātnēm jāsaprot:
Ka Patiesība cilvēka iekšienē!
Viņš pats var Mūžība kļūt,
Vai Pilnība uz daudziem mūžiem.

Svarīgi sevī Mūžību saskatīt!
Priekš tā daudzu zinātņu nevajag!
Pietiek bezrūpību likvidēt,
Un sirds pukstus izdzirdēt!

Sirds dzīvību nodrošina,
Tā Harmoniju kontrolē,
Cilvēkam jānosaka kā dzīvot,
Un iekšējo filharmoniju saprast! 

Nemeklējiet to kā nav!
Viss pēc Dieva Scenārija radīts!
Viņam vienmēr atbilde atradīsies,
Un nebūs melīgu rezultātu!

Visiem Programmas apvienot vajag,
Galvenais - Patiesības izzināšana!
Jūs nezaudēsiet ne gramu,
Ja Patiesībā apvienosieties!

Ir Zināšanas no Radītāja!
Ir iespējas pārprasīt,
Nenolaižaties līdz mietpilsonim,
Zinātniekiem šī Pasaule jāpārbūvē!

Āmen.
Tēvs Absolūts
16.12.18.

16.12.18.Quatrain “People and Truth” 

Need unification,
Especially among the scientific World,
Scientists define people behavior,
And change the picture of the World!

Truth- is in Heaven!
On the Planet- there is an opinion,
Most often- non sense,
Truth- is only behavior!

Scientists have different opinion,
Someone is looking for a cause in an explosion,
Someone gives meaning to Matter,
But, there is no expose in science!

How many scientists- so many sciences!
Schools are different for everyone!
The interest of Truth has not faded yet!
And the discussions are not idle!

Everyone talks about Truth,
 But, don’t associate it with the Creator,
There are many theories by the Truth,
But, Consciousness of all philistines!

A lot of sciences and each about his own,
There is no correlation,
Didn’t understand that all is in one,
More opinions- more distance!

The distance doesn’t bring anyone closer,
Moreover, scientists more away,
People notice in surprise,
Collect in one doesn’t work!

Variety is not bad, if there is Target!
If there is same Target for all,
But, science always will get on the bank,
Too many problems and interference!

Need- general line,
Where does humanity go?
It’s necessary to explain the connection with Name!
From which also started Fatherland!

The main word for all- is God!
All- by His Scenario!
There is- Knowledge and there is threshold,
Comprehend Knowledge!

Truth is given from God!
Science- is one forever!
Life- is summing up Results!
If a lot of sciences- they are cripples!

There is similarity in this Eternity!
Everything is subject to the Canons!
Scientists are very careless,
To the personal life results.

There is Human- there is the Universe!
Human must understand himself,
He came from Infinity,
Studying himself and Me!

All sciences must understand:
That the Truth is inside the human!
He can become an Eternity by himself,
Or Perfection for many centuries.

It’s important to see Eternity in yourself!
For that doesn’t need a lot of sciences!
It’s enough to remove carelessness,
And hear a heartbeats!

Heart provides life,
It controls Harmony,
A human must define how to live,
And understand the internal philharmonic!

Don’t look for that, what doesn’t exist!
Everything is created according to the God’s Scenario!
He always has the answer,
And there will be no false results!

Everyone needs to combine Programs,
The main thing- is to comprehend the Truth!
You won’t lose even a gram,
If you will unite Truly!

There are Knowledge from the Creator!
There is possibility to ask again,
Don’t go down till the philistine,
Scientists must rebuild this World!

Amen
Father Absolute
16.12.18.


Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/16.12.18.html , pierakstīja Leonīds Maslovs,
latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko intuitīvi Irita Irem,
ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /16.12.2018.
nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /16.12.2018.
un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /16.12.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 16.12.2018

Skatījumu skaits: 90 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: