Galvenie » 2018 » Janvāris » 17 » Vēsts: 17.01.18. Katrēns "Visi, kā viens"
16:07
Vēsts: 17.01.18. Katrēns "Visi, kā viens"

Vēsts: 17.01.18. Katrēns "Visi, kā viens"


17.01.18 Катрен "Все, как один"…………………………………………………Quatrain Everything, as one"

Не надейтесь, что Тьма отступит, .......Neceriet, ka Tumsa atkāpsies,……..Don't expect that darkness will back down,
Увидев поддержку Бога! .......................Ieraugot Dieva atbalstu!...................Seeing the support of the God!
Наоборот скорее приступит, ............... Gluži otrādi sāks ātrāk,……………...On the contrary, rather,
К активизации в итоге! ..........................Rezultātā aktivizēties!.......................To activate in the end!

Вместе за одного - Сила! ..................Par vienu kopā - Spēks!...................Together for one- Power!
Но, каждый внутри дуален! .................Taču, katrs iekšēji duāls!.....................But, everyone inside is dual!
Власть или Тьма непобедима, ............Vara vai Tumsa neuzvarama,………...Power or Darkness are invincible,
Пока каждый индивидуален!................Kamēr katrs individuāls!......................While everyone is different!

«Вместе» люди на улице! ....................."Kopā" cilvēki uz ielas!......................."Together" people on the street!
Но, дома совсем другое, .......................Taču, mājās pavisam citādi,……….....But, at home is completely different,
На улице - одно лицо! ............................Uz ielas - viena seja!..........................On the street- is one face!
Но, дома оно не такое! ..........................Bet, ne tāda tā mājās!.........................But, at home it is not like that!

Человек сложен для понимания, ........Cilvēks priekš saprašanas sarežģīts,…..Human is complex for understanding,
Он дуален одновременно! ...................Viņš duāls vienlaicīgi!..............................He is dual at the same time!
Расползается его внимание, ...............Izplūst viņa uzmanība,……………...…….His attention sprawls,
Часто попеременно! ............................Bieži pārmaiņus!.......................................Often alternately!

Тьма знает, где тонкие нити, ...............Tumsa zina, kur smalkie pavedieni……..Darkness knows where fine threads,
Есть у каждого человека, ....................Ir katram cilvēkam,…………………..…...There are at each human,
При рождении они возникли, ..............Tie radās pie dzimšanas,………………...They arose at birth,
Не исправить его за века! ...................Dzīves laikā to neizlabot!.........................Don't fix it for ages!

Главное, что внутри человека? .......Galvenais, kas cilvēka iekšienē?.........The main thing, what is human inside?
Если непобедимая Вера! .....................Ja Ticība neuzvarama!.............................If the Faith is invincible!
Тогда и плоть не помеха, ......................Tad arī miesa nav šķērslis,………………Then the flesh is not a hindrance,
Есть к человеку Доверие! .....................Cilvēkam Uzticība ir!...............................There is a Trust to human!

Я говорю о Доверии Неба! ...................Es par Debesu Uzticību runāju!...............I'm talking about Trust of Heaven!
Там человек прозрачен! .......................Tur cilvēks caurspīdīgs!...........................There the human is transparent!
Жизнь становится небылью, ................Dzīve kļūst neesība,………………………Life becomes a fable,
Если Вера его утрачена! ......................Ja Ticību zaudējis viņš!.............................If his Faith is lost!

«Все за одного» - лозунг! ..................."Visi par vienu" - lozungs!....................."All for one"- is a slogan!
Но, для кого-то и Правда! ..................Taču, prieš kāda arī Taisnība!.................But, for someone also Truth!
Если Совесть внутри не уснула, ......Ja Sirdsapziņa neaizmiga,…………….....If Conscience doesn't fall asleep inside,
Значит, за человеком Завтра! ...........Tātad, aiz cilvēka Rītdiena!......................It's mean, Tomorrow is by human!

Люди проходят экзамены, .....................Cilvēki eksāmenus kārto,………………..People pass exams,
Первый - на чистоту мыслей! ................Pirmais - uz Domu tīrību!........................The first- is for the purity of thoughts!
Вера, главный аргумент, ........................Ticība, galvenais arguments,……………Faith, the main argument,
Единого для всех Промысла! ................Vienas priekš visiem Domrīcības!...........One for all Providence!

Героика всегда есть! ..............................Vienmēr ir heroisms!................................The heroic is always!
Но, есть и правда жизни! .......................Taču, arī dzīves patiesība ir!....................But, there is the truth of life too!
Тьма обычно готовит месть, ..................Tumsa parasti atriebību gatavo,…………Darkness usually prepares for revenge,
Нарушая правила, как жить! ..................Pārkāpjot noteikumus, kā dzīvot!.............Breaking the rules, how to live!

Проблемы на пустом месте, ..................Problēmas tukšā vietā,…………………..Problems in empty place,
Каждому «по серьге»! ............................Katram "pa auskaram"!...........................To each "for earring"!
Люди на секунду вместе, .......................Uz sekundi cilvēki kopā,……………….…People are together for second,
Они разобщены в борьбе! .....................Cīņā viņi atsvešināti!...............................They are divided in the faith!

Вот тут подстерегает Тьма! ....................Lūk tur Tumsa uzglūn!..............................Look there Darkness burns down!
Легко свалить по одному, .......................Viegli pa vienam notriekt,…………………It's easy to dump one by one,
Засосёт в быту кутерьма, .......................Kņadā sadzīve uzsūks,……………...……Life will be absorbed into sting,
Борьба уже ни к чему! .............................Cīņa jau ne priekš kā!..............................Struggle is already for nothing!

Создаются в Руси условия, ....................Krievzemē apstākļi radīti,…………..……...Conditions are created in Russia,
Когда «вместе» и в Духе! .....................Kad "kopā" un Garā!................................When "together" and in the Spirit!
Для Духа не бывает сословия, ...............Priekš Gara nemēdz būt kārtu,…………....For the Spirit there is no estate,
В Душе не бывает разрухи! ....................Dvēselē sabrukuma nav!............................In the Soul there is no ruin!

Люди живут с мыслями, ..........................Ar domām cilvēki dzīvo,………………..…..People live with thoughts,
Это днём или ночью, ...............................Tas dienu vai nakti,………………………….It's day or night,
Что Дух - это носитель, ...........................Ka Gars - tas nesējs,……………………….That the Spirit- is a carrier,
Единения воочию! ....................................Vienošanu pretskatā!................................Unity in My own eyes!

Так было очень давно, .........................Tā ļoti sen bija,……………………………….So it was a long time ago,
Только при Сотворении Мира! .............Tikai pie Pasaules Radīšanas!....................Only in the Creation of the World!
Вам через 26000 лет повезло, ...........Jums pēc 26000 gadiem paveicās,……...You was lucky after 26000 years,
Вновь проявиться в мире! ....................Atkal izpausties pasaulē!.............................Manifest again in the World!

Создатель стоит у Порога! .................Pie Sliekšņa Radītājs stāv!...................The Creator is at the Threshold!
Вход открыт только для Веры! .........Tikai priekš Ticības ieeja atvērta!.........The entrance is open only for Faith!
Слова Любви очень дороги, ..............Mīlestības vārdi ļoti dārgi,……………...The words of Love are very precious,
Они сотворчества с Богом мера! ......Tie mērs līdzjaunradei ar Dievu!...........They are the measure of co-creation with God!

Россия вновь Первая! ............................Krievija atkal Pirmā!..................................Russia again the First!
Нельзя «ломиться в открытые двери», Nevar "lauzties atvērtās durvīs",………....Can't "break into open door",
В людях должна быть Вера, ..................Cilvēkos Ticībai jābūt,………………….....There must be Faith in people,
И все, как один, в Вере! .......................Un visi, kā viens, Ticībā!........................And all, as one in the Faith!

Аминь. ......................................................Āmen……………………………………..…Amen
Отец Абсолют. .........................................Tēvs Absolūts………………………………Father Absolute
17.01.18 ....................................................17.01.18………………………………..…..17.01.18.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/17.01.18.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
-------------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulkoja intuitīvi Irita Irem 17.01.2018.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /17.01.2018.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /17.01.2018.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /17.01.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 17.01.2018., papildināts angļu valodā 17.01.2018.

Skatījumu skaits: 296 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: