Galvenie » 2019 » Janvāris » 17 » Vēsts: 17.01.19. Katrēns "Šodien un Rītdien"
16:54
Vēsts: 17.01.19. Katrēns "Šodien un Rītdien"

17.01.19. Катрен “Сегодня и Завтра”

Сегодня Мир, как вздыбленный конь!
Недовольство переполняет края,
Власть понимает, что лучше не тронь,
Загорелась под ногами земля!

Власть не хочет упустить своё,
Криминальную форму рабства,
Забыли, что люди – проявление Моё,
Придётся со Мной поквитаться!

Долго Я не просил у людей отчёта,
Наступил переход в Новую мерность!
Придётся власти предъявить счёт,
В ответ Планета изменит размерность!

Очертания суши изменены будут!
Наводнение изменит рельеф Планеты,
Ключи от рабства люди добудут,
Как плату за вековую вендетту!

Не удержать в узде всю Европу!
Эстафета протестов пройдёт волной!
Франция к Свободе протоптала тропу,
Волнения не обернутся войной!

Жилеты, как эстафетная палка,
Перетекут границы между народами,
Европа свободной стала,
Власть убежит “огородами”!

Но, системе не уйти от ответа!
Система захватила Планету!
Наплевали власти на Мои Заветы,
Но, им в Новую расу прохода нет!

Власть мамоны уйдёт в прошлое!
Уйдёт и религий насилие,
Станет Преображение возможным,
Люди почувствует на себе Моё усилие!

Наступает Момент, на Сцене будет Россия!
Точнее, Русь Святая!
Встать впереди Мира – это Её Миссия,
Перед человечеством – она будет другая!

В основе Святой Руси – Равенство!
Равенство всех перед Создателем!
Это, значит, Любви – главенство!
Нет больше людей-наблюдателей!

Наблюдатели были – вечно!
Принцип – “хата моя с краю”!
Жизнь их проходила бесследно,
“я не вижу и ничего не знаю”!

Резко изменился народ!
Русь не просто страна, а Родина!
Власть возьмёт самоотвод,
Лихая закончится, наконец, година!

Святая Русь Европе предстанет!
Как оплот чистоты и Веры!
Империей Любви Она станет,
И совершенством меры!

Границы между народами будут размыты!
Океаны сформируют остров!
Школа Мудрости будет открыта,
Она будет Основой Основ!

Планета станет для всех, как Рай!
Идеальными будут условия!
Бесконечность, станет как край,
Переход в Новый мир – не утопия!

Европа поднимается вне логики,
Она против системы!
В действиях Руси – Создателя логика,
Равенство между людьми – Её тема!

Русь покажет людям куда идти!
Ведь, Русь и Создатель – Едины!
Нет для человечества другого пути,
Для разногласия нет причины!

Аминь.
Отец Абсолют
17.01.19

 

Vēsts: 17.01.19. Katrēns "Šodien un Rītdien"

Šodien Pasaule, kā saslējies zirgs!
Neapmierinātība malām iet pāri,
Vara saprot, ka labāk neaiztiec,
Zeme zem kājām aizdegās!

Vara savu negrib zaudēt,
Verdzības kriminālo formu,
Aizmirsa, ka cilvēki - Mans izpaudums,
Nāksies ar Mani norēķināties!

Ilgi Es cilvēkiem rēķinu neprasīju,
Pienāca pāreja Jaunā dimensijā!
Nāksies varai rēķinu uzrādīt,
Atbildei Planēta apmērus izmainīs!

Sauszemes apveidi izmainīti būs!
Plūdi Planētas reljefu izmainīs,
Verdzības atslēgas cilvēki dabūs,
Kā maksu par gadsimtu vendetu!

Nenoturēt grožos visu Eiropu!
Protesta stafete viļņveidā pāries!
Francija uz Brīvību taku iemina,
Saviļņojums karā nepārvērtīsies!

Vestes, kā stafetes nūja,
Robežas starp tautām pārtecēs,
Brīva Eiropa kļuva,
Vara "skaņudārzos" aizbēgs!

Taču, sistēmai no atbildes neaiziet!
Sistēma Planētu sagrāba!
Uz Maniem Novēlējumiem varas uzspļāva,
Taču, Jaunajā rasē viņām ieejas nav!

Mamona vara pagātnē aizies!
Aizies arī reliģiju vardarbība,
Pārveidošana iespējama kļūs,
Cilvēki uz sevi Manas pūles sajutīs!

Pienāks Moments, uz Skatuves Krievija būs!
Precīzāk, Svētā Krievzeme!
Stāties Pasaules priekšgalā - tā Viņas Misija,
Cilvēces priekšā - viņa būs cita!

Svētās Krievzemes pamatā - Vienlīdzība!
Visu Vienlīdzība Rdītāja priešā!
Tas, tātad, Mīlestības - virskundzība!
Nav vairāk cilvēku - vērotāju!

Vērotāji bija - mūžīgi!
Princips - "ne mana cūka, ne mana druva"!
Viņu dzīve pagāja bez pēdām,
"es neko neredzu, un neko nezinu"!

Tauta izmainījās strauji!
Krievzeme ne vienkārši zeme, bet Dzimtene!
Vara ņems pašatteikšanos,
Beigsies, beidzot, laiki brašie!

Svētā Krievzeme Eiropas priekšā stāsies!
Kā tīrības un Ticības balsts!
Mīlestības impērija Viņa kļūs,
Un pilnības mērs!

Robežas starp tautām būs nomazgātas!
Okeāni salu noformēs!
Gudrības Skola būs atvērta,
Viņa būs Pamatu Pamats!

Palnēta priekš visiem kļūs, kā Paradīze!
Ideāli apstākļi būs!
Bezgalība, kā zeme kļūs,
Pāreja Jaunajā pasaulē - ne utopija!

Eiropa pacelsies ārpus loģikas,
Viņa pret sistēmu!
Krievzemes darbībās - Radītāja loģika,
Vienlīdzība starp cilvēkiem - Viņas tēma!

Krievzeme parādīs cilvēkiem kur iet!
Jo, Krievzeme un Radītājs - Vienoti!
Nav priekš cilvēces cita ceļa,
Domstarpībām iemesla nav!

Āmen.
Tēvs Absolūts
17.01.19.

17.01.19.Quatrain “Today and Tomorrow”

Today the World, is like rearing horse!
Discontent overwhelms the edges,
The authorities understand, that it’s better not to touch,
The earth caught fire under your feet!

The authorities don’t want to miss their own,
Criminal form of slavery,
Forgot, that people- are My manifestation,
Will have to settle with Me!

For a long time I didn’t ask to people for report,
The transition to the New dimension has come!
Will have to show invoice to the power,
In response, the Planet will change the dimension!

Land forms will be changed!
Flooding will change the terrain of the Planet,
People will get the keys of slavery,
As a fee for century vendetta!

Don’t keep in check the whole of Europe!
Relay of protests will be a wave!
France trodden the path to Freedom,
Unrest will not turn into war!

Vests like a baton,
Borders between nations will flow,
Europe has become free,
Power will run away in “sound gardens”!

But, the system doesn’t get away fro the answer!
The system has captured the Planet!
The authorities didn’t care for My Covenants,
But, they have no passage into New race!

The power of mammon will be the thing of the past!
Religions and violence will go away too,
Transformation will become possible,
People will feel My effort on them!

The Moment will come and Russia will be on the Stage!
More precisely, Holy Russia!
Standing in front of the World- is Her Mission,
Front of the humanity-she will be different!

At the basis of Holy Russia- is Equality!
Equality of all front of the Creator!
This means, Love- is supremacy!
No more people-observers!

Observers have been- forever!
The principle- “not my pig, not my cornfield”!
Their life passed without a trace,
“I don’t see and don’t know anything”!

Nation changed dramatically!
Russia is not just a country, but a Motherland!
Power will take self-renunciation,
Finally, will be over great time!

Holy Russia will appear front of Europe!
As a stronghold of purity and Faith!
She will become an empire of Love,
And measure of perfection!

The borders between nations will be blurred!
Oceans will form an island!
The School of Wisdom will be opened,
She will be the Basis of the Basics!

The Planet will be for everyone, like a Paradise!
The conditions would be perfect!
Infinity will become like an edge
Moving to New world- is not utopia!

Europe will rise beyond logic,
She is against the system!
In the actions of Russia- the logic of the Creator,
Equality between people- is Her theme!

Russia will show people where to go!
After all, Russia and Creator- are United!
There is no other way for humanity,
There is no reason for disagreement!

Amen
Father Absolute
17.01.19.


Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/17.01.19.html , pierakstīja Leonīds Maslovs,
latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko intuitīvi Irita Irem,
ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /17.01.2019.
nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /17.01.2019.
un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /17.01.2019.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 17.01.2019. 

Skatījumu skaits: 88 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: