Galvenie » 2019 » Februāris » 17 » Vēsts: 17.02.19. Katrēns "Cēloņi un sekas"
19:36
Vēsts: 17.02.19. Katrēns "Cēloņi un sekas"

17.02.19. Катрен “Причина и следствие”

Мир уже затрещал по швам!
Революционное состояние!
Все ищут, кто затеял обвал?
Согласие между странами тает!

Разрыв Пространства по сторонам,
Нет начала Точки отсчёта!
Политика уже не видит стран,
Бизнес занят своими подсчётами!

Мир катится к Третьей войне!
Конфликты могут объединиться,
Это опасно для Планеты вдвойне,
Она к дисгармонии стала крениться!

Нет на Планете Гармонии!
Нет прошлого Равновесия!
Две страны хотят гегемонии,
Это их глобальная версия!

Экономики сошлись “лоб в лоб”!
Пока перевес у Америки,
Китай строит экономический столп,
За океаном началась истерика!

Истерика торжествует в Европе,
Там революционная обстановка!
Все на военной тропе,
А, может быть, лишь постановка?

Трясёт весь Мир и Планету,
Климат удивляет всё чаще,
А, вдруг Бог объявил вендетту,
Человечеству настоящую?

Россия тоже на грани фола,
Неравенство достигло края!
У Неё была Миротворца роль,
Но, в неравенстве роль растаяла!

Мир с Надеждой смотрел на Восток!
Союз был второй полярностью,
Мир знает, что Русь – это Исток,
Сегодня Россия непопулярная!

“Лоб в лоб” – не достичь успеха,
Россия уже – не нейтральность,
Теперь Россия – сама помеха,
Сама бросается в крайности!

Эта потеря обернулась крахом!
Нет стабильности на Планете!
Многополярность – предтеча Ада,
За грехи Бог грозит всем вендеттой!

Санкции плохо – народ молчит!
Привык подчиняться силе!
Но, колокол Истории уже звучит,
Нет восемь футов под килем!

Не только Русский фрегат,
Но, вся мировая флотилия,
По очереди опускают флаги,
Нет, и не будет, на Планете идиллии!

Конечно, виновата – Россия!
Точнее, перемена Её направления!
Планировалась Богом Её Миссия,
Как Любви мировое явление!

Россия не нужна в бизнес-сообществе!
Её промысел: хранить Стабильность!
Быть примером равновесия в обществе,
И примером Любвеобильности!

Это не причина, а – уже следствие!
Главная причина – совсем не в том!
Человеческие грехи – это бедствие,
Создатель разберётся потом!

Теперь, всё опять сначала!
Человечество уйдёт из Истории!
Создатель не всех приведёт к Причалу,
Мир будет другой категории!

Аминь.
Отец Абсолют
17.02.19

 

Vēsts: 17.02.19. Katrēns "Cēloņi un sekas"

Pasaule jau saplaisāja pa vīlēm!
Revolucionārs stāvoklis!
Visi meklē, kurš nobrukumu sāka?
Vienošanās starp valstīm kūst!

Telpas plaisa pa malām,
Nav sākuma atskaites Punkta!
Politika jau valstis neredz,
Bizness ar saviem aprēķiniem aizņemts!

Pasaule ripo pie Trešā kara!
Konflikti var apvienoties,
Tas priekš Planētas īstami dubult,
Viņa uz disharmoniju svērties sāka!

Nav uz Planētas harmonijas!
Nav pagātnes Līdzsvara!
Divas valstis grib hegemoniju,
Tā viņu globāla versija!

Ekonomikas sakrita "pieri pierē"!
Pagaidām pārsvars Amērikai,
Ķīna būvē ekonomisko pīlāru,
Aiz okeāna histērija sākās!

Histērija Eiropā triumfē,
Tur revolucionārs stāvoklis!
Visi uz kara takas,
Bet, varbūt, tikai iestudējums?

Purina visu Pasauli un Planētu,
Klimats pārsteidz arvien biežāk,
Bet, pēkšņi Dievs vendetu paziņoja,
Cilvēcei tagadējai?

Krievija arī uz fola robežas,
Nevienlīdzība sasniedza galējību!
Viņai bija Pasaulsradītāja loma,
Taču, nevienlīdzība lomu izkausēja!

Pasaule ar cerībām raudzījās uz Austrumiem!
Savienība bija otra polaritāte,
Pasaule zin, ka Krievzeme - tas Sākums,
Krievija šodien nepopulāra!

"Pieri pierē" - nesasniegt panākumu,
Krievija jau - ne neitralitāte,
Krievija tagad - pati traucēklis,
Pati metas galējībās!

Šis zaudējums pārvērtās krahā!
Nav uz Planētas stabilitātes!
Daudzpolaritāte - Elles preikštecis,
Par grēkiem Dievs visiem ar vendetu draud!

Sankcijas slikti - tauta klusē!
Pierada spēkam pakļauties!
Taču, vēstures zvans jau skan,
Nav astoņu pēdu zem ķīļa!

Ne tikai Krievu fregate,
Bet, visas pasaules flotīle,
Pēc kārtas karogus nolaiž,
Nav, un nebūs, uz Planētas idilles!

Protams, vainīga - Krievija!
Precīzāk, Viņas virziena pārmaiņa!
Viņas Misiju Dievs plānoja,
Kā pasaules Mīlestības parādību!

Biznesa līdzsabiedībā Krievija nevajadzīga!
Viņas nodarbe: Stabilitāti glabāt!
Būt līdzsvara piemēram sabiedrībā,
Un VisMīlestības piemēram!

Tas ne iemesls, bet - jau sekas!
Galvenais iemsls - pavisam ne tur!
Cilvēciskie grēki - tā nelaime,
Radītājs pēc tam tiks skaidrībā!  

Tagad visu atkal no sākuma!
Cilvēce no Vēstures  aiziet!
Ne visus Radītājs pie Piestātnes pievedīs,
Pasaule citas kategorijas būs!

Āmen.
Tēvs Absolūts
17.02.19. 
 

17.02.19.Quatrain „Cause and effect”

The World has already cracked at the seams!
Revolutionary situation!
Everyone is looking for, who started a landslide?
Consensus between countries is melting!

The gap is spaced apart,
There is no starting Point!
Politics no longer sees countries,
Business is busy with their calculations!

The World is heading for the Third war!
Conflicts can come together,
This is double dangerous for the Planet,                              
She began to tilt to disharmony!

There is no harmony on the Planet!
There is no Equilibrium of the past!
Two countries want hegemony,
This is their global version!

Economies agreed “head to head”!
While the advantage is to America,
China is building an economic pillar,
Over the ocean began a hysteria!

Hysteria triumphs in Europe,
There is revolutionary environment!
All are on the war trail,
But, maybe, only statement?

Shakes the whole World and the Planet,
The climate surprises more and more often,
But suddenly God declared vendetta,
For current humanity?

Russia is also on the verge of foul,
Inequality has reached the edge!
She has role of the World Creator,
But, in inequality, the role melted away!

The World with hope looked to the East!
Union was the second polarity,
The World knows, that Russia- is the Source,
Today Russia is unpopular!

“Head to head”- not to succeed,
Russia is o longer- neutral,
Now Russia- is hindrance by herself,
By herself rushes to extremes!

This loss turned into a collapse!
There is no stability on the Planet!
Multipolarity- is the forerunner of the Hell,
For the sins God threatens all with vendetta!

Sanctions are bad- the nation is silent!
Get used to obeying the power!
But, the bell of history already sounds,
No eight feet under the keel!

Not only Russian frigate,
But, the whole World flotilla,
Take turns lowering flags,
No, and will not be, idyll on the Planet!

Of course, to blame- is Russia!
More precisely, the change of her direction!
God planned Her Mission,
As the phenomenon of the World Love!

Russia is not needed in the business community!
Her occupation: keep Stability!
Be an example of social equilibrium,
And an example of Loving all!

This is not a reason, but- already consequence!
The main reason- is not at all there!
Human sins- are disaster,
The Creator will figure it out later!

Now all over again all over again!
Humanity will leave from History!
The Creator will not lead everyone to the Pier,
The World will be a different category!

Amen
Father Absolute
17.02.19.


Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/17.02.19.html , pierakstīja Leonīds Maslovs,
latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko intuitīvi Irita Irem,
ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /17.02.2019.
nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /17.02.2019.
un:https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /17.02.2019.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 17.02.2019.

Skatījumu skaits: 67 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: