Galvenie » 2017 » Marts » 18 » Vēsts: 17.03.17. Katrēns "Pārdomas pirms Sākuma"
16:21
Vēsts: 17.03.17. Katrēns "Pārdomas pirms Sākuma"

Vēsts: 17.03.17. Katrēns "Pārdomas pirms Sākuma"

17.03.17 Катрен "Размышления перед Началом"…………………………Quatrain "Reflections before the Beginning"

Не надо много выдумывать!................ Nevajag daudz izdomāt!......................It's not necessary to invent much!
Творить придётся Новое! .................... Radīt nāksies Jauno!..........................Will have to create the New ones!
Точнее, придётся выруливать, ............ Precīzāk, nāksies izstūrēt,…………….More precisely, it's necessary to taxi out,
И людям показать - готовое! ............... Un ļaudīm parādīt - gatavu!..................And show to people- ready!

Сложность есть в понимании! ............. Saprašanā grūtums ir!.........................Complexity is in understanding!
И в желании перестройки! ................... Un vēlēties pārkārtoties!......................And in the desire for reforms!
В изменении своего Сознания,............. Savu apziņu izmainīt,…………………...In changes of your Consciousness,
Во время мировой стройки! ................. Pasaules celtniecības laikā!................During the World construction!

Старое сразу не выкинешь! ................. Veco ne uzreiz izmetīs!.......................The old can't be thrown out directly!
Люди привыкли к старому! .................. Cilvēki pierada pie vecā!.......................People get used the old!
Сознание не отключишь, ..................... Apziņu neatslēgt,………………………..Consciousness can't be turned off,
Изменить его тоже странно! ................ To izmainīt arī dīvaini!...........................Change it is also strange!

Жизнь как-то сложилась! ..................... Dzīve kaut kā iegrozījās!......................Life somehow happened!
Люди уже привыкли! ............................ Cilvēki jau pierada!..............................People already get used!
Бог совсем не ложится, ....................... Dievs nepavisam neiekļaujas,……….....God doesn't fit into at all,
При получении прибыли! .................... Pie ienākuma saņemšanas!...................When making a profit!

Прибыль - часть человека! .................. Ienākums - daļa cilvēka!.......................Profit- part of a human!
Человечество так воспитано! .............. Cilvēce tā audzināta!............................Humanity is so brought up!
Так было во все века, .......................... Tā bija visos gadsimtos,………………..So it was in all ages,
Жизнь Мамоной пропитана! ............... Dzīve Mamona pārsātināta!....................Life is impregnated by Mammon!

Отказаться от прошлого? .................... Atteikties no pagātnes?.......................Renounce the past?
Люди не поймут и не примут! ............. Cilvēki nesapratīs un nepieņems!...........People will not understand and will not accept!
Нужно показать возможности, ............. Iespējas parādīt vajag,…………………..It's necessary to show the possibilities,
Главное, показать примером! ............. Galvenais, ar piemēru parādīt!...............The main is to show with example!

Русь ещё не вся в капитале! ................ Krievzeme ne visa vēl kapitālā!.............Russia is still not all in the capital!
Вся обобрана и обманута! ................... Visa aptīrīta un apmānīta!......................All is tricked and deceived!
Снята уже с пьедестала, ...................... Noņemta jau no pjedestāla,…………….Removed already from pedestal,
Жизнь расписана по минутам! ............. Dzīve pa minūtēm izrakstīta!.................Life is painted by the minute!

Минуты полной никчёмности! ............... Pilnīga nevajadzīguma minūtes!...........Minutes of complete uselessness!
Об этом говорить надо! ......................... Par to runāt vajag!..............................Must talk about this!
Причина, кажется, ни в чём! ................. Iemesla, šķiet, nav!.............................The reason, seems, is not!
В изменении своего кредо! ................... Sava kredo izmainīšanā!......................In changing of your credo!

Можно ругать Мамону! .......................... Var lamāt Mamonu!............................Can scold Mammon!
Можно и некую нацию! .......................... Var arī kādu nāciju!.............................Can also a certain nation!
Главное же - препоны, ........................... Galvenais taču - šķēršļi,………………..The main thing- obstacles,
Дело совсем не в санкции! .................... Lieta nepavisam ne sankcijās!.............It's not at all in sanction!

Причины внутри народа! ....................... Iemesli tautas iekšienē!.......................Causes are inside the nation!
Не обделённого, Мудростью! ................ Neiedotai, Gudrību!.............................Not deprived, by Wisdom!
Вниз скользит до породы, ...................... Lejup slīd līdz iezim,……………………Slides down to the rock,
Нужно бороться с трудностью! .............. Grūtības pārvarēt vajag!.......................It's necessary to fight with difficulty!

Жизнь совсем не прогулка! ................... Dzīve nepavisam ne pastaiga!...............Life is not at all a walk!
Для человека и для народа! ................. Priekš cilvēka un priekš tautas!.............For human and for nation!
Это не пряник, не булка, ....................... Tas ne cepums, ne pīrāgs,……………..That is not a gingerbread, not a roll,
Это трудные страны роды! .................... Tās grūtu radību lappuses!...................This is difficult birth of country!

Каждое проявление - роды! .................. Katra izpausme - radības!....................Each manifestation- is birth!
Роды с определённым заданием! ........ Radības ar noteiktu uzdevumu!..............Birth with a specific task!
Предварительно уходят воды, .............. Pirms laika ūdeņi aiziet,………………...Before the water is drain away,
Непонимание - не оправдание! ........... Nesapratne - ne attaisnojums!.................Misunderstanding is not an excuse!

Жизнь коротка и с Заданием! ............... Dzīve īsa arī ar Uzdevumu!....................Life is short also with the Task!
Себя воспитать до Бога! ....................... Sevi līdz Dievam audzināt!...................Rice up yourself till God!
Не может быть оправданием, ............... Nevar būt attaisnojums,…………………There can't be an excuse,
Человек не нашёл дорогу! .................... Cilvēks ceļu neatrada!.........................The human didn't find his way!

Учителя пойдут первыми! .................Skolotāji ies pirmie!..........................Teachers will go first!
Они - авангард Создателя! ................Viņi - Radītāja avangards!................They are- the vanguard of Creator!

У них предложения мирные! .............Viņiem mierīgi priekšlikumi!.............They have peaceful proposals!
Важно разбудить обывателя! ...........Svarīgi mietpilsoni pamodināt!.........Important to wake up the philistine!

Обыватель в Европе не тот! ................... Eiropā mietpilsonis ne tas!..................Philistine in Europe is not the same!
Он уже не поднимется! .......................... Viņš jau nepacelsies!..........................He already will not rice up!
Знания, конечно, придут, ....................... Zināšanas, protams, atnāks,…………...Knowledge, of course, will come,
Трансмутации не предвидится! ............ Transmutācija nav paredzama!................Transmutation is not foreseen!

У России путь собственный! ................... Krievijai ceļš personīgs!.......................Russia has her own way!
Позже человечество повторит! ............... Vēlāk cilvēce atkārtos!.........................Later, humanity will repeat!
И дело не в собственности, .................... Un ne personiskumā lieta,……………...And problem is not in property,
Себя умение сотворить! .......................... Prasme sevi radīt!...............................The ability to create yourself!

Россия - основа творения! ...................Krievija - radīšanas pamats!.............Russia- is the foundation of creation!
Сама - Исток цивилизации! ...................Pati - civilizācijas Sākotne!...............By herself- the source of civilization!
Стояла у Истока рождения! ...................Pie Sākuma dzimšanas stāvēja!.......Was standing to Source birth!
Точнее, Богов адаптации! ......................Precīzāk, Dievu adaptācijas!.............More precisely, the adaptation of Gods!

Нужно вернуться к Истоку! ................... Pie Sākotnes atgriezties nepieciešams!..Need to return to the Source!
Но, на другом уровне! ............................Taču, uz līmeņa cita!.............................But, on different level!
Собственные сотворить потоки! .........Personīgās plūsmas radīt!...................Own threads to create!
Всё должно быть поровну! ...................Vienlīdzīgi jābūt visam!.........................Everything should be equal!

По внутреннему состоянию! ................... Pēc iekšējā stāvokļa!...................................By the internal state!
Я говорю о СОВЕРШЕНСТВЕ! ................ Es par PILNĪBU runāju!...............................I'm talking about PERFECTION!
Это - Духовное достояние, ..................... Tas - Garīgais mantojums,………………….That is- the Spiritual heritage,
Или к Истине восшествие! ...................... Vai pie Patiesības augšupeja!......................Or to the Truth is an ascension!

Человек - это часть энергии! ................... Cilvēks - tā enerģijas daļa!...........................Human- that is part of energy!
Человечества Единого! ........................... Vienotas cilvēces!......................................United humanity!
Не предвидится бактерии, ...................... Baktērijas netiek paredzētas,…………………No bacteria are expected,
Не предвидится никакой мины! .............. Mīnas nekādas paredzētas netiek!.................No mines are foreseen!

Объясните, что люди - Едины! ................ Paskaidrojiet, ka cilvēki - Vienoti!..................Explain, that people- United!
Энергетическое течение! ......................... Enerģētisks tecējums!.................................The energy flow!
Человек является мерилом, .................... Cilvēks ir mērs,…………………………………Human is the measure,
Чистоты поперечного сечения! ................ Krustojošos tecējumu tīrībai!........................Purity of the crossed flow!

Мир Един, как и все люди! .....................Pasaule Viena, kā arī cilvēki visi!............The World is One, as also all pople!
Встречные волновые потоки! ..............Pretim plūstošās viļņveida straumes!......Counter wave flows!
Сегодня перед вами прелюдия, .......... Jūsu priekšā prelūdija šodien,…………….Today is a prelude front of you,
Возвращения к Истоку! ..........................Atgriezšanās pie Sākotnes!........................Return to the Source!

Аминь. ....................................................... Āmen,………………………………......……….Amen
Отец Абсолют. ........................................... Tēvs Absolūts………………………..…...........Father Absolute
17.03.17 ..................................................... 17.03.17………………………….......…………17.03.17.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/17.03.17.html

Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā intuitīvi tulkoja Irita Irem.
Ievietots Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /17.03.2017.
Nosūtīts Latvijas Radio viļņiem: info@inbox.lv /17.03.2017.
Un: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /17.05.2017.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 17.03.2017.

Skatījumu skaits: 404 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: