Galvenie » 2019 » Marts » 17 » Vēsts: 17.03.19. Katrēns "Nevienam no Radītāja neaiziet"
18:46
Vēsts: 17.03.19. Katrēns "Nevienam no Radītāja neaiziet"

17.03.19. Катрен “Не уйти никому от Создателя”

Я кодирую для вас информацию!
В Надежде, что вы поймёте!
Если не понимаете – деградация,
Не только ваша, но и в народе!

Интересная сложилась коллизия:
Жизнь людей всё хуже и хуже!
Улучшается экономическая сессия,
А, круг людей в Боге стал уже!

Враждебное вокруг кольцо!
Санкции меняют страну!
Люди не помнят про Бога крыльцо,
Люди испытывают нужду!

Людям необходимо прозрение!
Тьма усиливает санкции!
К всеобщему удивлению,
Для страны позитивная акция!

Экономика в частных руках!
Нет условий для Равенства!
Народ, живущий в муках,
Сам увеличивает производство!

Правит Миром армия Люцифера!
Ей нужно раздавить Росток!
Увеличивается давления сфера,
Но, недоступен для неё Восток!

Власть и Тьма – всегда вместе!
Власть – продалась “Западу”!
На Планете осталось одно место!
Где люди спокойны к нападу!

Есть – внутренняя агрессия,
Есть и постоянные санкции,
Есть – общая от Тьмы сессия,
Против Руси – единая акция!

Посмотрите, как всё сложилось:
Капитал и “Запад” – против России!
Давление от власти тоже умножилось,
Искоренить Русь – Главная их миссия!

Но, они не хотят помнить,
Что Русь – это часть Создателя!
Что им придётся слёзы пролить,
Играющий против Бога – предатель!

Сегодня – все маски сброшены!
Создатель начал людской отбор!
У “Рогатого” – жизнь ухожена,
Но, на воротах написано “вор”!

Не уйти никому от Создателя!
Пострадают все – кто против:
Это наблюдатели и предатели,
В Пространстве – Новый мотив!

Мотив – “все равны перед Богом”!
Главная задача расы Шестой!
Не пройдёт много людей в итоге,
На Планете наступит покой!

Выбор для людей – трудный!
“Искусственный” виноват народ,
Сегодня на Планете грустно,
Однако, завтра в Новый поход!

От власти – прессинг двойной!
Руси будет трудно выжить,
Путь в Боги не бывает тропой,
Но, людям понятно, как быть!

Русь попала между двух жерновов!
Но, это – инструмент прошлого!
У власти накопилось много долгов,
Её переход в Новый мир – невозможен!

Жернова – это прошлый век!
Устаревшая давно технология!
Наступает Исторический миг,
Прошедшей – не жить демагогии!

Не остановить поворот Истории!
В Новое нельзя со старым!
Шестая раса – это Новая траектория!
Русь – всё равно будет правой!

Аминь.
Отец Абсолют
17.03.19

 

Vēsts: 17.03.19. Katrēns "Nevienam no Radītāja neaiziet"

Es kodēju informāciju priekš jums!
Cerībā, ka jūs sapratīsiet!
Ja nesaprotiet - degradācija,
Ne tikai jūsu, bet arī tautā!

Interesanta kolīzija izveidojās:
Cilvēku dzīve sliktāk un sliktāk arvien!
Uzlabojas ekonomiskā sesija,
Bet, cilvēku loks Dievā sašaurinājās!

Naidīgs apkārt gredzens!
Sankcijas valsti maina!
Cilvēki neatceras Dieva lieveni,
Cilvēki vajadzību izjūt!

Cilvēkiem apskaidrība nepieciešama!
Tumsa sankcijas pastiprina!
Visu kopīgam izbrīnam,
Priekš valsts akcija pozitīva!

Ekonomika privātās rokās!
Priekš Vienlīdzības apstākļu nav!
Tauta, mokās dzīvojoša,
Pati ražošanu palielina!

Pasauli vada Lucifera armija!
Viņai Asnu nospiest vajag!
Palielinās sfēras spiediens,
Taču priekš viņas Austrumi nesasniedzami!

Vara un Tumsa - vienmēr kopā!
Vara - "Rietumiem" pārdevās!
Uz Planētas viena vieta palika!
Kur pret uzbrukumu cilvēki mierīgi!

Ir - iekšējā agresija,
Ir arī sankcijas pastāvīgas, 
Ir - no Tumsas kopīga sesija,
Pret Krievzemi - viena akcija!

Paskataties, kā viss sakārtojās:
Kapitāls un "Rietumi" - pret Krieviju!
Spiediens no varas arī palielinājās,
Krievzemi iznīdēt - Galvenā viņu misija!

Taču, negrib viņi atcerēties,
Ka Krievzeme - tā Radītāja daļa!
Ka viņiem asaras liet nāksies,
Pret Dievu spēlējošs - nodevējs!

Šodien - visas maskas nomestas!
Radītājs cilvēku atlasi sāka!
"Ragainim" - dzīve kopta,
Bet, uzraksts uz vārtiem "zaglis"!

Nevienam no Radītāja neaiziet!
Cietīs visi - kuri pret:
Tie vērotāji un nodevēji,
Talpā - Jauns motīvs!   

Motīvs - "visi Dieva priekšā vienlīdzīgi"!
Galvenais Sestās rases uzdevums!
Rezultātā daudz cilvēku neizies,
Uz Planētas miers iestāsies!

Izvēle priekš cilvēkiem - grūta!
"Mākslīgā" tauta vainīga,
Šodien uz Planētas skumji,
Tomēr, rītdien Jaunā pārgājienā!

No varas - pressings dubults!
Krievzemei grūti būs izdzīvot,
Ceļš pie Dieva nav taka,
Taču, cilvēkiem skaidrs, kā būt!

Krievzeme starp diviem dzirnakmeņiem nokļuva!
Taču, tas - pagātnes instruments!
Varai daudz parādu uzkrājās,
Tās pāreja Jaunā pasaulē - neiespējama!

Dzirnakmeņi - pagājušais gadsimts tas!
Sen novecojusi tehnoloģija!
Sākas Vēsturisks mirklis,
Pagājušai - demagoģijai nedzīvot!

Neapturēt Vēstures pagriezienu!
Jaunajā nevar ar veco!
Sestā rase - tā Jaunā trajektorija!
Krievzeme - vienalga būs tiesiska!

Āmen.
Tēvs Asolūts
17.03.19.

17.03.19.Quatrain  „Nobody leave from the Creator”

I encode information for you!
In hope that you will understand!
If don’t understand- degradation,
Not only your, but also among the nation!

There was an interesting conflict:
Life of people is getting worse and worse!
Economic session improves,
But, the circle of people in God has already narrowed!

Hostile ring around!
Sanctions change the country!
People don’t remember the porch of God,
People are in need!

People need an epiphany!
Darkness enhances sanctions!
For everyone’s surprise,
For the country a positive action!

Economy in private hands!
No conditions for Equality!
The nation, living in torment,
Even increases production!

The World is ruled by the army of Lucifer!
She needs to crush the Sprout!
Pressure of the sphere increases,
But, East is not available for her!

Power and Darkness- always together!
Power- sold to “West”!
There is only one place left on the Planet!
Where people are calm to attack!

There is- internal aggression,
There are also permanent sanctions
There is- common session from Darkness,
Against Russia- is one action!

Look, how it all happened:
Capital and “West”- against Russia!
The pressure from power has also increased,
To eradicate Russia- their Main mission!

But, they don’t want to remember,
That Russia- is a part of the Creator!
That they have to shed tears,
Playing against God- is traitor!

Today- all masks are reset!
The Creator began the human selection!
The “Horned”- life is groomed,
But, on the gate is written “thief”!

Nobody leaves from the Creator!
Everyone will suffer- who is against:
They are observers and traitors,
In the Space- New motive!

The motive is- “all are equal front of God”!
The main task of the Sixth race!
There won’t be many people in the end,
Rest will come on the Planet!

The choice for people- is difficult!
“Artificial” nation is to blame,
Today on the Planet is sad,
However, tomorrow is a New campaign!

From the power- double pressure!
It will be difficult for Russia to survive,
The road to the God is not a path,
But, it’s clear for people, how to be!

Russia fell between two millstones!
But, it’s- a tool of the past!
The government has accumulated a lot of debt,
Her transition to the New World- is impossible!

Millstone- is the last century!
Outdated technology for a long time!
The Historical moment comes,
The past- demagogy not to live!

Don’t stop the turn of History!
In the New can’t be with the old!
The Sixth race- is the New trajectory!
Russia- anyway will be right!

Amen
Father Absolute
17.03.19.


Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/17.03.19.html , pierakstīja Leonīds Maslovs,
latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko intuitīvi Irita Irem,
ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /17.03.2019.
nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /17.03.2019.
un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /17.03.2019.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavots 17.03.2019.

Skatījumu skaits: 54 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: