Galvenie » 2017 » Maijs » 17 » Vēsts: 17.05.17. Katrēns "Daba" - *
22:38
Vēsts: 17.05.17. Katrēns "Daba" - *

Vēsts: 17.05.17. Katrēns "Daba- **
(-* : текст на русском и латышском языке, с предложением Символ-письмо на латышском языке *NAD Vēstule "Esiet uzmanīgi!" / *НИМ "Будьте внимательны!")
(-**: текст на русском, латышском, английском языках)

17.05.17 Катрен "Природа"

Если Подобие - с Богом! ....................Ja Līdzība - ar Dievu!..................................If Similarity- with God!
Если Материальный план - без! ........Ja Materiālais plāns - bez!...........................If the Material plan- without!
Половина теряет дорогу: ...................Puse zaudē ceļu:…………………………..….Half is losing road:
Просто прожил и исчез! .....................Vienkārši padzīvoja un pazuda!....................Just lived and disappeared!

Неверие свернуло головы! .................Neticība galvas apgrieza!............................Unbelief curtailed heads!
Шеи повёрнуты внутрь! ......................Kakli iekšā pagriezti!....................................The necks turned inside!
Поверьте, не все готовы, ....................Ticiet, ne visi gatavi,………………………..…Believe Me, not everyone is ready,
Определить истинный путь! ...............Patieso ceļu noteikt!.....................................Determine the true road!

Кто-то боится власти! ..........................Kāds varas baidās!......................................Someone is afraid of power!
Кто-то в религии спит! .........................Kāds reliģijā guļ!..........................................Someone sleeps in religion!
Кто-то ворует власть! ...........................Kāds varu zog!............................................Someone steals!
Кто-то никак не решит! ........................Kāds nelemj nekādi!....................................Someone doesn't decide!

Где быть? На кого опереться! .............Kur būt? Uz ko balstīties!.............................Where to be? On whom to lean!
Многие не понимают: как надо? .........Daudzi nesaprot: kā vajag?.........................Many don't understand: how should?
Не многие нашли «оперенье», ..........."Spalvas" atrada nedaudzi,……………….…Not many have found a "plumage",
Для многих «как все» - отрада! ...........Priekš daudziem "kā visi" - prieks!...............For many "like everyone else"- a joy!

Духовных людей - мало! ......................Garīgu cilvēku - maz!..................................Spiritual people- not enough!
Лишь единицы в народе! ......................Tautā tikai vieninieki!...................................Only few in nation!
Но, жизнь теперь всех достала! ...........Taču, dzīve tagad visus sasniedza!.............But, life now has got everyone!
Пора поклониться Природе! ................Laiks Dabai paklanīties!...............................It's time to bow to Nature!

Природа готова взорваться! ................Daba gatava eksplodēt!................................Nature is ready to explode!
Наказывая человечество! ....................Cilvēci nosodot!............................................Punishing humanity!
От удара не все оправятся! .................Ne visi no trieciena atspirgs!........................Not everyone will recover from the impact!
Единицы войдут в Отечество! .............Tēvzemē vieninieki ieies!..............................Units will enter the Fatherland!

Природа сформирует Отечество! .........Daba saformēs Tēvzemi!............................Nature will form the Fatherland!
Надежды нет на людей, ........................Uz cilvēkiem cerību nav,………………….....There is no hope on people,
Разделилось навек человечество! ........Cilvēce izdalījās uz mūžiem!........................Humanity divided forever
Природе всегда видней! ........................Dabai vienmēr redzamāks!..........................For Nature is always more visible

Предупреждал, что Природа - руки! ......Brīdināju, ka Daba - rokas!..........................I warned, that Nature- hands!
Великие руки Создателя! ........................Radītāja Varenas rokas!..............................Great hands of Creator!
Люди заработали муки, ..........................Cilvēki mokas nopelnīja,………………..…….People earned flour,
Предав Бога на жизнь обывателя! .........Dievu nododot dzīvei mietpilsoņos!..............By betraying God to the life of philistine!

Стабильность ушла в прошлое! .............Stabilitāte pagātnē aizgāja!..........................Stability went in the past!
Природа постучит в Сознание! ...............Apziņā Daba pieklauvēs!..............................Nature will knock in Consciousness!
Неожиданности теперь возможны! .........Tagad pārsteigumi iespējami!......................Surprises are possible now!
Пока не придёт понимание! ...................Kamēr saprašana neatnāks!........................Until will not come understanding!

Вечность не только Материя! .................Mūžība ne tikai Matērija!..............................Eternity is not only Matter!
Главное, Сознание в Вечности! .............Galvenais, Apziņa Mūžībā!...........................The main thing is, Consciousness in Eternity!
Без Духа люди для Бога потеряны! .......Bez Dvēseles cilvēki Dievam zuduši!............Without Spirit people are lost for God!
Плотный план часть Бесконечности! .....Blīvais plāns daļa Bezgalības!.......................A tight plan is a part of Infinity!

Часть - совсем небольшая! ....................Daļa - pavisam neliela!..................................Part- very small!
Незначительная - для Бога! ....................Neievērojama - priekš Dieva!........................Insignificant- for God!
Люди, вперёд шагая, ..............................Cilvēkiem, uz priekšu soļojot,…………………People walking forward,
Должны определить дорогу! ..................Ceļu noteikt nepieciešams!............................Must determine the way!

Природа подскажет выбор! ....................Daba izvēli pateiks!........................................Nature will prompt choice!
Он прост и сложен - одновременно! .....Tā vienkārša un sarežģīta - vienlaicīgi!..........It is simple and complex- at the same time!
Плотный план - это отбор! .....................Blīvais plāns - tā atlase!..................................A tight plan- selection!
На постоянных и временных! ................Uz pastāvīgiem un pagaidu!...........................On permanent and temporary!

Природа помотает нервы! ......................Daba nervus satricinās!..................................Nature will shake your nerves!
Особенно, изменение полярности! .......Sevišķi, polaritātes izmaiņas!..........................Especially, change of polarity!
Кто-то оступится первым, .......................Kāds paklups pirmais,……………………….…Someone will stumble first,
Потеряв чувство опасности! ...................Bīstamības jūtas zaudējot!..............................Having lost the sense of danger!

Вода стимулирует панику! ......................Ūdens stimulēs paniku!..................................Water stimulates panic!
Великое народов перемещение! ...........Tautu pārvietošanos lielu!...............................Great peoples moving!
Великий потоп - название! ......................Lielie plūdi - nosaukums!................................The Great Flood- is the name!
Отсутствие безопасного помещения! ....Drošas telpas trūkums!....................................Lack of safe room!

Вулканы добавят пламя! .........................Vulkāni liesmas pievienos!..............................Volcanoes will add a flame!
Сжигающее грехи и пороки! ...................Grēkus un netikumus sadedzinošas!...............Burning sins and vices!
Для кого-то - это Начала знамя, .............Priekš kāda - tas karogs Sākumam,……….....For someone- that is the banner of Beginning,
Означающее, приход Пророка! ..............Nozīmējošs - Pravieša atnākšanu!..................Signatory- the coming of the Prophet!

Климат изменится на обратный! ............Klimats uz pretējo izmainīsies!........................The climate will change to reverse!
Говорил, где зима - лето станет! .............Runāju, kur ziema - vasara būs!.....................I said, where winter- summer will be!
Преображения многократные, ................Pārveidošanas daudzkārtējas,……………......Transformations are multiple,
Многих людей достанут! .........................Daudzus cilvēkus sasniegs!............................Will get many people!

Этот год - Исторический! .........................Šis gads - Vēsturisks!......................................This year- Historical!
Преображения грядут - Великие! ............Pārveidošanas sagaidāmas - Lielas!..............Transfiguration are coming- Great!
События теперь все мистические! ..........Tagad notikumi visi mistiski!............................The events are now all mystical!
Природа перестаёт быть безликой! ........Daba pārstāj būt bezpersoniska!.....................Nature ceases to be faceless!

Надежда на Русь - Спасителя! ................Cerība uz Krievzemi - Glābēju!.......................Hope on Russia- the Savior!
Природа бережёт Россию! .......................Daba Krieviju saudzē!.....................................Nature takes care of Russia!
Изменит общество обременительное! ....Izmanīs sabiedrību apgrūtinošo!.....................Will change society burdensome!
Выведет на Сцену Мессию! .....................Uz Skatuves Mesiju izvedīs!............................Will lead to the Scene Messiah!

Аминь. ......................................................Āmen…………………………………………....…Amen
Отец Абсолют. .........................................Tēvs Absolūts……………………………….....…Father Absolute
17.05.17 ...................................................17.05.2017…………………………………......…17.05.17.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/17.05.17.html
--------
- * Предлагаем познакомиться с Символ-письмом на латышском языке, что записала Эслаума 13.04.2012.02:41, *NAD Vēstule "Esiet uzmanīgi!" / *НИМ "Будьте внимательны!", публикована:http://spekavots.ucoz.ru/news/nad_vestule_esiet_uzmanigi/2013-03-01-451
Мы продолжаем учиться понять друг друга и принять, чтобы жить вместе в одном Божьем пространстве Любви Святая Русь, быть в Силе Любви Отца Абсолюта! Желаем счастья Любви всем, всем на свете!
17.05.2017.16:06 --- записала Эслаума.
---------------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulkoja intuitīvi Irita Irem 18.05.2017
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /17.05.2017.
Nosūtīts Latvijas Radio viļņiem: info@inbox.lv /17.05.2017.
Un: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /17.05.2017
Un arī: myway@dvizhenietvorca.com /17.05.2017., дополнено на английском языке 18.05.2017.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 17.05.2017., papildināts angļu valodā 18.05.2017.

Skatījumu skaits: 356 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: