Galvenie » 2018 » Maijs » 17 » Vēsts: 17.05.18. Katrēns "Pārmaiņas"
17:32
Vēsts: 17.05.18. Katrēns "Pārmaiņas"

17.05.18 Катрен ​​“Перемены”

Страна нуждается в переменах,
Народу необходима Идея!
Человек тогда поменяется,
Если грядущее не Помпея!

Разобщённость ведёт к краху!
Плотный план управляет людьми!
Они обычно живут страхом,
Перед неизвестностью на пути.

Люди не понимают Мир!
Они не могут объяснить следствия!
Мамона для большинства – кумир!
Общечеловеческое бедствие!

Человек так и не стал человеком!
Живёт человек, не оставляя следа!
Жизнь его ограничена веком!
Разорвана эволюции череда!

Человек борется, чтобы жить!
Не обращая внимания на других!
Для него критерий – сытая жизнь!
Пусть даже на короткий миг!

Люди не понимают, что вместе!
Предтеча долгого проявления!
Нормализуется жизнь в том месте!
Где общежитие – основа явления!

Ничего не получится, если Народ!
У Народа по крови – нет будущего!
Единство в Духе формирует Род!
Творящий с Небесами Грядущее!

Мамона, богатство – не для людей!
Человек – производная Бога!
Если не видит других путей,
Короткая у него дорога!

Человек может жить долго!
Нет никаких ограничений!
В богатстве, поверьте, нет толка!
У него от Бога есть поручения!

Первое из них – совершенствование!
Второе – Любить всех, как Я Люблю всех!
Третье – эволюционное шествие!
Тогда будет единый успех!

Главный принцип – живи для других!
Создатель это оценит!
Хороших должно быть больше плохих!
Создатель в Россию верит!

Эволюция – процесс волновой!
Россия сейчас на подъёме!
Для цивилизации – игрок основной!
Ответственность в полном объёме!

Амплитуда волны Эволюции,
Для России достигнет вершины,
Не ждите никакой революции,
Россия и Дух – нерушимы!!!

Власти не удержаться долго!
Напрасно рисуют планы!
Нет прогноза, а констатация только,
Природа уничтожит все кланы!

Теневое правительство отойдёт!
Растает вместе с Америкой!
Равенство в Россию придёт!
Европа будет в истерике!

Должно прийти осознание!
Что Россия – есть точка отсчёта!
А Бога повышенное внимание,
Почти как, «Доска почёта»!

Три года на формирование управления!
Прогрессивные силы вместе!
Не будет никакого давления!
Россия – это Прогресса место!

Сформируется Народный фронт!
Всех, кто в глубокой Вере!
Всё будет верно, не наоборот!
Жизнь в Духе – конечно, поверье!

Соберётся позднее Вече!
Народное – для всех слоёв!
Вот это и есть Предтеча!
Возвращения в Царствие Моё!

Аминь.
Отец Абсолют.
17.05.18

 

Vēsts: 17.05.18. Katrēns "Pārmaiņas"

Valstij pārmaiņas nepieciešamas,
Ideja Tautai nepieciešama!
Cilvēks tad izmainīsies,
Ja nākotne ne Pompeja!

Atšķirtība uz krahu ved!
Blīvais plāns cilvēkus vada!
Bailēs viņi parasti dzīvo,
Nezināmā priekšā uz ceļa!

Cilvēki nesaprot Paauli!
Viņi nevar paskaidrot sekas!
Mamons priekš vairākuma - elks!
Kopcilvēciska nelaime!

Cilvēks tā arī nekļuva cilvēks!
Dzīvo cilvēks, pēdas neatstājot!
Viņa dzīve mūža ierobežota!
Pārrauta evolūcijas virkne!

Cilvēks cīnās, lai dzīvotu!
Uzmanību uz citiem nevēršot!
Kritērijs priekš viņa - sātīga dzīve!
Lai arī uz mirkli īsu!

Cilvēki nesaprot, ka kopā!
Ilgas izpausmes priekštecis!
Dzīve normalizējas vietā tanī!
Kur kopdzīve - parādību pamats!

Nesanāks nekas, ja Tauta!
Pie Tautas pēc asinīm - nav nākotnes!
Vienotība Garā formē Dzimtu!
Ar Debesīm Nākotni radošu!

Mamons, bagātība - ne priekš cilvēkiem!
Cilvēks atvasināts - Dieva!
Ja citus ceļus neredz,
Viņam ceļš īss!

Dzīvot cilvēks var ilgi!
Ierobežojumu nav nekādu!
Bagātībā, ticiet, nav jēgas!
Viņam no Dieva uzdevums ir!

Pirmais no tiem - pilnveidošana!
Otrs - mīlēt visus, kā Es Mīlu visus!
Trešais - evolūcionārs gājiens!
Tad panākums būs vienots!

Glvenais princips - dzīvo priekš citiem!
Radītjs to novērtēs!
Labo jābūt varāk par sliktajiem!
Radītājs Krievijai tic!

Evolūcija - viļņots process!
Krievija augšupcēlumā tagad!
Priekš civilizācijas - pamatspēlmanis!
Atbildība pilnā apjomā!

Evolūcijas viļņa amplitūda,
Priekš Krievijas virsotni sasniegs,
Nekādu revolūciju negaidiet,
Krievija un Gars - nesatricināmi!!!

Varai nenoturēties ilgi!
Veltīgi zīmē plānus!
Nav prognozes, bet tikai konstatējums,
Daba iznīcinās klanus visus!

Ēnu valdība atkāpsies!
Izkusīs kopā ar Amēriku!
Vienlīdzība Krievijā atnāks!
Eiropa histērijā būs!

Ir jāatnāk saprašanai!
Ka Krievija - ir atskaites punkts!
Bet Dieva paaugstinātā uzmanība,
Gandrīz kā, "Goda plāksne"!

Trīs gadi vadības formēšanai!
Progresīvie spēki kopā!
Nebūs nekāda spiediena!
Krievija - tā Progresa vieta!

Tautas fronte formējas!
Visu, kuri Ticībā dziļā!
Viss būs droši, ne otrādi!
Dzīve Garā - protams, ticējums!

Sapulcēsies Veče vēlāk!
Tautas - priekš visiem slāņiem!
Lūk tas arī ir Priekšgājējs!
Atgriešanās Valstībā Manā!

Āmen.
Tēvs Absolūts.
17.05.18.

17.05.18. Quatrain  “Changes”

The country needs changes,
The Nation needs an Idea!
The human will change then,
If the future is not Pompey!

Disunity leads to collapse!
A Dense plan manages people!
They usually live if fear,
Front of unknown on the way!

People don’t understand the World!
They can’t explain the consequences!
Mammon for the majority- an idol!
An all-human disaster!

Human has not become a human!
A human lives without leaving a trace!
His life is limited to an age!
The sequence of evolution is broken!

A human struggles to live!
Ignoring the others!
The criterion for him- is a full life!
Let even for a short time!

People don’t understand that together!
The forerunner of long manifestation!
Life is normalized in that place!
Where the hostel- is the basis of the phenomenon!

Nothing will happen, if the Nation!
The Nation by blood- has no future!
Unity in the Spirit forms the Kin!
With Heaven creative Future!

Mammon, wealth- not for people!
Human is derivative- of God!
If don’t see another ways,
He has a short road!

A human can live long time!
There are no restrictions!
In wealth, believe Me, there is no sense!
He has orders from God!

The first from them- is perfection!
The second- is to love everyone, as I Love everyone!
The third- is evolutionary procession!
Then there will be united success!

The main principle- lives for others!
The Creator will appreciate it!
Good must be more than bad!
The Creator believes in Russia!

Evolution- is a wave process!
Russia is now on the rise!
For civilization- the main player!
Responsibility in full!

Amplitude of the wave evolution,
For Russia will reach the summit,
Don’t expect any evolution,
Russia and the Spirit- are indestructible!!!

The authorities can’t hold on long!
In vain do they draw plans
There is no forecast, but only a statement,
Nature will destroy all the clans!

The shadow government will go away!
It will melt together with America!
Equality will come in Russia!
Europe will be in hysterics!

Must come understanding!
That Russia- is starting point!
But in God’s increased attention,
Almost like “Honor Board”!

Three years on the formation of government!
Progressive forces together!
There will be no pressure!
Russia- is place of Progress!

The front of Nation forms!
All, who are in deep Faith!
Everything will be right, not reversely!
Life in the Spirit- of course, a belief!

Vetche will be collected later!                             
Nations- for all layers!
This is the Forerunner!
Return to My kingdom!

Amen
Father Absolute
17.05.18.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/17.05.18.html  , pierakstīja Leonīds Maslovs.
------------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko intuitīvi Irita Irem.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /17.05.2018.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /17.05.2018.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /17.05.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 17.05.2018.

Skatījumu skaits: 197 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: