Galvenie » 2018 » Jūnijs » 17 » Vēsts: 17.06.18. Katrēns Trīs gadi"
17:41
Vēsts: 17.06.18. Katrēns Trīs gadi"

17.06.18 Катрен ​“Три года” ​​

Обстановка в стране обостряется!
Налоги танцуют рок!
Люди в себе замыкаются,
Критический, проходя порог!

Обещанного ждут три года!
Бог об этом предупреждал!
Санкции и власть – “помогут”,
Согласиться, что Бог ожидал!

Пространство ждёт только три!
И ни минуты дольше!
Правительство всё мудрит,
Проблем становится больше!

После войны все живут плохо!
Но, была ли в России война?
Экономика совсем дохлая,
Кому-то “революция” – мать родна!

Двести семей, чуть больше,
Забрали имущество из России,
Страна умирать будет дольше,
Забыли, что Бог поручил Миссию!

Сплотившиеся вокруг власти,
Для Бога давно предатели,
Преступники разной масти!
Нет места им у Бога в Обители!

Планета – это Обитель Бога!
Любовь процветает в Мире!
На Россию – Надежда в итоге!
Бог надеется на Перемирие!

Власть слышать ничего не хочет!
Что без Гармонии – нет мира!
На Гармонию всё заточено!
Равенство – это Гармония в Мире!

Никто не придёт к Равенству!
Всех мамона разделила навечно!
Власть доказала мамоны главенство,
Надеется управлять Вечно!

Большое, опасное заблуждение!
Управляет всем – БОГ!
Жизнь их – короткое блуждание,
Каждого, насколько смог!

Служащие этой власти – мрут!
Предавший Бога уйти должен!
Народ избавится от своих пут,
Уход власти в Книге – заложен!

Время власти определено!
Три года – это её лимит!
Богом уже объявлено,
Исчерпан от Бога кредит!

Всё упирается теперь в Народ!
Историю пишут люди!
Для власти – хороший повод,
Понять, что сегодня прелюдия!

Прелюдия Великого Преображения!
Власти нет на страницах!
Монарха придёт Обращение!
С указанием Новой столицы!

Природа поможет делу!
Подскажет направление движения,
Власть “поможет” достичь предела,
И открыть для людей Мессию!

Три года Великих Преображений!
Такого не было ещё в Истории!
Тысячелетия в одном движении,
Новой Шестой траектории!

Приготовьтесь: вы – сами участники!
Великого Преображения!
Ничего не будет теперь – частично,
Только Высшее побуждение!

Успеете глотнуть Счастья!
Бог готовил Народ долго,
Столетия были ненастий,
Как этапы формирования Воли!

Три года для Истории – Миг!
Но, готовилось всё столетиями!
Поверьте – это для России Подвиг:
Новое сотворить население!

Аминь.
Отец Абсолют.
17.06.18

 

Vēsts: 17.06.18. Katrēns  "Trīs gadi"

Apstākļi valstī saasinās!
Nodokļi dejo roku!
Cilvēki noslēdzas sevī,
Kritisko, slieksni pārejot!

Apsolīto gaida trīs gadus!
Dievs par to brīdināja!
Sankcijas un vara - "palīdzēs",
Piekrist, ka Dievs gaidīja!

Telpa gaida tikai trīs!
Un ne minūti ilgāk!
Valdība arvien prāto,
Problēmu kļūst vairāk!

Pēc kara visi dzīvo slikti!
Taču, vai Krievijā karš bija?
Ekonomika pavisam vārgulīga,
Kādam "revolūcija" - māte mīļa!

Divsimt ģimenes, nedaudz vairāk,
Paņēma īpašumu no Krievijas,
Valsts ilgāk mirs,
Aizmirsa, ka Dievs Misiju uzticēja!

Ap varu saliedējušies,
Priekš Dieva sen nodevēji,
Noziedznieki dažādu sugu!
Nav viņiem vietas Dieva Mājokļos!

Planēta - tas Dieva Mājoklis!
Mīlestība Pasaulē plaukst!
Krievijā - Cerība rezultātā!
Dievs uz Pamieru cer!

Vara negrib dzirdēt neko!
Ka bez Harmonijas - nav miera!
Uz Harmoniju viss centrēts!
Vienlīdzība - tā Harmonija Pasaulē!

Neviens nenonāks pie Vienlīdzības!
Visus mamons uz mūžiem izdalīja!
Vara mamonam visrskundzību pierādīja,
Cer vadīt Mūžīgi!

Liela, maldīšanās bīstamība!
Visu vada - DIEVS!
Viņu dzīve - īsa klaiņošana,
Katram, cik spēja!

Šai varai kalpojošie - mirst
Dievu nodevušajam jāaiziet!
Tauta no saviem pinekļiem atbrīvosies,
Varas aiziešana Grāmatā - ielikta!

Varas laiks noteikts!
Trīs gadi - tas viņas limits!
Dieva jau paziņots,
Kredīts no Dieva izsmelts!

Viss tagad Tautā atduras!
Cilvēki Vēsturi raksta!
Priekš varas - labs iegansts,
Saprast, ka šodiena prelūdija!

Lielās Pārveidošanas prelūdija!
Lappusēs varas nav!
Monarha Uzruna pienāks!
Ar Jaunās galvaspilsētas norādi!

Daba palīdzēs lietai!
Kustības virzienu pateiks priekšā,
Vara "palīdzēs" robežas sasniegt,
Un priekš cilvēkiem Mesiju atklāt!

Trīs gadi Lielo Pārveidošanu!
Kā tāda vēl  nebija Vēsturē!
Tūkstošgadi vienā kustībā,
Jaunās Sestās trajektorijā!

Gatavojaties; jūs - dalībnieki paši!
Lielās Pārveidošanas!
Nekā tagad nebūs - daļēji,
Tikai Augstākais pamudinājums!

Paspēsiet Laimi pieņemt!
Dievs Tautu ilgi gatavoja,
Simtgadi bija nelāgi,
Kā etapi Gribas formēšanai!

Trīs gadi priekš Vēstures - Mirklis!
Taču, viss simtiem gadu gatavojās!
Ticiet - tas priekš Krievijas Varoņdarbs:
Jaunus iedzīvotājus radīt!

Āmen.
Tēvs Absolūts.
17.06.18.

17.06.18. Quatrain “Three years” 

The situation in the country is exacerbated!
Taxes are dancing rock!
People become isolated in themselves,
Passing the critical threshold!

The promised waiting three years!
God warned about this!
Sanction and power- “will help”,
Agree, that God expected!

Space is waiting for only three!
And not a minute longer!                                      
The government is trying everything,
There are more problems!

After the war, everyone lives badly!
But, was there a war in Russia?
The economy is completely dead,
Someone “revolution”- mother is native!

Two hundred families, a little more,
They took away property from Russia,
The country will die longer,
Forgot, that God commissioned the Mission!

Converted around power,
For God, long traitor,
Criminals of different colors!
There is no place for them in God’s Abode!

The Planes- is Abode of God!
Love thrives in the World!
In Russia- Hope in the end!
God hopes for an armistice!

The authorities don’t want to hear anything!
That without harmony- there is no peace!
Everything is sharpened to Harmony!
Equality- is Harmony in the World!

No one will come to Equality!
Mammon divided all forever!
The authorities proved the supremacy to mammon,
Hopes to manage Forever!

A big, dangerous delusion!
Manages everything- GOD!
Their life- is a short wandering,
Everyone, as much could!

The employees of this power- are dying!
Who betrayed God must go!
The nation will get rid of their bonds,
The departure of power in the Book- is laid!

The time of power is determined!
Three years- is her limit!
God has been already announced,
God’s credit is exhausted!

Everything now rests on Nation!
History is written by people!
For the authorities- a good reason,
Understand, that today is a prelude!

Prelude of the Great Transfiguration!
The authorities are not on the pages!
A Speech of Monarch will come!
With the indication of the New capital!

Nature will help the cause!
Will tell the direction of the movement,
Power “will help” reach the limit,
And open the Messiah for people!

Three years of the Great Transfiguration!
This was not in History yet!
Millennium in one movement,
In trajectory of the New Sixth!

Get ready: you- are participants by yourselves!
Of Great Transfiguration!
Nothing will happen now- in part,
Only the motivation of the Highest one!

Have time to swallow Happiness!
God prepared the Nation long time,
For centuries there have been rains,
As the stages of the formation of the Will!

Three years for History- is a Moment!
But, it was prepared for centuries!
Believe Me- this is a Feat for Russia:
Create new people!

Amen
Father Absolute
17.06.18.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/17.06.18.html /pierakstīja Leonīds Maslovs.
------------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulkoja intuitīvi Irita Irem.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /17.06.2018.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts 17.06.2018.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /17.06.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 17.06.2018.

 

Skatījumu skaits: 172 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: