Galvenie » 2018 » Jūlijs » 17 » Vēsts: 17.07.18. Katrēns "Zinātniskais pamatojums"
17:15
Vēsts: 17.07.18. Katrēns "Zinātniskais pamatojums"

17.07.18 Катрен “Научное обоснование”

Главное во всём – команда!
Творящая, ради Единой цели!
Трудно «играть» в такой команде,
Главное, чтобы умели!

Ценность команды, если все профи!
Каждый в ней уникален!
Тогда у команды есть свой профиль,
Каждый, как одна команда!

Сегодня особенная тренировка,
Тренировка и игра – вместе!
Власти для игры – блокировка,
Россия – для игры место!

Специализация у всех разная!
Кто-то выступает на сцене!
Для кого-то жизнь праздник,
Кто-то заметен менее!

Но, оппоненты такие же – люди!
Только живут без Знаний!
Когда вы команда – это прелюдия!
«Из искры возродится пламя»!

Играют тоже: каждый по-своему!
Но, в Сознании сохранена Вера!
Значит, внутри всё звучит по-Моему,
Духовность – это Равенства мера!

Команда делится на авангард,
Арьергард – тоже важен!
Первые творят не ради наград,
В сражении они – отважные!

Иногда Целое – но нет команды!
В команде у каждого место!
Самодеятельность не оправдана,
Главное: Цель одна – тогда вместе!

Сегодня, известно, кто – первые!
Они доказали Право!
Ещё должна быть гарантия Веры!
«Вместе» – доказательство Правды!

Вам пора выстраиваться в ряд!
Команда – Целое, но внутри отделения!
По отделениям формируется Отряд,
Важно – никакого деления!

Тактика – одна на всех!
Строгое для всех исполнение!
Стратегия – обеспечивает успех,
И такое нужное пополнение!

Любая структура должна расти!
Нужна свежая кровь!
Россию и Мир может спасти,
Всепрощающая Любовь!

Поверит Народ в результаты,
Встанет в ряды Движения!
Если наука будет трактатом,
Нобелевского достижения!

Так получится – вы у Цели!
Дайте научное обоснование!
Вы – часть электромагнитного Целого!
Прошлое безосновательно!

Учёные иногда ошибаются!
Наука не имеет права на это!
Концепции все обсуждаются,
На ошибку наложено вето!

Есть Знания от Бога, а есть – нет!
Наука не имеет отношения к Богу!
Человечество имеет билет,
Но, нет Знаний в итоге!

Сегодня формируются Знания!
Необходимые для Новой мерности,
Прошедшие Школу Познания,
Поймут Вечности закономерность!

Ещё нет в Мире Школы Богов!
Первой села за парту Россия!
Готовятся Учителя Духа в итоге,
Её – Главная в том Миссия!

Аминь.
Отец Абсолют
17.07.18

 

Vēsts: 17.07.18. Katrēns "Zinātniskais pamatojums" 

Galvenā visā - komanda!
Radoša, Viena mērķa dēļ!
Grūti "spēlēt" tādā komandā,
Galvenais, lai mācētu!

Komandas vērtība, ja visi profi!
Katrs tur unikāls!
Tad arī komandai ir savs profils,
Katrs, kā viena komanda!

Šodien sevišķs treniņš,
Treniņš un spēle - kopā!
Vara priekš spēles - bloķējums,
Krievija - vieta priekš spēles!

Specializācija dažāda katram!
Kāds uz skatuves uzstājas!
Kādam dzīve svētki,
Kāds mazāk pamanāms! 

Taču, oponenti arī tādi - cilvēki!
Tikai dzīvo bez Zināšanām!
Kad jūs komanda - tā prelūdija!
"No dzirksteles liesma iedegas"!

Spēlē arī: katrs pēc sava prāta!
Bet, Apziņā Ticība saglabāta!
Tātad, iekšā viss skan pēc Mana prāta,
Garīgums - tas Vienlīdzības mērs!

Komanda dalās avangardā,
Arjergards - arī svarīgs!
Pirmie rada ne balvu dēļ,
Cīņā viņi - drosmīgi!

Dažreiz Veselums - bet komandas nav!
Komandā katram vieta!
Pašdarbība  nav attaisnojama,
Galvenais: Mērķis viens - tad kopā!

Šodien zināms, kuri - pirmie!
Viņi Tiesības pierādīja!
Vēl Ticības garantijai jābūt!
"Kopā" - Taisnības pierādījums!

Jums laiks rindā izkārtoties!
Komanda - Veselums, bet iekšķīgi atdalīšana!
Pa nodaļām Vienība formējas,
Svarīgi - nekādu dalīšanu!

Taktika - viena uz visiem!
Stingra priekš visiem izpildīšana!
Stratēģija - panākumus nodrošina,
Un tāds papildinājums vajadzīgs!

Jebkurai struktūrai jāaug!
Svaigas asinis vajadzīgas!
Krieviju un Pasauli glābt var,
Visupiedodoša Mīlestība!

Noticēs Tauta rezultātiem,
Stāsies Kustības rindās!
Ja zinātne traktāts būs,
Nobeliska sasnieguma!

Izdosies tā - jūs pie Mērķa!
Dodiet zinātnisku pamatojumu!
Jūs - daļa elektromagnētiskā Veseluma!
Pagātne nepamatota!

Zinātnieki dažreiz kļūdās!
Zinātnei nav uz to tiesību!
Koncepcijas tiek apspriestas visas,
Uz kļūdām veto uzlikts!

Ir Zināšanas no Dieva, ir bet - nav!
Zinātnei ar Dievu nav attiecību!
Cilvēcei ir biļete,
Bet, Zināšanu rezultātā nav!

Zināšanas formējas šodien!
Priekš Jaunas dimensijas nepieciešamas,
Izzināšanas Skolu izgājušie,
Sapratīs Mūžības likumsakarības!

Vēl nav Pasaulē Dievu Skolas!
Skolas solā pirmā sēdās Krievija!
Rezultātā gatavojas Gara Skolotāji,
Viņas - Galvenā tanī Misija!

Āmen.
Tēvs Absolūts
17.07.18.
 

17.07.18. Quatrain “The Scientific Substantiation”

The main thing in all- the team!
Creating, for the sake of One target!
It’s difficult to “play” in such a team,
The main thing is that they knew how!

The value of the team, if all the pros!
Everyone is unique in it!                          
Then the team has its own profile,
Everyone, like one team!

Today, a special training,
Training and game- together!
The authorities for the game- blocking,
Russia- is place for the game!

Specialization is different for everyone!
Someone is performing on stage!
For someone life is a holiday,
Someone is noticeable less!

But, opponents are the same- people!
Only live without knowledge!
When you are a team- this is a prelude!
“The flame will rekindle from the spark”!

They play too: each in his own way
But, Faith is preserved in Consciousness!
It means that everything is heard inside according to My mind,
Spirituality- is measure of Equality!

The team is divided into avant-garde,
Rearguard- is also important!
The first ones do not for the sake of rewards,
In the battles- they are brave!

Sometimes the Whole- but there is no command!
Each one has place in the team!
Self activity is not justified,
The main thing: one Target- then together!

Today, we know, who is- first!
They proved Right!
There must be also guarantee of Faith!
“Together”- is proof of Truth!

It’s time for you to line up!
Team- the Whole, but inside the branch!
A detachment is formed in the Departments!
Important- no any division!

Tactics- one at all!
Strict for all the performance!
Strategy- ensures success,
And such addendum is needed!

Any structure should grow!                                    
Fresh blood is needed!
Russia and the World can be saved,
All forgiving Love!

The nation will believe in results,
Will rise in the rank of the Movement!
If science will be a treatise,
Nobel achievement!

So it will turn out- you are at Target!
Give a scientific justification!
You- are a part of electromagnetic Whole!
The past is groundless!

Scientists sometimes make mistake!
Science has no right on this!
Concepts are all discussed,
The error is vetoed!

There is Knowledge from God, is but- not!
Science has nothing to do with God!
Humanity has a ticket,
But, there is no Knowledge in the end!

Today Knowledge is being formed!
Necessary for the New dimension,
Passed the School of knowledge,
Will understand the pattern of the Eternity!

There are no yet the Schools of God in the World!                 
The first sit Russia at the desk of the school!
Masters of the Spirit are preparing in the end,
They- the Main thing in that Mission!

Amen
Father Absolute
17.07.18.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/17.07.18.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
----------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko intuitīvi Irita Irem.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /17.07.2018.
Nosūtīta Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /17.07.2018.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /17.07.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 17.07.2018.

Skatījumu skaits: 199 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: