Galvenie » 2018 » Augusts » 17 » Vēsts: 17.08.18. Katrēns "Evolūcija - Visuma pamats"
14:14
Vēsts: 17.08.18. Katrēns "Evolūcija - Visuma pamats"

17.08.18 Катрен ​“Эволюция – основа Вселенной” ​​

Тяжёлый сегодня выбор!
Люди не встречались с таким!
Начинается Небесами отбор,
Людям не понятно, что будет за этим!

В Истории такого не было!
На кону – целая цивилизация!
Был случай, когда всех смыло,
Но, нет прямых доказательств!

Два сценария были в споре:
Первый – договориться с Богом!
Второй – это людское горе,
Ибо потоп будет итогом!

Первый – не использовала Россия!
Никто не поверил Словам!
Предсказания о Её Миссии,
Информация не пошла по Умам!

Народ, как и власть – не поверил!
Не удосужился даже подумать!
Религии формируют Веру,
Но, Правду следует принимать!

Правда – проста, как Истина:
Мамона разделила Народ!
Информация, увы – не истинная,
Поменяла Россия Код!

Равенство ушло в сторону!
Хотя, Народ формировал Вече!
Люди разделились почти поровну:
Кто за мамону, а кто – за свечи!

Люди уступили самостоятельность!
Потеряно Право выбора!
Страна оказалась несостоятельной!
Под давлением чужого напора!

Даром прошла История:
Две противоположные революции!
Изменилась людей категория,
Презрели они эволюцию!

Но, эволюция – основа Вселенной!
«Кто не растёт – тот уходит»!
Трудно смотреть с умилением,
Если бессмысленно жизнь проходит!

Трудно видеть, как люди пали!
Единые во всём – недавно!
Сегодня капитализм прелюдия,
Падения в Ад и подавно!

Удивительно, как быстро,
Из Равенства сделан скачок в Ад!
Через 70 лет – уже тризна,
И безнравственности парад!

Кто-то спрашивает: за что,
Вулканы и океан – проявят силу?
Хирурги знают: операция – это то,
Что называется – последняя мера!

Наблюдение – хуже предательства!
Когда гибнет под гнётом страна!
Не требуется доказательства,
Угроза для Свободы – видна!

Поверьте, нет Народа без Права,
Без Права Свободы выбора,
Это – Небесная Истина,
И основа уже Моего отбора!

Что толку в биологических созданиях?
Люди – есть Моё проявление!
Если нет у человека в Душе Сознания,
Зачем Богу такое явление?

Не надо жалеть прошлое!
Я обращаюсь в последний раз!
Ещё на выборах было возможно,
Спасительный подписать Указ!

Но, впереди неверие и религии,
Это – основная причина:
В Душах у людей вериги,
И предсказуемая кончина!

Выбор власти – давить Сознание!
Коммерческое отношение к людям!
Не проснётся уже понимание,
Что сегодня – Конца прелюдия!

Аминь.
Отец Абсолют
17.08.18

 

Vēsts: 17.08.18. Katrēns "Evolūcija - Visuma pamats"

Izvēle šodien grūta!
Cilvēki nesastapās ar ko tādu!
Sākas Debesu atlase,
Cilvēkiem nesaprotami, kas aiz tā būs!

Nebija Vēsturē kaut kā tāda!
Uz konas [кона ?] - vesela civilizācija!
Bija gadījums, kad aizskaloja visus,
Bet, tiešu pierādījumu nav!

Divi scenāriji apspriesti bija:
Pirmais - ar Dievu vienoties!
Otrs - tas cilvēku posts,
Jo rezultāts plūdi būs!

Pirmo - Krievija neizmantoja!
Neviens Vārdiem nenoticēja!
Pareģojuma par Viņas Misiju,
Informācija pa Prātiem neizgāja! 

Tauta, kā arī vara - nenoticēja!
Neatrada laiku pat padomāt!
Reliģijas Ticību formē,
Taču, Patiesību pieņemt nepieciešams!

Patiesība - vienkārša kā Īstenība:
Mamons Tautu izdalīja!
Informācija, ak vai, - neīsta,
Krievija Kodu izmainīja!

Vienlīdzība malā aizgāja!
Kaut, Tauta Dievkopību/Veče formēja!
Cilvēki gandrīz līdzīgi izdalījās:
Kāds par mamonu, bet kāds - par svecēm!

Cilvēki piekāpās patstāvībai!
Izvēles Tiesības zaudētas!
Valsts izrādījās nepārliecinoša!
Zem sveša spiediena spēka!

Vēsture pagāja veltīgi:
Divas pretējas revolūcijas!
Izmainījās cilvēku kategorijas,
Nicināja viņi evolūciju!

Taču evolūcija - Visuma pamats!
"Kurš neaug - tas aiziet"!
Grūti ar aizkustinājumu skatīties,
Ja dzīve absurdi paiet!

Smagi redzēt, ka cilvēki krituši!
Vienoti visā - vēl nesen!
Šodien kapitālisms prelūdija,
Un vēl jo vairāk krišana Ellē!

Apbrīnojami, cik ātri,
No Vienlīdzības veikts lēciens Ellē!
Pēc 70 gadiem - jau bēru mielasts,
Un netikumības parāde! 

Kāds jautā: par ko,
Vulkāniem un okeānam - spēku parādīt?
Ķirurgi zina: operācija - tas ir tas,
Kas saucas - pēdējā iespēja!

Vērojums - sliktāks par nodevību!
Kad zem jūga iet bojā valsts!
Pierādījumi nav nepieciešami,
Priekš Brīvības drauds - redzams!

Ticiet, nav Tautas bez Tiesībām,
Bez Brīvās izvēles Tiesībām,
Tā - Debesu Patiesība,
Un jau Manas atlases pamats!

Kāda jēga bioloģiskiem radījumiem?
Cilvēki - Mana izpausme ir!
Ja cilvēkam Dvēselē nav Apziņas,
Priekš kam Dievam tāda parādība?

Nevajag pagātni žēlot!
Es pēdējo reizi uzrunāju!
Vēl vēlēšanās bija iespējams,
Glābšanas Pavēli parakstīt!

Taču, neticība un reliģijas priekšā,
Tas - galvenais iemesls:
Cilvēkiem Dvēselēs važas,
Un paredzama nāve!

Varas izvēle - Apziņu spiest!
Komercattiecības pie cilvēkiem!
Saprašana jau nepamodīsies,
Ka šodien - Beigu prelūdija!

Āmen.
Tēvs Absolūts
17.08.18.

17.08.18. Quatrain “Evolution- is the basis of the Universe”  

Choice today is difficult!
People have not met with something like this!
Selection of Heaven is beginning,
People don’t understand, what will be after this!

There was not like this, in History!
At stake- a whole civilization!
There was a case when everyone washed away,
But, there is no direct evidence!

Two Scenario was in dispute:                                              
The first- to agree with God!
The second- is a human grief,
Because the flood will be the result!

The first- Russia didn’t use!
Nobody believed in words!
Prediction of Her Mission,
The information didn’t pass through Mind!

The nation, as also government- believed!
Didn’t find time even to think!                              
Religions form the Faith,
But, the Truth must be accepted!

The Truth- is simple as Reality:
Mammon divided the Nation!
Information, alas- is not true,
Russia has changed the Code!

Equality has gone to the side!
Although, the Nation formed the Veche!
People were divided almost equally:
Someone for mammon, but someone- for the candles!

People gave way to independence!
Lost the right to choose!
The country turned out to be untenable!
Under the pressure of someone else’s power!

History has passed in vain:
Two opposite revolutions!
People’s category has changed,
They despised evolution!

But, evolution- is the basis of the Universe!
“Who doesn’t grow- he leaves”!
It’s difficult to look with affections,
If life passes absurd!

It’s hard to see, that people fell!
Unified in everything- recently!
Today capitalism is a prelude,
Even more falls into Hell!

It’s amazing how fast,
From Equality, a leap into Hell has been made!
After 70 years- already funeral dinner,
And the immorality of the parade!

Someone asks: for what,
Volcanoes and oceans- should show their strength?
Surgeons knows: that surgery- that is that,
Which is called- the last chance!

Observation- is worse than betrayal!
When the country perishes under the yoke!
No proof is required,
The threat for Freedom- is visible! 

Believe Me, there is no Nation without Right,
Without the Right of Free choice,
This is- the Truth of Heaven,
And already the basis of My selection!

What’s sense of biological creatures?                                
People- are My manifestation!
If there is no Consciousness in the Soul of human,
 Why God does need such a phenomenon?

Don’t need to regret the past!
I’m calling for the last time!
Even at the election it was possible,
Sign the Degree of Saving!

But, disbelief and religions are ahead,
This- is the main reason:
In the Souls of people there are shackles
And predicable end!

The choice of power- is to crush Consciousness!
Commercial attitude to people!
Understanding already will not wake up,
That today- is prelude of the end!

Amen
Father Absolute
17.08.18.


Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/17.08.18.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
-----------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko intuitīvi Irita Irem
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /17.08.2018.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /17.08.2018.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /17.08.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 17.08.2018.

Skatījumu skaits: 126 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: