Galvenie » 2017 » Septembris » 17 » Vēsts: 17.09.17. Katrēns "Prelūdija" - *
16:18
Vēsts: 17.09.17. Katrēns "Prelūdija" - *

Vēsts: 17.09.17. Katrēns "Prelūdija" - **

(- *: Текст Катрена на русском, латышском языке с предложением Символписьма на латышском языке *(44) Senvēstule 2010.18.02. / *(44) Древнеписьмо 2010.18.02., публикована:http://spekavots.ucoz.ru/news/44_senvestule_2010_18_02/2013-02-02-384 ) 
(-**: Текст Катрена на русском, латышском, английском языке)

17.09.17 Катрен "Прелюдия"…………………………………………………….Quatrain "The Prelude"

Если сердце горит - жги! .................. Ja sirds deg - dedz! …………………If the heart burns- burn!
Значит, правильный выбран путь! . Tātad, celš izraudzīts pareizs!........So, the right way is chosen!

Только помни и это учти, .....................Tikai atceries un ievēro,………………..Just remember and take this into consideration
Дорог много, но один путь! ..................Ceļu daudz, bet ir ceļš viens!................There are many ways, but road is one!

Сердце горит - это ответ! ..................Sirds deg - tā atbilde!........................The heart burns- this is the answer!
На перемены твои в пути, ...................Uz tavām pārmaiņām ceļā,…………….To your changes on the way,
Установлен внутри завет, ....................Iekšienē novēlējums noteikts,………....Established inside the covenant,
Перестройка идёт внутри! ...................Pārkārtošana iekšienē notiek!...............Reorganization is going on inside!

Реакция человека - взрыв! .................Cilvēka reakcija - sprādziens!...............The reaction of human- an explosion!
Человек - часть Высшего Белого! ..Cilvēks - daļa Augstākā Baltā!..........Human- the part of Supreme White!
В нём формируется призыв, ..............Viņā formējas aicinājums,……………....It forms an appeal inside of him,
Соединить все части в Целое! ...........Veselumā savienot visas daļas!............Join all parts in whole!

Человек - часть Великого Целого! ..Cilvēks - Diženā Veseluma daļa!.......Human- the part of Great Whole!
Каждый отвечает за Миг! .....................Katrs par Mirkli atbild!...........................Everyone is responsible for the Moment!
Выполняя его ответственно, ................Izpildot to atbildīgi,……………………...Fulfilling it responsibly,
В Вечности называется подвиг! ...........Mūžībā saucas varoņdarbs!.................In Eternity it called feat!

Каждое мгновение - подвиг! .............Katrs mirklis - varoņdarbs!..............Every moment- a feat!
Промысел направлен в Небо! .............Nodarbe Debesīs virzīta!.....................The thought action is sent to Heaven!
Каждый шаг - это Победы Миг, ............Katrs solis - tās Mirkļa Uzvaras,……...Each step- is a Moment of Victory,
Промысел не бывает былью! ..............Rūpals negadās notikums patiess!......Thought action can't happen!

Человек - закономерность Неба! ......Cilvēks - Debess likumsakarība!......Human- is regularity of Heaven!
Неотъемлемая часть Целого! ...............Veseluma neatņemama daļa!..............An integral part of the Whole!
Раньше он был небылью, ......................Agrāk viņš bija fikcija,………………….Previously, it was a fiction,
Сегодня - часть Братства Белого! .........Šodien - Brālības Baltās daļa!.............Today- the part of Brotherhood White!

Перемены коснутся всех! .......................Visus skars pārmaiņas!.....................Changes will affect everyone!
Только некоторые шагнут в Завтра! ......Tikai daži ieies Rītdienā!....................Only some will step into Tomorrow!
Власть предержащие подняты на смех, .Varu atbalsošie izsmieti,…………….The power that be are raised to laugh,
Свобода для людей - Правда! ...............Brīvība priekš cilvēkiem - Patiesība!...Freedom for people- True!

Не сразу, но Мир очистится! ..................Ne tūliņ, taču Pasaule attīrīsies!..........Not at once, but the World will be cleansed!
Океаны помогут здорово, ...................Okeāni lieliski palīdzēs,…………......The oceans will help great,
Россия над всеми возвысится, ..............Krievija pāri visiem celsies,…………....Russia will rise above all,
Она организует проводы! .......................Viņa organizēs pavadīšanu!.................She will organize the seeing off!

Проводы Пятой и окончательно! ..........Piektās pavadīšanu un galīgi!.............Seeing the Fifth and finally!
Шестая - это Святая Русь! .................Sestā - tā Svētā Krievzeme!..............The Sixth- is Holy Russia!
Изменения пройдут основательные, ...Izmaiņas notiks pamatīgas,………...…The changes will be thorough
Но, прогнозировать будет Русь! ...........Taču, prognozēs Krievzeme!................But, Russia will be predicted!

Соберётся Русь в виде Октаэдра!..Krievzeme sapulcēsies Oktaedra veidā!..Russia will be assembled in the form of Octahedron!
Это - объективная реальность! ..........Tā - objektīva realitāte!........................This is- an objective reality!
Это форма людям подарена, .............Tā forma cilvēkiem dāvāta,……………This form is given to people,
За Любовь, как ни банально! ..............Par Mīlestību, lai cik banāli!.................For Love, however trivial!

Мир ещё не знает, ................................Pasaule vēl nezin,……………………..The World doesn't know yet,
Но, всё по Сценарию Создателя, ....Bet, viss pēc Radītāja Senārija,...….But, all according to the Scenario of Creator,
Даже переживания бывают, ................Pat pārdzīvojumi gadās,…………….....Even experiences are,
Когда жизнь течёт обывателя! ............Kad dzīve plūst mietpilsoņa!.................When a philistine's life flows!

Человек-Бог не обыватель! .............Cilvēks-Dievs ne mietpilsonis!........Human-God, not philistine!
А Творец и подобие Богу! .................Bet Radītājs un Dieva līdzība!.........But Creator and God's similarity!

Соберутся частицы и основательно, ..Savāksies daļas un pamatoti,………...The particles will be collected and thoroughly,
Чтобы самим стать Богом! ...................Lai pašas kļūtu Dievs!.........................Become God by themselves!

Дисциплина - порядок в Духе! ..........Disciplīna - kārtība Garā!.................Discipline- is order in the Spirit!
Ответственность - проявление в Боге! .Atbildība - izpausme Dievā!.......Responsibility- a manifestation in God!

Нет пустыни и разрухи в Духе, ..............Nav tukšuma un sabrukuma Garā,....There is no desert and ruin in the Spirit,
Открывается Единственная дорог..........Vienīgais ceļš atveras!.......................The only road opens!

Люди отбросят смятения, ........................Cilvēki atmetīs satraukumu,………People will cast aside confusion
Объединившись шагнут в Завтра! ......Apvienojušies Rītdienā ieies!.....Joining together will step into Tomorrow!
Изменится людей поведение, ..................Izmainīsies cilvēku uzvedība,…….People will change their behavior,
Им откроется ПРАВДА! .............................Viņiem PATIESĪBA atklāsies!.........They will discover the TRUTH!

Повторяю, что все - Боги! ......................Atkārtoju, ka visi - Dievi!.............I repeat, that all- are Gods!
Дети тоже, но по-другому! ......................Bērni arī, bet citādi!.....................Children too, but in a different way!

Единая для всех дорога, ............................Ceļš priekš visiem Viens,…………A Common road for all
Это станет для людей Итогом! ..................Tas priekš cilvēkiem Rezultāts kļūs!.It will become for people a result!

Итоги позволяют продолжить, ...................Rezultāti ļauj turpināt,……............The results allow us to continue,
Путь небывало важный, .............................Ceļu nedzirdēti svarīgu,…..………The road extremely important,
Задание для людей возложено: ................Uzdevums cilvēkiem uzlikts:………The task for people is entrusted to:
Все равны и никто старший! ...................Visi vienlīdzīgi un neviens vecākais!..Everyone is equal and no one is older!

Равенство - флаг поколений! ..................Vienlīdzība - paaudžu karogs!......Equality- is a flag of generations!
Новые подойдут вовремя! ...........................Jaunie pienāks savlaicīgi!...............New will fit at time!
По человеческому велению, .......................Pēc cilvēciskās pavēles,..................By human decree,
Откроется Новое Время! .............................Jauns Laiks atklāsies!......................New Time will open!

Не ждите катаклизма Природы, ..................Negaidiet Dabas kataklizmas,……Don't wait for the cataclysms of Nature,
Всё сконцентрировалось в людях! ..............Viss cilvēkos sakoncentrējās!........Everything was concentrated in people!
Нет в жизни плохой погоды, .........................Nav dzīvē sliktu laikapstākļu,.........There is no bad weather in life,
Есть внутренняя погода или прелюдия! .Ir iešējais laiks vai prelūdija!......There is internal weather or prelude!

Аминь. ............................................................. Āmen……………………………..…Amen
Отец Абсолют. ................................................. Tēvs Absolūts……………………..Father Absolute
17.09.17 ............................................................ 17.09.17…………………………...17.09.17.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/17.09.17.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
----------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulkoja intuitīvi Irita Irem 19.09.2017. 
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /17.09.2017.
Nosūtīts Latvijas Radio viļņiem: info@inbox.lv /17.09.2017.
Un: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /17.09.2017.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 17.09.2017., papildināts angļu valodā 19.09.2017.

Skatījumu skaits: 287 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: