Galvenie » 2018 » Septembris » 17 » Vēsts: 17.09.18. Katrēns "Izmainīsies arī cilvēce"
17:09
Vēsts: 17.09.18. Katrēns "Izmainīsies arī cilvēce"

17.09.18 Катрен “Изменится и человечество”

Каждое число 8 – итог!
Итог вашего Возвышения!
Управляемый теперь поток,
Поток Планеты Преображения!

Раскрываются теперь все условия!
Сражение началось в открытую!
Действия Равенством обусловлены,
Тьма, конечно, будет разбита!

Не пытайтесь идти напролом,
Повторяю: на силу есть сила!
Сначала Мудрость, и только потом,
Любовь! Она – Небесная сила!

Любовь – это энергия Света!
Мир пропитан Любовью,
Любовь – это Бога Заветы,
Повторяю: и никакой крови!

С Тьмой не надо сражаться!
Боги не опускаются вниз,
Пространство будет меняться,
Но, изменение не будет – блиц!

Вы уже несёте Любовь,
На лицах сияет счастье!
Даже в людях меняется кровь,
Прочь уходят ненастья!

Главное – Единое мнение!
Оно помогло Небу в 14-м,
Единое мнение – единое поведение,
Преображение станет залогом!

Не пытайтесь управлять событиями,
Посылы ускоряют Преображение!
Новое поколение – для вас прибытие,
Лучшее для страны решение!

Неравенство уйдёт в лету,
С теми вместе, кто жил в мамоне,
Другого решения нет,
Свет не приемлет агонии!

Изменится и человечество!
Конечно, не за один день!
Проявится, наконец, Отечество,
Через три года: день в день!

Сценарий понятен людям!
Нет действия – только Посылы!
Сегодня для вас прелюдия,
Великого – от Бога Замысла!

Замысел Бога – прост, как, Правда!
Человек-Бог и Новая мерность,
“Сегодня” готовит “Завтра”,
Новую для Планеты – размерность!

Планета изменится кардинально!
Установлена будет Гармония!
Не будет никакой национальности,
Новая людей-Богов – категория!

Откроются средства перемещения,
Телепортацией – не удивишь!
Не будет никакого слежения,
Всё считывается, если не говоришь!

Новые люди – другие возможности!
Гармония Духа и Тела!
Доверие и никакой сложности,
Одежды у всех – будут Белые!

Люди поймут, что Вече,
Механизм управления Вечностью,
Прошлому поставлены свечи,
Новую творят Бесконечность!

Повторяю, сражение теперь в Духе!
Тьма выступает в Плоти,
У Света не будет разрухи,
Сможете в Будущее перейти!

Шаг первый один – Единение!
Посылы делают своё дело!
Планета начала движение,
Забудьте про своё Тело!

Тело тоже останется в прошлом,
Дух и Тело – теперь в Гармонии,
Преображение в Любви возможно,
Люди в Новую перейдут акваторию!

Аминь.
Отец Абсолют
17.09.18 =26=8

 

Vēsts: 17.09.18. Katrēns "Izmainīsies arī cilvēce"

Katrs skaitlis 8 - rezultāts!
Jūsu Paaugstināšanas rezultāts!
Tagad vadāma plūsma,
Plūsma Planētas Pārveidošanai!

Atklājas tagad visi apstākļi!
Cīņa sākās atklātībā!
Darbības Vienlīdzības nosacītas,
Tumsa, protams, būs sasista!

Necenšaties iet ne ar ko nerēķinoties,
Atkārtoju: uz spēku ir spēks!
Vispirms Gudrība, un tikai pēc tam,
Mīlestība! Viņa - Debesu spēks!

Mīlestība - tā Gaismas enerģija!
Pasaule Mīlestības piesātināta,
Mīlestība - tie Dieva Novēlējumi,
Atkārtoju: un nekādu asiņu! 

Ar Tumsu nevajag cīnīties!
Dievi nenolaižas lejup,
Mainīsies Telpa,
Taču, izmaiņas nebūs - zibenīgas!

Jūs jau Mīlestību nesat,
Sejās laime staro!
Pat cilvēkos asinis mainās,
Draņķības aiziet projām!

Galvenais - viedoklis Vienots!
Tas Debesīm palīdzēja 14-jā,
Vienots viedoklis - viena uzvedība,
Pārveidošana kļūs garantija!

Necenšaties notikumus vadīt,
Vēstījumi paātrina Pārveidošanu!
Jaunā paaudze - atnākšana priekš jums,
Labākais risinājums priekš valsts!

Nevienlīdzība aizies vasarā,
Kopā ar tiem, kuri mamonā dzīvoja,
Cita lēmuma nav,
Gaisma nepieņems agoniju!

Izmainīsies arī cilvēce!
Protams, ne vienas dienas laikā!
Izpaudīsies, beidzot, Tēvzeme,
Pēc trīs gadiem: dienu dienā!

Scenārijs cilvēkiem saprotams!
Nav darbību - tikai Vēstījumi!
Šodien priekš jums prelūdija,
Dižena - no Dieva Nodoma!

Dieva Nodoms - vienkāršs kā Patiesība!
Cilvēks-Dievs un Jauna dimensija,
"Šodiena" gatavo "Rītdienu",
Jaunu priekš Planētas - dimensiju!

Planēta izmainīsies kardināli!
Nodibināta Harmonija būs!
Nebūs nekādas nacionalitātes,
Jauna cilvēku-Dievu - kategorija!

Atvērsies pārvietošanās līdzekļi,
Ar teleportāciju - nepārsteigsi!
Nebūs nekādas izsekošanas,
Viss nolasāms, ja nerunā!

Jauni cilvēki - citas iespējas!
Gara un Ķermeņa Harmonija!
Uzticība un nekādu sarežģījumu,
Apģērbi visiem - Balti būs!

Cilvēki sapratīs, ka Dievkopība/Veče,
Mūžības vadības mehānisms,
Pagātnei noliktas sveces,
Jaunu Bezgalību rada! 

Atkārtoju, cīņa tagad Garā!
Tumsa uzstājas Miesā,
Gaismai sagrāves nebūs,
Nākotnē varēsiet pāriet!

Viens solis pirmais - Vienošana!
Vēstījumi dara savu darāmo!
Planēta kustību sāka,
Par savu ķermeni aizmirstiet!

Ķermenis arī paliks pagātnē,
Gars un Ķermenis - tagad Harmonijā,
Pārveidošana Mīlestībā iespējama,
Cilvēki Jaunajā akvatorijā pāries!

Āmen.
Tēvs Absolūts
17.09.18=26=8

17.09.18. Quatrain “Humanity will change too”

Each number 8- is the result!
The result of your Elevation!
Now flow is controlled,
Flow of Planet Transformation!

Now all conditions are revealed!
The battle began in open!
Actions of Equality are due,
Darkness of course will be broken!

Don’t try to go ahead,
I repeat: force is power!
First of all Wisdom, and only then,
Love! She- is Heavenly power!

Love- is the energy of Light!
The World is saturated with Love,
Love- is God’s Covenants,
I repeat: and no any blood!

With the Darkness don’t have to fight!
The Gods don’t go down,
The Space will change,
But changes will not be- blitz!

You already carry Love,
Happiness shines on their faces!
Even blood changes in people,
Bad weather going off!

The main thing- United opinion!
It helped Heaven in 14th,
United opinion- one behavior,
Transformation will become the guarantee!

Don’t try to manage events,
Covenants speed up the Transfiguration!
A New generation- is coming for you,
The best solution for the country!

Inequality will go away in summer,
Together with those, who lived in mammon,
There is no other solution,
Light will not accept agony!

Humanity will change too!
Of course, not during in one day!
Finally the Fatherland will appear,
Three years later: day by day!

Scenario is clear to people!
No actions- just Covenants!
Today is a prelude for you,
Great- from God Thought!

God’s Thought- is simple as the Truth!
Human- God and New dimension,
“Today” is preparing “Tomorrow”,
New for the Planet- dimension!

The Planet will change dramatically!
Harmony will be established!
There will be no any nationality,
New people-Gods- category!

Transformation resources will open,
With teleportation- will not surprise!
There will be no any tracking,
Everything is read, if don’t say!

New people- other opportunities!
Harmony of Spirit and Body!
Trust and no any difficult,
Clothes to all- will be White!

People will understand, that Veche,
Mechanism of Eternity control,
Candles are put for the past,
Creates New Infinity!

I repeat, the battle is now in the Spirit!
Darkness performs in the Flesh,
Light will be not devastated,
Can pass into future!

One step is first- Unity!
Covenants make their job!
The Planet began to move,
Forget about your body!

The body will also be a thing of the past,
The Spirit and Body- is now in Harmony,
Transformation in Love- is possible,
People will pass in New water area!

Amen
Father Absolute
17.09.18=26=8

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/17.09.18.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
-----------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko intuitīvi Irita Irem.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /17.09.2018.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /17.09.2018.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /17.09.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 17.09.2018.

Skatījumu skaits: 17 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: