Galvenie » 2017 » Oktobris » 17 » Vēsts: 17.10.17. Katrēns "Pāris minūtes" - *
22:30
Vēsts: 17.10.17. Katrēns "Pāris minūtes" - *

Vēsts: 17.10.17. Katrēns "Pāris minūtes" - **
(- *: Текст Катрена на русском, латышском языке с предложением Символписьма на латышском языке *(J) "Labrīt Pasaulīt!" / *(Н) "О Мир, доброе утро!", публикована:http://spekavots.ucoz.ru/news/j_labrīt_pasaulit/2013-11-21-868 ; находки: http://spekavots.ucoz.ru/photo/?page8 ; http://spekavots.ucoz.ru/photo/?photo=41 ; http://spekavots.ucoz.ru/photo/?photo=42 )
(-**: Текст Катрена на русском, латышском, английском языке)

17.10.17 Катрен "Пара минут"………………………………………………………Quatrain "A couple of minutes"

Перерыв длиной в месяц, ....................Pārtraukums mēneša garumā, .………...Break a month long,
По Небесному - «пара минут»! ............Pēc Debesu laika - "pāris minūtes"!.........By Heaven time- "couple of minutes"!
Вас уже оценили и взвесили, ...........Jūs jau novērtēja un apsvēra,………....You are already appreciated and weighed,
Люди такого не ждут! ........................... Cilvēki ko tādu negaida!............................People don't expect this!

Используйте Дар Неба, .......................Izmantojiet Debesu Velti,……………….…Use the Gift of Heaven,
Только для пополнения сил, ...............Tikai priekš spēku papildinājuma,………...Only for replenishment,
Для себя решите, что небыль, ........Priekš sevis lemiet, kas nieki,…….…….For yourself, decide what fiction,
И на что вам не жалко сил! ............. Un priekš kā jums spēku nav žēl!...........And for what do you not mind the force!

Великие грядут события! ........................ Diženi notikumi gaidāmi!.........................Great events are coming!
Огромное различие - Россия Новая! . Milzīgas atšķirības - Jauna Krievija!....Huge difference- New Russia!
Знания вами добытые ............................ Zināšanas jūsu sasniegtas……………….Knowledge gained by you,
Лягут в основу страны снова! ..................Valsts pamatos atkal ieguls!....................County lie at the base again!

Не просто слова, а слова Бога! ............Ne vārdi vienkārši, bet Dieva vārdi!..........Not just words, but the words of God!
Начало Начал Шестой расы, ................Sestās rases Sākumu Sākums,………….The Beginning of the Beginning of the Sixth race,
В Книге Судеб Россия - Итоги, ...........Krievija Likteņu Grāmatā - Rezultāti,…Russia in the Book of Fate- Results,
Построения к Богу трассы! ................Trases pie Dieva uzbūvēšanai!..............Build the track to the God!

Теперь следует окинуть поле! .............Tagad pienākas laukumu pārskatīt!.............Now you have to look the field!
Поле творения на Руси! .......................Radīšanas laukumu uz Krievzemes!...........Field of creation in Russia!
Вы должны проявить волю, .................Jums vajag gribu izpaust,…………………...You must show will,
Для построения Святой Руси! ..........Svētās Krievzemes uzcelšanai!...............To build Holy Russia!

Как вы видите Святую Русь? ............Kā jūs redzat Svēto Krievzemi?.............How do you see Holy Russia?
Опять в кокошниках и с поясами! .....Atkal kokošņikos un ar jostām!.............Again in kokoshniki and with belts!

Я знаю, Я вами горжусь, ........................Es zinu, Es ar jums lepojos,……………....I know, I'm proud of you,
Территорией с Сознанием и мозгами! ..Teritoriju ar Apziņu un smadzenēm!..........Territory with Consciousness and brains!

Русь - не кокошники и не икра! ............Krievzeme - ne kokošņiki un ne ikra!...Russia- not kokoshniki and caviar!
Край высочайших Небес технологий, .Augstu Debesu tehnoloģiju zeme, …..The edge of the highest Heaven technology,

Великий край Любви и Добра, ................Mīlestības un Krietnuma Dižena zeme,….Great land of Love and Good
Умноженный, на подсознания логику! ...Pavairota, zemapziņas loģikā!...................Multiply, on the subconscious logic!

Сознание для людей - Подсознание Богу!..Apziņa priekš cilvēkiem - Zemapziņa Dievam! ..Consciousness for people- Subconscious for God!
Русь Новая - внутреннее совершенство!.Krievzeme Jaunā - iekšējā pilnība!...New Russia- inner perfection!
Критерий - Боги, в Истоке, ........................... Kritērijs - Dievi, Sākotnē,……………….Criterion- the Gods, in the Source,
И подсознания главенство! ...........................Un zemapziņas virskundzība!...............And the subconscious mind dominance!

ВМЕСТЕ - значит, Единый Разум! ..........KOPĀ - tātad, Vienots Saprāts!..............TOGETHER- means, United Mind!
Удивительное внутри превращение! .....Brīnumaina iekšējā pārvērtība!...............Amazing internal transformation!
Вы, Первыми почувствуете иной Ум, .....Jūs, Pirmie sajutīsiet citu Prātu, ………..You, the First will feel another Mind,
И Подсознания возвращение! ................Un Zemapziņas atgriešanos!...................And the Subconscious in the return!

Не надо технологий, даже ХХI века, ....Nevajag tehnoloģiju, pat XXI gadsimta,.Don't need technology, even the XXI century,
Всё человеческое в прошлом, .................Viss cilvēciskais pagātnē,……………….....All human in the past,
Знания раздвинут возможности человека,.Zināšanas cilvēka iespējas atvērs,.Knowledge will extends the possibilities of human
Переход в Боги станет возможным! ........Pāreja Dievos kļūs iespējama!...................Transition to Gods become possible!

Пересмотрите себя сегодня, ..................Pārskatiet sevi šodien,……………………Reconsider yourself today,
Превращение за «пару минут»! .............Pārvērtība "pāris minūtēs"!.......................Transition for a "couple of minutes"!
Изменить Сознание возможно, ...........Izmainīt Apziņu iespējams,……..……...Change Consciousness is possible,
Если сомнения пропадут! ...................Ja šaubas pazudīs!..................................If doubts disappear

Месяц на преображение! ........................Mēnesis priekš pārveidošanas!..............A month for transition!
Много или совсем мало? ........................Daudz vai pavisam maz?........................A lot or very little?
Для людей: в Богов возвращение! .........Priekš cilvēkiem: atgiešanās Dievos!......For people: return to the Gods!
А что же с людьми стало? ......................Bet kas gan ar cilvēkiem notika?.............But what happened to people?

Необходимо раздумье или поздно? .....Apdomāšana nepieciešama, vai par vēlu?.Need reflection or too late?
Время лишь «пара минут»! ...................Laiks tikai "pāris minūtes"!..........................Time is only a "couple of minutes"!
Повторяю: для вас всё возможно, ....Atkārtoju: jums viss iespējams,…………I repeat: for you everything possible,
Пока «минуты» не истекут! .................Kamēr "minūtes" nepagāja!.....................While "the minutes" don't expire!

Время для вас - мгновения! ....................Laiks priekš jums - mirklis!..........................Time for you- a moment!
«Пара минут» или 30 дней! ....................."Pāris minūtes" vai 30 dienas!...................."Couple of minutes" or 30 days!
Измените своё поведение, ......................Izmainiet savu rīcību,………………..………Change your behavior,
Создателю вы видней! .............................Radītājam jūs redzamāki!............................Creator knows you better!

Сроки, сжатые до предела! .....................Termiņi, saīsināti līdz maksimumam! …..Deadlines, squeezed till the limits!
Уже рассуждать поздно! ...........................Apspriest jau vēlu!..................................It's too late to talk!
Создатель говорит, что есть задел, ....Radītājs saka, ka ir iestrāde,………….The Creator says that there is reserve,
И повторил, что всё возможно! ...........Un atkārtoja, ka viss iespējams!..........And repeated, that everything is possible!

Только как и с чего начать? ...................Tikai kā un no kā sākt?..............................Just how and with what to begin?
Часть разбежались в пропасть! ............Daļa izklīda bezdibenī!................................Part scattered into the abyss!
На каждом из 500 есть печать! ...........Uz katra no 500 ir zīmogs!.......................On each of 500 there is a stamp!
Которая Вам не даёт упасть! .................Kas jums nokrist neļauj!...............................Which you don't leave to fall!

Страшно, начинать Первыми! .............Bail, Pirmajiem sākt!..................................It's scary to start First!
Где границы Миров для людей? .........Kur Pasauļu robeža priekš cilvēkiem?.......Where are the boundaries of the World for people?
Вы доказали Богу свою Веру, ..............Jūs Dievam savu Ticību pierādījāt,…….....You have proven your Faith to God,
Вера - преображения прелюдия! .........Ticība - prelūdijas pārveidošana!...............Faith- the transfiguration of prelude!

«Пара минут» - месяц на размышление! ."Pāris minūtes" - mēnesis apdomāšanai!..."Couple of minutes"- a month for reflection!
Может ВМЕСТЕ - одним движением, .....Var KOPĀ - ar vienu kustību,………........Can TOGETHER- with one move,
Единое теперь мышление, .........................Viena tagad domāšana,…………………....The one thinking is now,
Значит, единое поведение! .........................Tātad, viena rīcība!....................................So, the common behavior!

Единое в Духе - всегда успех! ................Vienoti Garā - vienmēr panākums!.......United in the Spirit- always success!
Главное, Вера Создателю! ......................Galvenais, Ticība Radītājam!................The main thing is Faith to the Creator!

Создатель позовёт вас вверх, ....................Radītājs jūs augšup pasauks,……………The Creator will call you up,
И никогда в обыватели! ..............................Un nekad mietpilsoņos!.............................And never in philistines!

«Пара минут» - это совсем мало! ............"Pāris minūtes" - Tas pavisam maz!.........."Couple of minutes"- in not enough!
Перешагнёте Исторический поворот, ......Pāriesiet Vēsturisko pagriezienu,………....Will pass Historical turn,
Для России - 512 не мало! .....................Priekš Krievijas - 512 ne maz!..................For Russia- 512 not little!
Тех, кто решился на разворот! .............To, kuri izšīrās par pagriezienu!...............Those, who decided to turn!

Россия опять ждёт Поводыря! .................Krievija atkal gaida Pavadoni!.................Russia is waiting for Leader again!
Она готова сама к повороту! ....................Viņa pati gatava pagriezienam!...............She is ready for turn!
Ждёт, как и прежде, Богатыря, ................Gaida, kā arī iepriekš, Vadoni,…………...Waiting, as before, Hero!
Кто осмелится привести Русь к развороту! ..Kurš pie pagrieziena Krievzemi atvest iedrošināsies!..Who dares to lead Russia to a turn!

Аминь. ...........................................................Āmen……………………………………….Amen
Отец Абсолют. ..............................................Tēvs Absolūts……………………………..Father Absolute
17.10.17 ........................................................17.10.17……………………………………17.10.17.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/17.10.17.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
----------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulkoja intuitīvi Irita Irem 19.10.2017.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /17.10.2017.
Nosūtīts Latvijas Radio viļņiem: info@inbox.lv /17.10.2017.
Un: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /17.10.2017.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 17.10.2017., papildināts angļu valodā 19.10.2017.

Skatījumu skaits: 360 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: