Galvenie » 2018 » Oktobris » 17 » Vēsts: 17.10.18. Katrēns "Pārvietošanās etaps"
15:29
Vēsts: 17.10.18. Katrēns "Pārvietošanās etaps"

17.10.18 Катрен “Этап перемещения”

Наступает время собраться!
Я не говорю о Единении,
Предлагаю перемещаться,
Согласовать поведение!

Время торопит выбранных,
Остальные подождут участие,
В Новый мир люди избраны,
Для них – это большое счастье!

Люди ничего не поняли,
Им казалось впереди миллионы лет,
Люди словам Бога не вняли,
И пропустили счастливый билет!

Время волновой процесс!
Сейчас этап – «ускорение»!
Люди будут платить за регресс,
И за своё поведение!

Для Перехода не надо земного,
Дух важен для Перехода!
Вера – это Момент отправной,
Для неверия – нет прохода!

Напрасны будут стенания!
И поиски: кто виноват?
Не найдут люди оправдания,
Человек, это для Неба – брат!

Люди опустились в Материю,
Материя – Плотный план!
Для Создателя – это потеря,
Такие люди – не Божественный Клан!

Разбрелись все по религиям!
Невозможно найти – Гармонию!
Все религии предлагают вериги,
Каждая ищет свою гегемонию!

В каждой из них – нет Бога!
Это – нравственная платформа!
Люди разошлись по дорогам,
Единой нет для всех формы!

Но, время теперь – другое!
У Бога вышло терпение!
В Пространстве положение такое,
Нужно срочное определение!

Но, определяться уже поздно!
Упущено нужное время,
Могу сказать: невозможно,
Преображение – никогда бремя!

Революции – всегда бремя!
Переход в Шестую – то же самое!
Осознать всё – нет времени,
Понимание – самое главное!

Теперь вся Надежда на Русь!
Точнее на «300 спартанцев»!
Они не совсем готовы – пусть,
Для человечества – аргументация!

Они знают, что надо делать,
Они – Учителя Духа!
Не надо было закрывать Веды,
В Сознаниях людей – разруха!

Я говорил уже много лет!
Нельзя для России – под гнётом,
Не все получат проходной билет,
Не получится и мимолётом!

Колесо Истории пришло в движение,
Пятая уже сдаёт позиции!
Для людей – есть Моё Откровение,
И план будущей композиции!

Ничто остановить не сможет!
Все люди – равны перед Богом!
Совесть богатых – гложет,
Для них закрыта дорога!

Наступает этап перемещения,
Только Русь – остаётся на месте,
Для людей нет шансов на возвращение,
Останутся – кто с Богом «вместе»!

Аминь.
Отец Абсолют
17.10.18

 

Vēsts: 17.10.18. Katrēns "Pārvietošanās etaps"

Sākas sapošanās laiks!
Es nerunāju par Vienošanos,
Piedāvāju pārvietoties,
Saskaņot uzvedību!

Laiks steidzina izraudzītos,
Pārējie pagaidīs līdzdalību,
Jaunajā pasaulē cilvēki izraudzīti,
Priekš viņiem - tā liela laime!

Nesaprata cilvēki neko,
Viņiem šķita miljoni gadu priekšā,
Cilvēki Dieva vārdus neuzklausīja,
Un laimīgo biļeti palaida garām!

Laiks viļņveida process!
Tagad etaps - "paātrinājuma"!
Cilvēki maksās par regresu,
Un par uzvedību savu!

Priekš Pārejas zemes nevajag,
Priekš Pārejas Gars svarīgs!
Ticība - tas Moments nosūtīšanai,
Priekš neticības - pārejas nav!

Veltīga būs stenēšana!
Un meklēšana: kurš vainīgs?
Cilvēki attaisnojumu neatradīs,
Cilvēks, priekš Debesīm tas - brālis!

Cilvēki Matērijā nolaidās,
Matērija - Blīvais plāns!
Priekš Radītāja - tas zaudējums,
Tādi cilvēki - ne Dievišķs Klans!

Izklīda visi pa reliģijām!
Neiespējami atrast  - Harmoniju!
Visas reliģijas važas piedāvā,
Katra meklē savu hegemoniju!

Katrā no tām - Dieva nav!
Tā - tikumiskā platforma!
Cilvēki pa ceļiem izklīda,
Vienotas formas priekš visiem nav!

Taču, laiks tagad - cits!
Dievam pacietība beidzās!
Telpā stāvoklis tāds,
Nepieciešama steidzama nosacīšana!

Taču, nosacīties jau par vēlu!
Vajadzīgais laiks palaists garām,
Varu teikt: neiespējami,
Pārveidošana - slogs nekad!

Revolūcijas - vienmēr slogs!
Pāreja Sestajā - arī tas pats!
Apzināties visu - nav laika,
Saprašana - pats galvenais!

Tagad visas cerības uz Krievzemi!
Precīzāk uz "300 spartiešiem"!
Viņi ne gluži gatavi - lai,
Priekš cilvēces - argumenstācija!

Viņi zina, ko vajag darīt,
Viņi - Gara Skolotāji!
Vēdas slēgt nevajadzēja,
Cilvēku Apziņās - sabrukums!

Es runāju jau daudzus gadus!
Priekš Krievijas nedrīkst - zem jūga,
Ne visi saņems caurlaides biļeti,
Nesanāks arī acumirklīgi!

Vēstures Rats sāka kustību,
Piektā jau pozīcijas atdod!
Priekš cilvēkiem - Manas Atklāsmes ir!
Un nākošās kompozīcijas plāns!

Nekas apturēt nespēs!
Visi cilvēki - Dieva priekšā vienlīdzīgi!
Sirdsapziņa bagātos - grauž,
Priekš viņiem ceļš slēgts!

Sākas pārvietošanās etaps,
Tikai Krievzeme - paliek uz vietas,
Nav priekš cilvēkiem izredžu atgriezties,
Paliks - kuri ar Dievu "kopā"!

Āmen.
Tēvs Absolūts
17.10.18.

17.10.18.Quatrain “The stage of movement”

It’s time to get together!
I am not talking about Unity,
I suggest to move around,
Coordinate behavior!

Time hastens the chosen ones,
The rest will wait for participation,
In the New World people are elected,
For them this is a great happiness!

People didn’t understand anything,
It seemed to them to be ahead of millions of years,
People didn’t heed the words of God,
And missed the lucky ticket!

Time is a wave process!
Now the stage- “acceleration”!
People will pay for regression,
And for their behavior!

For the Transition earth is not needed,
Spirit is important for the Transition!
Faith- is the starting moment,
For unbelief- there is no passage!

Wailing will be in vain!
And searches: who is to blame?
People will not find excuses,
Human, for Heaven this- is brother!

People have descended into Matter,
Matter- is Dense plan!
For the Creator- this is a lose,
Such people- is not Divine Clan

Get rid of all the religions!
Impossible to find- Harmony!
All religions offer chains,
Each one is looking for her hegemony!

In each of them- there is no God!
This is- moral platform!
People went on the roads,
There is no united form for all!

But, time is now- another!
God’s patience is over!
In Space there is such situation,
Need urgent determination!

But, it’s too late to be determined!
The time needed is missed,
Can say: impossible,
Transformation- never a burden!

Revolutions- are always a burden!
Transition to Sixth- is the same!
Realize everything- there is no time,
Understanding- is the most important thing!

Now all hope on Russia!
More precisely on the “300 Spartans”!
They are not quite ready- let,
For humanity- the argument!

They know, what to do,
They are- Teachers of the Spirit!
It was not necessary to close Vedas,
In the Consciousness of people- is the devastation!

I have spoken for many years!
It’s impossible for Russia- under the yoke,
Not everyone will get a pass ticket,
It will not work also in glimpse!

The Wheel of History set in motion,
The Fifth is already losing ground!
For people- there is My Revelations!
And plan of future composition!

Nothing can stop!
All people- are equal front of God!
The Conscience of rich ones- gnaws,
The road is closed for them!

There begins the stage of movement,
Only Russia- remains in place,
There is no chance of return for people,
Will remain- who is with God “together”!

Amen
Father Absolute
17.10.18.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/17.10.18.html , pierakstīja Leonīds Maslovs,
latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko intuitīvi Irita Irem,
ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /17.10.2018.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /17.10.2018.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /17.10.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 17.10.2018.

Skatījumu skaits: 105 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: