Galvenie » 2017 » Novembris » 17 » Vēsts: 17.11.17. Katrēns "Domrīcība" - *
18:01
Vēsts: 17.11.17. Katrēns "Domrīcība" - *

Vēsts: 17.11.17. Katrēns "Domrīcība" - **
(- *: Текст Катрена на русском, латышском языке с предложением Символписьма на латышском языке *(J) "Kustība!" / *(Н) "Движение!", публикована: http://spekavots.ucoz.ru/news/j_kustiba/2014-05-09-1073 , и находки: http://spekavots.ucoz.ru/photo/?page4 ; http://spekavots.ucoz.ru/photo/?photo=83 , и новости Движения Создателя на латышском языке: http://spekavots.ucoz.ru/forum/4 )
(-**: Текст Катрена на русском, латышском, английском языке)

17.11.17 Катрен "Промысел"………………………………………………Quatrain "Thought action"

Не торопите события, ..................Nesteidziniet notikumus,………………Don't rush events,
Ибо вы не готовы сами! ...............Jo jūs paši neesat gatavi!.....................Because, you are not ready yet by yourself!
Ещё ничего не добыто, ................Vēl nav nekas panākts,………………...Still nothing is extracted,
Но, помните, что Бог с вами! .......Taču, atceraties, ka ar jums Dievs!.......But, remember, that God is with you!

Сначала ваш промысел, .............Iesākumā jūsu nodomrīcība,…………....First your thought action,
Главное, не на бумаге! ................Galvenais, ne uz papīra!.........................The main thing is not on paper!
Определите свой замысел! .........Savu nodomu nosakiet!..........................Define your intent!
Вижу, что он в тумане! .................Redzu, ka tas miglā!...............................I see, that he is in fog!

Я понимаю, что хочется, ............Es saprotu, ka gribas,…………………......I understand, that want,
Однако, давайте честно, ............Tomēr, būsim godīgi,………………………However, let's be honest,
Вы ещё ничего не можете, .........Jūs vēl neko nevarat,………………….......You still can't do anything,
Не определили своё место! ........Nenoteicāt savu vietu!..............................Have not determined your place!

Места все давно заняты! ............Vietas visas sen aizņemtas!......................Places have been occupied long time!
Идея должна созреть, .................Idejai jānobriest,………………………..…..The idea should ripen,
Проявились уже на закате, .........Izpaudās jau saulrietā,………………..…...Have already appeared at sunset,
России жить или умереть! ...........Krievijai dzīvot vai mirt!.............................Russia to live or to die!

Все политические силы, ............. Visi politiskie spēki,……………………….All political forces,
Вокруг одного и тоже, .................. Ap vienu un to pašu,…………………..…Around the same thing,
Россия для них непосильна, ........Krievija viņiem ne pa spēkam,…………..Russia is beyond their power
Для руководства страны тоже! .....Priekš valsts vadības arī!........................For the leadership of country too!

У России особая стать! ..................Krievijai īpaša stāja!.................................Russia has a special place to become!
Ей жених нужен, как Бог! ...............Viņai līgavainis nepieciešams, kā Dievs!.She needs a bridegroom, like a God!
России должен под стать, ..............Krievijai jābūt zem stājas, ………………..Russia should be right,
Который бы руководить смог! ........Kas vadīt spētu!.......................................Who could manage it!

Кто сегодня стоит у руля? ............. Kas šodien pie stūres stāv?.....................Who today is at the helm?
Я спрашиваю в целом, ...................Es jautāju kopumā,………………………..I ask in general,
И никого не хуля, .............................Un nepaļājot nevienu,…………………….And no one blaming,
Не вижу никого в белом! .................Neredzu nevienu baltā !...........................I don't see anyone in white!

Цвет России небесно-белый, ...........Krievijas krāsa debesbalta,………...…....The color of Russia is heavenly white,
Такой цвет у Истока, .........................Tāda krāsa pie Sākotnes,………………..Such a color at the Source,
У руля должен быть с Россией целым,.Pie stūres jābūt veselumā ar Krieviju,.At the helm must be whole with Russia,
Духовный руководитель потока! .......Garīgam plūsmas vadītājam!..................Spiritual leader of the flow!

Не сравнивайте Русь с Миром! .........Nesalīdziniet Krievzemi ar Pasauli!..........Don't compare Russia with the World!
Абсолютно разные траектории, ........Absolūt dažādas trajektorijas,……….……Absolutely different trajectories,
Руководителя тип в Мире, .................Vadītāja tips Pasaulē,……………………...The type of the leader in the World,
В России недопустимая категория!....Krievijā nepieļaujama kategorija!..............In Russia, an unacceptable category!

Ничего у него общего с Россией, .......Viņam nekā kopēja ar Krieviju,…………...He has nothing in common with Russia,
Ибо Россия - территория Бога, ..........Jo Krievija - Dieva teritorija,……………….Because Russia is the territory of the God,
У Европы давно нет Мессии, ..............Eiropai sen nav Mesijas,………………..…Europe has not had a Messiah for a long time,
В мамоне Её дорога! ............................Viņas ceļš mamonā!.................................Her road in the mammon!

Президент в приземлённой Европе, ..Piezemētās Eiropas Prezidents,……......President in a mundane Europe,
Один из членов круга мамоны, ...........Viens no mamona aprinu locekļiem,…...One of the members of the mammon circle,
В России ещё до потопа, .....................Krievijā vēl līdz plūdiem,……………...….In Russia, before flood,
Будет Монарх без короны! ...................Būs Monarhs bez kroņa!.........................There will be a Monarch without crown!

Неповторимы пути России и Мира! .....Krievijai un Pasaulei neatkārtojami ceļi!..The way of the Russia and the World are unique,
Можно сказать - противоположные! ....Var teikt - pretēji!......................................Can say- the opposite!
У России - Спасителя мера! .................Krievijai - Glābēja mērs!...........................Russia- has a Savior measure!
У Мира - Тьмы наваждение! .................Pasaulei - Tumsas apsēstība!..................The World- Darkness obsession!

Вы готовы встать против Тьмы? ..........Jūs gatavi Tumsai pretim stāties?...........Are you ready to stand up against the Darkness?
Не силой, а аргументами, .....................Ne ar spēku, bet argumentiem,………...Not by force, but by arguments,
Только Бог услышит ваши мольбы, ......Tikai Dievs izdzirdēs jūsu aizlūgumus,..Only God will hear your please,
Не прикрытые документами! .................Dokumentu neaizsegtus!........................Not covered with documents!

Вам готовыми быть надо, ......................Jūms Gataviem jābūt,…………………...You have to be ready,
А это, прежде всего, соратники, ............Bet tas, vispirms, līdzgaitnieki,………….And this, above all, comrades-in arms,
Расскажите, что в Боге отрада, .............Pastāstiet, ka Dievā prieks,……………..Tell, that happy in the God,
Сделайте людей ратниками! .................Dariet сilvēkus сīnītājus!.........................Make people warriors!

Вас 500, а нужны миллионы, .................Jūsu 500, bet miljoni vajadzīgi,…….…..You are 500, but need millions,
Я не говорю 130, .....................................Es nerunāju 130,…………………...…….I don't say 130
Простору нужны легионы, ......................Plašumam leģioni vajadzīgi,……..……..Space needs legions,
Подготовленные быстро! ........................Ātri sagatavoti!.......................................Prepared quickly!

Ваша поступь теперь в люди, ...............Jūsu gaita tagad cilvēkos,…………….....Your steps are now in people,
Постепенно открывая возможности, .....Pakāpeniski iespējas atverot,…………...Gradually opening up opportunities,
Ошибки ваши - это прелюдия, ...............Jūsu kļūdas - tā prelūdija,……….……….Your mistakes- are prelude,
Увеличивающая вашу мощность! ..........Jūsu jaudu palielinoša!............................Increases your power

Обоснуйте, что вы - предтеча! ..............Pamatojiet, ka jūs - priekštecis!...............Justify that you are forerunner!
Великого Возвращения в Боги! .............Lielas atgriežšanās Dievos!.....................Great return to the Gods!
Нужно готовиться с Богом встрече, ......Vajag gatavoties tikties ar Dievu,...………Need to prepare for meeting with God,
Россия для Мира будет итогом! ............Priekš Pasaules Krievija būs rezultāts!.....Russia will be the result for the World!

Создатель разрушит чертоги! ................Radītājs sagraus greznas zāles!.............The Creator will destroy the halls!
Плотный план предстанет другим, ........Blīvais plāns kļūs cits,…………………….A dense plan will appear to others,
Россия, действительно, будет потоком,.Krievija, patiešām, plūsma būs,………....Russia, indeed, will be a stream,
Плотный план ещё поправим! ................Blīvais plāns vēl palabojams!..................A tight plan is still corrected!

Вы согласились взять управление! .......Jūs piekritāt ņemt vadību!........................You agreed to take a control!
Сценарий переписан под вас! ................Scenārijs priekš jums pārrakstīts!............The Scenario is rewritten for you!
Только Сознание и никакого давления,..Tikai Apziņa un nekāda spiediena,……...Only a Consciousness and no pressure,
И Пространство прогнётся под вас! .......Un Telpa zem jums izlieksies!..................And Space will bend under you!

Аминь. ....................................................... Āmen……………………………………...Amen
Отец Абсолют. .......................................... Tēvs Absolūts…………………………….Father Absolute
17.11.17 ..................................................... 17.11.17…………………………………...17.11.17.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/17.11.17.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
-----------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulkoja intuitīvi Irita Irem 21.11.2017.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /17.11.2017
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /17.11.2017.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /17.11.2017.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 17.11.2017., papildināts angļu valodā 21.11.2017.

Skatījumu skaits: 325 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: