Galvenie » 2018 » Decembris » 17 » Vēsts: 17.12.18. Katrēns "Viss cilvēkā"
20:24
Vēsts: 17.12.18. Katrēns "Viss cilvēkā"

17.12.18 Катрен “Всё внутри человека

Вам кажется, что всё сделано,
Но, это только Начало,
Вы долго шли к переменам,
Но не обошли вас печали!

Все рассуждают по-своему,
Люди разбрелись по углам,
Но, нужно подумать стоит ли
И каким поклонятся Крестам!

Кресты – это дань времени,
Остатки прошлых эпох,
Можно сказать и о бремени,
В сердце услышите вздох!

Жизнь не в Духе – очень сложная,
Непонятно Начало, хуже того – Конец,
Бесконечность – тоже возможна,
Но не ясен смысла венец.

Без понимания сложно жить,
Несправедливость подгоняет время,
Неясно даже, что жизнь,
Где радость, а может быть бремя!

Никто не понимает, что дальше?
Никто не вернулся и не рассказал,
Что может быть жизнь фальшь,
И Вечность тоже не доказал!

Все мечутся, ходят по кругу,
Осталось только мечтать,
Люди не помогают друг другу,
Не понимают кем должны стать?

Долго вьётся дорога,
Для тех, кто без цели!
Для уходящего нет итога,
Не ясно что обрели, а что потеряли?

Никто не определил задачи,
Есть – задачи людей, есть – Бога!
Жизнь – не эстафета для передачи,
У каждого своя дорога!

Сегодня поставлен вопрос,
Вы с Богом или все в оппозиции?
Не определено: с кого такой спрос?
Но нет у людей интуиции!

Люди в недоумении,
В чём же смысл проявления,
Одно лишь для всех утешение,
Грядёт единое для всех изменение!

История человечества повторяется,
Начало – потом опять окончание,
Моментами судьба открывается,
Это людей с Богом – Венчание!

Люди должны понимать,
Что Будущее определяется ими.
Уже пора принимать:
Вы Завтра творите или опять отступили?

Ничего не изменится, если сам человек
Не сделал ничего для себя,
Есть – человеческий век,
И есть сложная для него стезя!

Судьба человека – есть сам человек,
Не изменится ничего без Бога!
Короток Преображения век!
Коротка и к Богу дорога!

Срок жизни определяется Им,
Человек в Гармонии живёт долго!
Судьба тоже меняется им самим,
Решить самостоятельно сложно!

Все решения – в человеке!
Есть путь и есть перекосы,
Человек – должен запомнить навеки,
При большой скорости есть заносы!

Будущее требует Мудрости!
Всё в соответствии с Канонами,
Проявляйте Любовь, а не злость,
Тогда жизнь в радость, а не по закону.

Аминь.
Отец Абсолют
17.12.18

Vēsts: 17.12.18. Katrēns "Viss cilvēkā"

Jums šķiet, ka izdarīts viss,
Bet, tas Sākums tikai,
Jūs ilgi uz pārmaiņām gājāt,
Taču skumjas jūs neatstāja!

Visi spriež pa savam,
Cilvēki pa kaktiem izklīda,
Bet, padomāt vajag vai ir vērts
Un Krustam kādam paklanīties!

Krusti - tie mesli laikam,
Pagājušo gadsimtu atliekas,
Var teikt arī par slogu,
Sirdī nopūtu dzirdēsiet!

Dzīve ne Garā - ļoti sarežģīta,
Sākums nesaprotams, vēl sliktāk - Beigas,
Bezgalība - arī iespējama,
Taču būtības vainags neskaidrs.

Bez saprašanas dzīvot grūti,
Netaisnība laiku paātrina,
Nesaprotams pat, kur dzīve,
Kur prieks, bet varbūt slogs!

Neviens nesaprot, kas tālāk?
Neviens neatgriezās un nepastāstīja,
Ka dzīve var liekulība būt,
Un Mūžību arī nepierādīja!

Visi skraidelē, pa apli iet,
Atlika tikai sapņot,
Cilvēki nepalīdz viens otram,
Nesaprot par ko jākļūst?

Ceļš vijas ilgi,
Priekš tiem, kuri bez mērķa!
Priekš aizejoša nav rezultāta,
Nav skaidrs ko iemantoja, bet ko pazaudēja?

Neviens uzdevumus nenoteica,
Ir - cilvēku uzdevumi, ir - Dieva!
Dzīve - ne stafete priekš nodošanas,
Ceļš katram savs!

Šodien jautājums izvirzīts,
Jūs ar Dievu vai opozīcijā visi?
Nav noteikts: no kā tāds pieprasījums?
Intuīcijas cilvēkiem taču nav!

Cilvēki neizpratnē,
Kur gan izpausmes jēga,
Tikai viens mierinājums priekš visiem,
Priekš visiem viena izmaiņa sagaidāma!

Cilvēces vēsture atkārtojas,
Sākums - pēc tam atkal beigas,
Momentiem liktenis atklājas,
Tā cilvēku ar Dievu - Laulāšana! 

Cilvēkiem jāsaprot,
Ka Nākotni nosaka viņi.
Jau laiks pieņemt:
Jūs radiet Rīt, vai atkāpāties atkal?

Nekas nemainīsies, ja cilvēks pats
Neko priekš sevis nedarīja,
Ir - cilvēciskais mūžs,
Un ir priekš viņa sarežģīta taka!

Cilvēka liktenis - ir pats cilvēks,
Bez Dieva neizmainīsies nekas!
Īss Pārveidošanas mūžs!
Īss arī ceļš pie Dieva!

Viņš nosaka dzīves termiņu,
Cilvēks Harmonijā dzīvo ilgi!
Likteni maina arī viņš pats,
Izlemt patstāvīgi sarežģīti!

Visi lēmumi - cilvēkā!
Ir ceļš un krustojumi ir,
Cilvēk - jāatceras uz mūžiem,
Pie liela ātruma sanesumi ir!

Nākotne Gudrību prasa!
Viss Kanoniem atbilstoši,
Izpaudiet Mīlestību, bet ne ļaunumu,
Tad dzīve prieks, bet ne pēc likuma.

Āmen.
Tēvs Absolūts
17.12.18. 

17.12.18.Quatrain  Everything is inside human”

It seems to you that everything is done,
But, this is only the Beginning,
You have been walking to changes for a long time,
But sadness didn’t leave you!

All reason in their own way,
People scattered in the corners,
But need to think whether it is worth,
And to which Cross lie down!

Crosses- are tribute to time,
Remnants of past eras,
Can say about the burden,
In heart will hear sigh!

Life is not in the Spirit- is very difficult,
Beginning is not clear, worse then that- the end,
Infinity- is also possible,
But the crown of essence is not clear.

It’s difficult to live without understanding,
Injustice drives time,
It’s not even clear, where is life,
Where joy, but maybe burden!

No one understands, what’s next?
Nobody came back and told,
That life can be false,
And Eternity also didn’t prove!

Everybody is running around, walking in a circle,
It remains only to dream,
People don’t help each other,
Don’t understand who should be?

The road winds long,
For those, who are without target!
For the outgoing there is o result,
It’s not clear, what they got and what they lost?

No one defined the task,
There are- the tasks of people, there are- of God!
Life is not a relay for transmission,
Each one has its own way!

Today the question is raised,
Are you with God or all in opposition?
It’s not defined: from whom such demand?
People don’t have intuition!

People are at loss,
Where is the meaning of manifestation,
Only one consolation for all,
There is expected one change for all!

History of humanity repeats,
The Beginning- then the ending again,
Fate opens for moments,
These are people with God- Wedding!

People need to understand,
That future is defined by them,
It’s time to take:
Are you creating Tomorrow or retreating again?

Nothing will change if the human by himself,
Didn’t do anything for himself,
There is- the human age,
And there is difficult path for him!

The fate of a human- is human himself,
Nothing will change without God!
Short life of Transfiguration!
Short also the road to God!

The term of life is determined by Him,
Human lives in harmony for a long time!
Fate is also changed by himself,
Solving yourself is difficult!

All decisions- are in human!
There is a road and there are imbalances,
Human- must remember forever,
At high speed there are drifts!

The future demands Wisdom!
Everything is in according with the Canons,
Show Love, not anger,
Then life is joy, not according to the law.

Amen
Father Absolute
17.12.18.


Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/17.12.18.html , pierakstīja Leonīds Maslovs,
latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko, intuitīvi Irita Irem,
ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /17.12.2018.
nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /17.12.2018.
un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /17.12.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 17.12.2018.

Skatījumu skaits: 91 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: