Galvenie » 2017 » Janvāris » 19 » Vēsts: 18.01.17. Katrēns "Laikmets"
20:39
Vēsts: 18.01.17. Katrēns "Laikmets"

Vēsts: 18.01.17. Katrēns "Laikmets"
........................................................ Катрен "Эпоха"………………………………Quatrain "The era"

Vēsture nav apturēta! .................... История не остановлена!...............................History has not stopped!
Tā neatkarīga no cilvēkiem! ........... Не зависит она от людей!...............................It doesn't depend from the people!
Tās attīstība nosacīta, .................... Её развитие обусловлено,………………….....Its development is caused,
Dieva ideju ietvaros! ....................... Рамками Бога идей!......................................In framework of God ideas!

Tas, kas Dieva paredzēts, .............. То, что намечено Богом,……………………....That, what is planned by the God,
Ne fantāzija, bet realitāte! .............. Не фантазия, а реальность!...........................Not fantasy, but reality!
Jums nāksies pāriet slieksni, .......... Вам придётся перейти порог,………………...You will have to pass the threshold,
Pie jums Jaunā laikmetīgumā! ....... В Новую для вас эпохальность!.....................In the New epoch-making for you!

Laikmets patiešām Jauns! .............. Эпоха, действительно Новая!.......................The era is really New!
Spēku samērs par labu Garam! ...... Соотношение сил в пользу Духа!..................The balance of forces in favor of the Spirit!
Jūs izejat noslēguma posmu, .......... Вы проходите отрезок итоговый,………….....You are passing the final segment
Posmu - Garīgā sabrukuma! ........... Отрезок - Духовной разрухи!........................Cutting- of Spiritual devastation!

Es jums pateicu priekšā, ka varat! ... Я подсказал вам,что можете!.......................I suggested to you that you can!
Citā dimensijā ieiet, .......................... Войти в мерность другую,…………………..To enter in another dimension,
Jūs parādījāt, ka varat, .................... Вы показали, что сможете,…………………...You have shown that you can,
Radīt dzīvi tādu! .............................. Сотворить жизнь такую!...............................To create a life!

Dzīve Jauna - principiāli! ................. Жизнь Новая - принципиально!.....................New Life- principle!
Visu vienlīdzība Dieva priekšā! ....... Равенство всех перед Богом!........................The equality of all front of the God!
Nav nekādas nežēlastības, ............. Нет никакого опального,………………………..There is no disgrace,
Visi - uz viena ceļa! ......................... Все - на одной дороге!.................................All- on the same road!

Eksperiments pierādīja Vienlīdzību, . Эксперимент доказал Равенство,………….....The experiment proved Equality,
Un Vienošanās iespējas! ................. И возможности Единения!............................And the possibilities of Unity!
Apstiprināja pareizību, ..................... Подтвердил правильность,…………………....Confirm the correct,
Radītāja priekšlikumu! ..................... Создателя предложения!..............................Creator's offers!

Jūs saņēmāt gadsimta rezultātu! ..... Вы получили результат века!........................You got the result of the century!
Tādu, vēl nesaņēma neviens! .......... Такого, ещё никто не получал!.......................This, no one have ever received!
Jūs atvērāt Jaunu Meku, .................. Вы открыли Новую Мекку,…………………….You opened a New Mecca,
Jaunu Piestātni cilvēkiem! ................ Новый для людей Причал!............................New Berth for the people!

Tā Piestātne Vēsturei zināma! ......... Истории тот Причал известен!.........................History know that Berth!
Tomēr, izpausta no jauna! ................ Однако, проявлен вновь!...............................However, it expressed once again!
Pasaule saņēma ziņu, ...................... Мир получил известие,………………………....The World received the News,
Informācija - tā asinis! ...................... Информация - это кровь!................................Information- that blood!

Asinis - tas Kanāls ar Dievu! ............ Кровь - это Канал с Богом!..............................Blood- that channel with the God!
Asinis - tas kanāls Viens! ................. Кровь - это Единый канал!..............................Blood- that the One channel!
Asinis - tas Gara ceļš! ...................... Кровь - это Духа дорога!................................Blood- that the road of the Spirit!
Neticībai - ir fināls! ........................... Для неверия - есть финал!...............................For unbelief- have the final!

Planēta saņēma ziņu, ...................... Планета получила известие,………………….....Planet got the message,
Krievzeme cēlās no pīšļiem! ............ Русь восстала из праха!...................................Russia has risen from the ashes!
Zvaignes dienā Vēsts nolaidās, ....... В Крещение сошла Весть,……………………......In Baptism gone News,
Cilvēkos baiļu vairs nav! ................... В дюдях нет больше страха!............................In human, there is no more fear!

Svētā Krievzeme - Zināšanu Centrs! . Святая Русь - Центр Знаний!............................Holy Russia- Knowledge Center!
Planetāru, Kosmisku! ........................ Планетарных, Космических!...........................Planetary, Space!
Atnāks pie visiem saprašana, ........... Придёт ко всем понимание,…………………......Will come to all understanding
Krievzeme faktiski vada! ................... Русь управляет фактически!............................Russia controls actually!

Āmen. ............................................... Аминь………………………………………………….Amen
Tēvs Absolūts. .................................. Отец Абсолют………………………………………..Father Absolute
18.01.17. ........................................... 18.01.17……………………………………………….18.01.17.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/18.01.17.html
Ievietots Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /19.01.2017.
Nosūtīts Latvijas Radio viļņiem: info@inbox.lv /19.01.2017.
Angļu valodā intuitīvi tulkoja: Irita Irem https://www.facebook.com/MansGaismasStars/19.01.2017.
=====
Latviskoja, intuitīvi, sagatavoja viskopīgai pieredzei, Eslauma 19.01.2017.

Skatījumu skaits: 352 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: