Galvenie » 2019 » Februāris » 18 » Vēsts: 18.02.19. Katrēns "Debesu uzdevumā!"
20:23
Vēsts: 18.02.19. Katrēns "Debesu uzdevumā!"

18.02.19. Катрен “По заданию Неба!”

Продолжая тему развала:
Планета долго терпела,
Теперь наступит обвал,
Но, уже по заданию Неба!

Переход в Шестую уже обречён!
Обсуждается его Начало,
Было понятно, что Русь первична,
Но, по-другому всё стало!

Русь уступила позиции,
Бросилась в объятия мамоны,
Теперь не помогут никакие петиции,
Неравенству Она покорна!

Есть единый на всех сценарий,
Расписаны давно роли,
Подобран новый глоссарий,
Русь отказалась – будет Ей больно!

Не могут собраться люди,
Отвечать всё равно придётся,
Сегодня только прелюдия,
Предательство Неба ей отзовётся!

Русь в стороне, значит, надо,
Начинать Исторический переход,
Климатические найду преграды,
Не допустить предательства ход!

Создаются уже на Планете,
Трудные условия существования,
Повторяю, Я объявил Миру вендетту,
Новые формы грядут пребывания!

Шестая раса всё равно будет!
Русь останется для продолжения,
Оставшиеся, этого не забудут,
Новое – для них проявление!

Неравенство события подгоняет,
Русь окунулась в неравенство,
Борьба за рынки процесс ускоряет,
Теперь не Веры, а мамоны – главенство!

Так долго продолжаться не может!
История не стоит на месте,
Переход сегодня возможен,
Спасение людей, если «вместе»!

Но, «вместе» у Руси не получится,
Интересы разъединили людей!
К сожалению, плохое случится,
И неожиданно гораздо быстрей!

Политики делят, чего уже нет!
Нет человечества в привычном виде,
Изменения климата – это ответ,
Низких частот нет в помине!

Русь отступила – начинает Создатель!
Ответственность принимает Бог!
Предполагалось, что Русь – Спаситель!
Положительный ждали итог!

Русь под давлением не может собраться!
Никто не хочет смотреть вдаль!
Нельзя между сосен скитаться,
Народ в Духе – Небесная даль!

Русь должна сказать мнение!
Обозначить своё положение,
Должно измениться страны поведение,
Это в Мире найдёт отражение!

Кто-то должен сказать: стоп!
Этот Мир принадлежит Создателю,
Пора выбирать: Мир или потоп?
Русь встанет на пути указателем!

Всё изменится на Планете!
Я сроки указал в Катренах!
Объявлен первый этап вендетты,
Жизнь – не борьба на арене!

Современность подскажет решение!
Природа напомнит время!
Всё зависит от людей поведения,
Жизнь – это Бога явление, а не бремя!

Аминь.
Отец Абсолют
18.02.19

 

Vēsts: 18.02.19. Katrēns "Debesu uzdevumā!"

Turpinot sabrukuma tēmu:
Planēta ilgi cieta,
Tagad sāksies nobrukums,
Bet, jau Debesu uzdevumā!

Pāreja Sestajā jau nolemta!
Tās Sākums apspriežas,
Bija skaidrs, ka Krievzeme pirmā,
Taču, viss kļuva citādi!

Krievzeme pozīcijas atdeva,
Metās mamona apskāvienos,
Tagad nekādas petīcijas nepalīdzēs,
Neticībai Viņa padevīga!

Ir viens uz visiem scenārijs,
Lomas sen uzrakstītas,
Izraudzīts jauns glosārijs,
Krievzeme atteicās - būs Viņai sāpīgi!

Nevar cilvēki saņemties,
Atbildēt nāksies vienalga,
Šodien tikai prelūdija,
Debesu nodevība atsauksies viņai!

Krievzeme malā, tātad, vajag,
Sākt Vēsturisko pāreju,
Atradīšu klimatiskos šķēršļus,
Nodevības gājienu nepieļaut!

Radīsies jau uz Planētas,
Grūti apstākļi eksistēšanai,
Atkārtoju, Es paziņoju Pasaulei vendetu,
Jaunas uzturēšanās formas gaidāmas! 

Sestā rase vienalga būs!
Krievzeme paliks priekš turpinājuma,
Palikušie, neaizmirsīs to,
Jauna - izpausme priekš viņiem!

Nevienlīdzība notikumus pasteidzina,
Krievzeme iegrima nevienlīdzībā,
Cīņa par tirgu procesu paātrina,
Tagad ne Ticība, bet mamons - virskundzība!

Tā turpināties ilgi nevar!
Vēsture nestāv uz vietas,
Pāreja šodien iespējama,
Cilvēku glābšana, ja "kopā"!

Taču "kopā" Krievzemei neizdosies,
Intereses cilvēkus izdalīja!
Par nožēlu, gadīsies sliktais,
Un negaidīti daudz ātrāk!

Politiķi dala, kā vairāk jau nav!
Nav cilvēces pierastā veidā,
Klimata izmaiņas - tā atbilde,
Zemu frekvenču nav ne vēsts!

Krievzeme atkāpās - sāk Radītājs!
Dievs atbildību pieņem!
Bija nodoms, ka Krievzeme - Glābējs!
Pozitīvu rezultātu gaidīja!

Krievzeme zem spiediena nevar saņemties!
Neviens tālumā skatīties negrib!
Nevar starp priedēm klejot,
Tauta Garā - Debesu tāle!

Krievzemei viedoklis jāsaka!
Savu stāvokli iezīmēt,
Valsts uzvedībai jāizmainās,
Tas pasaulē atspoguļojumu atradīs!

Kādam ir jāsaka: stop!
Šī Pasaules Radītājam pieder,
Laiks izvēlēties: Pasaule vai plūdi?
Grievzeme uz ceļa rādītājs kļūs! 

Viss uz Planētas izmainīsies!
Es Katrēnos termiņus norādīju!
Izziņots vendetas pirmais etaps,
Dzīve - ne cīņa uz arēnas!

Laikmetīgums lēmumu pateiks priekšā!
Daba laiku atgādinās!
Viss no cilvēku uzvedības atkarīgs,
Dzīve - tā Dieva parādība, bet ne slogs!

Āmen.
Tēvs Absolūts
18.02.19.

18.02.19.Quatrain “On the instruction of Heaven!”

Continuing the theme of the collapse:
The Planet endured for the long time,
Now will come the collapse,
But, already on the instruction of Heaven!

Transition to the Sixth is already doomed!
It’s Beginning is discussed,
It was clear, that Russia is primary,
But, everything became different!

Russia lost positions,
Rushed into the arms of mammon,
Now no petitions will help,
She is submissive to Disbelief!

There is a one Scenario for everyone,
Roles are written for a long time,
A new glossary has been selected,
Russia refused- it will hurt her!

People can’t gather,
Anyway will have to answer,
Today only prelude,
Betrayal of Heaven will respond to her!

Russia aside, so it’s necessary,
Start Historical transition,
Will find climatic barriers,
Don’t let the betrayal move!

Created already on the Planet,
Difficult conditions for living,
I repeat, I declared vendetta for the World,
New forms of stay are coming!

The Sixth race will be anyway!
Russia will remain to continue,
The rest will not forget this,
New- manifestation for them!

Inequality drives the events,
Russia plunged into inequality,
The battle for market accelerates,
Now not Faith, but mammon- is supremacy!

This can’t last long!
History doesn’t stand on one place,
Transition today is possible,
Salvation of people, if “together”!

But “together” it will not work for Russia,
Interests have separated people!
Unfortunately, bad things will happen,
And unexpectedly much faster!

Politicians are sharing, which is no longer!
There is no humanity in the usual way,
Climate change- is an answer,
There is no low frequency!

Russia retreated- the Creator begins!
God takes responsibility!
It was assumed, that Russia- is Savior!
Waited for the positive results!

Russia can’t collect under the pressure!
No one wants to look into the distance!
Can’t wander among the pines,
Nation in the Spirit- distance of Heaven!

Russia must say opinion!
Mark your position,
Should change behavior of the country,
This will be reflection in the World!

Someone should say: stop!
This Would belongs to the Creator,
It’s time to choose: the World or flood?
Russia will become pointer on the way!

Everything will change on the Planet!
I have specified the dates in the Quatrains!
Announced the first stage of vendetta,
Life is not fight in the arena!

Modernity will tell you solution!
Nature will remind time!
It all depends on the people behavior,
Life- is manifestation of God, not a burden!

Amen
Father Absolute
18.02.19.


Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/18.02.19.html , pierakstīja Leonīds Maslovs,
Latviskoja, intuitīvi Eslauma, angļu valodā tulko Irita Irem,
ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /18.02.2019.
nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /18.02.2019.
un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /18.02.2019.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 18.02.2019.

Skatījumu skaits: 66 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: