Galvenie » 2017 » Marts » 19 » Vēsts: 18.03.17. Katrēns "Uzdevums"
19:22
Vēsts: 18.03.17. Katrēns "Uzdevums"

Vēsts: 18.03.17. Katrēns "Uzdevums"

18.03.17 Катрен "Задание"…………………………………………………………….Quatrain "The Task"

Ни дня - без катрена! .................. Ne dienas - bez katrēna!..............................Not a day- without quatrain!
Идеология - Бога! ........................ Ideoloģija - Dieva!........................................Ideology- is God!
Не может быть размена, ............. Nevar būt izmaiņu,……………………………...There can't be exchange,
На широкой дороге! .................... Uz plaša ceļa!.............................................On the wide road!

Дорога для вас - широкая! .......... Ceļš priekš jums - plašs!..............................The road for you- is wide!
Поверьте, неповторимая! ............ Ticiet, neatkārtojams!...................................Believe me, the inimitable!
Это - совсем не рок! ..................... Tas - nepavisam ne liktenis!.........................It's not at all rock!
Судьба - вами творимая! .............. Liktenis - jums radāms!...............................Fate- creative by you!

Бог предложил Сценарий! ............ Dievs Scenāriju piedāvāja!............................God offered a Scenario!
Расписаны теперь все роли! ........ Tagad lomas izrakstītas visas!......................All the roles are painted now!
Предложен и глоссарий, ............... Piedāvāts glosārijs arī,………………………...A glossary is also proposed,
Для проявления воли! ................... Priekš gribas izpausmes!............................For the manifestation of wish!

Воля нужна, как воздух! ................. Griba nepieciešama, kā gaiss!...................The wish is necessary, as air!
Для России Великой, ..................... Priekš Krievijas Lielās,………………………..For the Great Russia,
Нужно проявить Дух, ..................... Garu parādīt vajag,………………………….....It's necessary to manifest the Spirit,
Дух и жизнь - неделимы!................ Gars un dzīvība - nedalāmi!..........................Spirit and life- are indivisible!

Состоялась уже проверка! ............. Pārbaude jau notika!....................................Already checked!
Теперь всё и всем - ясно! .............. Tagad viss un visiem - skaidrs!.....................Now everything to everyone- is clear!
Для Воинов - это поверка, ............. Priekš Cīnītājiem - tā pārbaude,……………....For Warriors- this is verification,
И результат - прекрасный! ............. Un rezultāts - brīnišķīgs!...............................And the result- is beautiful!

Наконец, понятно строение! .......... Beidzot, uzbūve saprotama!...........................Finally, the structure is clear!
Определённое Создателем! ........... Radītāja noteikta!.........................................Defined by the Creator!
Заклинание, как поверие, ............... Nobūrums, kā ticējums,…………………….....A spell like a belief,
Воины - не обыватели! .................... Cīnītāji - ne mietpilsoņi!................................Warriors- are not philistines!

Теперь и всегда рядом! .................. Tagad un vienmēr līdzās!.............................Now and always near!
Объединило - Задание! .................. Apvienoja - Uzdevums!.................................Consolidated- Task!
Вы - передовой отряд, .................... Jūs - priekšpulks,……………………………...You are- an advanced detachment,
Удивительное попадание! ............... Brīnišķīgs trāpījums!....................................Awesome hit!

Сценарий понятен до точки! ........... Scenārijs saprotams līdz punktam!................The scenario is understandable till point!
Великое предназначение! ............... Dižens uzdevums!.......................................The Great Task!
У Истока пробиваются почки, ......... Pie Sākotnes pumpuri plaukst,…………….....At the Source of the buds break trough,
Произошло Наречение! ................... Nosaukšana notika!.....................................Held naming!

Выбран был Авангард! ..................... Izvēlēts bija Avangards!..............................The Vanguard was chosen!
Не Руси - человечества! .................. Ne Krievzemes - cilvēces!...........................Not Russia- humanity!
Нет никаких преград, ....................... Nav šķēršļu nekādu,…………………………..There are no any barriers,
Для творения отечества! ................. Priekš tēvzemes radīšanas!..........................For the creation of the fatherland!

Отечества Единого и навечно! ......... Tēvzemes Vienas un uz mūžiem!.................The One Fatherland and forever!
Сбывается мечта многих! ................. Sapnis daudzu piepildās!............................A dream comes true for many!
Равенство будет извечно, .................. Vienlīdzība būs mūžsena,……………….....Equality will be eternal,
Для человечества - итогом! ............... Priekš cilvēces - rezultāts!.........................For humanity- the result!

Подумайте, что можете? .................... Padomājiet, ko varat?...............................Think, what can?
Не на словах, а на деле! ................... Ne vārdos, bet darbos!...............................Not in words, but in action!
Если энергии сложите, ...................... Ja enerģijas apkoposiet,……………………..If will fold the energies
Сбудется, что повелели! .................... Piepildīsies, ko pavēlējāt!..........................Will come true, what commanded!

Повелевать и не надо! ....................... Pavēlēt arī nevajag!...................................Don't need to be in charge!
Главное - людей доверие! ................. Galvenais - cilvēku uzticība!.......................The main thing- people's trust!
Единение - есть Бога отрада, ............ Vienošana - ir Dieva prieks,………………....Unity- is God's joy,
И Великое достижение! ...................... Un Dižens sasniegums!............................And a Great achievement!

Века противостояния, ......................... Gadsimtu pretestības,……………………...Century of confrontation,
Слов, совсем не дела! ........................ Vārdu, pavisam ne darbu!........................Words, not at all action!
Человечество не в состоянии, ............ Cilvēce nespēj,……………………………....Humanity can't,
Отделить Дух от тела! .......................... Atdalīt Garu no ķermeņa!........................Separate Spirit from the body!

Поверьте, всё приземлённое! ............. Ticiet, viss piezemēts!..............................Believe Me, everything is mundane!
Даже философия жизни! ..................... Pat dzīves filozofija!..................................Even the philosophy of life!
Ничего определённого, ........................ Nekā noteikta,………………………………Nothing concrete,
Только рассуждения живших! .............. Tikai dzīvojošo spriedumi!.......................Only arguments lived!

От катаклизма и до! .............................. No kataklizmas un līdz!..........................From the cataclysm and till!
Вот - парадигма Мира! ......................... Lūk - Pasaules paradigma!......................Here is- the paradigm of World!
Не было никогда светло, ...................... Nekad gaiši nebija,…………………………There was never light,
Светом - казалась Пальмира! .............. Gaisma - Palmīra šķita!...........................Light- seemed Palmyra!

Пальмира - резьба по камню! .............. Palmīra - griezums akmenī!.....................Palmyra- carving on the stone!
Материальное проявление! .................. Materiāls izpaudums!..............................Material manifestation!
Нельзя Дух искать там, ......................... Gars tur meklēt nedrīkst,…………………Impossible for the Spirit to seek there,
Тонкое это - явление! ............................ Tā smalka - parādība!............................Subtle is- a phenomenon!

Русь для Планеты - благо! ..................... Priekš Planētas Krievzeme - labums!.....Russia for the Planet- is good!
Дух и Материя - вместе! ........................ Gars un Matērija - kopā!........................Spirit and Matter- together!
У неё - территории Право! .................... Viņai - teritorijas Tiesības!.......................She has- the right of territory!
Это - Бога предместье! .......................... Tā - Dieva priekšpilsēta!........................This is- God's suburb!

Не ищите ничего напрасно! ................... Nemeklējiet neko veltīgi!.........................Don't look for nothing in vain!
Россия - есть кладезь Духа! ................... Krievija - ir Gara noliktava!.....................Russia is- the storehouse of the Spirit!
В поиске - есть опасность, ..................... Meklējumos - bīstamība ir,……………….In search- there is a danger,
Не найти ни пера, ни пуха! .................... Neatrast ne nieka!..................................Don't find a feather, no fluff!

Россия чиста, как Истина! ....................... Krievija tīra, kā Patiesība!.....................Russia is as pure, as Truth!
Первозданное осознание! ....................... Pirmatnēja apzinātība!..........................Primordial awareness!
Дремлет Дух истинный! .......................... Gars patiesais snauž!...........................The true Spirit is slumbering!
Основа - есть понимание! ....................... Pamats - ir saprašana!..........................The basis is- understanding!

Поймите, и в том Задание! ..................... Saprotiet - tur arī Uzdevums!..................Understand- there is a Task!
Глубину и роль Мессии! .......................... Mesijas dziļums un loma!.....................The depth and role of the Messiah!
Особенность людей Сознания, .............. Cilvēku Apziņas īpatnība,………………….Feature of the people's Consciousness,
И будущее России! .................................. Un Krievijas nākotne!...........................And future of Russia!

Аминь! ...................................................... Āmen!..............................................Amen
Отец Абсолют. .......................................... Tēvs Absolūts……………………………Father Absolute
18.03.17 .................................................... 18.03.17………………………………….18.03.17.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/18.03.17.html

Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā, intuitīvi tulkoja Irita Irem
Ievietots Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /19.03.2017.
Nosūtīts Latvijas Radio viļņiem: info@inbox.lv /19.03.2017.
Un: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /19.03.2017.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 19.03.2017.

Skatījumu skaits: 374 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: