Galvenie » 2019 » Marts » 18 » Vēsts: 18.03.19. Katrēns "Strīdēties ar Likteni - bīstami"
15:10
Vēsts: 18.03.19. Katrēns "Strīdēties ar Likteni - bīstami"

18.03.19. Катрен “Спорить с Судьбой – опасно”

Горизонты очерчены строго!
Постепенное перемещение!
Не будет никакой мороки,
Даже, если не слышали Извещения!

Ничто не зависит от населения!
Поверьте, от власти тоже!
Люди – это Небесное расселение!
Все перейдут, кто может!

Нет шума в прессе, нет и вулканов!
Тихая передислокация,
Никто не ставил людям капканы,
Это – есть Историческая акция!

Все люди: власть и народ!
Каждый за себя в ответе!
Главное, чтобы продолжился Род!
Каждый – Богом помечен!

Ответ Богу: за себя и за всех!
Есть – Главный Канон Неба!
Не будет для людей никаких помех,
Просто кто-то заспешил в небыль!

Сложность: не все останутся!
Многие превратятся в небыль!
Каждому по Судьбе достаётся,
И не все перейдут в Небо!

В Небо – в следующую ступень!
Шаг к Богу – это Победа!
Если человеку учиться лень,
Сгустится над ним беда!

На Солнечный год – отбор!
На двадцать шесть тысяч лет!
Клетки – самостоятельный выбор:
Смерть или счастливый билет!

Никакие блага не спасут!
Отвечать придётся за Душу,
Мамона – это ложный маршрут,
Душевный покой нарушен!

Достатка много – но, места нет!
Если накопил – это неплохо!
А если обокрал Белый Свет,
Это для Сознания – плохо!

Тот, кто служил власти,
Понятия не имеет, как жить!
Это – люди особой масти,
Таких людей не должно быть!

Труднее тому, кто рулит!
Ему попадёт от Бога!
Жизнь для него не транзит,
Уйдёт навсегда в итоге!

Странные люди у власти,
Ими тоже рулят, но не Бог!
Они – Люцифера части,
Значит, им приготовлен урок!

Урок по жизни очень тяжёлый!
На богатство променяны ими года,
В Аду ожидает их жизнь «весёлая»,
Покой для них – никогда!

Им кажется, что их не коснётся,
Но, чем выше – тем строже!
Обратной стороной жизнь развернётся,
Они на дно будут брошены!

Про клетки Я сказал не напрасно!
Внутри Великое равновесие,
Спорить с Судьбой опасно,
Им клетки готовят безвестие!

Что земные блага для Неба?
Материя – это часть энергии!
Она может перейти в небыль,
Вакуумом может стать, поверьте!

Люди думают, что такого не будет!
Но, Эволюция делает шаг!
Вспомните Ветхий завет,
Ковчег – безысходности флаг!

Теперь другие времена и условия!
На «дворе» Водолея Созвездие!
Перейдут люди иного сословия,
Русь объявит Миру скоро Известие!

Аминь.
Отец Абсолют
18.03.19

 

Vēsts: 18.03.19. Katrēns "Strīdēties ar Likteni - bīstami"

Horizonti apzīmēti stingri!
Pakāpeniska pārvietošana!
Nebūs nekādu ķēpu,
Pat, ja nedzirdējāt Paziņojumus!

Nekas no iedzīvotājiem atkarīgs nav!
Ticiet, no varas arī!
Cilvēki - tā Debesu pārvietošana!
Visi pāries, kuri varēs!

Nav presē trokšņa, nav arī vulkānu!
Klusa pārdislocēšana,
Neviens cilvēkiem lamatas nelika,
Tā - Vēsturiska akcija ir!

Visi cilvēki: varas un tauta!
Katrs atbild par sevi!
Galvenais, lai Dzimta turpinās!
Katrs - Dieva atzīmēts!  

Atbilde Dievam: par sevi un par visiem!
Ir - Debesu Galvenais Kanons!
Nebūs priekš cilvēkiem traucējumu nekādu,
Vienkārši kāds nebūtībā pasteidzās!

Sarežģījums: ne visi paliks!
Daudzi neesībā pārvērtīsies!
Katrs pēc Likteņa saņems,
Un ne visi Debesīs pāries!

Debesīs - nākošajā pakāpienā!
Solis pie Dieva - tā Uzvara!
Ja cilvēkam mācīties slinkums,
Sabiezēs pār viņu bēda!

Uz Saules gadu - atlase!
Uz divdesmit sešiem tūkstošiem gadu!
Šūnas - patstāvīga izvēle:
Nāve vai laimīga biļete!

Nekādi labumi neglābs!
Atbildēt nāksies par Dvēseli,
Mamons - tas viltīgs maršruts,
Dvēseles miers traucēts!

Turības daudz - bet, vietas nav!
Ja uzkrāja - tas ne slikti!
Bet ja apzaga Balto Pasauli,
Tas priekš Apziņas - slikti!

Tas, kurš varai kalpoja,
Nav saprašanas, kā dzīvot!
Tie - cilvēki sevišķas sugas,
Tadiem cilvēkiem nav jābūt!

Grūtāk tam, kurš stūrē!
Viņam no Dieva trāpīs!
Dzīve priekš viņa ne tranzīts,
Rezultātā aizies uz visiem laikiem!

Dīvaini cilvēki pie varas,
Viņus arī stūrē, bet ne Dievs!
Viņi - Lucifera daļas,
Tātad, viņiem mācība sagatavota!

Dzīves mācība ļoti smaga!
Uz bagātību viņiem gadi izmainīti,
Ellē viņus gaida dzīve "jautra",
Miers priekš viņiem - nekad!

Viņiem šķiet, ka viņus neskars,
Bet, jo augstāk - jo stingrāk!
Dzīve otrādi apgriezīsies,
Viņi uz grunti būs nomesti!

Par šūnām Es teicu ne velti!
Iekšienē Dižens līdzsvars,
Strīdēties ar Likteni bīstami,
Viņiem šūnas bezvēsti gatavo!

Kas zemes labumi priekš Debesīm?
Matērija - tā daļa enerģijas!
Tā neesībā pāriet var,
Vakuums var kļūt, ticiet!

Cilvēi domā, ka tā nebūs!
Taču, Evolūcija soli sper!
Atceraties Veco Derību,
Šķirsts - bezizejas karogs!

Tagad citi laiki un apstākļi!
"Sētā" Ūdensvīra Zvaigznājs!
Pāries cilvēki daudzas kārtas,
Drīz Krievzeme Pasaulei Vēsti paziņos!

Āmen.
Tēvs Absolūts
18.03.19.

18.03.19.Quatrain “To argue with Destiny- is dangerous”

Horizons delineated strictly!
Gradual move!
There will be no hassle,
Even, if you have not heard the Notice!

Nothing depends on the population!
Believe Me, from power too!
People- this is the heavenly settlement!
All will pass, who will can!

No noise in the press, no volcanoes!
Silent relocation,
No one put traps for people,
This- is Historical action!

All people: the government and nation!
Everyone is responsible for himself!
The main thing is to continue Kin!
Everyone- is marked by God!

Answer to God: for yourself and for all!
There is- the Main Canon of the Heaven!
There will be no interference for people,
Just someone hurried to fiction!

Difficulty: not everyone will stay!
Many fill turn into fiction!
Everyone will get by Destiny,
And not everyone will pass to the Heaven!

In the Heaven- in the next step!
Step to God- is Victory!
If a human is too lazy to learn,
Trouble will thicken over him!

For the Sunny year- selection!
On twenty six thousand years!
Cells- an independent choice:
Death or lucky ticket!

No benefits will save!
Will have to answer for the Soul,
Mammon- is false route,
Peace of the Soul is disturbed!

There is  lot of wealth- but, there is no place!
If have accumulated- it’s not bad!
But, if you have robbed the White World,
This is for Consciousness- bad!

One who served for power,
Has no understanding, how to live!
These are- people of special color,
Such people should not be!

More difficult to the one who rules!
He will get from God!
Life is not transit for him,
Will leave forever in the end!

Strange people in power,
They are ruled too, but not God!
They are- the parts of Lucifer,
So, lesson is prepared for them!

Life lesson is very hard!
Years are traded to them on the wealth,
In hell waiting for them “funny” life,
Peace for them- never!

It seems to them that they will be not touched,
But, the higher- the stricter!
Life will turn on the reverse side,
They will be thrown to the bottom!

About the cells I said not in vain!
Inside the Great balance,
To argue with destiny- is dangerous,
Cell prepare for them obscurity!

What are earthly goods for Heaven?
Matter- is part of energy!
It can pass to fiction,
Vacuum can be, believe!

People think that this will not happen!
But, Evolution takes a step!
Remember the Old Testament,
Ark- the flag of hopelessness!

Now are other times and conditions!
At the “yard” Aquarius Constellation!
People will pass many classes,
Russia will announce the News to the World!

Amen
Father Absolute
18.03.19.


Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/18.03.19.html , pierakstīja Leonīds Maslovs,
latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko intuitīvi Irita Irem,
ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /18.03.2019.
nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /18.03.2019.
un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /18.03.2019.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavots 18.03.2018.

Skatījumu skaits: 51 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: