Galvenie » 2020 » Marts » 18 » Vēsts: 18.03.2020. Katrēns "Pandēmijas vaininieki - cilvēki paši"
19:04
Vēsts: 18.03.2020. Katrēns "Pandēmijas vaininieki - cilvēki paši"

18.03.2020 Катрен “Виновники пандемии – сами люди”

Великий, подготовленный Народ!
Мечтает встретить Нового царя!
Пусть жизнь страны пойдёт наоборот!
Но кажется Ему – прошла жизнь не зря!

Всё это шутки, а если серьёзно?
Тьме надо управлять Планетой!
Её спектакль виртуозный:
Для людей, кто с Богом, жизнь будет спета!

Русь была всем, как «кость в горле»!
Союз держался всегда в стороне!
Европа взращивала ваше поголовье,
Мечтающих, уже о другой стране!

Случилось то, чего люди не ждали!
Страна была под кумачом!
Её в мгновение растерзали,
Народ оказался уже ни при чём!

Была страна и был Народ!
Теперь вместо страны – ресурсы!
Страной правит недостойный род,
Людям плохие нынче снятся сны!

Разорванная страна, это – плацдарм,
Для управления внешними силами,
Согласен на это внутренний «командарм»,
Сердцу рабов милый!

Без идеологии не бывает страны!
Продавать ресурсы – последнее дело!
Теперь команда звучит с другой стороны,
Под флагом Тьмы – власть очень смелая!

Судный день уже совсем рядом!
Параллельно спектакль готовился Тьмой!
У Светлых подготовлены тоже отряды,
Идущие «вместе» со Мной!

Тьма использует людей непонимание!
Старшее поколение легло на дно!
Быт, сегодня, в центре внимания,
Среднее поколение составит ядро!

Тьма спешит – у неё нет времени!
Светлые, наоборот, – не торопясь!
Судный день для людей – бремя!
Планета уже на «сносях»!

Новый Мир – это Новый ребёнок!
Его надо готовить заранее!
Русь подготовила много пелёнок,
Это было от Бога – Задание!

Сегодня Мировая игра в эпидемию!
Все послушно закрыли границы!
Переросло уже всё в пандемию,
Предсказуемая для людей страница!

Руководители стран, как в деменции,
Не помнят, что ещё недавно было,
Кто-то перемешивал уже границы,
Люди разбирали всё, даже, мыло!

Паника в головах и Сознаниях!
Люди превратились в роботов!
«Хозяева» контролируют ваше внимание,
К пониманию Основы Основ!

Люди заигрались – Тьма помогает!
Забыли, что отвечать перед Богом!
Поверьте, Тьма хорошо знает,
Что не будет отвечать за Итоги!

Виновники пандемии – сами люди!
У них есть Право Свободной Воли!
Кто не использует, для него, это прелюдия,
Прелюдия уже физической боли!

Не только власть, но и Тьма!
Без согласия человека ничего не могут!
Они считают, что экономическая чехарда,
И через Ложь подавить людей смогут!

Но человек – есть подобие Бога!
Нет на Планете для него препятствий!
При проявлении Воли люди всё могут!
Не понимая этого, люди странствуют!

Тьма хочет, даже в Судный день!
При Божественном перевоплощении,
Используя Вечную Руси лень,
Перевести стрелку пути на рабовладение!

Аминь.
Отец Абсолют.
18.03.2020

Vēsts: 18.03.2020. Katrēns "Pandēmijas vaininieki - cilvēki paši"

Dižena, sagatavota Tauta!
Sapņo Jaunu caru satikt!
Lai iet dzīve otrādi!
Taču šķiet Viņai - dzīve pagāja ne velti!

Viss tas joki, bet nopietni?
Tumsai Planētu vadīt vajag!
Viņas izrāde virtuoza:
Cilvēkiem, kuri ar Dievu, dzīve būs nodziedāta!

Krievzeme bija visiem, kā "kauls kaklā"!
Savienība vienmēr turējās savrūp!
Eiropa jūsu skaitu vairoja,
Sapņojošus, jau par citu valsti!

Gadījās tas, ko cilvēki negaidīja!
Valsts zem kumača bija!
Viņu mirklīgi saplosīja,
Tauta jau izrādījās ne pie kā! 

Bija valsts un bija Tauta!
Tagad valsts vietā - resursi!
Valsti vada necienīgs dzimums,
Cilvēki sliktus sapņus redz tagad!

Saplosīta valsts - tā placdarma,
Ārējo spēku vadībai,
Piekrītošs tam iekšējais "komandarms" (командарм ?),
Vergu sirdīm mīļš!

Bez ideoloģijas nav valsts!
Resursus pārdot - pēdējā lieta!
Tagad komanda no citas puses skan,
Zem Tumsas karoga - vara ļoti drosmīga!

Tiesas diena jau gluži blakus!
Izrādi paralēli gatavoja Tumsa!
Gaišajiem arī vienības sagatavotas,
Ejošas "kopā" ar Mani! 

Tumsa izmanto cilvēku nesaprašanu!
Vecākā paaudze uz grunts nogula!
Sadzīve, šodien, uzmanības centrā,
Vidējā paaudze kodolu sastādīs!

Tumsa steidzas - laika viņai nav!
Gaišie, otrādi, - nesteidzas!
Tiesas diena cilvēkiem - slogs!
Planēta jau uz "noārdīšanu"!

Jaunā Pasaule - tas Jaunais bērns!
Gatavot viņu savlaicīgi vajag!
Krievzeme daudz autiņu sagatavoja,
Tas bija no Dieva - Uzdevums!

Šodien Pasaules spēle epidēmijā!
Visi paklausīgi robežas slēdza!
Viss jau pandēmijā pārauga,
Priekš cilvēkiem lappuse pareģojama! 

Valstu vadītāji, kā demencijā (в деменции ?),
Neatceras, kas vēl nesen bija,
Kāds jau robežas sajauca,
Cilvēki izvēlējās visu, pat, ziepes!

Panika galvās un Apziņā!
Cilvēki robotos pārvērtās,
"Saimnieki" kontrolē jūsu uzmanību,
Pamatu Pamata saprašanai!

Cilvēki aizspēlējās - Tumsa palīdz!
Aizmirsa, ka Dieva priekšā jāabild!
Ticiet, Tumsa zin labi,
Ka par Rezultātiem neatbildēs!

Pandēmijas vaininieki - cilvēki paši!
Viņiem Brīvās Gribas Tiesības ir!
Kurš neizmanto, viņam, prelūdija tā,
Jau fizisko sāpju prelūdija!

Ne tikai vara, bet arī Tumsa!
Bez cilvēka piekrišanas nevar neko!
Viņi uzskata, ka ekonomiskais lēciens,
Un caur Meliem cilvēkus apspiest varēs!

Taču cilvēks - Dieva līdzība ir!
Nav uz Planētas šķēršļu viņam!
Gribu izpaužot cilvēki visu var!
To nesaprotot, cilvēki klejo!

Tumsa grib, pat Tiesas dienā!
Pie Dievišķas pārmiesošanās,
Izmantojot Krievzemes Mūžīgo slinkumu,
Ceļa rādītāju pārvest uz vergturību!

Āmen.
Tēvs Absolūts.
18.03.2020.

18.03.20.Quatrain “The culprits of the pandemic- are the people themselves”

Great, prepared Nation!
Dreams to meet the New Tsar!
Let the life of the country go the other way around!
But it seems to Her - life was not in vain!

All this is a joke, but seriously?
Darkness must control the Planet!
Her performance is masterly:
For people who are with God, life will be sung!

Russia was like “a bone in the throat” for all!
The union was always aloof!
Europe has nurtured your stock
Dreaming, already about another country!

Happened that, what people did not expect!
The country was under the baggage!
She was torn to pieces in an instant
The nation had nothing to do with it!

There was a country and there was a nation!
Now instead of a country - resources!
An indecent family rules the country
People now have bad dreams!

A torn country, this is a bridgehead
To control of external forces,
Agree to this internal “commander”,
To the heart of slaves dear!

There is no country without ideology!
Selling resources- is the last thing to do!
Now the team sounds from the other way
Under the flag of Darkness - power is very brave!

Judgment Day is just around the corner!
In parallel, the performance was being prepared by Darkness!
Light ones have also prepared units,
Going "together" with Me!

Darkness uses people misunderstanding!
The older generation has sunk to the bottom!
Every day life. today, in the spotlight,
The middle generation will be the core!

Darkness is in a hurry - she has no time!
Light ones, on the contrary, - not in a hurry!
Judgment Day is a burden for people!
The Planet is already on the "demolitions"!

The New World- is a New Child!
It must be prepared in advance!
Russia has prepared many diapers,
It was from God - Task!

Today the game f the World is in epidemic!
All obediently closed the borders!
Everything has grown into a pandemic,
Predictable page for people!

Country leaders, as in dementia,
They don’t remember what was recently,
Someone was already mixing borders
People made out everything, even soap!

Panic in the minds and Reason!
People turned into robots!
The "owners" control your attention,
Understanding the Basics of the Basic!

People played too much - Darkness helps!
Forgot that have to answer front of God!
Believe me, Darkness knows well
That will not be responsible for the outcome!

The culprits of the pandemic- are the people themselves!
They have the Right of Free Will!
Whoever does not use, for him, is a prelude,
The prelude is already physical pain!

Not only power, but also Darkness!
Without human consent, they can’t do anything!
They believe that economic leapfrog,
And through Lies they can suppress people!

But human is the likeness of God!
There are no obstacles on the Planet for him!
With the manifestation of the Will, people can do anything!
Without realizing this, people wander!

Darkness wants, even on Judgment Day!
With divine reincarnation,
Using Eternal laziness of Russia,
Translate the arrow of the path to slavery!

Amen.
Father Absolute.
03/18/2020
 


Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/18.03.20.html , pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā intuitīvi tulkoja Irita Irem,
ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /18.03.2020.
nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /18.03.2020.
un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /18.03.2020.
=====
Sagatavots viskopīgai pieredzei 18.03.2020.

Skatījumu skaits: 23 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: