Galvenie » 2017 » Aprīlis » 18 » Vēsts: 18.04.17. Katrēns "Šodien un Rītdien"
14:37
Vēsts: 18.04.17. Katrēns "Šodien un Rītdien"

Vēsts: 18.04.17. Katrēns "Šodien un Rītdien"

18.04.17 Катрен "Сегодня и Завтра"…………………………………………………Quatrain "Today and Tomorrow"

Всё готово, но вы не готовы! ..............Viss gatavs, bet jūs negatavi!................Everything is ready, but you are not ready!
Момент поистине Исторический! .......Moments patiešām Vēsturisks!............The moment is truly historical!
Сегодня можно сбросить оковы, ........Šodien var važas nomest,…………..…Today you can throw off the chains,
Свобода не будет мифической! ..........Brīvība nebūs mītiska!..........................Freedom will be not mythical!

Люди хотят, но боятся! .......................Cilvēki grib, bet baidās!.........................People want, but afraid
Кто бы за них всё сделал! ..................Kurš par viņiem izdarītu visu!.................Who would do it for them!
Согласны пока прогибаться, ..............Gatavi pagaidām saliekties,……………..For moment agree to sag,
Дожидаясь Великого передела! ........Gaidot Lielo pārveidošanu!.....................Waiting for the Great redistribution!

Но, так никогда не будет! ...................Taču, tā nebūs nekad!............................But, like that it will be never
Люди - активная часть Бога! ..............Cilvēki - Dieva aktīvā daļa!......................People- an active part of God!
Или Сознания прибудет, ....................Vai Apziņa atnāks,………………………...Or Consciousness will come,
Или не будет Порога! .........................Vai Sliekšņa nebūs!.................................Or there will be no Threshold!

Сегодня решение ваше! .....................Šodien lēmums jūsu!..............................Today your decision!
Прошу, почему Единения! ...................Lūdzu, kādēļ Vienošanās!......................Here are, why Unity!
Историческая дана отмашка, .............Dots vēsturisks mājiens,………………….Is given a historical signal
Нужно понять поведение! ...................Uzvedību saprast vajag!.........................It's necessary to understand behavior!

Рабская внутри психология! ...............Verdziska iekšķīgi psiholoģija!................Slavish psychology inside!
Кто-то должен сказать «НАДО»! .........Kādam jāsaka "VAJAG"!.........................Someone should say "NEED"!
Всё подчинено логике, ........................Viss loģikai pakļauts,………………….…..Everything is subject to logic,
Забыли про Бога Монады! ..................Par Dieva Monādēm aizmirsa!................Forgot about God Monads!

Говорю постоянно - вы Боги! ..............Pastāvīgi saku - jūs Dievi!.......................I'm saying constantly- you are Gods!
Боятся поверить в это! ........................Baidās tam noticēt!.................................Afraid to believe it!
Ищут другие дороги, ...........................Meklē citus ceļus,………………………….Search for other roads,
Удовлетворить стараются Эго! ...........Apmierināt Ego cenšas!...........................Trying to satisfy the Ego!

Кто-то тешит свою гордыню! ...............Kāds savu lepnību mierina!.....................Someone suffers his pride!
Кто-то в кустах от страха! ....................Kāds krūmos no bailēm!..........................Someone in the bushes from fear!
Для кого-то порядок - твердыня, .........Kārtība priekš kāda - stingrība,………….For someone order- is a stronghold,
Пусть даже темно от мрака! ................Kaut vai tumšs lai no neziņas!.................If even dark from the darkness!

Страшно выходить из мрака! ...............Izkļūt no neziņas briesmīgi!....................It's scary to get out of the dark!
Он понятен тысячелетия! ....................Tas tūkstošgadēs saprotams!..................It's understandable for thousands of years!
Поколения жили в страхе, ....................Paaudzes dzīvoja bailēs,………………...Generations lived in fear,
Властей технология многолетняя! .......Varai tehnoloģija daudzgadīga!..............The authorities have a multi-year technology!

Предложение от Бога СВОБОДЫ, .......BRĪVĪBAS piedāvājumam no Dieva,…….Offer from God FREEDOM,
Должно развеять сомнения! ................Šaubas jāizkliedē!....................................Must dispel doubts!
Но, религии не дают повода, ...............Taču, reliģijas iemeslu nedod,…………....But, religions don't give a reason
Поменять на корню мнение! ................Izmainīt saknē viedokli!...........................Change the view in the root!

Власть лишь ждёт послушания! ..........Vara tik paklausību gaida!........................Power is only waiting for obedience!
Нельзя изменять традиции, ................Tradīcijas izmainīt nedrīkst,……………....Can't change traditions,
Это похоже на ослушание, ..................Tas nepaklausībai līdzinās,……………....It's look like disobedience,
Живите в жёстких границах! ................Dzīvojiet robežās cietās!..........................Live in a tight borders!

Революции нужны власти! ....................Varām revolūcijas vajadzīgas!................Revolutions need power!
Убирать легче активных! .......................Vieglāk aktīvos novākt!...........................Easier is clean up the active ones!
Управление получает всласть, ..............Vara vadību saņem,…………………...…Control gets power,
И послушание пассивных! .....................Un pasīvo paklausību!...........................And the obedience of the passive!

О революции не говорю сегодня! ..........Par revolūciju šodien nerunāju!.............I'm not talking about revolutions today!
Это подыгрывать власти! .......................Tas piespēlēt varām!.............................That is to play along with authorities!
Эволюция Духа - проблема дня, ...........Gara evolūcija - dienas problēma,…….The revolution of Spirit- problem of day,
Тьма кругом любой масти! ....................Tumsa apkārt jebkurai sugai!…………...Darkness is around any suit!

Конечно, человек - Дуален! ...................Protams, cilvēks - Duāls!........................Of course, human- is Dual!
Внутри его Свет и Тьма! ........................Viņa iekšienē Gaisma un Tumsa!...........Inside of him Light and Darkness!
Вопрос нейтральности актуален! ..........Aktuāls neitralitātes jautājums!..............The question of neutrality is relevant!
Равновесие нарушила кутерьма! ..........Līdzsvaru izjauca kņada!........................Equilibrium broke the mess!

Нейтральность необходима Миру! .......Pasaulei neitralitāte vajadzīga…………...Neutrality is necessary for the World!
Человеку внутри, особенно! .................Sevišķi, cilvēkā iekšķīgi!...........................Especially, inside of human!
Духовную строить Пальмиру, ...............Garīgu Palmīru uzcelt,…………………….Build Spiritual Palmyra,
Придётся и непременно! ......................Nāksies un noteikti!..................................It's necessary and certainly!

Не надо никаких революций! ...............Nevajag revolūciju nekādu!......................Don't need any revolutions!
Мир расколется, как орех! ....................Sašķelsies Pasaule, kā rieksts!................The World will crack like a nut!
Главное, внутри эволюция! ..................Galvenais, revolūcija iekšķīga!.................The main thing is, internal evolution!
В прошлом остаётся грех! ....................Grēks pagātnē paliks!...............................Sin remains in the past!

Грех главный - не поведение! .............Grēks galvenais - ne uzvedība!.................The main is sin- not behavior!
Поведение - это следствие! ................Uzvedība - tās sekas!.................................Behavior- is a consequence!
Главное, непринятие и неведение, ....Galvenais, nepieņemšana un neziņa,........The main thing is non-acceptance and ignorance,
Человек - Бога последствие! ...............Cilvēks - Dieva sekas!................................Human- is God's consequence!

Человек и Бог - Единая СФЕРА! ........Cilvēks un Dievs - Viena SFĒRA!.................Human and God- One SPHERE!
Проявление - на мгновение! ..............Izpausme - uz mirkli!...................................Manifestation- for a moment!
Человек для Бога - есть мера, ...........Cilvēks priekš Dieva - mērs ir,……………....Human for God- is measure
Космоса расширения! ........................Kosmosa paplašināšanai!............................Space expansion!

Если нет совершенства в людях! .......Ja cilvēkos pilnības nav!...............................If there is no perfection in people!
То нет - его и на Небе, .......................Tad nav - tās arī Debesīs,……………………Than is not- he also in Heaven,
Жизнь человека - прелюдия, ..............Cilvēka dzīve - prelūdija,……………………..Life of human- prelude,
Обернулась сегодня Небылью! ..........Pagriezās šodien Izdomājumā!....................Turned today in Fiction!

«ЗАВТРА» от человека зависит! ........"RĪTDIENA" no cilvēka atkarīga!..................."TOMORROW" depends from people!
Мир измениться должен! ....................Pasaulei jāizmainās!....................................The World must change!
Если он Душу возвысит, ......................Ja viņš Dvēseli paaugstinās,………………...If he raises the Soul,
Человеческий Род продолжит! ............Cilvēciskā Cilts turpināsies!..........................Generation of humanity will continue!

Аминь. .................................................Āmen…………………………………………....Amen
Отец Абсолют. ....................................Tēvs Absolūts…………………………….........Father Absolute
18.04.17 ..............................................18.04.17……………………………………......18.04.17.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/18.04.17.html

Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulkoja Irita Irem
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /18.04.2017.
Nosūtīts Latvijas Radio viļņiem: info@inbox.lv /18.04.2017.
Un: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /18.04.2017.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 18.04.2017.

Skatījumu skaits: 345 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: