Galvenie » 2018 » Maijs » 18 » Vēsts: 18.05.18. Katrēns "Lepnums par valsti"
16:48
Vēsts: 18.05.18. Katrēns "Lepnums par valsti"

18.05.18 Катрен ​“Гордость за страну” ​​

Проигрываем – нет Гордости за страну!
Нет Духовного превосходства!
Страна победит любую беду,
Если внутри человека есть Духовность!

Кажется пустяк – всего игра!
Но, игра – есть отражение самосознания!
Воспитание Духа подходит пора,
Необходимость внутреннего созревания!

Человек должен знать: кто он?
Должен понимать корни своего Рода!
И, конечно, не идти на поклон,
Любому другому народу!

Нужна срочно Идея, и к ней Сознание!
Нужны и знания о Мироздании!
Случайностей нет – придёт понимание!
Человек – это гордое Звание!

У каждого народа – свой путь!
Своё понимание Истины!
Не все люди понимают, в чём Суть?
Краткой человеческой жизни!

Народы на Планете – разные!
И не все одинаково думают!
Каждый народ собирает свой пазл,
Часто смысла не понимают!

Народы разные – судьбы тоже!
Встречается единое целеполагание,
Кажется, на Континентах одно и то же,
Не меняется сумма слагаемых!

Сегодня хорошо видно:
Мир разделился уже насовсем!
Конечно, для людей обидно,
Только растёт сложность проблем!

Резко изменилась в Мире погода!
Разногласия обострились!
Русь выбрана из всех народов!
Такое никому и не снилось!

Ограбленная и униженная страна!
Не годится в Лидеры цивилизации!
Но, Создатель сказал Руси: «Да»!
И способствовал Её активизации!

Народы не понимают роль России!
Это уже не игра, а всё очень серьёзно!
Проявятся Завтра особенности Миссии,
Это звучит очень пафосно!

Нужно привить людям Идею!
Россию выбрал Создатель!
Во всём нужно нести мнение:
Россия – не страна обывателей!

Россия для людей – носитель Истины!
Россия – производная Бога!
Нет никакой другой причины,
Она пробивает для людей дорогу!

Ещё раз: Россия – выбрана Богом!
Как Центр Вселенной на Планете место!
Великим Её промысел будет итогом,
Если Россия и Бог – вместе!

Россия – уникальная в Мире страна!
Строит Новую цивилизацию!
Духовная теперь для Неё страда,
Настоящая активизация!

В каждой игре, как и в жизни тоже!
Нужно защищать Честь Бога!
Только для России – это возможность,
Достичь промежуточного итога!

Несите Гордость в себе и Любовь!
Каждая победа – это Победа Бога!
Нестрашна и потеря крови,
Ради Великого для людей Исхода!

Исходом – будет одна страна!
Повторяю, Богом избранная!
Это Духовная сторона,
Пусть это кажется странным!

Странности нет – есть Вера!
Есть глубокое понимание Цели!
Фрегат от Бога – не знает меры,
Обойдут его все Плотного плана мели!

Аминь.
Отец Абсолют.
18.05.18

 

Vēsts: 18.05.18. Katrēns "Lepnums par valsti"

Paspēlējam - nav Lepnuma par valsti!
Nav Garīgā pārsvara!
Valsts pieveiks jebkuru bēdu,
Ja cilvēkā iešēji Garīgums ir!

Liekas nieki - tikai spēle!
Bet, spēle - ir pašapziņas atspoguļojums!
Gara audzināšanai laiks pienāk,
Iekšējā brieduma nepieciešamība!

Cilvēkam jāzin: kas viņš?
Savas Dzimtas saknes jāsaprot!
Un, protams, neklanīties,
Jebkurai citai tautai!

Ideja steidzami nepieciešama un Apziņa pie tās!
Vajadzīgas arī zināšanas par Pasaules-ēku!
Nejaušību nav - saprašana atnāks!
Cilvēks - tas Nosaukums lepns! 

Katrai tautai - savs ceļš!
Sava Patiesības saprašana!
Ne visi cilvēki saprot, kur Jēga?
Cilvēka īsajai dzīvei!

Tautas uz Planētas - dažādas!
Un ne visas vienādi domā!
Katra tauta savu puzli saliek,
Bieži nesaprot jēgu!

Tautas dažādas - likteņi arī!
Gadās vienots mērķnodoms,
Šķiet, uz Kontinentiem viens un tas pats,
Nemainās saskaitāmo summa!

Šodien labi redzams:
Pasaule jau izdalījās galīgi!
Protams, priekš cilvēkiem skumji,
Tikai problēmu sarežģītība pieaug!

Laikapstākļi Pasaulē izmainījās krasi!
Nevienprātība saasinājās!
Krievzeme izraudzīta no visām tautām!
Nevienam sapņos tas nerādījās!

Apzagta un pazemota valsts!
Neder civilizācijas līderos!
Bet, Radītājs Krievzemei teica: "Jā"!
Un Viņas aktivizāciju sekmēja!

Tautas nesaprot Krievijas lomu!
Tā jau ne spēle, bet viss ļoti nopietni!
Izpaudīsies Rītdien Misijas savdabība,
Tas skan ļoti patosi!

Cilvēkiem Ideju iepotēt vajag!
Krieviju Radītājs izvēlējās!
Visā vajag viedokli ienest:
Krievija - ne mietplsoņu valsts! 

Krievija priekš cilvēkiem - Patiesības nesēja!
Krievija - Dieva atvasinājums!
Nav cita iemesla nekāda,
Viņa priekš cilvēkiem ceļu lauž!

Vēlreiz: Krievija - Dieva Izraudzīta!
Kā Visuma Centrs uz Planātas vieta!
Liela būs Viņas nodarbe rezultātā,
Ja Krievija un Dievs - kopā!

Krievija - unikāla valsts Pasaulē!
Jaunu civilizāciju ceļ!
Tagad priekš Viņas Garīga pļauja,
Īsta aktivizācija!

Katrā spēlē, kā arī dzīvē!
Dieva Godu aizstāvēt vajag!
Tikai priekš Krievijas - iespēja šī,
Starpposma rezultātu sasniegt!

Nesiet sevī Lepnumu un Mīlestību!
Katra uzvara - tā Dieva Uzvara!
Nebiedē arī asiņu zudums,
Liela Iznākuma dēļ priekš cilvēkiem!

Iznākums - viena valsts būs!
Atkārtoju, Dieva izraudzīta!
Tā Garīgā puse,
Kaut tas dīvaini šķiet!

Dīvainuma nav - ir Ticība!
Ir  Mērķa izpratne dziļa!
Fregate no Dieva - mēru nezin,
Blīvā plāna sēkļi to apies visi!

Āmen.
Tēvs Absolūts.
18.05.18.
 

18.05.18. Quatrain  “Pride for the country”
Losing- no Pride for the country!
There is no Spiritual superiority!
The country will win any trouble,
If there is Spirituality within the human

It seems a trifle- only game!
But, game- is reflection of the self- awareness!
The upbringing of the Spirit is coming
The need for internal maturation!

A human should know: who is he?
Must understand the roots of your own Sort!
And, of course, don’t go for a bow
To any other Nation!

Need an urgent Idea, and the Consciousness at her!
Need also knowledge about the Universe!
There is no chance- understanding will come!
A human- is a proud Title!

Every Nation- has its own way!
Your own understanding of the Truth!
Not all people understand, what the Essence is?
Of human’s short life!

The Nations on the Planet- are different!
And not everyone thinks the same!
Each nation gathers their puzzle,
Often they don’t understand the meaning!

Nations are different- destinies too!
There happens common target intent,
It seems, that the Continents are same,
The sum of the terms doesn’t change!

Today can see clearly:
The World is already divided definitively!
Of course, it’s insulting for people,
Only the complexity of problems grows!

The weather changed dramatically in the World!
Disagreements have become aggravated!
Russia is chosen from all nations!
This was never dreamed!

The plundered and humiliated country!
Not suited to the leaders of civilization!
But, the Creator said to Russia: “Yes”!
And contributed her activation!

The nations don’t understand the role of Russia!
This is not a game, but, it’s all very seriously!
Tomorrow will manifest the feature of Mission,
This sounds very pathetic!

It’s necessary to install an Idea to people!
Russia has chosen by the Creator!
In everything need to carry an opinion:
Russia- is not a country of philistines!

Russia for people- is bearer of the Truth!
Russia- is derivative of God!
There is no other reason,
She pierces the way for people!

Once again: Russia- is chosen by God!
As the Center of the Universe is the place on the Planet!
It will be Great harvest of her in the end,
If Russia and God- together!

Russia is unique country in the World!
Builds a New civilization!
The Spiritual harvest is for Her now,
A real revitalization!

In every game, as in life too!
It’s necessary to defend the Honor of God!
Only for Russia- this opportunity,
Reach the subtotal!

Bring Pride and Love in yourself!
Every victory- is the Victory of God!
Don’t scared also lose of blood,
For the sake of Great Exodus for people!

Outcome- there will be one country!
I repeat, chosen by God!
This is the Spiritual side,
Even if it seems strange!

There is no strangeness- there is Faith!
There is a deep understanding if the Target!
The frigate from God- doesn’t know the measure,
Shallows of dense plan will go round all!

Amen                                      
Father Absolute
18.05.18.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/18.05.18.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
-----------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko intuitīvi Irita Irem.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /18.05.2018.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /18.05.2018.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /18.05.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 18.05.2018.

Skatījumu skaits: 205 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: