Galvenie » 2018 » Jūnijs » 18 » Vēsts: 18.06.18. Katrēns "Kaislība"
17:40
Vēsts: 18.06.18. Katrēns "Kaislība"

18.06.18 Катрен ​“Страсть” ​​

Дороги уже не исправить!
Дураков не убрать!
За три года можно добавить,
Хорошо научиться врать!

Россия на перепутье!
Пятиться уже некуда!
Народ сегодня в раздумье,
Катится страна куда?

Бог объявил: ТРИ ГОДА!
Принципиально не изменить!
Может лучше Россию не трогать?
Или Её заземлить?

Великая Судьба, но – трудная!
За сто лет растеряла себя,
Поучения кажутся нудными,
Но, нужно поверить в себя!

Религии опустили совсем,
Помогая во всём власти!
Народ России показал всем,
Что внутри кипят страсти!

Россия – не Европа, не Мир!
Живёт действительно страстью!
Любовь для России – кумир!
Всё остальное – напасти!

Живёт Вечностью, словно днём!
Силы сконцентрированы в кулак!
Россия говорит: никого не ждём!
Пассионарность – России флаг!

Бунт, беспощадный бунт!
Невзвешенная революция!
Даже, если много умрут,
Возвращение к эволюции!

Три года – предтеча Конца!
Эмоции бьют через край!
Чёрного не хватает Венца,
А может без оглядки в Рай?

Выравнивать дороги поздно!
Мир будет совсем другим!
Изменить Сознание можно,
Канон Равенства применим!

Страсть нужна, но важнее промысел!
Нужно взвешенное поведение!
В преображении нет умысла,
Просто – Единственное решение!

Страсть, не важнее терпения!
Накопление её наблюдается,
Слово крутится: «повеление»,
Это – подсказка Создателя!

Россия без страсти не может!
Подтверждают столетия мытарств!
Народ проявить себя должен,
Против существующего злорадства!

На Природу поднимаются цены!
Народ в состоянии упадка!
Нефтяные наполнены вены,
В стране давно нет достатка!

Нет образования и науки!
О медицине говорить сложно!
В «банке собрались пауки»,
Им кажется – разорвать страну можно!

Забывают, что Русь – не Запад!
Терпит всегда до последнего!
Кажется, что говорит невпопад,
На себе проводит исследования!

Делает всё со страстью!
Всё, как в последний раз!
Власть в стране разной масти,
Отступала уже подчас!

Страсти накопились – жар!
Страна полыхает огнём!
Взрывается Земной шар!
Русский след отразился в Нём!

Аминь.
Отец Абсолют!
18.06.18

 

Vēsts: 18.06.18. Katrēns "Kaislība" 

​​​​​​​Ceļus jau neizlabot!
Muļķus nenovākt!
Trīs gadu laikā pievienot var,
Melot iemācīties labi!

Krievija krustceļos!
Nav jau kur atpakaļ kāpties!
Tauta šodien pārdomās,
Kurp valsts ripo?

Dievs paziņoja: TRĪS GADI!
Principiāli neizmainīt!
Varbūt labāk Krieviju neaiztikt?
Vai Viņu iezemēt?

Dižens Liktenis, bet - grūts!
Pazaudēja sevi simts gadu laikā,
Apnicīga šķitīs pamācība,
Taču, sev noticēt vajag! 

Reliģijas pavisam nolaida,
Visā varai palīdzot!
Krievijas Tauta visiem parādīja,
Ka kaislības vārās iekšā!

Krievija - ne Eiropa, ne Pasaule!
Tiešām ar kaislībām dzīvo!
Mīlestība priekš Krievijas - elks!
Viss pārējais - ķibele!

Dzīvo Mūžību, it kā dienu!
Spēki kulakā sakoncentrēti!
Krievija saka: nevienu negaidām!
Pasionaritāte - Krievijas karogs!

Sacelšanās, nežēlīga sacelšanās!
Neapsvērta revolūcija!
Pat, ja nomirs daudz,
Pie evolūcijas atgriezšanās!

Trīs gadi - Beigu priekštecis!
Emocijas sitas pār malām!
Melna Kroņa nepietiek,
Bet varbūt neatskatoties Paradīzē?

Ceļus izlīdzināt vēlu!
Pasaule būs pavisam cita!
Apziņu izmainīt var,
Vienlīdzības Kanonu piemērosim!

Kaislības vajadzīgas, taču domrīcība svarīgāka!
Apsvērta uzvedība nepieciešama!
Nav pārveidošanā nolūka,
Vienkārši - lēmums Vienīgais!

Kaislība, ne svarīgāka par pacietību!
Tās uzkrāšana vērojama,
Vārds grozās: "pavēle",
Tas - Radītāja priekšā pateikums!

Krievija bez kaislībām nevar!
Apstiprina ciešanu simtgadi!
Tautai sevi jāizpauž,
Pret ļauno prieku eksistējošo! 

Uz Dabu paceļas cenas!
Tauta panīkuma stāvoklī!
Vēnas naftas piepildītas,
Valstī sen nav turības!

Nav izglītības un zinātnes!
Par medicīnu runāt grūti!
"Bankā zirnekļi salasījās",
Tiem liekas - valsti var saraut!

Aizmirst, ka Krievzeme - ne Rietumi!
Vienmēr pacieš līdz pēdējam!
Šķiet, ka runā nevietā,
Uz sevi pētījumus veic! 

Dara visu kaislīgi!
Visu, kā pēdējo reizi!
Vara valstī dažādu kārtu,
Atkāpās jau dažubrīd!

Kaislības uzkrājās - versme!
Valsts ugunī deg!
Zemes lode uzsprāgst!
Krievu pēdas atspoguļojas Viņā!

Āmen.
Tēvs Absolūts.
18.06.18.

18.06.18. Quatrain “Passion” 

Roads already can’t be fixed!
Fools can’t remove!
For three years can add,
It’s good to learn how to lie!

Russia is at crossroad!
Fuck already nowhere!
Nation today are meditating,
Where the country is going?

God declared: THREE YEARS!
Not fundamentally change!
Maybe better don’t touch Russia?
Or to grounded her?

Great Fate, but- difficult!
Lost herself for a hundred of years,
Teaching will seem tedious,
But, need to believe in yourself!

Religions were completely depressed,
Helping in all power!
The nation of Russia showed everyone
That the passion is seething inside!

Russia- is not Europe, is not the World!
Lives really with passion!
Love for Russia- is an idol!
All the rest- misfortune!

Lives Eternity, as one day!
Forces are concentrated in a fist!
Russia says: don’t wait for anyone!
Passionarity- is flag of Russia!

A riot, a ruthless riot!
Not considered revolution!
Even if many will die,
Return to evolution!

Three years- the forerunner of the End!
Emotions are hitting the edge!
Black Crown is not enough,
Or maybe without looking back at Paradise?

Align roads is late!
The World will be completely different!
Change Consciousness is possible,
The Canon of Equality is applicable!

Passion is needed, but thought action is more important!
Need to have weighed behavior!
In the transformation there is no intent,
Simply- the Only solution!

Passion- is not more important than patience!
Accumulation of it is observed,
The word is spinning: “command”,
This- is a clue of the Creator!

Russia can’t without passion!
Confirm centuries of toll!
The Nation should prove themselves,
Against the existing evil pleasure!

Prices go up in Nation!
The Nation is in state of decline!
Veins are filled with oil,
There is no long-term prosperity in the country!

There is no education and science!
It’s hard to talk about medicine!
“Spiders gathered in the bank”,
It seems to them- can break the country!

Forget, that Russia- is not the West!
Tolerates always till the last!
It seems that speaks inappropriately,
Research on them own!

Does everything with passion!
Everything, as the last time!
Power in the country of different colors,
Retreated already at times!

Passion has accumulated- heat!
The country is blazing with fire!
The globe will explode!
The Russian track was reflected in Her!

Amen
Father Absolute
18.06.18.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/18.06.18.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
------------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko intuitīvi Irita Irem.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /18.06.2018.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /18.06.2018.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1  /18.06.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 18.06.2018

Skatījumu skaits: 159 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: